Περίληψη διακήρυξης για την εκτέλεση υπηρεσίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Κόρινθος, 23-02-2016

   ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                             Αριθμ. Πρωτ.: 7297

   ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Μ. Πνευματικός

Προκηρύσσει

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την εκτέλεση της υπηρεσίας «ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΕΤΟΥΣ 2016)» προϋπολογισμού μελέτης 32.978,33€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις των: Ν. 3463 /2006, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται, N. 3852/4.6.2010, υπ’ αριθμ. 35130/739/10 Απόφασης Υπ. Οικονομικών, Π.Δ. 28/80, ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012, N. 3861/10, Ν. 4281/08-08-2014, παρ.1 του άρθρου 201 του Ν. 4281/14, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 4320/15, η οποία τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 4354/15, Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-09-2011), όπως τροποποιήθηκε και  με το Ν. 4038/2012 και της ΚΥΑ Π1/2380/2012(ΦΕΚ 3400Β΄), Ν. 3886/10, Ν. 3548/2007 και τις τροποποιήσεις αυτού, καθώς και κάθε σχετική ισχύουσα διάταξη.

Ειδικότερα, ο διαγωνισμός αφορά σε καρναβαλικές εκδηλώσεις στο Δήμο Κορινθίων και ειδικότερα:

-Παρουσίαση της καρναβαλικής παρέλασης στην Κόρινθο, το Σάββατο, 12-03-2016, από την έναρξή της (ώρα 15:00) έως τη λήξη της.

-Ηχητική κάλυψη του καρναβαλιού στην Κόρινθο στις 12-03-2016, από ώρα 10.00, η οποία θα καλύψει ολόκληρη την καρναβαλική παρέλαση και μέχρι τη λήξη της.

-Ηχητική και φωτιστική κάλυψη της συναυλίας που θα δοθεί για το καρναβάλι.

-Μίσθωση εξέδρας για τη συναυλία.

-Ηχητική κάλυψη σε κατά τόπους καρναβάλια (Σοφικού, Κόρφου, Αθικίων, Χιλιομοδίου, Κλένιας, Λεχαίου, Άσσου, Αρχαίας Κορίνθου) από 12-03-2016 έως και 14-03-2016.

-Ενοικίαση τεσσάρων (4) καρναβαλικών αρμάτων.

-Μουσική συναυλία.

-Μεταφορά μαθητών-καρναβαλιστών για τις ανάγκες του καρναβαλιού γενικότερα,

-Απαραίτητες προμήθειες για το καρναβάλι, όπως στολές, καρναβαλικά αξεσουάρ (σφυρίχτρες, σπρέι, χαρτοπόλεμος, σερπαντίνες), υφάσματα για τα οχήματα που θα σέρνουν τα άρματα, αφίσες για το καρναβάλι.

Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα από 12-03-2016 έως 14-03-2016.

Οι υπηρεσίες/προμήθειες θα παρέχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και τις απαιτήσεις του Δήμου Κορινθίων.

  Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) την 1η Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

  Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν γραπτή προσφορά μέχρι την ανωτέρω προθεσμία, η οποία θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα από την αναλυτική διακήρυξη δικαιολογητικά.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δώσει προσφορά :

Α. για τα υπ’ αριθμ. 1-5 τιμολόγια του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης : για μία ή και περισσότερες εργασίες,

Β. για τα υπ’ αριθμ. 6.1-6.10 και 7.1-7.5 τιμολόγια του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης : για το σύνολο των ειδών της μιας ομάδας (ΟΜΑΔΑ 6) ή και των δύο ομάδων (ΟΜΑΔΑ 6 και 7), για τις οποίες ο κάθε προμηθευτής ενδιαφέρεται, αλλά οπωσδήποτε για όλη την ποσότητα του κάθε είδους,

Γ. για τα υπ’ αριθμ. 8 και 9 τιμολόγια του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης: για κάθε είδος χωριστά, αλλά οπωσδήποτε για όλη την ποσότητα του κάθε είδους.

 

               Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή των τευχών της μελέτης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται στη Γραμματεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Δημοκρατίας 1, Κόρινθος, ισόγειο, τηλ. 27410 40639, φαξ 27410 40640) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment