Απόφαση αριθμ. 2/13/2016

 Αριθμός Πρακτικού 2

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 19-01-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Ιανουαρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 1668/15-01-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 5)Κορδώσης Χρ., 6)Πανταζής Βασ., 7) Γκουργιώτης Αλεξ.,8) Μπάκουλης Δημ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάση Δημ.).

Α π ό ν τ ε ς

1) Παππάς Αντ.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 13η: Ο Πρόεδρoς, εισηγούμενος τo 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εξέταση προδικαστικής προσφυγής κατά της αριθμ. 376/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ Μ.Α.Π. (ΕΤΟΥΣ 2015) προϋπολογισμού 530.172,79€», υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 20/218/2015 απόφασή της εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 19/2015 (επικαιροποιημένης ως προς τον Φ.Π.Α.) σχετικής μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, ορίστηκε δε προθεσμία κατάθεσης προσφορών στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό – ο οποίος έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος τον αριθμό 16762 – η 02-11-2015. Επίσης, με την αριθμ. 25/297/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εξετάσθηκε και απορρίφθηκε στο σύνολό της η με αριθμ. πρωτ. 48966/14-10-2015 ένσταση του Ανδρέα Σκουριά του Αλεξάνδρου κατά των όρων της αριθμ. 42906/22-09-2015 αναλυτικής διακήρυξης Δημάρχου Κορινθίων περί των όρων διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας. Στη συνέχεια, με την αριθμ. 29/376/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το από 06-11-2015 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας, απορρίφθηκαν οι προσφορές των εταιρειών «Πιέτρης Βιοτεχνία Ειδών Διατροφής Α.Ε.» και «Μανδρέκας Α.Ε.», λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά συμμετοχής και έγινε δεκτή η προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «Korinthian Palace Catering A.E.» στον εν θέματι διαγωνισμό. Τέλος, με την αριθμ. 2/12/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 30-12-2015 πρακτικό επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ περί εξέτασης ένστασης της εταιρείας «Πιέτρης Βιοτεχνία Ειδών Διατροφής Α.Ε.» και απορρίφθηκε η εν λόγω ένσταση της ως άνω εταιρείας.

Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών το αριθμ. 61260/31-12-2015 έγγραφο – εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, με το οποίο διαβιβάζεται προς την Οικονομική Επιτροπή η με ημερομηνία κατάθεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 20-12-2015 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «Πιέτρης Βιοτεχνία Ειδών Διατροφής Α.Ε.» περί ακυρώσεως της αριθμ. 29/376/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και κάθε άλλης συναφούς πράξης της αναθέτουσας αρχής και των αρμοδίων της οργάνων, την οποία θέτει επίσης υπόψη της Επιτροπής, και ζητείται η εξέταση του περιεχομένου της από την Οικονομική Επιτροπή. Η προδικαστική προσφυγή υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στις 20-12-2015 και είναι εμπρόθεσμη, όπως προβλέπεται από την παρ. 1, άρθρ. 4 του Ν. 3886/2010.

Στην ως άνω αναφερόμενη προδικαστική προσφυγή, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής:

«…1.-Σχετικά με τον πρώτο λόγο απόρριψης της προσφοράς μας, λεκτέα είναι τα εξής:

Σύμφωνα με τις προσβαλλόμενες πράξεις η προσφορά μας απορρίφθηκε, διότι η εταιρεία μας (επί λέξει) «είχε καταθέσει υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνεται ότι η χώρα προέλευσης των προσφερόμενων προϊόντων είναι η Ελλάδα χωρίς να γίνεται αναφορά στα εργοστάσια κατασκευής για κάθε είδος, όπως ρητώς προβλέπεται από την διακήρυξη του διαγωνισμού στο άρθρο 7: ‘Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού στον διαγωνισμό τα ακόλουθα: υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει που θα αναφέρεται (…) …β)η χώρα προέλευσης των προσφερόμενων προϊόντων. Εφόσον μεσολαβεί στάδιο επεξεργασίας και τυποποίησης του προϊόντος πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο στο οποίο γίνεται η επεξεργασία, η διαδικασία τυποποίησης-συσκευασίας, καθώς και ο τόπος εγκατάστασης’.

Για το λόγο αυτό η υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή μας κρίθηκε ως μη αποδεκτή….»

«…Εν προκειμένω το εν λόγω νομικό θέμα, ήτοι του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρ. 18 του ΕΚΠΟΤΑ, το περιεχόμενο του οποίου είναι όμοιο με τις επιταγές του άρθρ. 17 παρ. 2 και 3 του ΠΔ 173/1990 (του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων), έχει λυθεί με την με αριθμό 339/1933 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους…»

«…Στην υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωσή μας αναφέρεται μόνο η χώρα προέλευσης των προσφερόμενων προϊόντων μας, χωρίς να γίνεται καμία αναφορά στα εργοστάσια κατασκευής αυτών και τούτο διότι τα προσφερόμενα προϊόντα μας είναι τυποποιημένα, συμμορφούμενα πλήρως με τις οικείες υγειονομικές διατάξεις. Από τη στιγμή της αγοράς τους από την εταιρεία μας δεν μεσολαβεί κανένα στάδιο επεξεργασίας τυποποίησης αυτών και τούτο διότι τα παραλαμβάνουμε τυποποιημένα.

