Απόφαση αριθμ. 2/12/2015

 Αριθμός Πρακτικού 2

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 19-01-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Ιανουαρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 1668/15-01-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 5)Κορδώσης Χρ., 6)Πανταζής Βασ., 7) Γκουργιώτης Αλεξ.,8) Μπάκουλης Δημ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάση Δημ.).

Α π ό ν τ ε ς

1) Παππάς Αντ.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 12η: Ο Πρόεδρoς, εισηγούμενος τo 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού περί εξέτασης ένστασης κατά της αριθμ. 376/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ Μ.Α.Π. (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού 530.172,79€», υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 20/218/2015 απόφασή της εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 19/2015 (επικαιροποιημένης ως προς τον Φ.Π.Α.) σχετικής μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, ορίστηκε δε προθεσμία κατάθεσης προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό – ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 16762 – η 02-11-2015. Επίσης, με την αριθμ. 25/297/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εξετάσθηκε και απορρίφθηκε στο σύνολό της η με αριθμ. πρωτ. 48966/14-10-2015 ένσταση του Ανδρέα Σκουριά του Αλεξάνδρου κατά των όρων της αριθμ. 42906/22-09-2015 αναλυτικής διακήρυξης Δημάρχου Κορινθίων περί των όρων διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας. Στη συνέχεια, με την αριθμ. 29/376/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το από 06-11-2015 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας, απορρίφθηκαν οι προσφορές των εταιρειών «Πιέτρης Βιοτεχνία Ειδών Διατροφής Α.Ε.» και «Μανδρέκας Α.Ε.», λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά συμμετοχής και έγινε δεκτή η προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «Korinthian Palace Catering A.E.» στον εν θέματι διαγωνισμό. Ακολούθως, θέτει υπόψη της επιτροπής το από 30-12-2015 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, περί εξέτασης της από 11-12-2015 ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία «Πιέτρης Εστίαση Α.Ε.», η οποία έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου στο Δήμο μας 59045/14-12-2015, και την οποία θέτει επίσης υπόψη της Επιτροπής. Η εν λόγω υποβληθείσα ένσταση είναι εμπρόθεσμη σύμφωνα με το άρθρο 15, παρ. 1.α του ΕΚΠΟΤΑ και, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις, ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, συνεπώς η επιτροπή διαγωνισμού εξέτασε το περιεχόμενό της.

Η εταιρεία με την επωνυμία «Πιέτρης Βιοτεχνία Ειδών Διατροφής Α.Ε.» ζητά στην ένστασή της την ακύρωση-ανάκληση της με αριθμό 376/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και του από 06-11-2015 πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού, σχετικά με τον αποκλεισμό της από τα περαιτέρω στάδια του εν θέματι διαγωνισμού και την αποδοχή της συμμετοχής της σε αυτόν.

Στο από 30-12-2015 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 

«…Ως προς το περιεχόμενο της Ένστασης η Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ επισημαίνει τα εξής:

 

Όσον αφορά στην «Απόρριψη της προσφοράς της «Πιέτρης Εστίαση Α.Ε. λόγω μη δήλωσης στην Υπεύθυνη Δήλωση των εργοστασίων κατασκευής κάθε προσφερόμενου είδους» :

Το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει κάθε διαγωνιστική διαδικασία καθορίζεται με τη διακήρυξη και κατά το χρόνο της δημοσίευσης αυτής, οπότε και αποκτά υπόσταση, παγιώνεται το νομοθετικό καθεστώς της οικείας διαδικασίας ανάθεσης. Το κανονιστικό πλαίσιο που θέτει η διακήρυξη για τη διεξαγωγή της διαδικασίας του διαγωνισμού ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, δεσμευτικά για την αναθέτουσα αρχή και τους διαγωνιζόμενους, κατισχύει κάθε άλλης διάταξης που ρυθμίζει τα σχετικά ζητήματα με διαφορετικό τρόπο. (Βλέπε ΣτΕ 613/2009, 1314/2009, ΣτΕ 1502/2003, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 2984/30.06.2015 – Οδηγία 9)

