Απόφαση αριθμ. 32/421/2015

 Αριθμός Πρακτικού 32

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 28-12-2015

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 28η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 60610/24-12-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

 

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεωργ.), 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 6)Μπάκουλης Δημ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.).

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2) Πανταζής Βασ., 3)Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 421η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015» ενημερώνει τα μέλη της επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…. η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής σχετική εισήγηση της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Προϋπολογισμού Έτους 2015

Μέρος Α’

Αποδοχή ΣΑΤΑ 2015

Κατά την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2015 μα έγινε γνωστό από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι η ΣΑΤΑ έτους 2015 θα ανέλθει στο ποσό των 653.520,00 €. Τελικά , το ποσό της ΣΑΤΑ 2015 που έλαβε ο Δήμος Κορινθίων ανήλθε στο ποσό των 766.050,00 €.Επομένως μετά την αποδοχή του επιπλέον ποσού των 112.530,00 € ΣΑΤΑ 2015 προτείνουμε :

Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος

Ως προς το μέρος των εσόδων

Ενισχύουμε :

 

 1. Τον Κ.Α. 1311.0002 με τίτλο «Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ)» προϋπολογισμού 653.520,00 με το ποσό των 112.530,00 ευρώ επομένως ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ποσό των 766.050,00 €.

 2.  

Από την παραπάνω ενίσχυση λαμβάνουμε το ποσό των 112.530,00 € το οποίο ,μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 112.530,00 € και ενισχύουμε

Ως προς το μέρος των εξόδων

 1. Τον 15/7326.0001 με τίτλο «Κατασκευή ανοικτού δημοτικού θεάτρου στα Εξαμίλια” προϋπολογισμού 20.000,00 με το ποσό των 112.530,00 ευρώ και τελική πίστωση ευρώ .όπου το ποσό των 132.530 € με χρηματοδότηση 112.530,00€ από ΣΑΤΑ 2015 και το υπόλοιπο ποσό από 20.000,00 € από Πόρους Δήμου.

 

Μέρος Β’

Ως προς το μέρος των εσόδων

Ενισχύουμε:

 1. Τον Κ.Α. 0111.0001 με τίτλο «Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ)» προϋπολογισμού 81.655,32 με το ποσό των 49.690,22€ επομένως διαμορφώνεται στο ποσό των 131.345,54

 2. Τον Κ.Α.0114.0001 με τίτλο «Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958)» προϋπολογισμού 6.149,72 με το ποσό των 555,97 ευρώ και επομένως ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ποσό των 6.705,69 €

 3. Τον Κ.Α.0116.0001 με τίτλο «Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν 669/77 άρθρο 7 Ν 1428/84» προϋπολογισμού 8.143,00 με το ποσό των 246.558,53 ευρώ και επομένως ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ποσό των 254.701,53 €

 4. Τον Κ.Α.0122.0002 με τίτλο «Τέλη και δικαιώματα από Λαϊκές Αγορές (αρθρ 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958)”» προϋπολογισμού 49.448,00 με το ποσό των 1.288,00 ευρώ και επομένως ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ποσό των 50.736,00€.

 5. Τον Κ.Α.0211.0001 με τίτλο «Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες» προϋπολογισμού 280.263,21 με το ποσό των 6.143,98 ευρώ και επομένως ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ποσό των 286.407,19€.

 6. Τον Κ.Α.0441.0001 με τίτλο «Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93)» προϋπολογισμού 331.096,04 με το ποσό των 224.124,66 ευρώ και επομένως ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ποσό των 555.220,70 €

 7. Τον Κ.Α. 0451.0001 με τίτλο «Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν 2130/93)» προϋπολογισμού 867,63 με το ποσό των 1.207,41 ευρώ και επομένως ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ποσό των 2.075,04 €.

 8. Τον Κ.Α. 0452.0001 με τίτλο «Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 2539/97)» προϋπολογισμού 12.333,09 με το ποσό των 22.000,00 ευρώ και επομένως ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ποσό των 34.333,09 €.