Το γεγονός μάλιστα ότι τα εν λόγω προσφερόμενα προϊόντα είναι τυποποιημένα συνάγεται και από την ίδια την διακήρυξη (οράτε σχετικά αιτούμενο πιστοποιητικό ποιότητας τυποποιημένων προϊόντων).

Η υποβληθείσα από εμάς υπεύθυνη δήλωση συμμορφώνεται πλήρως με το περιεχόμενο της προσκομιζόμενης ενώπιων σας, Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η εφαρμογής της οποίας είναι υποχρεωτική από όλους τους φορείς των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (συμπεριλαμβανομένων και των Δήμων).

Η υπεύθυνη δήλωσή μας είναι νόμιμη, ορθή και σύννομη καθώς έχει γίνει δεκτό με την προσκομιζόμενη ενώπιων σας γνωμοδότηση ότι για τα τυποποιημένα προϊόντα, που κυκλοφορούν ευρέως στην αγορά δεν είναι απαιτείται δήλωση του τόπου κατασκευής…»

«…Σε κάθε περίπτωση, η αναθέτουσα αρχή, η οποία διενεργεί το διαγωνισμό, τηρώντας την αρχή του ίσου μέτρου κρίσης την οποία πρέπει να ακολουθεί η αναθέτουσα αρχή, κατά την αξιολόγηση των προσφορών των διαφόρων φορέων, όφειλε, με βάση το σκεπτικό με το οποίο απέκλεισε την δική μας συμμετοχή να αποκλείσει και τη συμμετοχή της εταιρείας Korinthian Palace Catering Α.Ε., και τούτο διότι στην εν λόγω δήλωση υπάρχουν ασάφειες….»

«…Για τους λόγους αυτούς, ο λόγος της απόρριψης της προσφοράς μας, εκ του λόγου αυτού τυγχάνει μη νόμιμος αβάσιμος λόγω ευθείας παραβίασης των επιταγών της νομοθεσίας, των Γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και της Νομολογίας και η αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας Korinthian Palace Catering, παρά τις αναφερθείσες παραλείψεις και αοριστίες τυγχάνει απαράδεκτη, νόμω και ουσία αβάσιμη.

2.-Σχετικά με τον δεύτερο λόγο απόρριψης της προσφοράς μας, λεκτέα είναι τα εξής:

Σύμφωνα με τις προσβαλλόμενες πράξεις η προσφορά μας απορρίφθηκε, διότι η εταιρεία μας (επί λέξει) δεν είχε προσκομίσει τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη πιστοποιητικά και συγκεκριμένα όπως επί λέξει αναφέρεται ‘έχουν κατατεθεί τα πιστοποιητικά ISO 22000/2005 και ISO 9001/2008 με πεδίο εφαρμογής «Παραγωγή μεταφορά και διάθεση ετοίμων προς κατανάλωση εδεσμάτων», χωρίς όμων να προσκομίζονται…. τα ανωτέρω πιστοποιητικά, ήτοι ISO 22000/2005 και ISO 9001/2008 για την διακίνηση και αποθήκευση των τυποποιημένων προϊόντων’.

Όμως όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη ενώπιον σας από 10-12-2015 βεβαίωση της ΛΕΤΡΙΝΑ ΑΕ, βεβαιώνεται ότι η εταιρεία μας με πεδίο εφαρμογής Παραγωγή, Μεταφορά και Διάθεση Ετοίμων προς Κατανάλωση εδεσμάτων (Νωπά, καταψυγμένα Ασυσκεύαστα και Συσκευασμένα) είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 2000/2005 9001/2008, 14001/2004 και ΕΛΟΤ 1801/2008 και αυτά καλύπτουν την δραστηριότητα αποθήκευση και διακίνηση τυποποιημένων προϊόντων και ως εκ τούτου δεν απαιτείται καμία επιπλέον αναφορά επ΄ αυτών των πιστοποιητικών περί της αποθήκευσης και διακίνησης των προϊόντων αυτών….»

«…Από τα παραπάνω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα προσκομισθέντα ενώπιον της επιτροπής πιστοποιητικά καλύπτουν πλήρως τους όρους της διακήρυξης και ότι σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή όφειλε να μας καλέσει προς διασαφήνιση των ήδη υποβληθέντων εγγράφων μας, τηρώντας την αρχή της ίσης μεταχείρισης για ενδεχόμενη άρση παρερμηνειών, οι οποίες συνάγονται από την αιτιολογία της απόφασης με την οποία απορρίφθηκε η προσφορά μας.

Για τους λόγους αυτούς, ο λόγος της απόρριψης της προσφοράς μας, εκ του λόγου αυτού τυγχάνει μη νόμιμος αβάσιμος λόγω ευθείας παραβίασης των επιταγών της νομοθεσίας.

Β.-Απαράδεκτο –νόμω και ουσία αβάσιμο αποδοχής της προσφοράς της εταιρείας Korinthian Palace Catering και συμμετοχής της στα περαιτέρω στάδια του διαγωνισμού.

Σύμφωνα με την προσβαλλόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, η οποία επικύρωσε το πρακτικό της επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ του διαγωνισμού, η συμμετέχουσα εταιρεία Korinthian Palace Catering, κατέθεσε όλα τα δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό 42906/22-09-2015 διακήρυξης.