Η εταιρεία «Πιέτρης ΕστίασηΑ.Ε.» κατέθεσε σύμφωνα με το Άρθρο 7/α της Διακήρυξης του Διαγωνισμού Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. Σε κανένα σημείο της προσφοράς της δεν έκανε ρητή αναφορά στα σημεία που τυχόν δεν αποδέχεται ή δεν έκανε αναφορά σε όρους της προσφοράς του που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν από την Υπηρεσία. Βλέπε «Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων», (Δημήτριος Ράικος, Πρόεδρος Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων): «Έτσι, αν λ.χ. ο αιτών συμμετέχει ανεπιφύλακτα στον διαγωνισμό ή έχει αποδεχτεί τους όρους της διακήρυξης ανεπιφύλακτα και στο σύνολό τους, δεν έχει έννομο συμφέρον να αμφισβητήσει τη νομιμότητα όρων της διακήρυξης με την ευκαιρία της προσβολής μεταγενέστερης βλαπτικής για τα συμφέροντά του πράξης της αναθέτουσας αρχής, ή διαγωνιζόμενος…»

Η υπεύθυνη δήλωση που κατέθεσε η εταιρεία δεν έχει το απαιτούμενο επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς περιεχόμενο επειδή δεν δηλώθηκε το εργοστάσιο κατασκευής για κάθε προσφερόμενο είδος. Δεν δικαιολογείται η κατάθεση της μη πλήρους υπεύθυνης δήλωσης ούτε παράλληλα μπορεί να γίνει αποδεκτή διαφορετική μεταχείριση της συγκεκριμένης υποψήφιας από τους λοιπούς συνυποψήφιους που συμμορφώθηκαν πλήρως με τους όρους της Διακήρυξης, κατέθεσαν την απαιτούμενη δήλωση και δεσμεύτηκαν με την προσφορά τους. (Βλέπε και Ελ.Συν.Κλιμ.ΣΤ Πράξη 74/2015).

Βάσει της διακήρυξης και της με αρ.19/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού τα περιγραφόμενα είδη της εν λόγω προμήθειας να συμμορφώνονται με συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές (Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης με αρ. 19/2015). Η Υπηρεσία έχει περιγράψει συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές για τα ζητούμενα είδη (για όλα τα τρόφιμα) και έχει προβλέψει απαιτούμενες πιστοποιήσεις, ενώ η αναφερόμενη στην προδικαστική προσφυγή με αρ. 339/1993 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ κάνει αναφορά σε τρόφιμα για τα οποία η Υπηρεσία δεν έχει θεσπίσει απαιτήσεις ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές. Επομένως ορθώς η Υπηρεσία ζητά Υπεύθυνη Δήλωση με το εργοστάσιο επεξεργασίας/τυποποίησης/συσκευασίας του προϊόντος, εφαρμόζοντας το άρθρο 18, παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού: «Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού στον διαγωνισμό τα ακόλουθα: Υπεύθυνη Δήλωση [..] β) η χώρα προέλευσης των προσφερομένων προϊόντων. Εφόσον μεσολαβεί στάδιο επεξεργασίας και τυποποίησης του Προϊόντος (πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο στο οποίο γίνεται η επεξεργασία, η διαδικασία τυποποίησης-συσκευασίας, καθώς και το τόπος εγκατάστασης». Το άρθρο 18 του ΕΚΠΟΤΑ αναφέρεται στο στάδιο επεξεργασίας και τυποποίησης των προϊόντων πριν παραληφθούν τυποποιημένα και έτοιμα προς διάθεση από την υποψήφιο προμηθευτή (… εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά κατά περίπτωση εργοστάσιο και τόπος εγκατάστασης…). Ως εκ τούτου η υπεύθυνη Δήλωση του εργοστασίου αναφέρεται σε προϊόντα που υπόκεινται σε επεξεργασία και τυποποίηση πριν την παράδοση τους στον υποψήφιο προμηθευτή του Δήμου από το εργοστάσιο επεξεργασίας/τυποποίησης/συσκευασίας και όχι από τον ίδιο τον υποψήφιο προμηθευτή σύμφωνα με την προδικαστική προσφυγή, όπου αναφέρεται: «Από την στιγμή της αγοράς τους από την εταιρεία μας δεν μεσολαβεί κανένα στάδιο επεξεργασίας τυποποίησης αυτών και τούτο διότι παραλαμβάνουμε τυποποιημένα».

