Απόφαση αριθμ. 2/7/2016

 Αριθμός Πρακτικού 2

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 19-01-2016

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Ιανουαρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 1668/15-01-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 5)Κορδώσης Χρ., 6)Πανταζής Βασ., 7) Γκουργιώτης Αλεξ.,8) Μπάκουλης Δημ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάση Δημ.).

Α π ό ν τ ε ς

1) Παππάς Αντ.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 7η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2015» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων (σύμφωνα με τα αριθ. 2/96117/0026/20-12-2011(ΑΔΑ: 45ΨΡΗ-92Θ), 2/92055/0026/20-12-2012 (ΑΔΑ: Β4ΜΛΗ-ΟΛ1) , 2/112634/0026/17-12-2013 ( ΑΔΑ: ΒΛΓΛΗ-ΥΚΠ) , 2/97612/0026/22-12-2014 (ΑΔΑ: 7ΣΖΓΗ-ΖΡ8) & 2/81869/0026/23-12-2015 (ΑΔΑ: 6Ξ5ΔΗ-ΛΓΓ) έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του ΠΔ 113/2010 (Α΄194), αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο (ματαίωση πραγματοποίησης της δαπάνης, δέσμευση πίστωσης μεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κ.λ.π), ανατρέπονται μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, με σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη. Στη συνέχεια, με αρνητικές εγγραφές τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις.

Επίσης σύμφωνα με την εγκύκλιο 30 αριθμ.πρωτ. 19664/20-04-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης (δημάρχου, οικονομικής επιτροπής, δημοτικού συμβουλίου) στις ακόλουθες περιπτώσεις (άρθρο 4 παρ. 1Β και 5 ΠΔ 113/2010):

α. Όταν η δαπάνη ματαιωθεί για οποιαδήποτε λόγο.

β. Όταν η ανάληψη της υποχρέωσης δεν εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται. Εδώ δεν πρόκειται για δαπάνη που έχει ματαιωθεί, αλλά για δαπάνη που δεν έχει πληρωθεί μέχρι τη λήξη του έτους, με συνέπεια η σχετική υποχρέωση να μεταφέρεται στο επόμενο έτος. Για το λόγο αυτό οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στις ανατραπείσες (μη εκτελεσθείσες) αναλήψεις, δεσμεύονται με νέες αποφάσεις κατά την έναρξη του οικονομικού έτους, έτσι ώστε νέες υποχρεώσεις να αναλαμβάνονται μόνο αν απομένει υπόλοιπο στον οικείο κωδικό αριθμό (άρθρο 4 παρ. 5 ΠΔ 113/2010).

Η αρμοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στην οικονομική επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ’ Ν 3852/2010) και κατ’ εξαίρεση στο δημοτικό συμβούλιο και στο δήμαρχο (άρθρο 158 παρ. 3 και 4 Ν 3463/2006).

Με βάση το έγγραφο Υπ. Οικ. 2/96117/0026/20.12.2011:

1. Η απόφαση του διατάκτη (δηλ. κατά περίπτωση: δημάρχου, οικονομικής επιτροπής, δημοτικού συμβουλίου), για την ανατροπή των αναλήψεων υποχρέωσης, μπορεί να γίνει έως και το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2012.

Οι αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό ανάληψης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ.

Δηλαδή μπορεί σε μία απόφαση του διατάκτη, δηλαδή του Δημάρχου, της οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση της δαπάνης, να ανατραπούν όλες οι αναλήψεις υποχρέωσης, αρκεί να εμφανίζονται, στην απόφαση, αναλυτικά ανά ΚΑΕ.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015, το αριθ. πρωτ. οικ. 45494/04-12-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, τα αριθμ. 2/92055/0026/20-12-2012, 2/112634/0026/17-12-2013, 2/97612/0026/22-12-2014 (ΑΔΑ: 7ΣΖΓΗ-ΖΡ8), 2/81869/0026/23-12-2015 (ΑΔΑ: 6Ξ5ΔΗ-ΛΓΓ) έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών , τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης της Οικονομικής Επιτροπής και τις αναλήψεις υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2015, για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται, προτείνεται η ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) , σύμφωνα με τη συνημμένη κατάσταση.

Αρ. Έκθεσης

Υπ.

Κ.Α.

Ημερ/νία

Κωδ. Διευθ.

Υπηρεσία

Είδος

Αναληφθέντα

Ενταλθ.

Υπόλοιπο

63

00

6126,0001

02/01/2015

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εργοδοτικές εισφορές αιρετών

24.075,30

22.226,34

1.848,96

79

15

6741,0001

07/01/2015

Α15

ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας

2.900.587,90

2.900.166,83

421,07

89

15

6741,0013

07/01/2015

Α15

ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Επίδομα ομογενών – προσφύγων

11.834,80

11.360,57

474,23

98

30

7323,0065

12/01/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αγροτική οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού

460.000,00

0,00

460.000,00

99

00

6331,0001

15/01/2015

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λοιποί φόροι και τέλη

40.000,00

39906,44

93,56

101

10

6641,0002

15/01/2015

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου(ΣΥ-ΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Α.Μ.76/2013 ποσό:263,83€)

61,78

0,00

61,78

102

20

6641,0002

15/01/2015

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ Α.Μ.76/2013 ποσό:241.073,87€)

163.594,90

43.588,14

120.006,76

103

10

6643,0002

15/01/2015

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Δ.Ε. Κορίνθου [ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ Α.Μ.76/2013 ποσό:15.547,20€)

15.547,20

0,00

15.547,20

105

10

6641,0005

15/01/2015

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Σαρωνικού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Α.Μ.76/2013 ποσό:658,67€,

43,94

0,00

43,94

106

20

6641,0003

15/01/2015

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ Α.Μ.76/2013 ποσό:80,46€)

80,46

0,00

80,46

107

20

6641,0005

15/01/2015

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Σαρωνικού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Α.Μ.76/2013 ποσό:25,77€,

25,77

0,00

25,77

108

30

6641,0003

15/01/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου(ΣΥΝΕ-ΧΙΖΟΜΕΝΟ Α.Μ.76/2013 ποσό:11.070,00€)

11.070,00

0,00

11.070,00

109

30

6641,0005

15/01/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Σαρωνικού[ΣΥ-ΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Α.Μ.76/2013 ποσό:8.610,00€,

6.022,18

5.193,45

828,73

110

35

6641,0003

15/01/2015

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου(ΣΥΝΕ-ΧΙΖΟΜΕΝΟ Α.Μ.76/2013 ποσό:9.840,00€)

9.840,00

0,00

9.840,00

111

35

6641,0005

15/01/2015

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Σαρωνικού(ΣΥ-ΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Α.Μ.76/2013 ποσό:8.610,00€,

8.610,00

1.124,89

7.485,11

112

45

6641,0005

15/01/2015

Α45

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Σαρωνικού [ΣΥΝΕΧΙΖΟ-ΜΕΝΟ Α.Μ.76/2013 ποσό:615,00€,

239,76

214,80

24,96

113

45

6641,0003

15/01/2015

Α45

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου [ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ Α.Μ.76/2013 ποσό:307,50€)

140,25

122,01

18,24

114

20

6644,0005

15/01/2015

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Σαρωνικού [ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ Α.Μ.76/2013 ποσό: 16.912,50€,

