Αναλυτική διακήρυξη για την εκτέλεση υπηρεσίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

                         ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΕΤΟΥΣ 2016)

             Α.Μ.: 5/2016

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.978,33

              Κ.Α. : 15/6471.0001

                                           Αριθμ. Πρωτ.: 7296/23-02-2016

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

  Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την εκτέλεση των καρναβαλικών εκδηλώσεων του Δήμου Κορινθίων έτους 2016, σύμφωνα με τα παρακάτω.

ΑΡΘΡΟ 1Ο

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:

1)       Το Ν. 3463 /2006 ( ΦΕΚ  Α/114/2006 ) με τίτλο « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων », όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.

2)       Το N. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010)  περί ΄΄Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄.

3)       Της υπ’ αριθμ. 35130/739/10 (ΦΕΚ 1291 Β/11-8-2010) Απόφασης Υπ. Οικονομικών: ΄΄Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρε­σιών ή εκτέλεση έργων΄΄.

4)       Το Π.Δ. 28/80 «ΠΕΡΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ο.Τ.Α.»

5)       Την ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400/20.12.2012 τεύχος Β’) :
Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

6)       Το N. 3861/10 (ΦΕΚ 112/13.07.2010 τεύχος Α): Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις

7)       Το Ν. 4281/08-08-2014 (ΦΕΚ 160Α’) περί ΄΄μέτρων στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις΄΄.

8)       Την παρ.1 του άρθρου 201 του Ν. 4281/14, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 4320/15, η οποία τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 4354/15, ορίζεται ότι η ισχύς των διατάξεων του Μέρους Β΄ του Ν. 4281/2014 ΄΄αρχίζει από την 29η Φεβρουαρίου 2016, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού΄΄.

9)       Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-09-2011) περί ΄΄Σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις΄΄, όπως τροποποιήθηκε και  με το Ν. 4038/2012 και της ΚΥΑ Π1/2380/2012(ΦΕΚ 3400Β΄).

10)   Το Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010) : Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσε­ων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδη­γία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).

11)         Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68Α) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Nομαρχιακό και Tοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και τις τροποποιήσεις αυτού .

 

Η χρηματοδότηση είναι από Πόρους του Δήμου και η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15/6471.0001 του προϋπολογισμού έτους 2016. 

Άρθρο 2: Αντικείμενο

Η παρούσα αφορά σε καρναβαλικές εκδηλώσεις του Δήμου Κορινθίων, για το έτος 2016, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Κορινθίων, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, ενδεικτικής δαπάνης 32.978,33 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

Ειδικότερα, ο διαγωνισμός αφορά σε καρναβαλικές εκδηλώσεις στο Δήμο Κορινθίων και ειδικότερα:

1.       Παρουσίαση της καρναβαλικής παρέλασης στην Κόρινθο, το Σάββατο, 12-03-2016, από την έναρξή της (ώρα 15:00) έως τη λήξη της.

2.       Ηχητική κάλυψη του καρναβαλιού στην Κόρινθο στις 12-03-2016, από ώρα 10.00, η οποία θα καλύψει ολόκληρη την καρναβαλική παρέλαση και μέχρι τη λήξη της,

3.         Ηχητική και φωτιστική κάλυψη της συναυλίας που θα δοθεί για το καρναβάλι.

4.         Μίσθωση εξέδρας για τη συναυλία,

5.         Ηχητική κάλυψη σε κατά τόπους καρναβάλια (Σοφικού, Κόρφου, Αθικίων, Χιλιομοδίου, Κλένιας, Λεχαίου, Άσσου, Αρχαίας Κορίνθου) από 12-03-2016 έως και 14-03-2016.

6.         Ενοικίαση τεσσάρων (4) καρναβαλικών αρμάτων,

7.         Μουσική συναυλία,

8.         Μεταφορά μαθητών-καρναβαλιστών για τις ανάγκες του καρναβαλιού γενικότερα,

9.         Απαραίτητες προμήθειες για το καρναβάλι, όπως στολές, καρναβαλικά αξεσουάρ (σφυρίχτρες, σπρέι, χαρτοπόλεμος, σερπαντίνες), υφάσματα για τα οχήματα που θα σέρνουν τα άρματα, αφίσες για το καρναβάλι.

 

Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις θα λάβουν μέρος από 12-03-2016 έως 14-03-2016.

Οι υπηρεσίες/προμήθειες, θα παρέχονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη.

Άρθρο 3: Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, και θα διεξαχθεί με σφραγισμένες προσφορές,  οι οποίες θα μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου (Κολιάτσου 32, Τ.Κ. 20131 ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ή να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 1η Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στα γραφεία του Δήμου Κορινθίων, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.