Η Υπηρεσία έχοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνει την απόρριψη ως αβάσιμου του ισχυρισμού της εταιρείας «Πιέτρης Εστίαση Α.Ε.» ότι ορθώς κατέθεσε την Υπεύθυνη Δήλωση του Άρθρου 7 της Διακήρυξης με την οποία δηλώνει μόνο τη χώρα προέλευσης των προσφερομένων ειδών και όχι και το εργοστάσιο κατασκευής για κάθε είδος.

 

Όσον αφορά στην «Απόρριψη της προσφοράς της «Πιέτρης Εστίαση Α.Ε.» λόγω μη προσκόμισης ορθών πιστοποιητικών ISO22000/2005 και ISO9001/2008»:

H εταιρεία «Πιέτρης Εστίαση Α.Ε.» προσκόμισε εκ των υστέρων και κατόπιν της κοινοποίησης της Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ ελέγχου των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων βεβαίωση της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. με ημερομηνία 10-12-2015 με την οποία βεβαιώνεται από το φορέα πιστοποίησης ότι το πεδίο εφαρμογής των κατατεθέντων στο διαγωνισμό πιστοποιητικών ISO22000/2005 και ISO9001/2008 καλύπτει την δραστηριότητα «αποθήκευση και διακίνηση τυποποιημένων προϊόντων».

Τυχόν ύστερη προσκόμιση των ελλειπόντων στοιχείων (πιστοποιητικών, βεβαιώσεων των αντισυμβαλλομένων του σε προηγούμενες συμβάσεις), ανεξαρτήτως της μη προβλέψεως στη διακήρυξη  σχετικής υποχρεώσεως της αναθέτουσας αρχής  να ζητήσει συμπλήρωση ή διευκρίνιση των δικαιολογητικών, θα συνιστούσε, ενόψει και της αρχής της τυπικότητος της διαδικασίας, το πρώτον υποβολή (αναπλήρωση) μη υποβληθέντος και όχι επιτρεπτή συμπλήρωση ήδη υποβληθέντος δικαιολογητικού (Ελ.Συν. Κλιμ. Z 189/2012, Ελ. Συν. Κλιμ. Στ Πράξη 46/2014). Παράλληλα δε μπορεί να γίνει αποδεκτή διαφορετική μεταχείριση της συγκεκριμένης υποψήφιας από λοιπούς συνυποψήφιους που συμμορφώθηκαν πλήρως με τους όρους της Διακήρυξης και κατέθεσαν τα ορθά πιστοποιητικά ISO22000/2005 και ISO9001/2008. (Βλέπε και Ελ.Συν.Κλιμ.ΣΤ Πράξη 74/2015).

Το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει κάθε διαγωνιστική διαδικασία καθορίζεται με τη διακήρυξη και κατά το χρόνο της δημοσίευσης αυτής, οπότε και αποκτά υπόσταση, παγιώνεται το νομοθετικό καθεστώς της οικείας διαδικασίας ανάθεσης. Το κανονιστικό πλαίσιο που θέτει η διακήρυξη για τη διεξαγωγή της διαδικασίας του διαγωνισμού ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, δεσμευτικά για την αναθέτουσα αρχή και τους διαγωνιζόμενους, κατισχύει κάθε άλλης διάταξης που ρυθμίζει τα σχετικά ζητήματα με διαφορετικό τρόπο. (Βλέπε ΣτΕ 613/2009, 1314/2009, ΣτΕ 1502/2003, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 2984/30.06.2015 Oδηγία 9)

Το γεγονός ότι η «Πιέτρης Εστίαση Α.Ε.» έχει διαδικασία για την αποθήκευση και διακίνηση προϊόντων, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα έγγραφα στον Διαγωνισμό, ήτοι τεχνική μελέτη, διαγράμματα ροής της μελέτης HACCP, την άδεια ψυκτικών αποθηκών και την πιστοποίηση καταλληλότητας οχήματος για τη μεταφορά, δεν αμφισβητήθηκε σε κανένα σημείο στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. Όμως από τα προσκομιζόμενα πιστοποιητικά ISO22000/2005 και ISO9001/2008 δεν προκύπτει από το πεδίο εφαρμογής αυτών ότι η παραπάνω διαδικασία είναι πιστοποιημένη κατά τα πρότυπα αυτά.

 

Η Υπηρεσία έχοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνει την απόρριψη ως αβάσιμου του ισχυρισμού της εταιρείας «Πιέτρης Εστίαση Α.Ε.» ότι το πεδίο εφαρμογής των πιστοποιητικών ISO22000/2005 και ISO9001/2008 συμμορφωνόταν πλήρως με τις απαιτήσεις του Άρθρου 7 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, ούτε μπορεί να κάνει δεκτή την εκ των υστέρων προσκόμιση της βεβαίωσης της ΛΕΤΡΙΝΑ.Ε.

 

Έχοντας υπόψη η επιτροπή τις ανωτέρω διαπιστώσεις εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την απόρριψη της ένστασης της εταιρείας «Πιέτρης Εστίαση Α.Ε.» με αρ. πρωτ.: 59045/14-12-2015 στο σύνολό της, να μην τροποποιηθεί το πρακτικό της 6-11-2015 της επιτροπής και να παραμείνει ως έχει η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 29/07-12-2015 με την οποία εγκρίθηκε το εν λόγω πρακτικό….»

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την απόρριψη, στο σύνολό της, της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 59045/14-12-2015 ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία «Πιέτρης Βιοτεχνία Ειδών Διατροφής Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «Πιέτρης Εστίαση Α.Ε.» κατά της αριθμ. 29/376/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του από 06-11-2015 πρακτικού αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών των συμμετεχόντων εταιρειών της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και κατά του από 06-11-2015 πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ και την συνέχιση των διαδικασιών αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού ως έχει και κατά τα προβλεπόμενα στην σχετική διακήρυξη διαγωνισμού, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 30-12-2015 γνωμοδοτικό πρακτικό εξέτασης ένστασης της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 59045/14-12-2015 ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία «Πιέτρης Βιοτεχνία Ειδών Διατροφής Α.Ε.», το από 30-12-2015 πρακτικό εξέτασης ένστασης της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ, τον σχετικό φάκελο του εν θέματι διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.- Εγκρίνει το από 30-12-2015 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ περί εξέτασης ενστάσεως για τον εν θέματι διαγωνισμό.

Β.- Απορρίπτει στο σύνολό της την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 59045/14-12-2015 ένσταση της εταιρείας με την επωνυμία «Πιέτρης Βιοτεχνία Ειδών Διατροφής Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «Πιέτρης Εστίαση Α.Ε. κατά της αριθμ. 29/376/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του από 06-11-2015 πρακτικού αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών των συμμετεχόντων εταιρειών της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και κατά του από 06-11-2015 πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ, οι οποίες πράξεις παραμένουν ως έχουν, και ορίζει την συνέχιση των διαδικασιών αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού ως έχει και κατά τα προβλεπόμενα στην σχετική διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 30-12-2015 πρακτικό εξέτασης ένστασης της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ και στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/12/2016.-

 

Ο Πρόεδρoς Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Σταυρέλης Νικόλαος

Φαρμάκης Γεώργιος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρέα)

Κορδώσης Χρήστος

Πανταζής Βασίλειος

Γκουργιώτης Αλέξανδρος

Μπάκουλης Δημήτριος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάση Δημήτριο)

 

Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 20-01-2016

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

Επισυνάπτεται το από 30-12-2015 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ

 

για την «Προμήθεια Τροφίμων Γάλακτος και ΜΑΠ Έτους 2015»

 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 30.12.2015

 

Στην Κόρινθο, σήμερα 30/12/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, στα Γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων, στην Οδό Δημοκρατίας 1, συνεδρίασε η επιτροπή διαγωνισμού εκτέλεσης προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ που συστήθηκε με την υπ. αρ.: 02/08/2015 της Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να εξετάσει την ένσταση που υπέβαλε η εταιρεία «Πιέτρης Εστίαση Α.Ε.» κατά του πρακτικού από 06-11-2015 της επιτροπής για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών των υποψηφίων προμηθευτών στον ηλεκτρονικό, ανοικτό, μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια Τροφίμων Γάλακτος και ΜΑΠ Έτους 2015» με αρ. διακ. 42906/22-9-2015.