117,17

112,94

4,23

115

20

6644,0003

15/01/2015

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου [ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ Α.Μ.76/2013 ποσό:12.423,77€)

41,16

36,27

4,89

117

30

6644,0003

15/01/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου [ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ Α.Μ.76/2013 ττοσό:2.492,83€)

1.283,67

0,00

1.283,67

118

35

6644,0005

15/01/2015

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Σαρωνικού [ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ Α.Μ.76/2013 ποσό:2.277,22€,

273,40

269,64

3,76

119

35

6644,0003

15/01/2015

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου [ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ Α.Μ.76/2013 ττοσό:223,28€)

8,77

0,00

8,77

120

10

6643,0005

15/01/2015

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Δ.Ε. Σαρωνικού[ΣΥ-ΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Α.Μ.76/2013 ποσό:3.985,20€,

3.985,20

0,00

3.985,20

121

10

6643,0003

15/01/2015

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου [ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ Α.Μ.76/2013 ττοσό:2.715,50€)

2.715,50

0,00

2.715,50

122

10

6641,0004

15/01/2015

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Τενέας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ Α.Μ.76/2013 ποσό:922,5€)

922,50

470,13

452,37

123

20

6641,0004

15/01/2015

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Τενέας(ΣΥΝΕΧΙ-ΖΟΜΕΝΟ Α.Μ.76/2013 ποσό:12,06€)

12,06

0,00

12,06

124

30

6641,0004

15/01/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Τενέας(ΣΥΝΕΧΙ-ΖΟΜΕΝΟ Α.Μ.76/2013 ποσό:12.300,00€)

12.300,00

0,00

12.300,00

125

35

6641,0004

15/01/2015

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Τενέας(ΣΥΝΕΧΙ-ΖΟΜΕΝΟ Α.Μ.76/2013 ποσό:9.225,00€)

9.225,00

0,00

9.225,00

126

10

6641,0006

15/01/2015

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Σολυγείας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ Α.Μ.76/2013 ποσό:922,5€,

922,50

0,00

922,50

127

20

6641,0006

15/01/2015

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Σολυγείας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ Α.Μ.76/2013 ποσό:42,55€,

42,55

0,00

42,55

128

45

6641,0004

15/01/2015

Α45

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Τενέας [ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ Α.Μ.76/2013 ποσό:307,50€)

152,14

98,05

54,09

129

30

6641,0006

15/01/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Σολυγείας(ΣΥ-ΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Α.Μ.76/2013 ποσό:5.639,07€,

152,06

82,20

69,86

130

20

6644,0004

15/01/2015

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Τενέας [ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ Α.Μ.76/2013 ποσό:14,82€)

14,82

0,00

14,82

131

35

6641,0006

15/01/2015

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Σολυγείας(ΣΥ-ΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Α.Μ.76/2013 ποσό:5.781,00€,

1.843,57

1.162,29

681,28

132

30

6644,0004

15/01/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Τενέας [ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ Α.Μ.76/2013 ποσό:222,95€)

0,36

0,00

0,36

133

20

6644,0006

15/01/2015

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ,Ε.Σολυγείας [ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ Α.Μ.76/2013 ποσό:34,01€,

34,01

0,00

34,01

134

35

6644,0004

15/01/2015

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Τενέας [ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ Α.Μ.76/2013 ποσό:171,05€)

34,24

0,00

34,24

135

30

6644,0006

15/01/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ,Ε.Σολυγείας [ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ Α.Μ.76/2013 ποσό:23,98€,

23,98

0,00

23,98

136

10

6643,0004

15/01/2015

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Δ.Ε. Τενέας [ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Α.Μ.76/2013 ποσό:3.985,20€)

3.985,20

0,00

3.985,20

137

35

6644,0006

15/01/2015

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ,Ε.Σολυγείας [ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ Α.Μ.76/2013 ποσό:5,23€,

5,23

0,00

5,23

138

10

6643,0006

15/01/2015

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Δ.Ε. Σολυγείας[ΣΥ-ΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Α.Μ.76/2013 ποσό:3.985,20€,

3.985,20

0,00

3.985,20

140

00

6715,0019

19/01/2015

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων-Από ΚΑΠ έτους 2015 ποσό 978.012,72€ [ΚΑΠ 2014 + 4,81%] και ΦΕΚ σύστασης [αρ.φύλλου 1314/2011 ποσού 484.000,00 €] ΦΕΚ 2059/2014 Τεύχος Β’

1.462.012,72

860.467,71

601.545,01

141

00

6715,0020

19/01/2015

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού,Αθλητισμού και Περιβάλλοντος. ΦΕΚ σύστασης [αρ. φύλλου 1305/2011] ποσού 956.608,00 € και από ΚΑΠ έτους 2015 ποσό 82.232,87 ευρώ [ΚΑΠ 2014 +4,81%] για λειτουργικές δαπάνες μισθοδοσίας, ΦΕΚ 2059/2014 Τεύχος Β’

1.038.840,87

1.036.594,13

2.246,74

142

20

6661,0001

19/01/2015

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικών κτιρίων(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2014, Α.Μ.1/2014, ποσό:8.548,50€ , Χρημ/ση ΣΑΤΑ 2014)

8.548,50

7.892,22

656,28

143

20

6662,0002

19/01/2015

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ.(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ 2014, Α.Μ.1/2014, ποσό 109.058,01€ , Χρημ/ση ΣΑΤΑ 2014)

109.058,01

92.191,51

16.866,50

145

00

6515,0001

19/01/2015

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών

30.000,00

16635,52

13364,48

147

00

6526,0001

19/01/2015

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Χρεολύσια δανείων εσωτερικού

182.342,43

182.304,14

38,29

151

80

8211,0001

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

Υπέρ Δημοσίου 6,67%

300.000,00

233.851,64

66.148,36

152

80

8211,0002

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΗ, Τμημα:ΕΣΟΔΩΝ

Υπέρ Δημοσίου 10% (έξοδα παράστασης Δημάρχου)

5.500,00

4.104,00

1.396,00

153

80

8211,0003

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΗ, Τμημα:ΕΣΟΔΩΝ

ΤΣΚΥ 8%

30.000,00

21.497,80

8.502,20

154

80

8212,0001

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΗ, Τμημα:ΕΣΟΔΩΝ

Υπέρ Δημοσίου (Αναγνώριση Προϋπηρεσίας Γενικό Λογιστήριο του Κράτους)

2.000,00

0,00

2.000,00

155

80

8221,0001

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΗ,

Τμημα:ΕΣΟΔΩΝ

Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών

280.000,00

238.134,00

41.866,00

156

80

8222,0001

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμημα:ΕΣΟΔΩΝ

Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων

60.000,00

14.124,02

45.875,98

157

80

8223,0001

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών 20%

40.000,00

4.706,21

35.293,79

158

80

8223,0002

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

Φόρος εργολάβων 3%

20.000,00

19.807,09

192,91

159

80

8223,0003

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

Φόρος 4% επί προμηθειών

60.000,00

37.548,66

22.451,34

160

80

8223,0004

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

Φόρος 1% επί προμηθειών (καύσιμα)