 9. Τον Κ.Α.0461.0001 με τίτλο «Τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (αρθρ 3 Ν1080/80))» προϋπολογισμού 47.162,19 με το ποσό των 34.000,00 ευρώ και επομένως ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ποσό των 81.162,19 €

 10. Τον Κ.Α.0469.0001 με τίτλο «Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» προϋπολογισμού 44.748,35 με το ποσό των 7.745,12 ευρώ και επομένως ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ποσό των 52.493,47 €

 11. Τον Κ.Α 0712.0001 με τίτλο «Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93)» προϋπολογισμού 58.860,45 με το ποσό των 3.231,16 ευρώ και επομένως ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ποσό των 62.091,61 €

 12. Τον Κ.Α. 0713.0001 με τίτλο «Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 80 ΔΚΚ)» προϋπολογισμού 19.435,00 € με το ποσό των 1.000,00 ευρώ και επομένως ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ποσό των 20.435,00 €.

 13. Τον Κ.Α. 0718.0001 με τίτλο «Τέλος διέλευσης τομής οδοστρωμάτων για την κατασκευή δικτύου οπτικών ινών» προϋπολογισμού 1.961,14 € με το ποσό των 1,00 ευρώ και επομένως ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ποσό των 1.962,14€.

 14. Τον Κ.Α. 1511.0001 με τίτλο «Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)» προϋπολογισμού 97.488,26 με το ποσό των 100,00 ευρώ και επομένως ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ποσό των 97.588,26€.

 15. Τον Κ.Α. 1519.0001 με τίτλο «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων» προϋπολογισμού 7.871,13 με το ποσό των 46.265,07 ευρώ και επομένως ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ποσό των 54.136,20€.

 16. Τον Κ.Α. 1624.0001 με τίτλο «Εσοδα από ΠΟΙΝΙΚΑ» προϋπολογισμού 34.701,60 με το ποσό των 10.313,40 ευρώ και επομένως ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ποσό των 45.015,00€.

 17. Τον Κ.Α. 2117.0001 με τίτλο «Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων» προϋπολογισμού 68.281,88 με το ποσό των 100.000,00 ευρώ και επομένως ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ποσό των 168.281,88€.

 18. Τον Κ.Α.2118.0001 με τίτλο «Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών» προϋπολογισμού 27.202,87 με το ποσό των 62.675,44 ευρώ και επομένως ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ποσό των 89.878,31€.

 19. Τον Κ.Α.2118.0002 με τίτλο «Τακτικά έσοδα 2% διαμονής παρεπιδημουντων» προϋπολογισμού 634,43 με το ποσό των 1.374,58 ευρώ και επομένως ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ποσό των 2.009,01€.

 20. Τον Κ.Α.2119.0001 με τίτλο «Τακτικά έσοδα από τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων» προϋπολογισμού 9.631,49 με το ποσό των 30.000,00 ευρώ και επομένως ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ποσό των 39.631,49€

 21. Τον Κ.Α.2119.0006 με τίτλο «Διεκδικούμενες αποζημιώσεις χρήσης ακινήτων» προϋπολογισμού 6.612,00 με το ποσό των 16.882,54 ευρώ και επομένως ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ποσό των 23.494,54€

 22. Τον Κ.Α.2211.0001 με τίτλο «Έκτακτα έσοδα από παραβάσεις ΚΟΚ» προϋπολογισμού 35.752,14 με το ποσό των 100.000,00 ευρώ και επομένως ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ποσό των 135.752,14€

 

Από την παραπάνω ενίσχυση λαμβάνουμε το ποσό των 965.157,08 € το οποίο ,μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 965.157,08€ και καταργούμε και μειώνουμε ισόποσα:

Καταργούμε

 1. Τον Κ.Α.0125/0001 με τίτλο «Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν 2130/93)” προϋπολογισμού 2.259,75

 2. Τον Κ.Α.0512.0001 με τίτλο «Φόρος ζύθου (άρθρο 9 ΝΔ 703/70, άρθρο 12 Ν 1080/80)” προϋπολογισμού 101.471,00

Μειώνουμε

Τον Κ.Α.0461.0002 με τίτλο «Τέλος χρήσης αιγιαλού και παραλίας (αρθρ. 13 Ν 2971/2001)” προϋπολογισμού 22.396,91€με το ποσό των 9.749,48 € ευρώ και επομένως ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ποσό των 12.647,43 €

Τον Κ.Α.0521.0001 με τίτλο «Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97)” προϋπολογισμού 149.277,81€με το ποσό των 118.058,99 και επομένως ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ποσό των 31.218,82 €