 

Στις 11/12/2015 στο ΕΣΗΔΗΣ και στα πλαίσια του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την Προμήθεια Τροφίμων Γάλακτος και ΜΑΠ Έτους 2015, υποβλήθηκε από την εταιρεία «Πιέτρης Εστίαση Α.Ε.» ένσταση κατά της με αρ. 29/07-12-2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκε το από 06-11-2015 πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ. Η ένσταση υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στις 11/12/2015 και ώρα 184:35:35 και φέρει ψηφιακή υπογραφή. Έλαβε δε αριθμό πρωτοκόλλου: 59045/14-12-2015. Το πρακτικό της Επιτροπής και η ΑΟΕ με αρ. 29/07-12-2005 κοινοποιήθηκε στους ενδιαφερόμενους μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στις 10/12/2015. Η υποβληθείσα ένσταση είναι εμπρόθεσμη σύμφωνα με το άρθρο 15 , παράγραφος 1.α του ΕΚΠΟΤΑ που αναφέρει ότι ένσταση υποβάλλεται «Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ’ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντιστοίχου σταδίου.». Συνεπώς η Επιτροπή προχώρησε στην εξέταση του περιεχομένου της ένστασης.

 

Η εταιρία «Πιέτρης Εστίαση Α.Ε.» ζητά για τους λόγους που εκθέτει στην ένσταση της να ακυρωθούν/ανακληθούν οι προσβαλλόμενες αποφάσεις, σχετικά με το αποκλεισμό της από τα περαιτέρω στάδια του διαγωνισμού και να γίνει δεκτή η συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό.

 

Το σκεπτικό της Ένστασης αναφέρεται αναλυτικά στο από 11/12/2015 ψηφιακά υπογεγραμμένο από την «Πιέτρης Εστίαση Α.Ε.»

Ως προς το περιεχόμενο της Ένστασης η Επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ επισημαίνει τα εξής:

 

Όσον αφορά στην «Απόρριψη της προσφοράς της «Πιέτρης Εστίαση Α.Ε. λόγω μη δήλωσης στην Υπεύθυνη Δήλωση των εργοστασίων κατασκευής κάθε προσφερόμενου είδους» :

Το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει κάθε διαγωνιστική διαδικασία καθορίζεται με τη διακήρυξη και κατά το χρόνο της δημοσίευσης αυτής, οπότε και αποκτά υπόσταση, παγιώνεται το νομοθετικό καθεστώς της οικείας διαδικασίας ανάθεσης. Το κανονιστικό πλαίσιο που θέτει η διακήρυξη για τη διεξαγωγή της διαδικασίας του διαγωνισμού ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, δεσμευτικά για την αναθέτουσα αρχή και τους διαγωνιζόμενους, κατισχύει κάθε άλλης διάταξης που ρυθμίζει τα σχετικά ζητήματα με διαφορετικό τρόπο. (Βλέπε ΣτΕ 613/2009, 1314/2009, ΣτΕ 1502/2003, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 2984/30.06.2015 – Οδηγία 9)

Η εταιρεία «Πιέτρης ΕστίασηΑ.Ε.» κατέθεσε σύμφωνα με το Άρθρο 7/α της Διακήρυξης του Διαγωνισμού Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. Σε κανένα σημείο της προσφοράς της δεν έκανε ρητή αναφορά στα σημεία που τυχόν δεν αποδέχεται ή δεν έκανε αναφορά σε όρους της προσφοράς του που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν από την Υπηρεσία. Βλέπε «Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων», (Δημήτριος Ράικος, Πρόεδρος Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων): «Έτσι, αν λ.χ. ο αιτών συμμετέχει ανεπιφύλακτα στον διαγωνισμό ή έχει αποδεχτεί τους όρους της διακήρυξης ανεπιφύλακτα και στο σύνολό τους, δεν έχει έννομο συμφέρον να αμφισβητήσει τη νομιμότητα όρων της διακήρυξης με την ευκαιρία της προσβολής μεταγενέστερης βλαπτικής για τα συμφέροντά του πράξης της αναθέτουσας αρχής, ή διαγωνιζόμενος…»

Η υπεύθυνη δήλωση που κατέθεσε η εταιρεία δεν έχει το απαιτούμενο επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς περιεχόμενο επειδή δεν δηλώθηκε το εργοστάσιο κατασκευής για κάθε προσφερόμενο είδος. Δεν δικαιολογείται η κατάθεση της μη πλήρους υπεύθυνης δήλωσης ούτε παράλληλα μπορεί να γίνει αποδεκτή διαφορετική μεταχείριση της συγκεκριμένης υποψήφιας από τους λοιπούς συνυποψήφιους που συμμορφώθηκαν πλήρως με τους όρους της Διακήρυξης, κατέθεσαν την απαιτούμενη δήλωση και δεσμεύτηκαν με την προσφορά τους. (Βλέπε και Ελ.Συν.Κλιμ.ΣΤ Πράξη 74/2015).