Ώρα έναρξης λήψης προσφορών ορίζεται η 09:30 και ώρα λήξης παραλαβής αυτών η 10:00.

Άρθρο 4 : Εγγύηση συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν γραπτή προσφορά στην επιτροπή μέχρι την ανωτέρω προθεσμία.

Δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, που απαιτείται για την υπογραφή της σύμβασης, θα είναι το 5% της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. (άρθρο 157 παρ.1β του Ν.4281/2014).

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δώσει προσφορά :

Α. για τα υπ’ αριθμ. 1-5 τιμολόγια του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης : για μία ή και περισσότερες εργασίες,

Β. για τα υπ’ αριθμ. 6.1-6.10 και 7.1-7.5 τιμολόγια του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης : για το σύνολο των ειδών της μιας ομάδας (ΟΜΑΔΑ 6) ή και των δύο ομάδων (ΟΜΑΔΑ 6 και 7), για τις οποίες ο κάθε προμηθευτής ενδιαφέρεται, αλλά οπωσδήποτε για όλη την ποσότητα του κάθε είδους,

Γ. για τα υπ’ αριθμ. 8 και 9 τιμολόγια του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης: για κάθε είδος χωριστά, αλλά οπωσδήποτε για όλη την ποσότητα του κάθε είδους.

Άρθρο 5 : Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η ανάθεση της εκτέλεσης της υπηρεσίας υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α’ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. (άρθρο 157 παρ.4 του Ν.4281/2014)

Άρθρο 6 : Δικαιολογητικά διαγωνισμού

Μαζί με την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας,

β) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.

γ) πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου περί εγγραφής τους σε αυτό,

δ) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης.

στ) Υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986 του εκπροσώπου του αναδόχου της κάθε εκδήλωσης στην οποία να δηλώνεται ότι :

-Διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και προσωπικό για τις εκδηλώσεις (δεν απαιτείται για τις προμήθειες).

-Ο ίδιος και το προσωπικό των εκδηλώσεων είναι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. (Ε.Τ.Α.Μ.) ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό (δεν απαιτείται για τις προμήθειες).

-Την έδρα και τη νομική μορφή της επιχείρησης.

Άρθρο 7 : Προσφορές

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο τοποθετούνται και όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά.  Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους, οι οποίοι πρέπει να αποδεικνύουν τη νομιμότητα της εκπροσώπησής τους.  Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται αριθμητικώς σε ευρώ (€) και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για την εκτέλεση της υπηρεσίας.  Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά μονάδα ως εξής:

α) τιμή με κρατήσεις, χωρίς ΦΠΑ,

β) ποσοστό Φ.Π.Α. (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία.

Άρθρο 8 : Ισχύς προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Άρθρο 9 : Εκτέλεση υπηρεσίας

Η υπηρεσία θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας και τις απαιτήσεις του Δήμου Κορινθίων.

Άρθρο 10 : Κρατήσεις

Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την εκτέλεση της κάθε υπηρεσίας βαρύνει αποκλειστικά και μόνον τον ανάδοχο, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο τιμολόγιο της μελέτης.  Επίσης, όλα τα έξοδα τυχόν δημοσιεύσεων βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο, καθώς και οι φόροι για το Δημόσιο και γενικά όλες οι κρατήσεις προς τρίτους.  Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.

Άρθρο 11 : Τρόπος Πληρωμής

Η πληρωμή θα γίνει εξολοκλήρου στο τέλος των εκδηλώσεων με το ανάλογο τιμολόγιο.  Η αμοιβή του κάθε αναδόχου για την εκτέλεση της κάθε υπηρεσίας που παρέχει, θα καταβληθεί με χρηματικό ένταλμα εκδιδόμενο σε βάρος της οικείας πίστωσης του δημοτικού προϋπολογισμού, εφόσον έχει τακτοποιήσει προηγουμένως τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις που τον βαρύνουν και απορρέουν από την οικεία σύμβαση και έχουν ολοκληρωθεί οι καρναβαλικές εκδηλώσεις καλώς και χωρίς, εν γένει, προβλήματα.

Άρθρο 12 : Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από τη Γραμματεία τεχνικών υπηρεσιών, εργάσιμες ημέρες και ώρες.  Διεύθυνση: Δημοκρατίας 1, ΤΚ 20131, Κόρινθος (Ισόγειο), Τηλέφωνο:27410-40639, FAX:27410-40640.

Άρθρο 13 : Δημοσίευση

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment