Απόφαση αριθμ. 2/11/2016

 Αριθμός Πρακτικού 2

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 19-01-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Ιανουαρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 1668/15-01-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 5)Κορδώσης Χρ., 6)Πανταζής Βασ., 7) Γκουργιώτης Αλεξ.,8) Μπάκουλης Δημ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάση Δημ.).

Α π ό ν τ ε ς

1) Παππάς Αντ.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 11η: Ο Πρόεδρoς, εισηγούμενος τo 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εξέταση προδικαστικής προσφυγής κατά της αριθμ. 377/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί επικύρωσης του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού 984.199,53€», υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 16/171/2015 απόφασή της εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 8/2015 σχετικής μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, ορίστηκε δε προθεσμία κατάθεσης προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό – ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 14603 – η 11-09-2015. Στη συνέχεια, με την αριθμ. 29/377/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το από 17-09-2015 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ περί αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών των συμμετεχόντων εταιρειών, σύμφωνα με την οποία έγιναν δεκτές όλες οι προσφορές για τις Ομάδα 5- «Λιπαντικά – Βαλβολίνες – Άλλα υγρά Δήμου» και Ομάδα 6- «Λιπαντικά – Βαλβολίνες – Άλλα υγρά ΚΕΠΑΠ», ενώ για τα είδη των: Ομάδα 1- «Καύσιμα κίνησης Δήμου», Ομάδα 2- «Καύσιμα κίνησης ΝΠΔΔ Κοινωνικής Πολιτικής», Ομάδα 3- «Καύσιμα κίνησης ΚΕΠΑΠ» και Ομάδα 4- «Πετρέλαιο θέρμανσης (Δήμου και ΝΠΔΔ)», για τις οποίες δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά, ο διαγωνισμός κηρύχθηκε άγονος.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών το αριθμ. 61234/31-12-2015 έγγραφο – εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, με το οποίο διαβιβάζεται προς την Οικονομική Επιτροπή η με ημερομηνία κατάθεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 21-12-2015 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε.» περί ακυρώσεως ή τροποποιήσεως της αριθμ. 29/377/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, την οποία θέτει επίσης υπόψη της Επιτροπής, και ζητείται η εξέταση του περιεχομένου της από την Οικονομική Επιτροπή. Η προδικαστική προσφυγή υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στις 21-12-2015 και είναι εμπρόθεσμη, όπως προβλέπεται από την παρ. 1, άρθρ. 4 του Ν. 3886/2010.

Στην ως άνω αναφερόμενη προδικαστική προσφυγή, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής:

«…Α. Εταιρεία «Θεοδοσίου Παναγιώτης»

1.Κατέθεσε την υπ΄ αριθ. 163389 εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία στο κείμενό της δεν αναγράφει τον αριθμό της σχετικής διακήρυξης (αρ. πρωτ. 33210/15), όπως απαιτείται από άρθρο 8 της διακήρυξης – περιεχόμενο εγγύησης και σύμφωνα με το ίδιο άρθρο η προσφορά της πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να μη ληφθεί υπόψη.

2.Σε υπεύθυνη δήλωσή του αναφέρει ως χώρα καταγωγής για το υπ΄ αριθ. 1 προϊόν της ομάδας 5 και 6 και το υπ΄ αριθ. 16 προϊόν την ομάδας 5 την Ολλανδία (εισαγόμενα λιπαντικά). Δεν κατέθεσε όμως πιστοποίηση από το εργοστάσιο παραγωγής ότι οι προδιαγραφές του είναι οι αναγραφόμενες, όπως ρητά απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης Β.Λιπαντικά/Βαλβολίνες/Διάφορα Υγρά.

3.Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση αναφέρει για όλα τα υπόλοιπα λιπαντικά, εργοστάσιο παραγωγής την CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΕ πλην όμως δεν υφίσταται πλέον τέτοια εταιρεία.

4.Για το υπ΄ αριθ. 15 προϊόν της ομάδας 5, προσφέρει το GEAR HD GL-4 80w, το οποίο και δεν καλύπτει την προδιαγραφή GL-5 που ρητά απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

5.Κατέθεσε κατάσταση προσωπικού η οποία και δεν φέρει τόσο υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας του, καθώς και υπογραφή του λογιστή, όπως απαιτείται από την Υπηρεσία Σ.Ε.Π.Ε., για να είναι έγκυρο.

