Απόφαση αριθμ. 30/391/2015

 Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 15-12-2015

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 15η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 58898/11-12-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Πανταζής Βασ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ. 4)Παππάς Αντ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 391η: Ο Πρόεδρoς, εισηγούμενος τo 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 προϋπολογισμού 229.369,91€» υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 11/123/2015 απόφασή της εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αρ. 3/2015 σχετικής μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, ορίστηκε δε προθεσμία κατάθεσης προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό η 24-08-2015. Επίσης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 24/281/2015 απόφασή της, εγκρίθηκε το από 28-08-2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού περί αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών, ενώ με την υπ’ αρ. 27/338/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εξετάστηκε σχετική ένσταση κατά του πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού, για το θέμα αυτό.

Κατόπιν, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το από 26-11-2015 πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού – το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης – και στο οποίο αναφέρεται ότι η επιτροπή προχώρησε σε αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς που υπέβαλλε η εταιρεία «Κ. Δεμεντής & Σια Ο.Ε.», προβαίνοντας σε έλεγχο συμμόρφωσης των προσφερομένων ειδών με τις τεχνικές απαιτήσεις της σχετικής μελέτης κι αφού έλαβε υπόψη τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτής, διαπίστωσε ότι η τεχνική προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «Κ. ΔΕΜΕΝΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της μελέτης και προχωρά στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών.

Ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 26-11-2015 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια, την αποδοχή της τεχνικής προσφοράς της εν λόγω συμμετέχουσας εταιρείας, η οποία προχωρά στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς θα ανακοινωθεί εγκαίρως στον διαγωνιζόμενο μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το από 26-11-2015 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 26-11-2015 πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 προϋπολογισμού μελέτης 229.369,91 και κάνει δεκτή την τεχνική προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία Κ. ΔΕΜΕΝΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. στον ως άνω διαγωνισμό, η οποία προχωρά στο στάδιο της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής της προσφοράς. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα της αποσφράγισης και αξιολόγησης της οικονομικής προσφοράς θα ανακοινωθεί εγκαίρως στον διαγωνιζόμενο μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/391/2015.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Φαρμάκης Γεώργιος

Βλάσσης Δημήτριος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

Σταυρέλης Νικόλαος

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 1401-2016

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

Επισυνάπτεται το από 26-11-2015 πρακτικό:

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Έτους 2015»

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 26/11/2015

 

Στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων σήμερα 26/11/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 02/08/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να αξιολογήσει τις τεχνικές προσφορές που κατατέθηκαν ηλεκτρονικά στον ανοιχτό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Έτους 2015», όπως αναφέρεται στην υπ’αριθμ. 33221/29-7-2015 αναλυτική διακήρυξη του Δήμου Κορινθίων και την 03/2015 μελέτη της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων.

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες:

  1. Γιαβάση Άννα , Πρόεδρος

  2. Σαββανού Ελένη, Μέλος

  3. Πέππας Ευθύμιος , Μέλος

 

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη της:

1. την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ.24/281/2015 και θέμα «Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 προϋπολογισμού 229.369,91€»

2. την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 27/338/2015 και θέμα «Εξέταση ένστασης κατά πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για το διαγωνισμό της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 προϋπολογισμού 229.369,91€»,

προχώρησε στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς που υπέβαλλε η «Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε.» με την αρ. συστήματος 17365/23-8-2015 προσφορά του.

Η εταιρία «Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε.» είχε υποβάλλει προσφορά για τα κάτωθι είδη του προϋπολογισμού της μελέτης 05/2015, σύμφωνα με την απαιτούμενη από τη Διακήρυξη Υπεύθυνη Δήλωση του:

 

Α/Α

Είδος

1

Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 2Χ40Α

2

Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 4Χ40

3

Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 4Χ63

55

Καλώδιο Η05VV-F, 3X1,5 mm2 (ΝΥΜΗΥ, εύκαμπτο)

56

Καλώδιο Η03VVF, 2X0,75 mm2 (NYLHY, εύκαμπτο)

57

Καλώδιο Α05VV-U, 3X2,5 mm2 (ΝΥΜ)

58

Καλώδιο Α05VV-U, 4X2,5mm2 (ΝΥΜ)

59

Καλώδιο J1VV-U, 3X1,5 mm2, (NYY)

60

Καλώδιο J1VV-U, 3X2,5 mm2, (NYY)

61

Καλώδιο J1VV-U, 3X4 mm2, (NYY)

62

Καλώδιο J1VV-U, 3X10 mm2, (NYY)

63

Καλώδιο J1VV-U, 3X16 mm2, (NYY)

64

Καλώδιο J1VV-U, 4X2,5 mm2, (NYY)

65

Καλώδιο J1VV-U, 5X1,5 mm2, (NYY)

66

Καλώδιο J1VV-U, 5X2,5 mm2, (NYY)

67

Καλώδιο J1VV-U, 5X10 mm2, (NYY)

68

Καλώδιο J1VV-U, 5X16 mm2, (NYY)

70

Αγωγός χαλκού Cu 16mm2

71

Λαμπτήρας εξοικ. ενέργειας ισχύος 20-23 W με κάλυμα (Ε27)

72

Λαμπτήρας εξοικ. ενέργειας ισχύος 18-20 W σπειροειδής (Ε27)

77

Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 250W (E40)

79

Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 70W (RX7S)

80

Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 150W (RX7S)

81

Λαμπτήρας ατμών Νa απιοειδής 70W (Ε27)

82

Λαμπτήρας ατμών Νa απιοειδής 150W (Ε40)

83

Λαμπτήρας ατμών Na απιοειδής 250W (Ε40)

84

Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 250W (Ε40)

85

Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 400 W (Ε40)

89

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 150W με βραχίονα

90

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 250W με βραχίονα

91

Προβολέας ΗQI μεταλλικών αλογονιδίων 150 W πλήρης IP65 με τον λαμπτήρα

92

Προβολέας ΗQI μεταλλικών αλογονιδίων 400 W πλήρης IP65 με τον λαμπτήρα

97

Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ400 γαλακτόχρωμο

98

Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ300 γαλακτόχρωμο

99

Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε27 διαιρούμενη

100

Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία HQI ή Νa ισχύος 250W

101

Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία HQI ή Νa ισχύος 400W

102

Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία HQI ή Νa ισχύος 150W

103

Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία HQI ή Νa ισχύος 100W

104

Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία Νa ισχύος 70W

107

Σιδηροϊστός ηλεκτροφωτισμού εξαγωνικής διατομής από έλασμα πάχους 6mm, ύψους 9m

 

Η επιτροπή προέβη σε έλεγχο συμμόρφωσης των παραπάνω ειδών με τις τεχνικές απαιτήσεις της μελέτης και αφού έλαβε υπόψη της τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 03/2015 μελέτης της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου διαπίστωσε ότι η τεχνική προσφορά της «Κ. Δεμεντής & ΣΙΑ Ο.Ε.» είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της μελέτης και προχωρά στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα της αποσφράγισης και αξιολόγησης της Οικονομικής Προσφοράς θα ανακοινωθεί εγκαίρως στον διαγωνιζόμενο μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Η Επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση, ανέγνωσε το παρόν Πρακτικό, το ενέκρινε και το υπέγραψε ως ακολούθως σε τρία αντίγραφα:

 

Η Πρόεδρος Τα Μέλη

 

Γιαβάση Άννα Σαββανού Ελένη Πέππας Ευθύμιος

 

Leave a Comment