10.000,00

2.437,74

7.562,26

161

80

8223,0005

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

Φόρος 4% επί μελετών

5.000,00

0,00

5.000,00

162

80

8223,0006

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

Φόρος αμοιβών τρίτων

15.000,00

0,00

15.000,00

163

80

8223,0007

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

Φόρος 8% επί παροχής υπηρεσιών

70.000,00

33.863,89

36.136,11

164

80

8223,0008

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμημα:ΕΣΟΔΩΝ

Φόρος τόκων

15.000,00

0,00

15.000,00

165

80

8223,0009

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμημα:ΕΣΟΔΩΝ

Φόρος τόκων 15%

5.000,00

3.156,06

1.843,94

166

80

8223,0010

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμημα:ΕΣΟΔΩΝ

Φόρος 10% μελετών

2.000,00

895,30

1.104,70

167

80

8224,0001

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμημα:ΕΣΟΔΩΝ

Υγειονομική περίθαλψη

12.000,00

10.849,65

1.150,35

168

80

8224,0002

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμημα:ΕΣΟΔΩΝ

Χαρτόσημο 3% (ενοικίων)

16.211,55

0,00

16.211,55

169

80

8224,0003

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμημα:ΕΣΟΔΩΝ

ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου ενοικίων

3.242,28

0,00

3.242,28

170

80

8224,0007

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμημα:ΕΣΟΔΩΝ

Απόδοση οφειλόμενων φόρων εργολάβων, προμηθευτών κλπ στις ΔΟΥ.

35.000,00

0,00

35.000,00

171

80

8224,0011

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% για για την καταπολέμηση της ανεργίας (άρθρο 38 παρ.2 α.ν.3986/2011)

125.000,00

72.002,12

52.997,88

172

80

8231,0029

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

Ειδική εισφορά Τ.Π.Δ.Υ. 1%

50.000,00

31.348,84

18.651,16

173

80

8231,0030

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

Ειδική εισφορά Τ.Π.Δ.Υ. 1% Τομέα Δημοσίου

4.000,00

2.191,59

1.808,41

174

80

8231,0032

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

ΤΑΥΤΕΚΩ

2.500,00

1.500,09

999,91

175

80

8241,0001

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ

200.000,00

91.235,76

108.764,24

176

80

8242,0001

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

Τ.Υ.Δ.Κ 1%

13.000,00

8.680,29

4.319,71

177

80

8242,0003

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

Ε.Μ.Π 1%

2.000,00

271,06

1.728,94

178

80

8242,0004

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

Ε.Μ.Π 0,5%

10.000,00

9.993,11

6,89

179

80

8242,0006

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩ TEE

500,00

61,47

438,53

180

80

8242,0007

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

200.000,00

79.291,09

120.708,91

181

80

8242,0009

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

40.000,00

14.461,54

25.538,46

182

80

8242,0010

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ

35.000,00

20.730,03

14.269,97

183

80

8242,0011

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

Χαρτόσημο υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 2,4%

2.000,00

885,94

1.114,06

184

80

8242,0012

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/2011 για τις ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

20.000,00

3.494,97

16.505,03

185

80

8224,0015

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1%(Ν.3986/2011 ΑΡ.29)

30.000,00

17.045,91

12.954,09

186

80

8224,0016

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

Χαρτόσημο τρίτων

1.000,00

0,00

1.000,00

187

80

8224,0017

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

Χαρτόσημο 3% επί κράτησης 0,10 υπέρ Ε. Α. Α. Δ.

1.000,00

117,43

882,57

188

80

8224,0018

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

ΟΓΑ 20% επί χαρτ. υπέρ Ε. Α. Α. Δ.

1.000,00

22,07

977,93

189

80

8231,0001

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

ΙΚΑ – TEAM

1.000.000,00

675.462,95

324.537,05

190

80

8231,0002

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

ΤΥΔΚΥ

650.000,00

479.649,50

170.350,50

191

80

8231,0004

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

ΤΣΜΕΔΕ Μισθοδοσίας

180.000,00

164.566,79

15.433,21

192

80

8231,0005

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

ΤΣΜΕΔΕ Μελετών & Έργων

35.000,00

26.632,94

8.367,06

193

80

8231,0007

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

ΤΠΕΔΕ 1%

12.000,00

7.830,28

4.169,72

194

80

8231,0008

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

Τ.Ε.Α.Δ.Υ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ

5.000,00

4.384,78

615,22

195

80

8231,0010

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

Μ.Τ.Π.Υ

15.000,00

6.183,24

8.816,76

196

80

8231,0011

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

Τ.Π.Δ.Υ

10.000,00

3.290,53

6.709,47

197

80

8231,0014

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

250.000,00

200.734,38

49.265,62

198

80

8231,0015

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Π.Δ.Υ.

70.000,00

63.192,52

6.807,48

199

80

8231,0020

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 1,5% (Προμηθειών -εργασιών)

50.000,00

14.511,72

35.488,28

200

80

8231,0021

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

ΤΑΔΚΥ -ΤΠΔΥ 0,5% (Προμηθειών -εργασιών)

2.000,00

1.902,56

97,44

201

80

8231,0023

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

Απόδοση οφειλόμενων εισφορών εργολάβων, προμηθευτών κλπ σε ασφαλιστικά ταμεία.

60.000,00

0,00

60.000,00

202

80

8231,0026

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

ΤΣΑΥ

12.000,00

0,00

12.000,00

203

80

8231,0027

19/01/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ

2.000,00

0,00

2.000,00

205

80

8231,0021

04/02/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟΝΟ-ΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

ΤΑΔΚΥ -ΤΠΔΥ 0,5% (Προμηθειών -εργασιών)

18.000,00

2.934,74

15.065,26

207

00

6162,0001

11/02/2015

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προμήθεια ΔΙΑΣ για την μεταφορά πιστώσεων μισθώσεων μισθοδοσίας από την Ε.Α.Π.

1.000,00

0,00

1.000,00

208

10

6231,0001

13/02/2015

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών

100,00

0,00

100,00

209

10

6232,0001

13/02/2015

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μισθώματα κτιρίων

11.707,20

10.744,90

962,30

210

10

6232,0002

13/02/2015

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ

22.358,40

17.509,37

4.849,03

214

15

6422.0001

13/02/15

Α15

ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων υπηρεσίας Κοινωνικής Πολιτικής

2000

594,42

1405,58

216

30

6422.0001

13/02/15

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Τεχνικής υπηρεσίας

10000

2896,96

7103,04

218

40

6422.0001

13/02/15

Α40

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Πολεοδομίας

3000

1914,45

1085,55

219

15

6236,0002

13/02/2015

Α15

ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Μισθώματα σχολικών κτιρίων

168.302,28

159.711,07

8.591,21

220

45

6422,0001

13/02/2015

Α45

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Νεκροταφείων

500,00

0,00

500,00

222

15

6232,0005

13/02/2015

Α15

ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Μίσθωση ακινήτου στην Κόρινθο για στέγαση και λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

2.000,00

0,00

2.000,00

223

20

6231,0001

13/02/2015

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών

14.400,00

0,00

14.400,00

224

20

6232,0001

13/02/2015

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών έργων ακινήτων

5.011,20

4.876,27

134,93

227

30

7341,0009

13/02/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας

171.274,37

5.372,50

165.901,87

228

40

6232,0001

13/02/2015

Α40

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών έργων ακινήτων

8.288,00

6.216,00

2.072,00

229

40

6236,0001

13/02/2015

Α40

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Μισθώματα κτιρίων πολεοδομιασ (μεταφερόμενες υπηρεσίες του ν.3852/2010)

23.379,60

15.668,16

7.711,44

231

15

6051,0003

13/02/2015

Α15

ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΕΑΔΥ εργοδότη ημερήσιας αποζημίωσης

100,00

1,17

98,83

233

30

6051.0005

13022015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΑΔΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

100

36,34

63,66

236

45

6051,0003

13/02/2015

Α45

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

ΤΕΑΔΥ εργοδότη ημερήσιας αποζημίωσης

100,00

0,00

100,00

240

30

7311,0059

20/02/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ολοκλήρωση του έργου ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Εξαμιλίων [Συνεχιζόμενο, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ].