Βάσει της διακήρυξης και της με αρ.19/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού τα περιγραφόμενα είδη της εν λόγω προμήθειας να συμμορφώνονται με συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές (Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης με αρ. 19/2015). Η Υπηρεσία έχει περιγράψει συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές για τα ζητούμενα είδη (για όλα τα τρόφιμα) και έχει προβλέψει απαιτούμενες πιστοποιήσεις, ενώ η αναφερόμενη στην προδικαστική προσφυγή με αρ. 339/1993 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ κάνει αναφορά σε τρόφιμα για τα οποία η Υπηρεσία δεν έχει θεσπίσει απαιτήσεις ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές. Επομένως ορθώς η Υπηρεσία ζητά Υπεύθυνη Δήλωση με το εργοστάσιο επεξεργασίας/τυποποίησης/συσκευασίας του προϊόντος, εφαρμόζοντας το άρθρο 18, παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού: «Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού στον διαγωνισμό τα ακόλουθα: Υπεύθυνη Δήλωση [..] β) η χώρα προέλευσης των προσφερομένων προϊόντων. Εφόσον μεσολαβεί στάδιο επεξεργασίας και τυποποίησης του Προϊόντος (πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο στο οποίο γίνεται η επεξεργασία, η διαδικασία τυποποίησης-συσκευασίας, καθώς και το τόπος εγκατάστασης». Το άρθρο 18 του ΕΚΠΟΤΑ αναφέρεται στο στάδιο επεξεργασίας και τυποποίησης των προϊόντων πριν παραληφθούν τυποποιημένα και έτοιμα προς διάθεση από την υποψήφιο προμηθευτή (… εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά κατά περίπτωση εργοστάσιο και τόπος εγκατάστασης…). Ως εκ τούτου η υπεύθυνη Δήλωση του εργοστασίου αναφέρεται σε προϊόντα που υπόκεινται σε επεξεργασία και τυποποίηση πριν την παράδοση τους στον υποψήφιο προμηθευτή του Δήμου από το εργοστάσιο επεξεργασίας/τυποποίησης/συσκευασίας και όχι από τον ίδιο τον υποψήφιο προμηθευτή σύμφωνα με την προδικαστική προσφυγή, όπου αναφέρεται: «Από την στιγμή της αγοράς τους από την εταιρεία μας δεν μεσολαβεί κανένα στάδιο επεξεργασίας τυποποίησης αυτών και τούτο διότι παραλαμβάνουμε τυποποιημένα».

Η Υπηρεσία έχοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνει την απόρριψη ως αβάσιμου του ισχυρισμού της εταιρείας «Πιέτρης Εστίαση Α.Ε.» ότι ορθώς κατέθεσε την Υπεύθυνη Δήλωση του Άρθρου 7 της Διακήρυξης με την οποία δηλώνει μόνο τη χώρα προέλευσης των προσφερομένων ειδών και όχι και το εργοστάσιο κατασκευής για κάθε είδος.

 

Όσον αφορά στην «Απόρριψη της προσφοράς της «Πιέτρης Εστίαση Α.Ε.» λόγω μη προσκόμισης ορθών πιστοποιητικών ISO22000/2005 και ISO9001/2008»:

H εταιρεία «Πιέτρης Εστίαση Α.Ε.» προσκόμισε εκ των υστέρων και κατόπιν της κοινοποίησης της Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ ελέγχου των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων βεβαίωση της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. με ημερομηνία 10-12-2015 με την οποία βεβαιώνεται από το φορέα πιστοποίησης ότι το πεδίο εφαρμογής των κατατεθέντων στο διαγωνισμό πιστοποιητικών ISO22000/2005 και ISO9001/2008 καλύπτει την δραστηριότητα «αποθήκευση και διακίνηση τυποποιημένων προϊόντων».