Β. «BUL PAS ΕΠΕ»

1.Δηλώνει σε υπεύθυνη δήλωσή του ότι εάν της κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, τα λιπαντικά θα τα προμηθευτεί από την εταιρεία «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ». Καταθέτει όμως τεχνικό φυλλάδιο για το υπ΄ αριθ. 1 προϊόν (Vecton Fuel Saver 5w/30-E7) της εταιρείας Castrol, για το υπ΄ αριθ. 21 προϊόν της εταιρείας Eurochem, και για το υπ΄ αριθ. 19 προϊόν της εταιρείας ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ, συνεπώς η προσφορά της πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της (αναληθή υπεύθυνη δήλωση).

2.Το υπ΄ αριθ. 1 προϊόν είναι εισαγωγής από την Ισπανία όπως φαίνεται από το τεχνικό φυλλάδιο. Δεν κατέθεσε όμως πιστοποίηση από το εργοστάσιο παραγωγής, ότι οι προδιαγραφές του είναι οι αναγραφόμενες, ούτε κατέθεσε για το δεδομένο προϊόν έγκριση κυκλοφορίας, η οποία δίδεται μετά την καταχώρησή του στον κατάλογο που δίδεται από το Γενικό Χημείο του Κράτους όπως ρητά απαιτούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης Β)Λιπαντικά/Βαλβολίνες/Διάφορα Υγρά, συνεπώς η προσφορά του πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της.

3.Για το υπ΄ αριθ. 7 προϊόν (Λιπαντικό δίχρονων κινητήρων) δεν κατέθεσε έγκριση κυκλοφορίας από το Γενικό Χημείο του Κράτους, αλλά αίτηση της εταιρείας «ΑΛ. ΜΠΑΔΑΣ» για να της χορηγηθεί πιστοποιητικό.

Γ. «Νικ. Παπαδημητρίου και Σια ΕΕ»

1.Δηλώνει σε υπεύθυνη δήλωσή του ότι τα προσφερόμενα προϊόντα είναι της εταιρείας «ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕ» και της εταιρείας «A VINOIL ΑΒΕΝΕΠ». Καταθέτει όμως τεχνικκό φυλλάδιο για το υπ΄ αριθ. 21 προϊόν της εταιρείας «ΑΒΙΟ-ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», συνεπώς η προσφορά του πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της (αναληθή υπεύθυνη δήλωση).

2.Για το υπ΄ αριθ. 15 προϊόν προσφέρει το A VINGEAROLEP 80w με API GL-4, το οποίο και δεν καλύπτει την προδιαγραφή GL-5 που ρητά απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης ούτε και κατατέθηκε έγκριση από το Γενικό Χημείο του Κράτους για βαλβολίνη 80w με GL-5.

3.Προσφέρει το υπ΄ αριθ. 2 προϊόν (Vanellus Max 10w-40), το οποίο είναι απλό λιπαντικό κινητήρων πετρελαίου και όχι 100% λιπαντικό συνθετικής τεχνολογίας, όπως ρητά απαιτείται από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, άρα το προαναφερόμενο προϊόν πρέπει να απορριφθεί και συνεπώς όλη η ομάδα των λιπαντικών.

Επειδή η εταιρεία μας έχει έννομο συμφέρον από την εξέλιξη του διαγωνισμού, ζητάμε να γίνει δεκτή η παρούσα προδικαστική προσφυγή μας, να ακυρωθεί ή να τροποποιηθεί το πρακτικό της υπ΄ αριθ. 29 συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής του Δ. Κορινθίων και να αποκλειστούν οι προσφορές των Α. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Β. BUL PAS ΕΠΕ και Γ. Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, από τις περαιτέρω διαδικασίες του διαγωνισμού, για τους προαναφερόμενους αληθείς, νόμιμους και επί ποινή αποκλεισμού λόγους…..»