200.488,51

183.326,85

17.161,66

241

30

7322,0024

20/02/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αναπλάσεις διαμορφώσεις Κ.Χ. Δ.Ε. Ασσου-Λεχαίου [Συνεχιζόμενο]

41.387,27

23.035,22

18.352,05

242

30

7322,0083

20/02/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανάπλαση Κ.Χ. Χιλιομοδίου [Συνεχιζόμενο].

91.015,84

0,00

91.015,84

243

30

7322,0084

20/02/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανάπλαση οδών εντός οικισμού Σοφικού [Συνεχιζόμενο]

14.254,00

7.876,00

6.378,00

248

20

6117,0002

25/02/2015

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Καθαρισμός ρυπασμένων περιοχών Δ.Κορινθίων 2015(ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ)

60.000,00

40.846,79

19.153,21

249

35

6117,0005

25/02/2015

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Καθαρισμός ακτών-παραλιών Δήμου Κορινθίων 2015

20.000,00

10.339,40

9.660,60

250

20

6262,0003

25/02/2015

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτι-σμού

10.000,00

1.620,90

8.379,10

251

30

6262,0001

25/02/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων(ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ)

10.000,00

698,40

9.301,60

252

00

6111,0001

25/02/2015

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογρά-φων

100.000,00

40526,23

59473,77

254

00

6116,0001

25/02/2015

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβές δικαστικών επιμελητών

10.000,00

942,50

9.057,50

255

00

6117,0001

25/02/2015

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβή ΑΕΠΙ

1.000,00

0,00

1.000,00

256

00

6311,0001

25/02/2015

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Φόροι τόκων

60.000,00

13428,89

46571,11

257

00

6491,0001

25/02/2015

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου

3.000,00

1.815,98

1.184,02

258

00

6494,0001

25/02/2015

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έξοδα συμβολαιογρά-φων και δικαστικών επιμελητών

3.000,00

0,00

3.000,00

259

00

6718,0002

25/02/2015

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για τους σχολικούς τροχονόμους

28.963,65

16.160,00

12.803,65

260

00

6823,0001

25/02/2015

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τόκοι υπερημερίας χρήσης

80.000,00

25.460,93

54.539,07

262

10

6635,0002

25/02/2015

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε.Κορίνθου(Α.Μ 38/14)

1.846,03

1.305,50

540,53

263

10

6462,0001

25/02/2015

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δημοσίευση προκηρύξεων δημοπρασιών

1.000,00

135,30

864,70

264

10

6635,0003

25/02/2015

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.ΕΛσσου-Λεχαίου(Α.Μ 38/14)

1.046,88

740,77

306,11

265

10

6635,0004

25/02/2015

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε.Τενέας(Α.Μ 38/14)

1.046,88

741,21

305,67

266

30

6634,0002

25/02/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε.Κορίνθου Α.Μ.38/14

10.737,26

7.318,25

3.419,01

267

30

7341,0006

25/02/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κατασκευή νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου στην περιοχή Αγ. Γεωργίου. Χρημ/ση ΕΣΠΑ, Συνεχιζόμενο

185.250,31

124.854,19

60.396,12

268

30

6634,0003

25/02/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε ΄Ασσου-Λεχαίου (Α.Μ.38/14)

2.760,44

1.952,93

807,51

269

30

6634,0004

25/02/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε.Τενέας Α.Μ.38/14

2.760,44

1.182,53

1.577,91

270

35

6262,0001

25/02/2015

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια ξυλουργικών υλικών για συντήρηση – αποκατάσταση παιδικών χαρών Δ.Ε.Κορίνθου ΑΜ:27/2013

14.346,69

10.423,84

3.922,85

271

30

6634,0005

25/02/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε.Σαρωνικού Α.Μ.38/14

2.760,44

1.289,41

1.471,03

272

30

6634,0006

25/02/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε.Σολυγείας AM 38/14

2.760,44

909,83

1.850,61

273

35

6462,0001

25/02/2015

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Δημοσίευση προκηρύξεων

1.500,00

0,00

1.500,00

274

35

6633,0002

25/02/2015

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε.Κορίνθου AM :38/2014

1.293,66

914,97

378,69

275

20

6063,0001

25/02/2015

1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας)(ΚΥΑ 53361/2.10.2006) A.M. 42/2012

57.565,10

0,00

57.565,10

276

30

7341,0010

25/02/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο) Χρημ/ση ΕΣΠΑ, Συνεχιζόμενο.

1.294.152,94

0,00

1.294.152,94

277

20

6117,0022

25/02/2015

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Διαλογή στη πηγή Αστικών Στερεών Αποβλήτων

96.432,00

8.185,27

88.246,73

278

30

6662,0004

25/02/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια σιδηρικών και υλικών συντήρησης Δημοτικών καταστημάτων AM 20/2012

9.297,06

4.422,42

4.874,64

279

35

6633,0003

25/02/2015

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε.Ασσου-Λεχαίου AM :38/2014

714,86

501,03

213,83

280

20

6279,0001

25/02/2015

1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα

5.000,00

2.170,30

2.829,70

281

30

6662,0005

25/02/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια ασφαλτομίγμα-τος Δ.Ε.ΤενέαςΑΜ43/13

9.646,59

0,00

9.646,59

282

20

6462,0001

25/02/2015

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Δημοσίευση προκηρύξεων

3.000,00

0,00

3.000,00

283

30

7341,0002

25/02/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανάπλαση εγκιβωτισμένου χειμάρρου Ξηριά Δήμου Κορινθίων, Χρημ/ση ΕΣΠΑ, Συνεχιζόμενο.

153.202,96

117.501,96

35.701,00

284

35

6633,0004

25/02/2015

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ,Ε.Τενέας AM : 38/2014

714,86

501,03

213,83

286

45

6635,0002

25/02/2015

Α45

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε.Κορίνθου Α.Μ.:38/2014

2.082,70

1.473,34

609,36

288

35

6633,0005

25/02/2015

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε.Σαρωνικού AM : 38/2014

714,86

501,03

213,83

289

45

6635,0003

25/02/2015

Α45

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.ΕΑσσου-Λεχαίου A.M.: 38 / 2014

1.059,02

0,00

1.059,02

291

45

6635,0004

25/02/2015

Α45

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Τενέας A.M. 38/2014

1.059,02

0,00

1.059,02

292

30

7322,0012

25/02/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Κουταλά.Συνεχι-ζόμενο, Χρημ/ση ΣΑΤΑ

57.644,47

0,00

57.644,47

294

45

6635,0005

25/02/2015

Α45

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Σαρωνικού Α.Μ. 38/2014

1.059,02

747,59

311,43

295

30

6662,0022

25/02/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια σιδηρουργικών υλικών συντήρησης και επισκευής κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε.Κορίνθου AM 38/13

9.537,85

6.433,26

3.104,59

296

35

6633,0006

25/02/2015

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ,Ε.ΣολυγείαςΑΜ : 38/2014

714,86

620,91

93,95

297

45

6635,0006

25/02/2015

Α45

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Σολυγείας Α.Μ.:38/2014

1.059,02

320,54

738,48

298

30

6662,0027

25/02/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια οικοδομικών υλικών συντήρησης πλατειών -πεζοδρομίων και λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε.Κορίνθου AM 26/13

17.257,72

5.642,03

11.615,69

299

35

6634,0002

25/02/2015

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε.Κορίνθου AM : 38/2014

10.695,66

7.573,19

3.122,47

300

45

6699,0001

25/02/2015

Α45

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων Α.Μ. 5/2013

6.220,72

1.528,38

4.692,34

301

30

7341,0004

25/02/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανάπλαση διαμόρφωση πλατείας σχεδίου πόλεως Αγίας Άννας. Συνεχιζόμενο, Χρημ/ση ΕΣΠΑ.