 1. Τον Κ.Α. 0522.0001 με τίτλο «Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 1337/83)» προϋπολογισμού 6.900,97 με το ποσό των 3.408,76 € ευρώ και επομένως ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ποσό των 3.492,21 €

 2. Τον Κ.Α. 0715.0001 με τίτλο «Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ΄ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001)» προϋπολογισμού165.369,30 με το ποσό των 49.039,30 € ευρώ και επομένως ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ποσό των 116.330,00 €

 3. Τον Κ.Α.1512.0001 με τίτλο «Πρόστιμα ΚΟΚ Ν. 3542/07 που βεβαιώνονται από την Ελληνική Αστυνομία» προϋπολογισμού 1.096.006,35 με το ποσό των 681.169,80 € ευρώ και επομένως ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ποσό των 414.836,55 €

 4.  

Μέρος Γ’

Αποδοχή χρηματοδότησης

Με την με αριθμό πρωτοκόλλου 141131/22-12-2015 “Αναγγελία πίστωσης ” του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων μας έγινε γνωστή η απόδοση ποσού 7.100,96 € για την Κάλυψη Δαπανών Μισθοδοσίας Ιουλίου -Δεκεμβρίου 2015 των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών που επανήλθαν Δυνάμει του αρ.19 του 4325/2015.Στον προϋπολογισμό έτους 2015 και συγκεκριμένα στο μέρος των εξόδων έχουμε εγγράψει στους κ.α 50/6011.0001 με τίτλο “Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Δημ. Αστυνομίας (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)” το ποσό των 12.413,78€ για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας των υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας από Πόρους Δήμου . Η χρηματοδότησή τους από Πόρους Δήμου έγινε καθώς δεν είχε καταστεί γνωστή ούτε είχε αποδοθεί στο Δήμο ,έως την σύνταξη της παρούσας εισήγησής μας χρηματική εντολή για την κάλυψη της δαπάνης από το Υπουργείο Εσωτερικών. Επομένως μετά την αποδοχή του ποσού των 7.100,96 € προτείνουμε την:

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Ως προς το μέρος των εσόδων

Ενισχύουμε :

 

 1. Τον Κ.Α. 0619.0006 με τίτλο «Καλυψη δαπανών μισθοδοσίας Ιουλίου Δεκεμβρίου 2015 πρώην δημοτικών αστυνομικών που επανήλθαν δυνάμει του άρθρου 19 Ν.4325/2015» προϋπολογισμού 7.100,96€

 

Από την παραπάνω ενίσχυση λαμβάνουμε το ποσό των 7.100,96 € το οποίο ,μεταφέρουμε στο αποθεματικό για την ενίσχυσή του και την διάθεσή του για την ενίσχυση μελλοντικών πιστώσεων. Το ποσό που απομένει στο Αποθεματικό δεν ξεπερνά το 5% των τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού .

ΜΕΡΟΣ Δ’

Αποδοχή χρηματοδότησης:

Με την με αριθμό 45168/2015 Χρηματική Εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών μας έγινε γνωστή η κατανομή ποσού 13.678,65 € για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού των ΚΗΦΗ και ΚΕΔΗΦ Φορέας υλοποίησης είναι το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων στο οποίο και θα αποδώσουμε αυτό το ποσό. Προτείνουμε μετά την αποδοχή του ποσού :

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ενισχύουμε :

Τον Κ.Α. 0619.0014 με τίτλο “Κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού των ΚΗΦΗ και ΚΕΔΗΦ ” προϋπολογισμού 46.860,00€ με το ποσό των 13.678,65€ επομένως το μέρος των εσόδων διαμορφώνεται στο ποσό των 60.538,65 €

 

Από την παραπάνω δημιουργία λαμβάνουμε το ποσό των 13.678,65€ το οποίο μεταφέρουμε στο αποθεματικό και από το αποθεματικό το ποσό των 13.678,65 στο μέρος των εξόδων για την ενίσχυση:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Ενισχύουμε:

 1. Τον Κ.Α. 00/6715.0001 με τίτλο “Απόδοση στο Κ.Κ.Π. της κάλυψης δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού των ΚΗΦΗ και ΚΕΔΗΦ ” προϋπολογισμού 46.860,00€ με το ποσό των 13.678,65 € επομένως ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται στο ποσό των 60.538,65.