 

Ως προς το περιεχόμενο της Προδικαστικής Προσφυγής ο Πρόεδρος επισημαίνει τα εξής, σύμφωνα και με το ως άνω αναφερόμενο αριθμ. 61234/31-12-2015 έγγραφο – εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου:

Όσον αφορά την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας Θεοδοσίου Παναγιώτης για τον λόγο (Α.1.) ότι η υπ’ αριθμ. 163389 εγγυητική επιστολή συμμετοχής η οποία κατατέθηκε δεν αναγράφει τον αριθμό της διακήρυξης:

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν ελλείπει παντελώς η μνεία ενός από τα απαραίτητα για το κύρος της εγγυητικής επιστολής στοιχεία ή κάποιο από τα στοιχεία αυτά παρατίθεται, εκ προδήλου γραφικής παραδρομής, κατά τρόπο μερικώς ανακριβή, η πλημμέλεια αυτή θεωρείται επουσιώδης, μη καθιστώσα απαράδεκτη την προσφορά, εφόσον από τα λοιπά μνημονευόμενα στην εγγυητική επιστολή στοιχεία, σε συνδυασμό λαμβανόμενα, προκύπτει, κατά τρόπο μη επιδεχόμενο εύλογη αμφιβολία, ότι η παρασχεθείσα εγγυητική επιστολή αφορά πράγματι τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. ( Σχετ. : Ελ.Συν. Τμ. Μείζονος – Επταμελούς Σύνθεσης Απόφαση 3148/2012)

Σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό και δεδομένου ότι από τα λοιπά αναγραφόμενα στοιχεία στην εν λόγω εγγυητική συμμετοχής προκύπτει ότι αυτή έχει κατατεθεί για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό (όπως από τον αναφερόμενο α.α. ηλεκτρονικού συστήματος στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ 14603) και ως εκ τούτου αυτός ο λόγος απόρριψης κρίνεται ως αβάσιμος.

Ως προς τους προβαλλόμενους λόγους απόρριψης της εταιρείας σημεία Α2, Α3, και Α4, κρίνονται ως αβάσιμοι διότι η Επιτροπή με το πρακτικό 1 προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και όχι στον έλεγχο τεχνικών στοιχείων των προσφορών, ενέργεια η οποία θα πραγματοποιηθεί σε επόμενο στάδιο.

Αναφορικά με την έλλειψη υπογραφών στην υποβληθείσα ηλεκτρονικά κατάσταση προσωπικού (Α5), η Υπηρεσία κρίνει ότι ο ισχυρισμός είναι αβάσιμος, διότι η Επιτροπή ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής δεδομένου ότι η υποβληθείσα κατάσταση έχει εκδοθεί, ηλεκτρονικά, από το Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, έκρινε αυτό το δικαιολογητικό αποδεκτό.

Σχετικά με τους προβαλλόμενους λόγους απόρριψης των προσφορών των λοιπών συμμετεχόντων, ήτοι της ΒUL PAS E.Π.Ε. (Β) και ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., κρίνεται από την Επιτροπή ότι είναι αβάσιμοι διότι όπως προαναφέρθηκε η Επιτροπή με το πρακτικό 1 προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και όχι στον έλεγχο τεχνικών στοιχείων των προσφορών, ενέργεια η οποία θα πραγματοποιηθεί σε επόμενο στάδιο, όπως αυτό αναφέρεται στο Πρακτικό 1 της Επιτροπής.

Η υπηρεσία έχοντας όλα τα προαναφερόμενα υπόψη θεωρεί αβάσιμους τους ισχυρισμούς της ΕΛΒΙΓΚΡΟ Α.Β.Ε.Ε. περί απόρριψης των προσφορών των: Θεοδοσίου Παναγιώτης, ΒUL PAS E.Π.Ε. (Β) και ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την απόρριψη, στο σύνολό της, της με ημερομηνία κατάθεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 21-12-2015 προδικαστικής προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ» περί ακυρώσεως ή τροποποιήσεως της αριθμ. 29/377/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και την συνέχιση των διαδικασιών αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού ως έχει και κατά τα προβλεπόμενα στην σχετική διακήρυξη διαγωνισμού, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την με ημερομηνία κατάθεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 21-12-2015 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ», το υπ΄ αριθμ. 61234/31-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, τον σχετικό φάκελο του εν θέματι διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Απορρίπτει στο σύνολό της την με ημερομηνία κατάθεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 21-12-2015 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ» περί ακυρώσεως ή τροποποιήσεως της αριθμ. 29/377/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, η οποία παραμένει ως έχει, και ορίζει την συνέχιση των διαδικασιών αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού ως έχει και κατά τα προβλεπόμενα στην σχετική διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/11/2016.-

 

Ο Πρόεδρoς Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Σταυρέλης Νικόλαος

Φαρμάκης Γεώργιος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρέα)

Κορδώσης Χρήστος

Πανταζής Βασίλειος

Γκουργιώτης Αλέξανδρος

Μπάκουλης Δημήτριος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάση Δημήτριο)

Leave a Comment