186.023,78

61.523,81

124.499,97

302

30

6662,0033

25/02/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια χρωμάτων για ελαιοχρωματισμό κρασπεδόρει-θρων , διαβάσεων κλπ AM 29/14

2.959,25

1.943,28

1.015,97

304

35

6634,0003

25/02/2015

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.ΕΛσσου-Λεχαίου AM : 38/2014

2.921,86

2.068,76

853,10

305

15

7135,0005

25/02/2015

Α15

ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Προμήθεια ηχητικής εγκατάστασης

27.600,00

24.684,03

2.915,97

306

30

6699,0001

25/02/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών AM 5/13

27.545,67

517,73

27.027,94

307

35

6634,0004

25/02/2015

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε.Τενέας AM : 38/2014

2.921,86

2.067,51

854,35

308

30

7341,0012

25/02/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Park-n-Ride: Ολοκληρωμένο σύστημα ενημέρωσης οδηγών για διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης και ττολυκαναλικής ενημέρωσης επιβατικού κοινού

282.215,00

0,00

282.215,00

309

30

7322,0082

25/02/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανάδειξη-Ολοκλήρωση νέας πλατείας στη περιοχή Αγιαννιώτικα, Συνεχιζόμενο, Χρημ/ση ΣΑΤΑ 2011.

2.373,07

0,00

2.373,07

310

35

6634,0005

25/02/2015

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε.Σαρωνικού AM : 38/2014

2.921,86

2.068,76

853,10

312

10

6635,0005

25/02/2015

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε.Σαρωνικού (Α.Μ 38/14)

1.046,88

741,20

305,68

313

10

6635,0006

25/02/2015

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε.Σολυγείας(Α.Μ 38/14)

1.046,88

0,00

1.046,88

314

30

7323,0080

25/02/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διανοίξεις οδών σχεδίου πόλεως Μπαθαρίοτρας, Συνεχιζόμενο.

93.984,53

62.120,94

31.863,59

315

15

6063,0001

25/02/2015

Α15

ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι) Α.Μ 42/2012

4.390,25

0,00

4.390,25

317

35

6634,0006

25/02/2015

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε.Σολυγείας AM : 38/2014

2.921,86

2.068,76

853,10

318

30

6063,0001

25/02/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι) υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας(Α.Μ 42/2012)

29.091,23

0,00

29.091,23

319

30

7323,0071

25/02/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού, Συνεχιζόμενο.

82.896,58

0,00

82.896,58

320

30

6117,0001

25/02/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εργασίες συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίου σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου

55.350,00

11.070,00

44.280,00

321

35

6635,0002

25/02/2015

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε.Κορίνθου AM 38/2014

1.878,51

1.329,39

549,12

322

35

6635,0003

25/02/2015

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.ΕΛσσου-Λεχαίου AM : 38/2014

1.089,18

769,68

319,50

323

30

7323,0063

25/02/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Ασσου-Λεχαίου, Συνεχιζόμενο.

53.771,28

51.577,09

2.194,19

324

35

6635,0004

25/02/2015

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε.Τενέας AM : 38/2014

1.089,18

769,15

320,03

325

35

6635,0005

25/02/2015

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε.Σαρωνικού AM : 38/2014

1.089,18

769,12

320,06

326

35

6635,0006

25/02/2015

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε.Σολυγείας AM : 38/2014

1.089,18

0,00

1.089,18

327

35

6692,0001

25/02/2015

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια φυτών AM : 141/2013

11.012,98

2.802,40

8.210,58

329

35

6699,0001

25/02/2015

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων AM : 5/2013

4.046,05

36,90

4.009,15

332

30

7322,0006

25/02/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανάπλαση πλατείας στη θέση ΚΟΝΤΡΙΖΑΔ.Κ. Σοφικού, Συνεχιζόμενο, AM 46/2014

24.371,52

11.680,36

12.691,16

333

30

7311,0005

25/02/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αποπεράτωση δημοτικής αποθήκης στο Κεραμιδάκι πόλης Κορίνθου, Συνεχιζόμενο, AM 17/2014.

23.400,00

23.399,93

0,07

334

35

7322,0016

25/02/2015

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Κατασκευή μικρού υπαίθριου θεάτρου -ανακατασκευή δημοτικού αναψυκτηρίου Αγίου Βασιλείου Τενέας, Συνεχιζόμενο, Χρημ/ση ΣΑΤΑ 2011 & ΔΩΡΕΑ.

39.728,98

25.754,43

13.974,55

335

30

7331,0046

25/02/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συντήρηση Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των Τ.& Δ.Κ.πλην Δ.Κ.Γαλατακίου), Συνεχιζόμενο.

50.880,53

0,00

50.880,53

336

20

6699,0001

25/02/2015

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων(Α.Μ 5/2013)

12.497,17

171,94

12.325,23

338

30

7331,0034

25/02/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συντήρηση σχολείων Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης, Συνεχιζόμενο.

74.158,21

19.987,21

54.171,00

339

30

7323,0010

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κατασκευή τοιχείων εγκιβωτισμού δημοτικών οδών Δ.Τενέας, Συνεχιζόμενο.

8.530,16

0,00

8.530,16

340

30

7323,0043

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ.Αθικίων, Συνεχιζόμενο, Χρημ/ση Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

353.258,64

0,00

353.258,64

342

30

7323,0055

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Οδοποιία Δ.Ε. Ασσου-Λεχαίου, Συνεχιζόμενο.

37.478,92

0,00

37.478,92

343

30

7323,0102

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Οδοποιία Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Κορινθίων, Συνεχιζόμενο, Χρημ/ση ΣΑΤΑ.

33.962,33

0,00

33.962,33

344

45

7336,0009

02/03/2015

Α45

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Διαμόρφωση Νεκροταφείων Δ.Ε. Κορίνθου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ)

33.311,95

14.310,82

19.001,13

345

45

7336,0012

02/03/2015

Α45

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Διαμόρφωση Νεκροταφείων Δ.Ε. Σαρωνικού (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ)

18.001,55

0,00

18.001,55

346

15

7326,0009

02/03/2015

Α15

ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Βελτίωση αθλητικών υποδομών στο Τ,Δ.Χιλιομοδίου Δ. Τενέας (ΚΑ: 15/7326.11)-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ

ΝΟ-

11.880,00

0,00

11.880,00

349

30

7323,0015

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διάνοιξη νέας δημοτικής οδού στο Νηπιαγωγείο Χιλιομοδίου (ανεξάρτητο από οδοποιία ΤΔ )Δ.Τενέας (Κ.Α. 30/7323.14)-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ.

11.880,00

0,00

11.880,00

350

30

7323,0017

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κατασκευή δημοτικής οδοποιίας ΤΔ Αγίου Βασιλείου Δ.Τενέας (30/7323.18)-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ

11.880,00

11.515,92

364,08

351

30

7331,0005

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Επισκευή Γυμνασίου Τ,Δ.Χιλιομοδίου (Δ.Τενέας 70/7331.13)-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ

3.912,59

0,00

3.912,59

352

30

7331,0006

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Επισκευή δημοτικού σχολείου Τ.Δ. Στεφανίου (Δ.Τενέας ΚΑ 70/7331 Ό9)-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ

4.257,69

0,00

4.257,69

354

30

7331,0007

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Επισκευή Νηπιαγωγείου Τ.Δ. Χιλιομοδίου (Δ.Τενέας ΚΑ 70/7331.12)-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ

4.257,69

0,00

4.257,69

356

30

7323,0116

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανάπλαση Διαμόρφωση οδού Εθνικής Ανεξαρτησίας, Συνεχιζόμενο, Χρημ/ση ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.

15.119,15

0,00

15.119,15

357

30

7413,0041

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανασύνταξη πράξης εφαρμογής σχεδίου πόλεως Αγία Άννα -Συνοικισμός-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ-ΣΑΤΑ

12.500,00

0,00

12.500,00

358

30

7412,0004

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μελέτη αποτύπωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης ενετικής γέφυρας Τ.Κ. Άσσου , Δ.Ε. Άσσου ? Λεχαίου-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ.

1.845,00

0,00

1.845,00

362

30

7326,0008

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κατασκευή δεξαμενών Τ.Δ. Αγίου Βασιλείου (Δερβενάκια )-ΤΔ Χιλιομοδίου (Καστέλι), Πολιτική Προστασία Δ. Τενέας, Συνεχιζόμενο.

2.178,64

0,00

2.178,64

367

30

7413,0035

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Γ.Π.Σ.-Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. μελέτη πολεοδομικού σχεδιασμού Δ.Σαρωνικού, Συνεχιζόμενο.

34.737,85

0,00

34.737,85

368

30

7323,0038

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Οδοποιία Δ.Κ. Κορίνθου, Συνεχιζόμενο.

64.102,74

55.982,59

8.120,15

369

30

7323,0118

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού 2013, Συνεχιζόμενο, Χρημ/ση ΣΑΤΑ 2012.

48.797,81

42.187,08

6.610,73

371

30

7323,0122

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού, Συνεχιζόμενο, Χρημ/ση ΣΑΤΑ 2013.

17.719,53

10.973,91

6.745,62

372

30

7323,0123

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας, Συνεχιζόμενο, Χρημ/ση ΣΑΤΑ 2013.

31.030,78

31.025,78

5,00

373

30

7323,0124

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Οδοποιία Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου, Συνεχιζόμενο, Χρημ/ση ΣΑΤΑ 2012.

40.170,11

40.127,70

42,41

375

30

7322,0008

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανάπλαση άλσους μνημείου Νικηταρά Χιλιομοδίου (ηλεκτροφωτισμός) (ΣΑΤΑ )(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ)Δ.Τενέας (Κ.Α.35/7322.12)

4.855,40

0,00

4.855,40

376

30

7331,0008

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανακατασκευή παλαιού δημοτικού σχολείου Κατακαλίου σε πολιτιστικό κέντρο, Συνεχιζόμενο, Χρημ/ση ΣΑΤΑ 2011..

31.000,00

0,00

31.000,00

377

30

7322,0002

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανάπλαση πεζοδρομίων στο Συνοικισμό Κορίνθου, Συνεχιζόμενο, Χρημ/ση ΣΑΤΑ 2015.

219.000,00

0,00

219.000,00

379

30

7322,0091

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανάπλαση θέσης “Πλάτανος” στις Κλένιες, Συνεχιζόμενο, Χρημ/ση ΣΑΤΑ 2013.

67.583,58

39.331,06

28.252,52

380

30

7322,0092

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανάπλαση παλαιού ελαιοτριβείου Αλαμανού, Συνεχιζόμενο, Χρημ/ση ΣΑΤΑ 2013 ποσό 23.800,00€

110.500,00

4.304,88

106.195,12

381

30

7322,0095

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κατασκευή πλατείας Κάτω Αλμυρής, Συνεχιζόμενο.

14.742,37

0,00

14.742,37

382

30

7322,0096

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανάπλαση Κ.Χ. Αγγελοκάστρου, Συνεχιζόμενο.

1.126,71

0,00

1.126,71

383

30

7341,0005

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων κα κατασκευή πεζογέφυρας-ττοδηλατογέφυ-ρας στην οδό Αδειμάντου, Συνεχιζόμενο, Χρημ/ση ΕΣΠΑ.

462.044,71

434.961,88

27.082,83

384

30

7311,0002

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προσθήκη κατ’ επέκταση νέων WC στο δημοτικό σχολείο Σοφικού, Συνεχιζόμενο.

353,11

0,00

353,11

385

30

7322,0001

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ολοκλήρωση πλατείας ΚΧ Γ 939 σχεδίου πόλεως Κορίνθου, Συνεχιζόμενο, Χρημ/ση ΣΑΤΑ.

175.000,00

64.316,91

110.683,09

386

30

7322,0098

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ολοκλήρωση πεζοδρομίων Π..Ε.0 Κορίνθου – Αργούς Τ.Κ.Χιλιομοδίου, Συνεχιζόμενο, Χρημ/ση ΣΑΤΑ 2013.

44.167,40

0,00

44.167,40

388

30

7326,0045

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κατασκευή τοιχείου αντιοτήριξης στην είσοδο Αγιονορίου, Συνεχιζόμενο, Χρημ/ση ΣΑΤΑ 2012

470,99

0,00

470,99

389

30

7326,0046

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανακατασκευή γηπέδου Σπαθοβουνίου, Συνεχιζόμενο, Χρημ/ση Π.Δ. & ΣΑΤΑ.

172.564,44

168.637,39

3.927,05

390

30

7326,0047

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανακατασκευή γηπέδου Λεχαίου, Συνεχιζόμενο, Χρημ/ση Π.Δ. & ΣΑΤΑ 2014.

173.413,69

159.624,49

13.789,20

391

30

7326,0048

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανακατασκευή γηπέδου Γαλατακίου, Συνεχιζόμενο, Χρημ/ση ΣΑΤΑ.

260.369,00

240.518,91

19.850,09

393

30

7322,0003

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανάπλαση αύλειου χώρου & χώρου πρόσβασης Ι.Ν. Ταξιαρχών Δ.Κ.Σοφικού, Συνεχιζόμενο.

24.062,15

1.653,91

22.408,24

394

30

7336,0009

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κατασκευή οδοποιίας ΤΔ Αθικίων,Συνεχιζόμενο.

14.897,65

0,00

14.897,65

395

30

7322,0101

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Κατακαλίου, Συνεχιζόμενο, Χρημ/ση ΣΑΤΑ 2012.

50.000,00

0,00

50.000,00

396

30

7322,0100

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανάπλαση Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων πέριξ Δικαστικού Μεγάρου, Συνεχιζόμενο.