Το ποσό των 13.678,65€ θα πρέπει να αποδοθεί στο Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής.

Ε’

 

Το μέρος Δ’ της ΑΔΣ 371/2015 δεν θεωρήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση κατά την σύνταξη της παρούσας. Τροποποιούμε το μέρος Δ’ Της ΑΔΣ 371/2015 ,λαμβάνοντας υπ’όψη το αρ. 33687/25-09-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ,τα από 21/10/2015,66881/8.12.2014 /15.12.2014 έγγραφα της Οικονομικής Υπηρεσίας , το απόσπασμα καθολικού εσόδων του κ.α. 0621.0001 έτους 2015 ως εξής:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

Μετά την αποδοχή του ποσού των 33.257,72 € και τις βεβαιώσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου ότι έχουμε αδιάθετο στο χρηματικό μας υπόλοιπο το ποσό των 129.742,22€.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Ενισχύουμε:

Τον Κ.Α. 0621.0001 με τίτλο “Κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων” προϋπολογισμού 6.615.159,24 € με το ποσό των 33.257,72 € επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 6.648.416,96 €.

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Μειώνουμε:

Τον Κ.Α. 00/6492.0001 με τίτλο “Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων” προϋπολογισμού 200.000,00 € με το ποσό των 128.846,92€ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 71.153,08 €

Τον Κ.Α. 15/6741.0001 με τίτλο “Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας” προϋπολογισμού 2.900.587,90 € με το ποσό των 421,07 € επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 2.900.166,83 €.

Τον Κ.Α. 15/6741.0013 με τίτλο “Επίδομα ομογενών – προσφύγων” προϋπολογισμού 11.834,80 € με το ποσό των 474,23 € επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 11.360,57 €

Από την παραπάνω ενίσχυση στο μέρος των εσόδων και από τις μειώσεις στο μέρος των εξόδων λαμβάνουμε το ποσό των 162.999,94 € το οποίο μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 163.895,24 € προς ενίσχυση των πιο κάτω πιστώσεων:

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Ενισχύουμε:

 1. Τον Κ.Α. 15/6741.0002 με τίτλο “Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφιλία, AIDS” προϋπολογισμού 382.627,21 € με το ποσό των 5.440,84 € επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 388.068,05

 2. Τον Κ.Α. 15/6741.0004 με τίτλο “Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης” προϋπολογισμού 1.471.825,13 € με το ποσό των 55.784,85 € επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 1.527.609,98 €

 3. Τον Κ.Α. 15/6741.0005 με τίτλο “Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασμένους” προϋπολογισμού 220.865,94 € με το ποσό των 3.019,67 € επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 223.885,61 €.

 4. Τον Κ.Α. 15/6741.0006 με τίτλο “Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής” προϋπολογισμού 54.184,49€ με το ποσό των 7.762,99€ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 61.947,48€.

 5. Τον Κ.Α. 15/6741.0007 με τίτλο “Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών” προϋπολογισμού 243.197,49€ με το ποσό των 4.823,71 € επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 248.021,20 €.

 6. Τον Κ.Α. 15/6741.0008 με τίτλο “Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου” προϋπολογισμού 288.475,47€ με το ποσό των 41.020,37 € επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 329.495,84 €.

 7. Τον Κ.Α. 15/6741.0009 με τίτλο “Επίδομα Τυφλότητας” προϋπολογισμού 834.663,69€ με το ποσό των 2.021,83 € επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 836.685,52 €.

 8. Τον Κ.Α. 15/6741.0010 με τίτλο “Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα” προϋπολογισμού 190.007,84€ με το ποσό των 36.882,10 € επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 226.889.94€.

 9. Τον Κ.Α. 15/6741.0012 με τίτλο “Επίδομα απροστάτευτων παιδιών” προϋπολογισμού 16.889,28€ με το ποσό των 7.138,88 € επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 24.028,16€.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ως άνω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32/421/2015.-

 

Ο Πρόεδρoς Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μπάκουλης Δημήτριος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντώνιο)

Βλάσσης Δημήτριος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρέα)

Σταυρέλης Νικόλαος

Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεώργιο)