Απόφαση αριθμ. 28/3602015

 Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 30-11-2015

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 30η Νοεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 55908/25-11-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

 

Π α ρ ό ν τ ε ς

 

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Μπάκουλης Δ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Ν.), 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 6)Πανταζής Βασ..

 

Α π ό ν τ ε ς

 

1)Κορδώσης Χρ., 2)Παππάς Αντ., 3) Γκουργιώτης Αλεξ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 360η: Ο Πρόεδρος εισηγείται το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση αποδοχής προσφορών – δωρεών για το μήνα Οκτώβριο 2015 προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Κορινθίων» και αναφέρει στα μέλη της επιτροπής ότι η επιτροπή διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων, έχοντας υπόψη της τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 άρθρο 2 παρ. 1, με την υπ. Αριθμ. 9/41/17-11-2015 απόφασή της, ενέκρινε την αποδοχή των δωρεών παρεχόμενων ειδών προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας κατά το μήνα Οκτώβριο 2015. Ακολούθως, θέτει υπόψη της επιτροπής τη σχετική εισήγηση της επιτροπής διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, καθώς και τους πίνακες, στους οποίους περιγράφονται αναλυτικά οι προσφορές – δωρεές:

 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αποδοχής προσφορών-δωρεών για το μήνα Οκτώβριο 2015 προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Κορινθίων»

 

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4071/(ΦΕΚ 58Α 11.04.2012) , άρθρο 2, παρ. 1 που αφορά τις δωρεές σε παρεχόμενα είδη, ενέκρινε με την υπ’ αριθ. 9/41/17.11.2015 απόφαση τις προσφορές – δωρεές για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου και αιτείται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου την σχετική έγκριση της αποδοχής τους.

 

Συνημμένα: Η υπ΄ αριθμ. 9/41/17.11.2015 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Προσφορά ειδών για το ΚΠ των:

Μπινιάρη Γεωργίου, Μπάρτζη Ιωάννη, Στίκα Δέσποινας (09.10.2015)

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια)

1

Κριθαράκι 500 γρ

2

2

Γάλα συμπικνωμένο170 γρ

4

3

Φασόλια κοινά και μαυρομάτικα

1

4

Ντομάτα χυμός – πελτές

3

5

Κονσέρβες διάφορες

1

6

Αλάτι

2

7

Ρύζι 1.000 γρ

3

8

Ρύζι 500 γρ

2

9

Φακές

5

10

Αλεύρι 1.000 γρ

4

11

Ζάχαρη

4

12

Γάλα συμπυκνωμένο 410 γρ

25

13

Μακαρόνια 500γρ.

16

14

Κρασί 1 1/2

2

15

Σερβιέτες

5

16

Οδοντόκρεμα

2

17

Σαμπουάν

1

18

Σκόνη χειρός (για ρούχα)

2

19

Χλωρίνη κλπ

1

20

Υγρό πιάτων

1

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις ανωτέρω εισηγήσεις, την αριθμ. 9/41/17-11-2015 απόφαση της επιτροπής διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ 1 του Ν. 4071/2012 και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την αποδοχή των προσφορών – δωρεών προς το Κοινωνικό Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων για το μήνα Οκτώβριο 2015, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/360/2015.-

 

Ο Πρόεδρoς Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Φαρμάκης Γεώργιος

Βλάσσης Δημήτριος

Μπάκουλης Δημήτριος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Σταυρέλη Νικόλαο)

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment