Απόφαση αριθμ. 2/8/2016

 Αριθμός Πρακτικού 2

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 19-01-2016

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Ιανουαρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 1668/15-01-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 5)Κορδώσης Χρ., 6)Πανταζής Βασ., 7) Γκουργιώτης Αλεξ.,8) Μπάκουλης Δημ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάση Δημ.).

Α π ό ν τ ε ς

1) Παππάς Αντ.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 8η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016» λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει, μεταξύ άλλων, για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2016

Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.

Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη.

Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 113/2010 και του άρθρου 21 παρ.7 και 9 του Ν.2362/95 όπως αυτό ισχύει καθορίζουν ειδική διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων για ορισμένες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες αναλαμβάνονται υποχρεωτικά από την αρχή του έτους για ολόκληρο το προϋπολογιζόμενο ποσό.

Έχοντας υπόψη :

Α) τις διατάξεις του άρθρου 160 του ΔΚΚ – Ν. 3463/2006, στις οποίες ορίζονται τα εξής:

«1.Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, μόνον ως προς την πληρωμή:

α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158.

β) Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόμου, κατόπιν αποφάσεων χρηματοδότησης από την Κρατική Διοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ή δράσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.Μετά την πάροδο του τριμήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον προϋπολογισμό του περασμένου έτους, πλην αυτών που αφορούν τις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών».

Η διάταξη του άρθρου 160 Ν. 3463/06 δεν έχει την έννοια της παράτασης ισχύος του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικον. έτους, μέχρι την «έγκριση» του προϋπολογισμού του νέου οικον. έτους, και τη συνέχιση πραγματοποίησης δαπανών σε βάρος αυτού, αλλά ότι ο Προϋπολογισμός του προηγούμενου οικον. έτους (που έκλεισε οριστικά στις 31 Δεκεμβρίου), θεωρείται πλασματικά ως προσωρινός προϋπολογισμός του νέου οικον. έτους και μέχρι την έγκριση του νέου Προϋπολογισμού.

 

Κατά συνέπεια και για τους Δήμους που δεν έχει «εγκριθεί» ο Προϋπολογισμός οικον. έτους 2016, στις 4/1/2016 (πρώτη εργάσιμη ημέρα του έτους) τα έσοδα εισπράττονται υπέρ των ΚΑΕ του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 που θεωρείται ως πλασματικός και προσωρινός Προϋπολογισμός οικον. έτους 2016. Τα Διπλότυπα Είσπραξης και τα Γραμμάτια Είσπραξης αναριθμούνται και ξεκινούν την αρίθμηση αυτών από το Νο1. Επί των παραστατικών είσπραξης αναγράφεται πλέον «οικον. έτος 2016». Ομοίως οι δαπάνες (υποχρεωτικές) βαρύνουν τους ΚΑΕ του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 που θεωρείται ως πλασματικός και προσωρινός Προϋπολογισμός οικον. έτους 2016. Τα ΧΕΠ κάθε Σειράς αναριθμούνται και ξεκινά η αρίθμηση αυτών από το Νο 1.

Συγκεκριμένα: επί των ΧΕΠ αναγράφεται πλέον «οικον. έτος 2016», καθώς επίσης επί του κυρίου σώματος αυτών αλλά και επί του στελέχους αναγράφεται ρητά ότι «ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 160 Ν. 3463/06».

Σε καμιά περίπτωση, σε περίπτωση μη «έγκρισης» του Προϋπολογισμού οικον. έτους 2016 μέχρι 31/12/2015 δεν μπορεί να παραταθεί ο προϋπολογισμός του οικον. έτους που έληξε και να πραγματοποιούνται δαπάνες σε βάρος αυτού (αφού αυτός έχει κλείσει οριστικά στις 31/12/2015), αλλά η Υπηρεσία προέρχεται στην έναρξη του νέου οικον. έτους 2016 με τη χρήση των ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015, ως πλασματικού – προσωρινού προϋπολογισμού οικον. έτους 2016, και μέχρι την «έγκριση» αυτού.

Β) τον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2016 που ψηφίστηκε με την υπ΄ αριθ. 29/533/28-12-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου β)τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4089/26-10-2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Τεύχος Α΄) & Γ)το γεγονός ότι οι κατωτέρω πιστώσεις αφορούν υποχρεωτικές δαπάνες, παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.

Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση και ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016:

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Π.Α.Υ.

ΠΟΣΟ

10

6231.0001

Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών

194/2016

100,00

10

6232.0001

Μισθώματα κτιρίων

195/2016

11.092,80

10

6232.0002

Μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ

196/2016

13.860,60

10

6236.0001

Μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ

197/2016

9.834,00

15

6236.0002

Μισθώματα σχολικών κτιρίων

198/2016

168.058,44

15

6236.0004

Μισθώματα κτιρίου ΠΡΟΝΟΙΑΣ (μεταφερόμενες υπηρεσίες του ν.3852/2010)

199/2016

5.940,00

20

6232.0001

Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών έργων ακινήτων

200/2016

4.800,00

30

6231.0001

Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών

201/2016

2.592,00

30

6232.0001

Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών έργων ακινήτων

202/2016

31.871,28

40

6232.0001

Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών έργων ακινήτων

203/2016

6.216,00

40

6236.0001

Μισθώματα κτιρίων ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (μεταφερόμενες υπηρεσίες του ν.3852/2010)

204/2016

23.379,60

60

7341.0009

Μίσθωμα του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας [ΕΣΠΑ]

205/2016

4.656,00

15

6232.0005

Μίσθωση ακινήτου στην Κόρινθο για στέγαση και λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

206/2016

2.255,04

20

6231.0001

Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών

207/2016

32.400,00

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 160 του ΔΚΚ – Ν. 3463/2006, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016, που ψηφίστηκε με την υπ΄ αριθ. 29/533/28-12-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 5 του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Α΄), το γεγονός ότι οι ως άνω πιστώσεις αφορούν υποχρεωτικές δαπάνες, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/8/2016.-

Ο Πρόεδρoς Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Σταυρέλης Νικόλαος

Φαρμάκης Γεώργιος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρέα)

Κορδώσης Χρήστος

Πανταζής Βασίλειος

Γκουργιώτης Αλέξανδρος

Μπάκουλης Δημήτριος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάση Δημήτριο)

Leave a Comment