Η εν λόγω απόφαση τυγχάνει απαράδεκτη, νόμω και ουσία αβάσιμη για τους κάτωθι λόγους:

1-Σύμφωνα με την επίδικη προκήρυξη και τον όρο (στ), στην περίπτωση που ο συμμετέχων δεν μεταφέρει με ίδια μέσα τα προϊόντα, οφείλει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας που θα αναλάβει την μεταφορά και την διανομή του υπό προμήθεια προϊόντος ότι αποδέχεται την εκτέλεση της μεταφορά και της διανομής των ειδών σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση και ως επιπλέον δικαιολογητικό για την προμήθεια έτοιμων γευμάτων του Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου, απαιτείτο αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας κατάλληλου μεταφορικού μέσου, για την μεταφορά ειδών από τον τόπο παρασκευής στο σχολείο καθώς και προσκόμιση βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία, ότι πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις ασφαλούς μεταφοράς και υγιεινής των γευμάτων.

α.-Εν προκειμένω η εν λόγω εταιρεία υπέβαλλε την από 29-10-2015 υπεύθυνη δήλωση σύ΄μφωνα με την οποία, ο Πρόεδρος αυτής ψευδώς, όπως θα αποδειχθεί κατωτέρω βεβαιώνει τα κάτωθι (επί λέξει):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του νόμου 1599/1986, δηλώνω ότι:

Σε περίπτωση κατακύρωσης του υπ΄ αριθμόν 42906/22-09-2015 διαγωνισμού στην εταιρεία Korinthian Palace Catering Α.Ε. η εν λόγω εταιρεία θα αναλάβει την μεταφορά των προϊόντων με δικά της ιδιόκτητα, κατάλληλα οχήματα τα οποία διαθέτουν άδεια καταλληλότητα από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κορινθίας, Τμήμα Κτηνιατρικής’.

β.-Εν συνεχεία η εν λόγω εταιρεία, ως επιπρόσθετο δικαιολογητικό, για την προμήθεια του Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου, υπέβαλλε την από 29-10-2015 υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την οποία, ο Πρόεδρος αυτής ψευδώς, όπως θα αποδειχθεί κατωτέρω βεβαιώνει τα κάτωθι (επί λέξει):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του νόμου 1599/1986, δηλώνω ότι:

Η προμήθεια έτοιμων γευμάτων του Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου θα γίνεται με κατάλληλα οχήματα της εταιρείας μας τα οποία πληρούν τους όρους του «Κώδικα Τροφίμων και Ποτών» και τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, εντός χρονικού διαστήματος μίας ώρας προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη αλλοίωση της ποιότητάς τους.

Επισυνάπτουμε τις άδειες κυκλοφορίας καθώς και τις βεβαιώσεις καταλληλότητας αυτών από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, ΠΕ Κορινθίας, Τμήμα Κτηνιατρική.

Από τις επισυναπτόμενες άδειες κυκλοφορίας, των με αριθμό πλαισίου ΚΡΜ 4866 26 και 5548 26 οχημάτων, τις οποίες οι εν λόγω εταιρεία προσκομίζει, προκύπτουν τα εξής:

1.-Τα εν λόγω οχήματα δεν ανήκουν στην εταιρεία Korinthian Palace Catering AE, με ΑΦΜ 998586666, η οποία συμμετέχει στον εν λόγω διαγωνισμό αλλά στην εταιρεία Korinthian Palace AE, με ΑΦΜ 999405138 και πλήρη επωνυμία «Κέντρο Συνεστιάσεων Korinthian Palace Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία».

2.-Τα εν λόγω οχήματα χρησιμοποιούνται το μεν ΚΡΚ 5548 26 για μεταφορά έτοιμων φαγητών και μόνο και το δε ΚΡΚ 4866 26 για την μεταφορά εξοπλισμού catering απογορευομένης της μεταφοράς τροφίμων.

Αποδεικνύεται δηλαδή ότι το περιεχόμενο των εν υπεύθυνων δηλώσεων είναι ψευδές και τούτο διότι:

Η εν λόγω διαγωνιζόμενη εταιρεία Korinthian Palace Catering ΑΕ, δεν διαθέτει ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα (σύμφωνα με τις προδιαγραφές της διακήρυξης) ενώ στις υποβληθείσες υπεύθυνες δηλώσει βεβαιώνει ότι διαθέτει.

Η εν λόγω διαγωνιζόμενη εταιρεία Korinthian Palace Catering ΑΕ, δεν διαθέτει ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα κατάλληλα για μεταφορά τροφίμων (ξηράς αποθήκευσης αλλά και κατεψυγμένα) και τούτο αποδεικνύεται από τις επικαλούμενες και προσκομιζόμενες βεβαιώσεις της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, οι οποίες είναι αρμόδιες για πιστοποίηση οχημάτων που μεταφέρουν προϊόντα ζωικής προέλευσης και όχι για πιστοποίηση οχημάτων που μεταφέρουν τρόφιμα όπου μόνη αρμόδια είναι η Υπηρεσία του Υγειονομικού (οράτε σχετική επισυναπτόμενη εγκύκλιο).

Αναφορικά με τις επισυναπτόμενες βεβαιώσεις της Κτηνιατρικής βεβαιώνουν ψευδώς:

Ότι τα εν λόγω οχήματα με αριθμό πλαισίου ΚΡΚ 5548 26 και ΚΡΚ 4866 26 είναι ιδιοκτησίας της Korinthian Palace Catering, κάτι που αποδεικνύεται από τις προσκομιζόμενες από την ίδια την συμμετέχουσα εταιρεία άδειες κυκλοφορίας.