171.000,00

0,00

171.000,00

398

40

7413,0001

02/03/2015

Α40

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Μελέτη χωροταξικού -πολεοδομικού σχεδιασμού του Δήμου (συνεχιζόμενο Δ.Τενέας ΚΑ 40/7413.01), Συνεχιζόμενο.

40.000,00

0,00

40.000,00

399

40

7421,0001

02/03/2015

Α40

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Γενικό πολεοδομικό σχέδιο και μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας Δήμου (ΔΑσσου – Λεχαίου ΚΑ 40/7421.001) Συνεχιζόμενο.

23.121,70

0,00

23.121,70

401

25

7412,0001

02/03/2015

Α25

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤ.

Μελέτη έργων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων Δήμου Τενέας, Συνεχιζόμενο, Χρημ/ση Π.Δ.Ε. ΣΑΜΠ-026/3.

260.352,87

0,00

260.352,87

405

15

7326,0020

02/03/2015

Α15

ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαμόρφωση προαυλείου χώρου δημοτικού παιδικού & βρεφονηπιακού σταθμού (Δ. Άσσου -Λεχαίου ΚΑ: 15/7326.11), Συνεχιζόμενο.

36.110,07

0,00

36.110,07

406

15

7326,0016

02/03/2015

Α15

ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου – Β’ ΦΑΣΗ (Δ. Άσσου – Λεχαίου -ΚΑ:15/7326.07), Συνεχιζόμενο.

9.877,60

0,00

9.877,60

407

30

7332,0010

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συντήρηση-επισκευή εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Σολυγείας, Συνεχιζόμενο.

24.618,14

350,92

24.267,22

408

30

7412,0007

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τροποποίηση στα ΟΤ 309 ? 311 σχεδίου πόλεως Αγιαννιώτικα -ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ-ΣΑΤΑ

2.460,00

0,00

2.460,00

410

30

7412,0008

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Βελτίωση οδού Μπαθαρίστρας-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ.

18.580,00

0,00

18.580,00

411

30

7332,0004

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συντήρηση-επισκευή εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Κορινθίων, Συνεχιζόμενο.

98.372,67

2.212,34

96.160,33

412

30

7332,0005

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συντήρηση-επισκευή εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ασσου-Λεχαίου, Συνεχιζόμενο.

28.529,13

0,00

28.529,13

413

30

7311,0006

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προσθήκη αίθουσας στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ.

12.000,00

0,00

12.000,00

414

30

7332,0006

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συντήρηση-επισκευή εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Τενέας, Συνεχιζόμενο.

28.529,13

314,64

28.214,49

415

30

7413,0042

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μελέτη Εφαρμογής για την κτιριολογική και ηλεκτρομηχα-νολογική αναβάθμιση του Ιστορικού ? Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου και νέα Εκθεσιακής του οργάνωσης-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ.

17.285,81

16.887,89

397,92

416

30

7413,0005

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δασική μελέτης Δημιουργίας Πεζοπορικής Διαδρομής Μονοπατιού από το Σοφικό Κορινθίας στον Κόρφο Κορινθίας Δ.Ε. Σολυγείας-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ.

5.166,00

0,00

5.166,00

417

30

7331,0002

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συντήρηση κτιρίου Σιδηροδρομικού Σταθμού Κορίνθου-ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ.

48.150,00

48.124,50

25,50

429

30

7322,0090

02/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανάπλαση πλατείας Στεφανίου, Συνεχιζόμενο, Χρημ/ση ΣΑΤΑ 2013.

378,13

0,00

378,13

430

80

8111.0001

02/03/15

Α81

ΟΦΕΙΛΕΣ

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010.

140117,96

24846,21

115271,75

431

80

8111.0001

02/03/15

Α81

ΟΦΕΙΛΕΣ

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

56824,64

35145,12

 

21679,52

432

80

8112,0001

02/03/2015

Α81

ΟΦΕΙΛΕΣ

Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ. Κορινθίων ( ΚΑ 8112 )

14.000,00

0,00

14.000,00

433

80

8112,0005

02/03/2015

Α81

ΟΦΕΙΛΕΣ

Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ. Σολυγείας ( ΚΑ 8112 )

660,50

0,00

660,50

434

80

8112,0006

02/03/2015

Α81

ΟΦΕΙΛΕΣ

Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

154.540,16

122.500,91

32.039,25

435

80

8113,0001

02/03/2015

Α81

ΟΦΕΙΛΕΣ

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Δ. Κορινθίων, Δ. Άσσου-Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστρια-κών Δήμων) έως 31/12/2010.

59.830,67

0,00

59.830,67

436

80

8113,0002

02/03/2015

Α81

ΟΦΕΙΛΕΣ

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

118.918,23

118.338,58

579,65

437

80

8115,0001

02/03/2015

Α81

ΟΦΕΙΛΕΣ

Διάφορα έξοδα Δήμου Κορινθίων ( ΚΑ 8115)

14.258,10

0,00

14.258,10

438

80

8115.0006

02/03/15

Α81

ΟΦΕΙΛΕΣ

Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

41783,9

33584,55

8199,35

439

80

8116,0001

02/03/2015

Α81

ΟΦΕΙΛΕΣ

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Δήμου Κορινθίων ( ΚΑ 8116 )

2.062,25

0,00

2.062,25

440

80

8116,0006

02/03/2015

Α81

ΟΦΕΙΛΕΣ

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

229.677,74

215.902,12

13.775,62

441

80

8117,0001

02/03/2015

Α81

ΟΦΕΙΛΕΣ

Λοιπά έξοδα Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστρια-κών Δήμων) έως 31/12/2010.

14.425,86

0,00

14.425,86

442

80

8117,0002

02/03/2015

Α81

ΟΦΕΙΛΕΣ

Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

703.542,83

130939,46

572603,37

443

80

8121,0006

02/03/2015

Α81

ΟΦΕΙΛΕΣ

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

55.668,69

55.668,66

0,03

444

80

8122,0001

02/03/2015

Α81

ΟΦΕΙΛΕΣ

Έργα Δήμου Κορινθίων ( ΚΑ 8122 )

1.317,40

0,00

1.317,40

446

80

8122,0004

02/03/2015

Α81

ΟΦΕΙΛΕΣ

Έργα Δήμου Σαρωνικού ( ΚΑ 8122 )

213.874,95

0,00

213.874,95

447

80

8122,0006

02/03/2015

Α81

ΟΦΕΙΛΕΣ

Έργα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

693.915,69

635.351,28

58.564,41

448

80

8123,0001

02/03/2015

Α81

ΟΦΕΙΛΕΣ

Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Κορινθίων (ΚΑ8123)

45.978,91

0,00

45.978,91

449

80

8123,0005

02/03/2015

Α81

ΟΦΕΙΛΕΣ

Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Σολυγείας (ΚΑ8123)

12.454,38

0,00

12.454,38

451

10

6263,0001

05/03/2015

1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

570,00

564,97

5,03

452

20

6263,0001

05/03/2015

1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

26.500,00

26.488,82

11,18

453

20

6264,0001

05/03/2015

1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

5.900,00

5.730,50

169,50

454

30

6266

05/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού [Συντήρηση προγράμματος ECM-Προκοστολόγη-ση-Επιμετρήσεις].