Τυχόν ύστερη προσκόμιση των ελλειπόντων στοιχείων (πιστοποιητικών, βεβαιώσεων των αντισυμβαλλομένων του σε προηγούμενες συμβάσεις), ανεξαρτήτως της μη προβλέψεως στη διακήρυξη  σχετικής υποχρεώσεως της αναθέτουσας αρχής  να ζητήσει συμπλήρωση ή διευκρίνιση των δικαιολογητικών, θα συνιστούσε, ενόψει και της αρχής της τυπικότητος της διαδικασίας, το πρώτον υποβολή (αναπλήρωση) μη υποβληθέντος και όχι επιτρεπτή συμπλήρωση ήδη υποβληθέντος δικαιολογητικού (Ελ.Συν. Κλιμ. Z 189/2012, Ελ. Συν. Κλιμ. Στ Πράξη 46/2014). Παράλληλα δε μπορεί να γίνει αποδεκτή διαφορετική μεταχείριση της συγκεκριμένης υποψήφιας από λοιπούς συνυποψήφιους που συμμορφώθηκαν πλήρως με τους όρους της Διακήρυξης και κατέθεσαν τα ορθά πιστοποιητικά ISO22000/2005 και ISO9001/2008. (Βλέπε και Ελ.Συν.Κλιμ.ΣΤ Πράξη 74/2015).

Το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει κάθε διαγωνιστική διαδικασία καθορίζεται με τη διακήρυξη και κατά το χρόνο της δημοσίευσης αυτής, οπότε και αποκτά υπόσταση, παγιώνεται το νομοθετικό καθεστώς της οικείας διαδικασίας ανάθεσης. Το κανονιστικό πλαίσιο που θέτει η διακήρυξη για τη διεξαγωγή της διαδικασίας του διαγωνισμού ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, δεσμευτικά για την αναθέτουσα αρχή και τους διαγωνιζόμενους, κατισχύει κάθε άλλης διάταξης που ρυθμίζει τα σχετικά ζητήματα με διαφορετικό τρόπο. (Βλέπε ΣτΕ 613/2009, 1314/2009, ΣτΕ 1502/2003, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 2984/30.06.2015 Oδηγία 9)

Το γεγονός ότι η «Πιέτρης Εστίαση Α.Ε.» έχει διαδικασία για την αποθήκευση και διακίνηση προϊόντων, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα έγγραφα στον Διαγωνισμό, ήτοι τεχνική μελέτη, διαγράμματα ροής της μελέτης HACCP, την άδεια ψυκτικών αποθηκών και την πιστοποίηση καταλληλότητας οχήματος για τη μεταφορά, δεν αμφισβητήθηκε σε κανένα σημείο στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. Όμως από τα προσκομιζόμενα πιστοποιητικά ISO22000/2005 και ISO9001/2008 δεν προκύπτει από το πεδίο εφαρμογής αυτών ότι η παραπάνω διαδικασία είναι πιστοποιημένη κατά τα πρότυπα αυτά.

 

Η Υπηρεσία έχοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνει την απόρριψη ως αβάσιμου του ισχυρισμού της εταιρείας «Πιέτρης Εστίαση Α.Ε.» ότι το πεδίο εφαρμογής των πιστοποιητικών ISO22000/2005 και ISO9001/2008 συμμορφωνόταν πλήρως με τις απαιτήσεις του Άρθρου 7 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, ούτε μπορεί να κάνει δεκτή την εκ των υστέρων προσκόμιση της βεβαίωσης της ΛΕΤΡΙΝΑ.Ε.

 

Έχοντας υπόψη η επιτροπή τις ανωτέρω διαπιστώσεις εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την απόρριψη της ένστασης της εταιρείας «Πιέτρης Εστίαση Α.Ε.» με αρ. πρωτ.: 59045/14-12-2015 στο σύνολό της, να μην τροποποιηθεί το πρακτικό της 6-11-2015 της επιτροπής και να παραμείνει ως έχει η Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 29/07-12-2015 με την οποία εγκρίθηκε το εν λόγω πρακτικό.

 

Αφού συνέταξε το παρόν πρακτικό, το ανέγνωσε και το υπέγραψε ως ακολούθως.

 

Η Επιτροπή

 

Γιαβάση Άννα

 

Σαββανού Ελένη

 

Πέππας Ευθύμιος

 

 

Leave a Comment