Ότι το με στοιχεία ΚΡΚ 4866 26 όχημα διαθέτει ψυγείο (ψυκτικό μηχάνημα) ενώ στην άδεια κυκλοφορίας προκύπτει το αντίθετο!

Επειδή σύμφωνα με ρητό όρο της διακήρυξης του Δήμου Κορινθίων οι συμμετέχοντες οφείλουν επί ποινή αποκλεισμού να υποβάλουν στον διαγωνισμό τα ακόλουθα (επί) λέξει στ)υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 που θα αναφέρεται: Στην περίπτωση που ο συμμετέχων δεν μεταφέρει με ίδια μέσα τα προϊόντα οφείλει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας που θα αναλάβει την μεταφορά και διανομή του υπό προμήθεια προϊόντος, ότι αποδέχεται την εκτέλεση της μεταφοράς και διανομής των ειδών σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η υπεύθυνη δήλωση.

Επειδή η διαγωνιζόμενη εταιρεία δεν προσκόμισε την εν λόγω υπεύθυνη δήλωση, παρά το γεγονός ότι επικαλείται και προσκομίζει οχήματα άλλης εταιρείας Korinthian Palace ΑΕ.

Επειδή η διαγωνιζόμενη εταιρεία δεν προκύπτει ότι διαθέτει ιδιόκτητα οχήματα κατάλληλα για την μεταφορά των τροφίμων (ξηράς αποθήκευσης και κατεψυγμένων προϊόντων) με βεβαίωση της καταλληλότητας αυτών από το Υγειονομικό.

Για τους λόγους αυτούς η προσφορά της εν λόγω εταιρείας τυγχάνει απορριπτέα στο σύνολό της και για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να αποκλειστεί από τα περαιτέρω στάδια του διαγωνισμού ως προς όλες τις ομάδες για τις οποίες έχει καταθέσει προσφορά, καθώς παραβίασε ρητό όρος της διακήρυξης, επιβαρύνοντας μάλιστα την συμμετοχή της κάνοντας χρήση ψευδών δηλώσεων και στοιχείων.

2.-Ακολούθως σύμφωνα με την παράγραφο η) απαιτείται από τους συμμετέχοντες πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό τους επάγγελμα.

Στην προκειμένη περίπτωση σύμφωνα με το από 26-10-2015 πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Κορινθίας η εν λόγω επιχείρηση έχει ως αντικείμενο τις εξής (επί λέξει) δραστηριότητες:

Βιοτεχνία Παραγωγής, Διάθεσης και Εμπορίας (Κέτερινγκ) – από 27/12/2012 και Λιανικό Εμπόριο Τυποποιημένων Τροφίμων, Ροφημάτων μέσω Αυτόματων Πωλητών – από 29-04-2014 και Υπηρεσίες Παροχής Γευμάτων σε Εστιατόρια και τις ανάγκες Catering και από 8-9-2014 και Υπηρεσίες Παροχής Γευμάτων σε Εστιατόρια Καφετέρια, Κυλικείο υπό ίδρυση και από 1-02-2015 και Λιανικό Εμπόριο Ειδών Παντοπωλείου και από 7-09-2015 Χονδρικό Εμπόριο Ψαριών και Κρεάτων Νωπών και Κατεψυγμένων.

Με βάση το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, το ειδικό επάγγελμα της εταιρείας δεν καλύπτει το αντικείμενο του διαγωνισμού ως προς το σύνολο των ειδών για τα οποία έχει υποβάλλει προσφορά αφού σύμφωνα με το ανωτέρω πιστοποιητικό ειδικό της επάγγελμα δεν ταυτίζεται με την διακίνηση και αποθήκευση προϊόντων ξηράς αποθήκευσης, όπως ζυμαρικά, ρύζι, μαρμελάδες, ελιές φρυγανιές, μπισκότα, αλεύρι κλπ. καθώς και με την διακίνηση και αποθήκευση κατεψυγμένων (γενικά) προϊόντων….»

«…Επομένως τόσο από το αναγραφόμενο στο Επιμελητήριο ειδικό της επάγγελμα (δραστηριότητα) όσο και από την παντελή έλλειψη δημοσίων εγγράφων (αδειών κλπ) από τα οποία να πιστοποιείται ότι πληροί τις προϋποθέσεις, αποθήκευσης, διακίνησης και μεταφοράς των παραπάνω προϊόντων αποδεικνύεται ότι η προσφορά της εν λόγω εταιρείας πρέπει να απορριφθεί από τα περαιτέρω στάδια του διαγωνισμού αναφορά με τα εν λόγω προσφερόμενα είδη, λόγω της αδυναμίας της να αντεπεξέλθει στο εν λόγω έργο ελλείψει τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, σύμφωνα με τις επιταγές της διακήρυξης και του άρθρου 12 της ισχύουσας υγειονομικής διάταξης….»

«….Ζητούμε

Να γίνει δεκτή η παρούσα προδικαστική προσφυγή μας.

Να ακυρωθούν άλλως να ανακληθούν οι προσβαλλόμενες αποφάσεις, σχετικά με τον αποκλεισμό μας από τα περαιτέρω στάδια του διαγωνισμού και την αποδοχή της συμμετοχής της εταιρείας με τον δτ. Korinthian Palace Catering ΑΕ.

Να αποκλεισθεί η συμμετοχή της εταιρείας Korinthian Palace Catering ΑΕ, από τα περαιτέρω στάδια του διαγωνισμού.

Να γίνει δεκτή η συμμετοχή μας στον εν λόγω διαγωνισμό….»

