Απόφαση αριθμ. 33/449/2015

 Αριθμός Πρακτικού 33

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 31-12-2015

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 31η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Πέμπτη κι ώρα 09:00 σε έκτακτη συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 61091/30-12-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.)

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2) Πανταζής Βασ., 3)Κορδώσης Χρ., 4)Παππάς Αντ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της συνεδρίασης, καθώς και για το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος «Απαλλαγή υπολόγων παγίας προκαταβολής», διότι η προθεσμία για την απαλλαγή των υπολόγων της παγίας προκαταβολής λήγει στις 31-12-2015, βάσει της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης, καθώς και για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω θέματος.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 449η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Απαλλαγή υπολόγων παγίας προκαταβολής», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

 

Στο άρθρο 35 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 ορίζονται τα εξής:

«1. Χρηματικόν ένταλμαν παγίας προκαταβολής εκδίδεται κατά τας διατάξεις του άρθρου 180 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος.

2. Απαραίτητος προϋπόθεσις πληρωμής δαπάνης τινός εκ της παγίας προκαταβολής τυγχάνει η ύπαρξις σχετικής πιστώσεως αναγραφομένης εν τω προυπολογισμώ.

3. Ο διαχειριζόμενος την παγίαν προκαταβολήν υπάλληλος παραδίδει επί αποδείξει προσωπικώς εις τον δημοτικόν ταμίαν τα σχετικά δικαιολογητικά των γενομένων παρ’ αυτού πληρωμών, άτινα δέον να είναι πλήρη από απόψεως νομιμότητος συμφώνως προς τα άρθρα 11,12,13,14 και 26 του παρόντος.

4. Ο δημοτικός ταμίας μετά τον έλεγχον των υποβληθέντων, αυτώ δικαιολογητικών καταβάλλει εις τον διαχειριζόμενον την παγίαν προκαταβολήν ίσον χρηματικόν ποσόν προς ανανέωσις ταύτης, ίνα ούτω παραμένη εις χείρας τούτου πάντοτε το χορηγηθέν δια της αποφάσεως του συμβουλίου ποσόν.

5. Τα δικαιολογητικά ταύτα μετά τον προσήκοντα έλεγχον παρά της αρμοδίας λογιστικής υπηρεσίας, υποβάλλονται εις το δημοτικόν συμβούλιον προς έγκρισιν των γενομένων δαπανών, μεθ’ο εκδίδονται ισόποσα χρηματικά εντάλματα εις βάρος των εν τω προϋπολογισμώ προβλεπομένων οικείων πιστώσεων δι’ εκάστην των δαπανών τούτων και επ’ ονόματι των πληρωθέντων δικαιούχων, γενομένης μνείας επί των χρηματικών ενταλμάτων ότι η πληρωμή εγένετο μέσω του διαχειριζομένου την παγίαν προκαταβολήν υπαλλήλου.

6. Κατά την λήξιν του οικονομικού έτους ο υπόλογος υπάλληλος καταθέτει το ληφθέν παρ’ αυτού δια παγίαν προκαταβολήν ποσόν εις το δημοτικόν και κοινοτικόν ταμείον.

7. Κατά τα λοιπά επί της διαχειρίσεως και αποδόσεως της παγίας προκαταβολής παρά του υπολόγου, ισχύουσιν τα εν άρθ. 32,33,34 και 37 του παρόντος διαλαμβανόμενα.»

Στο άρθρο 37 παρ 1 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 ορίζονται τα εξής:

«1. Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών διαχειριζομένων χρημάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιμέλειαν, ευθυνόμενοι δια πάσαν τυχόν επερχομένην απώλειαν ή μείωσιν των χρημάτων τούτων.»

 

Με την αριθ. 3/27/2015 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής συστάθηκε παγία προκαταβολή 2.000,00 € και ορίστηκε ο ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ ως διαχειριστής αυτής.

Με το αριθ. 230/2015 χρηματικό ένταλμα εισέπραξε το ποσό των 2.000,00 € το οποίο και κατέθεσε στο ταμείο του Δήμου, όπως αποδεικνύεται από το αριθ. 2240/2015 γραμμάτιο είσπραξης του Δήμου.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη της:

-την απόφαση 3/27/2015 της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συστάθηκε πάγια προκαταβολή και ορίστηκε ο διαχειριστής αυτής,

-το άρθρο 173 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06),

-το αριθμ. 230/2015 χρηματικό ένταλμα, με το οποίο εισπράχθηκε η πάγια προκαταβολή από το διαχειριστή αυτής,

-το αριθμ. 2240/2015 γραμμάτιο είσπραξης της επιστροφής του ποσού της παγίας προκαταβολής στο ταμείο του Δήμου,

-τα άρθρα 35 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959

Εισηγούμαστε:

  1. Να εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της παγίας προκαταβολής του έτους 2015.

  2. Να εγκρίνει την απαλλαγή του υπολόγου της παγίας προκαταβολής ΒΛΑΣΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΜΒ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 3463/2006, των άρθρων 35 και 37 του Β.Δ. 17/5-15/06/1959, του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, την απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 27/2015, το αριθμ. 230/2015 χρηματικό ένταλμα και το αριθμ. 2240/2015 γραμμάτιο είσπραξης

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού της παγίας προκαταβολής του έτους 2015.

2. Εγκρίνει την απαλλαγή του υπολόγου της παγίας προκαταβολής ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΜΒ. ΔΗΜ. ΚΟΙΝ. ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 33/449/2015.-

 

Ο Πρόεδρoς Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μπάκουλης Δημήτριος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντώνιο)

Βλάσσης Δημήτριος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρέα)

Σταυρέλης Νικόλαος

Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γεώργιο)