1.270,00

1.161,12

108,88

455

30

6263,0001

05/03/2015

1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

6.300,00

5.366,65

933,35

456

30

6264,0001

05/03/2015

1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

6.700,00

5.913,03

786,97

457

35

6263,0001

05/03/2015

1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

2.150,00

1.745,35

404,65

458

35

6264,0001

05/03/2015

1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

70,00

59,04

10,96

459

45

6263,0001

05/03/2015

1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

270,00

265,68

4,32

460

10

6265,0001

05/03/2015

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού [Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων].

861,00

820,05

40,95

463

10

6265,0001

05/03/2015

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού [Συνεχιζόμενο σύμφωνα με την αρ. 69738/2014 απόφαση Δημάρχου]

160,00

0,00

160,00

464

30

6462,0001

05/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δημοσίευση προκηρύξεων

5.000,00

394,83

4.605,17

465

00

6463,0001

05/03/2015

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων

4.000,00

1446,48

2553,52

467

30

7112,0005

10/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αγορά ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Κατακαλίου

10.000,00

9.999,06

0,94

469

80

8261,0001

11/03/2015

200

Διεύθυνση:ΟΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΗ, Τμημα:ΕΣΟΔΩΝ

Λοιπές επιστροφές

76.556,74

1.726,82

74.829,92

470

20

6262,0001

11/03/2015

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩ-ΤΙΣΜΟΥ

Δαπάνη για μετατόπιση στύλων,παραλλαγή & βλάβες επί δικτύου ΔΕΗ και λοιπών ηλεκτρικών εγκ/σεων & λοιπές προσωρινές παροχές

40.000,00

0,00

40.000,00

471

20

7325,0004

11/03/2015

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Επέκταση δημοτικού φωτισμού 2015

64.162,73

24.077,05

40.085,68

472

10

6691,0001

11/03/2015

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων

3.062,70

2.998,86

63,84

473

10

7133,0001

11/03/2015

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έπιπλα σκεύη

1.156,20

1.142,67

13,53

474

10

6615,0001

11/03/2015

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, φωτοτυπίες κ.λ.π

9.999,90

9.561,91

437,99

475

30

6615,0001

11/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (φωτοτυπίες)

4.999,95

3.051,94

1.948,01

477

00

6492,0001

11/03/2015

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων

100.000,00

17.482,04

82.517,96

478

00

6492,0002

11/03/2015

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις βάσει δικαστικών αποφάσεων για την καταβολή οφειλών

100.000,00

50.426,58

49.573,42

479

00

6492,0004

11/03/2015

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αποζημίωση πολιτών για σωματικές βλάβες λόγω κακής κατάστασης πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων και κ.χ με βάση δικαστικές αποφάσεις

16.000,00

10.000,00

6.000,00

482

10

6673,0001

20/03/2015

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού, Συνεχιζόμενο σύμφωνα με την αρ. 69739/2014 Απόφαση Δημάρχου.

372,79

372,78

0,01

488

30

6613,0001

20/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφη-σης και πολλαπλών εκτυπώσεων

118,20

118,19

0,01

491

20

6263,0001

20/03/2015

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων [Καθαρισμός οχημάτων-μηχανημάτων Δήμου]

1.439,09

0,00

1.439,09

492

30

6263,0001

20/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων [Καθαρισμός οχημάτων-μηχανημάτων Δήμου]

36,89

18,45

18,44

493

35

6263,0001

20/03/2015

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων[Καθαρισμός οχημάτων-μηχανημάτων Δήμου]

92,25

0,00

92,25

494

45

6263,0001

20/03/2015

Α45

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων[Καθαρισμός οχημάτων-μηχανημάτων Δήμου]

92,24

0,00

92,24

496

30

7112,0001

23/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αγορά ακινήτου στον οικισμό Αλαμανό Δ.Κ. Αθικίων για τη δημιουργία πλατείας.

11.998,01

0,00

11.998,01

497

10

6265,0003

23/03/2015

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συντήρηση επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού μεγάρου, Συνεχιζόμενο, σύμφωνα με την αριθ. 61659/2014 Απόφαση Δημάρχου & το αριθ.68502/2014 συμφωνητικό.

3.980,03

3.780,04

199,99

500

30

7341,0021

26/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Υλοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας συμμετοχής του πολίτη στα κοινά των Δήμων Κορινθίων και Νεμέας

108.500,00

96.255,19

12.244,81

501

30

7341,0013

26/03/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανάπτυξη διαδραστικού πληροφοριακού συστήματος πολιτιστικού περιεχομένου για τους Δήμους Κορινθίων & Νεμέας (πολ-e-3)ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ mis327866

251.803,00

0,00

251.803,00

504

15

6481,0002

30/03/2015

Α15

ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Προμήθεια ειδών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ, [ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 2014], A.M. 59/2014.

33.486,53

28.730,71

4.755,82

506

10

6643,0002

31/03/2015

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Δ.Ε. Κορίνθου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ 2014, AM 14/2014.

15.547,20

0,00

15.547,20

507

10

6643,0003

31/03/2015

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ 2014, AM 14/2014.

3.985,20

3.711,96

273,24

508

10

6643,0004

31/03/2015

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Δ.Ε. Τενέας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ 2014, AM 14/2014.

3.985,20

0,00

3.985,20

509

10

6643,0005

31/03/2015

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Δ.Ε. Σαρωνικού,ΣΥ-ΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2014, AM 14/2014.

3.985,20

0,00

3.985,20

510

10

6643,0006

31/03/2015

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Δ.Ε. Σολυγείας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ 2014, AM 14/2014.

3.972,96

948,71

3.024,25

520

10

6265,0003

01/04/2015

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συντήρηση επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού μεγάρου

75,00

74,99

0,01

521

10

6641,0002

01/04/2015

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ, AM 14/2014.

8.873,84

0,00

8.873,84

522

20

6641,0002

01/04/2015

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ, AM 14/2014.

278.772,60

79.886,02

198.886,58

523

30

6641,0002

01/04/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ, AM 14/2014.

23.880,93

0,00

23.880,93

524

35

6641,0002

01/04/2015

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ, AM 14/2014.

21.894,00

0,00

21.894,00

525

45

6641,0002

01/04/2015

Α45

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ, AM 14/2014.

2.460,00

602,90

1.857,10

526

20

6644,0002

01/04/2015

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩ-ΤΙΣΜΟΥ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Κορίνθου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ, AM 14/2014.

57.502,50

0,00

57.502,50

527

30

6644,0002

01/04/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Κορίνθου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ, AM 14/2014.

31.119,00

0,00

31.119,00

528

35

6644,0002

01/04/2015

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Κορίνθου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ, AM 14/2014.

6.765,00

384,27

6.380,73

529

10

6641,0005

01/04/2015

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Σαρωνικού, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ, AM 14/2014.

600,05

574,15

25,90

530

20

6641,0005

01/04/2015

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Σαρωνικού, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ, AM 14/2014.

20.025,36

19.992,00

33,36

531

30

6641,0005

01/04/2015

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Σαρωνικού, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ, AM 14/2014.

8.500,00

8.484,87

15,13

532

35

6641,0005

01/04/2015

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Σαρωνικού, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ, AM 14/2014.

8.500,00

6.873,45

1.626,55

533

45

6641,0005

01/04/2015

Α45

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Σαρωνικού, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ, AM 14/2014.

550,00

513,72

36,28

534

20

6644,0005

01/04/2015

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Σαρωνικού, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕ-ΝΟ, AM 14/2014.

16.000,00

15.989,10

10,90

535