 

Ως προς το περιεχόμενο της Προδικαστικής Προσφυγής ο Πρόεδρος επισημαίνει τα εξής, σύμφωνα και με το ως άνω αναφερόμενο αριθμ. 61260/31-12-2015 έγγραφο – εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου:

Όσον αφορά στην «Απόρριψη της προσφοράς της «Πιέτρης Εστίαση Α.Ε. λόγω μη δήλωσης στην Υπεύθυνη Δήλωση των εργοστασίων κατασκευής κάθε προσφερόμενου είδους» :

Το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει κάθε διαγωνιστική διαδικασία καθορίζεται με τη διακήρυξη και κατά το χρόνο της δημοσίευσης αυτής, οπότε και αποκτά υπόσταση, παγιώνεται το νομοθετικό καθεστώς της οικείας διαδικασίας ανάθεσης. Το κανονιστικό πλαίσιο που θέτει η διακήρυξη για τη διεξαγωγή της διαδικασίας του διαγωνισμού ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, δεσμευτικά για την αναθέτουσα αρχή και τους διαγωνιζόμενους, κατισχύει κάθε άλλης διάταξης που ρυθμίζει τα σχετικά ζητήματα με διαφορετικό τρόπο. (Βλέπε ΣτΕ 613/2009, 1314/2009, ΣτΕ 1502/2003, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 2984/30.06.2015 – HYPERLINKhttp://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000236_N0000018911_N0000025003_S0000114865″OδηγίαHYPERLINKhttp://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000236_N0000018911_N0000025003_S0000114865″ 9)

Η εταιρεία «Πιέτρης ΕστίασηΑ.Ε.» κατέθεσε σύμφωνα με το Άρθρο 7/α της Διακήρυξης του Διαγωνισμού Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δήλωσε ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και ότι αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. Σε κανένα σημείο της προσφοράς της δεν έκανε ρητή αναφορά στα σημεία που τυχόν δεν αποδέχεται ή δεν έκανε αναφορά σε όρους της προσφοράς του που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν από την Υπηρεσία. Βλέπε «Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων», (Δημήτριος Ράικος, Πρόεδρος Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων): «Έτσι, αν λ.χ. ο αιτών συμμετέχει ανεπιφύλακτα στον διαγωνισμό ή έχει αποδεχτεί τους όρους της διακήρυξης ανεπιφύλακτα και στο σύνολό τους, δεν έχει έννομο συμφέρον να αμφισβητήσει τη νομιμότητα όρων της διακήρυξης με την ευκαιρία της προσβολής μεταγενέστερης βλαπτικής για τα συμφέροντά του πράξης της αναθέτουσας αρχής, ή διαγωνιζόμενος…»

Η υπεύθυνη δήλωση που κατέθεσε η εταιρεία δεν έχει το απαιτούμενο επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς περιεχόμενο επειδή δεν δηλώθηκε το εργοστάσιο κατασκευής για κάθε προσφερόμενο είδος. Δεν δικαιολογείται η κατάθεση της μη πλήρους υπεύθυνης δήλωσης ούτε παράλληλα μπορεί να γίνει αποδεκτή διαφορετική μεταχείριση της συγκεκριμένης υποψήφιας από τους λοιπούς συνυποψήφιους που συμμορφώθηκαν πλήρως με τους όρους της Διακήρυξης, κατέθεσαν την απαιτούμενη δήλωση και δεσμεύτηκαν με την προσφορά τους. (Βλέπε και Ελ.Συν.Κλιμ.ΣΤ Πράξη 74/2015).
 
Βάσει της διακήρυξης και της με αρ.19/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού τα περιγραφόμενα είδη της εν λόγω προμήθειας να συμμορφώνονται με συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές (Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών της μελέτης με αρ. 19/2015). Η Υπηρεσία έχει περιγράψει συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές για τα ζητούμενα είδη (για όλα τα τρόφιμα) και έχει προβλέψει απαιτούμενες πιστοποιήσεις, ενώ η αναφερόμενη στην προδικαστική προσφυγή με αρ. 339/1993 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ κάνει αναφορά σε τρόφιμα για τα οποία η Υπηρεσία δεν έχει θεσπίσει απαιτήσεις ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές. Επομένως ορθώς η Υπηρεσία ζητά Υπεύθυνη Δήλωση με το εργοστάσιο επεξεργασίας/τυποποίησης/συσκευασίας του προϊόντος, εφαρμόζοντας το άρθρο 18, παρ.2 του ΕΚΠΟΤΑ.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού: «Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικών, οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού στον διαγωνισμό τα ακόλουθα: Υπεύθυνη Δήλωση [..] β) η χώρα προέλευσης των προσφερομένων προϊόντων. Εφόσον μεσολαβεί στάδιο επεξεργασίας και τυποποίησης του Προϊόντος (πρέπει να δηλωθεί το εργοστάσιο στο οποίο γίνεται η επεξεργασία, η διαδικασία τυποποίησης-συσκευασίας, καθώς και το τόπος εγκατάστασης». Το άρθρο 18 του ΕΚΠΟΤΑ αναφέρεται στο στάδιο επεξεργασίας και τυποποίησης των προϊόντων πριν παραληφθούν τυποποιημένα και έτοιμα προς διάθεση από την υποψήφιο προμηθευτή (… εφόσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά κατά περίπτωση εργοστάσιο και τόπος εγκατάστασης…). Ως εκ τούτου η υπεύθυνη Δήλωση του εργοστασίου αναφέρεται σε προϊόντα που υπόκεινται σε επεξεργασία και τυποποίηση πριν την παράδοση τους στον υποψήφιο προμηθευτή του Δήμου από το εργοστάσιο επεξεργασίας/τυποποίησης/συσκευασίας και όχι από τον ίδιο τον υποψήφιο προμηθευτή σύμφωνα με την προδικαστική προσφυγή, όπου αναφέρεται: «Από την στιγμή της αγοράς τους από την εταιρεία μας δεν μεσολαβεί κανένα στάδιο επεξεργασίας τυποποίησης αυτών και τούτο διότι παραλαμβάνουμε τυποποιημένα».

Η Υπηρεσία έχοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνει την απόρριψη ως αβάσιμου του ισχυρισμού της εταιρείας Πιέτρης Εστίαση Α.Ε. ότι ορθώς κατέθεσε την Υπεύθυνη Δήλωση του Άρθρου 7 της Διακήρυξης με την οποία δηλώνει μόνο τη χώρα προέλευσης των προσφερομένων ειδών και όχι και το εργοστάσιο κατασκευής για κάθε είδος.

 

Όσον αφορά στον «Ισχυρισμό της Πιέτρης Εστίαση Α.Ε περί απόρριψης της προσφοράς της «Korinthian Palace Catering Α.Ε». λόγω μη δήλωσης στην Υπεύθυνη Δήλωση των εργοστασίων κατασκευής κάθε προσφερόμενου είδους»:

Όσον αφορά στην εταιρεία Korinthian Palace Catering Α.Ε., η Πιέτρης Εστίαση Α.Ε. ισχυρίζεται ότι στην Υπεύθυνη Δήλωση της πρώτης υπάρχουν ασάφειες και δεν δηλώνονται με τρόπο ξεκάθαρο ποια είναι τα εργοστάσια κατασκευής των προσφερομένων ειδών και ως εκ τούτου θα έπρεπε να απορριφθεί η προσφορά της Korinthian Palace Catering Α.Ε .

Η επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπίστωσε ότι γίνεται με σαφή τρόπο δήλωση του εργοστασίου κατασκευής του κάθε προσφερόμενου είδους, ως εκ τούτου ο ισχυρισμός της Πιέτρης Εστίαση Α.Ε. είναι αβάσιμος.

 

Όσον αφορά στην «Απόρριψη της προσφοράς της «Πιέτρης Εστίαση Α.Ε.» λόγω μη προσκόμισης ορθών πιστοποιητικών ISO22000/2005 και ISO9001/2008»

H εταιρεία «Πιέτρης Εστίαση Α.Ε.» προσκόμισε εκ των υστέρων και κατόπιν της κοινοποίησης της Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ ελέγχου των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων βεβαίωση της ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε. με ημερομηνία 10-12-2015 με την οποία βεβαιώνεται από το φορέα πιστοποίησης ότι το πεδίο εφαρμογής των κατατεθέντων στο διαγωνισμό πιστοποιητικών ISO22000/2005 και ISO9001/2008 καλύπτει την δραστηριότητα «αποθήκευση και διακίνηση τυποποιημένων προϊόντων».

Τυχόν ύστερη προσκόμιση των ελλειπόντων στοιχείων (πιστοποιητικών, βεβαιώσεων των αντισυμβαλλομένων του σε προηγούμενες συμβάσεις), ανεξαρτήτως της μη προβλέψεως στη διακήρυξη  σχετικής υποχρεώσεως της αναθέτουσας αρχής  να ζητήσει συμπλήρωση ή διευκρίνιση των δικαιολογητικών, θα συνιστούσε, ενόψει και της αρχής της τυπικότητος της διαδικασίας, το πρώτον υποβολή (αναπλήρωση) μη υποβληθέντος και όχι επιτρεπτή συμπλήρωση ήδη υποβληθέντος δικαιολογητικού (Ελ.Συν. Κλιμ. Z 189/2012, Ελ. Συν. HYPERLINKhttp://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000381_N0000022595_N0000022596_S0000086814″ΚλιμHYPERLINKhttp://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000381_N0000022595_N0000022596_S0000086814″. Στ Πράξη 46/2014). Παράλληλα δε μπορεί να γίνει αποδεκτή διαφορετική μεταχείριση της συγκεκριμένης υποψήφιας από λοιπούς συνυποψήφιους που συμμορφώθηκαν πλήρως με τους όρους της Διακήρυξης και κατέθεσαν τα ορθά πιστοποιητικά ISO22000/2005 και ISO9001/2008. (Βλέπε και Ελ.Συν.Κλιμ.ΣΤ Πράξη 74/2015).

Το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει κάθε διαγωνιστική διαδικασία καθορίζεται με τη διακήρυξη και κατά το χρόνο της δημοσίευσης αυτής, οπότε και αποκτά υπόσταση, παγιώνεται το νομοθετικό καθεστώς της οικείας διαδικασίας ανάθεσης. Το κανονιστικό πλαίσιο που θέτει η διακήρυξη για τη διεξαγωγή της διαδικασίας του διαγωνισμού ανάθεσης δημόσιας σύμβασης, δεσμευτικά για την αναθέτουσα αρχή και τους διαγωνιζόμενους, κατισχύει κάθε άλλης διάταξης που ρυθμίζει τα σχετικά ζητήματα με διαφορετικό τρόπο. (Βλέπε ΣτΕ 613/2009, 1314/2009, ΣτΕ 1502/2003, Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 2984/30.06.2015 – HYPERLINKhttp://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000236_N0000018911_N0000025003_S0000114865″OδηγίαHYPERLINKhttp://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000236_N0000018911_N0000025003_S0000114865″ 9)

Το γεγονός ότι η «Πιέτρης Εστίαση Α.Ε.» έχει διαδικασία για την αποθήκευση και διακίνηση προϊόντων, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα έγγραφα στον Διαγωνισμό, ήτοι τεχνική μελέτη, διαγράμματα ροής της μελέτης HACCP, την άδεια ψυκτικών αποθηκών και την πιστοποίηση καταλληλότητας οχήματος για τη μεταφορά, δεν αμφισβητήθηκε σε κανένα σημείο στο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. Όμως από τα προσκομιζόμενα πιστοποιητικά ISO22000/2005 και ISO9001/2008 δεν προκύπτει από το πεδίο εφαρμογής αυτών ότι η παραπάνω διαδικασία είναι πιστοποιημένη κατά τα πρότυπα αυτά.

Η Υπηρεσία έχοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνει την απόρριψη ως αβάσιμου του ισχυρισμού της εταιρείας Πιέτρης Εστίαση Α.Ε. ότι το πεδίο εφαρμογής των πιστοποιητικών ISO22000/2005 και ISO9001/2008 συμμορφωνόταν πλήρως με τις απαιτήσεις του Άρθρου 7 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, ούτε μπορεί να κάνει δεκτή την εκ των υστέρων προσκόμιση της βεβαίωσης της ΛΕΤΡΙΝΑ.Ε.

 

Όσον αφορά στον «Ισχυρισμό της Πιέτρης Εστίαση Α.Ε περί απόρριψης της προσφοράς της «Korinthian Palace Catering Α.Ε», λόγω μη αποδεκτής υποβολής στοιχείων σχετικά με τα μέσα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών και την παράδοση γευμάτων του Μουσικού Γυμνασίου»:

Στο Άρθρο 7/στ της Διακήρυξης του Διαγωνισμού αναφέρεται ότι: σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν μεταφέρει με ιδία μέσα τα προϊόντα οφείλει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας που θα αναλάβει της μεταφορά και την διανομή του υπό προμήθεια προϊόντος ότι αποδέχεται την εκτέλεση της μεταφοράς και της διανομής των ειδών […]. Για τη μεταφορά των γευμάτων του Μουσικού Γυμνασίου η εταιρεία Korinthian Palace Catering Α.Ε κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει ότι θα μεταφέρει η ίδια με δικά της μέσα τα γεύματα, γεγονός που αποδεικνύεται από την προσκόμιση των αδειών καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς προϊόντων Ζ.Π. με αρ. 14326/Β/21-8-2015 και 14326/Β/21-8-2015 από την αρμόδια Υπηρεσία (Τμήμα Κτηνιατρικής, Δ/νση Αγρ. Οικονομίας και Κτηνιατρικής), στις οποίες άδειες αναφέρονται με σαφήνεια ότι τα αναφερόμενα οχήματα στην Υπεύθυνη Δήλωση της Korinthian Palace Catering Α.Ε είναι ιδιοκτησίας της Korinthian Palace Catering Α.Ε καθώς και ότι είναι κατάλληλα, βάσει της ισχύουσας Κοινοτικής και Εθνικής Κτηνιατρικής Νομοθεσίας, για τη μεταφορά εδώδιμων προϊόντων ζωικής προέλευσης.

Για τη μεταφορά των ειδών της ομάδας 1’ της μελέτης δεν υπάρχει αναφορά στη Διακήρυξη για υποχρέωση προσκόμισης εγγράφων (πχ. άδειες κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων, βεβαιώσεις αρμοδίων Υπηρεσιών). Υποχρέωση προσκόμισης αυτών των εγγράφων προκύπτει βάσει του Άρθρου 7 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού μόνο για την προμήθεια ετοίμων γευμάτων του Μουσικού Γυμνασίου. Στις Τεχνικές Προδιαγραφές για κάθε είδος της Ομάδας 1 έχουν καθοριστεί οι απαιτήσεις βάσει των οποίων θα γίνει η μεταφορά των ειδών, τις οποίες οι διαγωνιζόμενοι έχουν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα και στο σύνολο τους με Υπεύθυνη Δήλωση, όπως και η εταιρεία «Korinthian Palace Catering Α.Ε».

Η Υπηρεσία έχοντας τα παραπάνω υπόψη θεωρεί αβάσιμο τον ισχυρισμό της Πιέτρης Εστίαση Α.Ε. ότι η προσφοράς της «Korinthian Palace Catering Α.Ε» θα έπρεπε να απορριφθεί λόγω μη αποδεκτής υποβολής στοιχείων σχετικά με τα μέσα μεταφοράς των υπό προμήθεια ειδών και την παράδοση γευμάτων του Μουσικού Γυμνασίου.

 

Όσον αφορά στον «Ισχυρισμό της «Πιέτρης Εστίαση Α.Ε» περί απόρριψης της προσφοράς της «Korinthian Palace Catering Α.Ε», λόγω μη αποδεκτού Πιστοποιητικού Επιμελητηρίου»:

Η εταιρεία «Πιέτρης Εστίαση Α.Ε» ισχυρίζεται ότι το αντικείμενο της εταιρείας «Korinthian Palace Catering Α.Ε», όπως περιγράφεται στο Πιστοποιητικό Επιμελητηρίο δεν καλύπτει το αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Το αντικείμενο της εταιρείας επί λέξη περιλαμβάνει: «… και από 01-2-2014 και λιανικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου και από 7-09-2015 χονδρικό εμπόριο ψαριών και κρεάτων νωπών και κατεψυγμένων». Έχοντας η επιτροπή υπόψη τα παραπάνω αναφερόμενα στο Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου και το γεγονός ότι στους διαγωνισμούς προμηθειών γίνονται δεκτοί όσοι αποδεικνύουν με πιστοποιητικά των Επιμελητηρίων ότι ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό επάγγελμα, ειδικό σε σχέση με την προκηρυχθείσα προμήθεια δηλ. παραγωγής ή εμπορίας του υπό προμήθεια πράγματος ή ομοειδούς, ώστε να παρέχουν εχέγγυα για την ακριβή εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων, διαφορετικά αποκλείονται (βλέπε Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 662/80), ότι στην Διακήρυξη του Διαγωνισμού και στο άρθρο 7/η απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού «Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, εκδόσεως το πολύ έξι μηνών πριν την ημερομηνία του διαγωνισμού», θεωρεί ότι το κατατεθέν πιστοποιητικό του Οικείου Επιμελητηρίου είναι το προσήκον, καθώς το αναφερθέν στο πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου αντικείμενο είναι ομοειδές και συναφές με τα υπό προμήθεια είδη του διαγωνισμού, δεδομένου ότι ο διαγωνισμός αφορά προμήθεια ειδών τροφίμων.

Τέλος, για τη μεταφορά των ειδών της Ομάδας 1’ της μελέτης δεν υπάρχει αναφορά στη Διακήρυξη για υποχρέωση προσκόμισης εγγράφων (πχ. άδειες κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων, βεβαιώσεις αρμοδίων Υπηρεσιών). Υποχρέωση προσκόμισης αυτών των εγγράφων προκύπτει βάσει του Άρθρου 7 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού μόνο για την προμήθεια ετοίμων γευμάτων του Μουσικού Γυμνασίου. Στις Τεχνικές Προδιαγραφές για κάθε είδος έχουν καθοριστεί οι απαιτήσεις βάσει των οποίων θα γίνει η μεταφορά των ειδών, τις οποίες οι διαγωνιζόμενοι έχουν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα και στο σύνολο τους με Υπεύθυνη Δήλωση, όπως και η εταιρεία «Korinthian Palace Catering Α.Ε».

Η Υπηρεσία, έχοντας τα παραπάνω υπόψη, θεωρεί αβάσιμο τον ισχυρισμό της Πιέτρης Εστίαση Α.Ε. ότι η προσφορά της «Korinthian Palace Catering Α.Ε» θα έπρεπε να απορριφθεί λόγω μη αποδεκτού Πιστοποιητικού Επιμελητηρίου για την προμήθεια ειδών παντοπωλείου, νωπού κρέατος και ψαριών.

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την απόρριψη, στο σύνολό της, της με ημερομηνία κατάθεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 20-12-2015 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «Πιέτρης Βιοτεχνία Ειδών Διατροφής Α.Ε.» περί ακυρώσεως της αριθμ. 29/376/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και κάθε άλλη συναφούς πράξης της αναθέτουσας αρχής και των αρμοδίων της οργάνων και την συνέχιση των διαδικασιών αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού ως έχει και κατά τα προβλεπόμενα στην σχετική διακήρυξη διαγωνισμού, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την με ημερομηνία κατάθεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 20-12-2015 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «Πιέτρης Βιοτεχνία Ειδών Διατροφής Α.Ε.», το υπ΄ αριθμ. 61260/31-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, τον σχετικό φάκελο του εν θέματι διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των συμβούλων της μειοψηφίας Βασιλείου Πανταζή, Χρήστου Κορδώση και Αλέξανδρου Γκουργιώτη, οι οποίοι  δήλωσαν πως λόγω της σοβαρότητας των καταγγελλομένων με την προδικαστική προσφυγή, τα οποία άπτονται του ποινικού κώδικα, ζητούν να εξετασθεί το θέμα σε νέα έστω έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου οι δυο πλευρές να προσκομίσουν έγγραφα τα οποία να επιβεβαιώνουν τη θέση τους. Το αίτημα δεν έγινε δεκτό και ως εκ τούτου δήλωσαν ότι ψηφίζουν  αρνητικά)

Απορρίπτει στο σύνολό της την με ημερομηνία κατάθεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 20-12-2015 προδικαστική προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «Πιέτρης Βιοτεχνία Ειδών Διατροφής Α.Ε.» περί ακυρώσεως της αριθμ. 29/376/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και κάθε άλλη συναφούς πράξης της αναθέτουσας αρχής και των αρμοδίων της οργάνων, οι οποίες πράξεις παραμένουν ως έχουν, και ορίζει την συνέχιση των διαδικασιών αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού ως έχει και κατά τα προβλεπόμενα στην σχετική διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/13/2016.-

 

Ο Πρόεδρoς Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Σταυρέλης Νικόλαος

Φαρμάκης Γεώργιος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρέα)

Κορδώσης Χρήστος

Πανταζής Βασίλειος

Γκουργιώτης Αλέξανδρος

Μπάκουλης Δημήτριος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάση Δημήτριο)

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment