Απόφαση αριθμ. 4/29/2016

 Αριθμός Πρακτικού 4

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 16-02-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 5740/12-02-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 4)Βλάσσης Δημ., 5)Φαρμάκης Γεωργ., 6)Κορδώσης Χρ., 7)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1) Παππάς Αντ., 2)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 29η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή διαγωνισμών έργων και εισήγησης για ανάθεση έτους 2016» λέει ότι σύμφωvα με τις διατάξεις της παρ.2 τoυ άρθρoυ 3 του Ν. 3263/2004 η παραλαβή και εξέταση των προσφορών στην ανοιχτή δημοπρασία γίνεται από την επιτροπή διαγωνισμού. Για τη συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία της εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του ΠΔ 609/85, καθώς και του άρθρ. 26 του Ν. 4024/2011 και των σχετικών εγκυκλίων με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 18/οικ. 21526/04-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 18/οικ. 23243/23-11-2011, βάσει των οποίων προβλέπεται κλήρωση μεταξύ των σχετικών με το αντικείμενο υπαλλήλων, προκειμένου για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών. Σε εφαρμογή των ανωτέρω η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου διενήργησε κλήρωση μεταξύ των σχετικών με το αντικείμενο τεχνικών υπαλλήλων του Δήμου Κορινθίων, από την οποία αναδείχθηκαν τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη για τη συγκρότηση της εν λόγω επιτροπής, συνταγέντος προς τούτου του από 12-02-2016 πρακτικού. Στη συνέχεια θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την σχετική εισήγηση της υπηρεσίας και το από 12-02-2016 πρακτικό κλήρωσης, τα οποία έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού έργων (μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ ) έτους 2016

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα:

 

Στα έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του Μ.Ε.ΕΠ., χωρίς να συνυπολογίζονται τα κονδύλια της αναθεώρησης και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρία υπηρεσιακά μέλη. Ένα από τα μέλη της επιτροπής ορίζεται ως πρόεδρος. Για την επιτροπή ορίζεται και αριθμός αναπληρωματικών μελών που αναπληρώνουν κατά τη σειρά που διορίζονται, οποιαδήποτε από τα τακτικά μέλη που τυχόν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται. Τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού μπορεί να ορίζονται για τη διενέργεια περισσότερων διαγωνισμών.

Επίσης παρίσταται και ένας (1) εκπρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων, που υποδεικνύ­εται από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις με τον αναπληρωτή του, χωρίς να μετέχει στις διαδικασίες του διαγωνισμού.

 

Σας διαβιβάζουμε το από 12/2/2016 Πρακτικό κλήρωσης της εν λόγω επιτροπής.

 

#

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

Κληρώσεως τακτικών και αναπληρωματικών μελών για συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού έργων του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2016 (άρθρο 26 Ν. 4024/2011)

 

Στην Κόρινθο σήμερα την 12η Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων κ. Περόγαμβρος Σπυρίδων και οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ. Κουίνης Νικόλαος και Αννέτα Γιαβάση συνήλθαμε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, προκειμένου να διεξάγουμε κλήρωση μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων του Δήμου Κορινθίων για την ανάδειξη τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών, τα οποία θα προταθούν στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού έργων [με συνολικό προϋπολογισμό μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης Τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ]για το έτος 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 26 του Ν. 4024/2011 και των σχετικών εγκυκλίων με αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 18/οικ. 21526/04-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 18/οικ. 23243/23-11-2011.

Στην παρούσα συνεδρίαση διεξαγωγής της κλήρωσης έχουν κληθεί με την από 09-02-2016 ανακοίνωση του Προϊσταμένου Δ/νσης Τ.Υ.& Πολεοδομίας και παρίστανται οι τεχνικοί υπάλληλοι του Δήμου Κορινθίων.

Οι αρμόδιοι για την κλήρωση υπάλληλοι έχουν ετοιμάσει έντυπους κλήρους με τα ονόματα των τεχνικών υπαλλήλων, έναν για έκαστο υπάλληλο, οι οποίοι τοποθετήθηκαν κλειστοί σε χάρτινο κιβώτιο και ανακατεύτηκαν τριών τυχαίων κλειστών κλήρων από το σύνολό τους.

Οι κλήροι ανοίγονται και αναδεικνύονται τα ονόματα των υπαλλήλων: 1. Περόγαμβρος Σπυρίδων, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3, 2. Κακάβας Νικόλαος, Μηχανικός (Πολιτικός) ΤΕ & 3. Καραΐσκος Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Ακολούθως διενεργείται η κλήρωση για την ανάδειξη των αναπληρωματικών μελών, με το τράβηγμα τριών τυχαίων κλειστών κλήρων από το σύνολό τους.

Οι κλήροι ανοίγονται και αναδεικνύονται τα ονόματα των υπαλλήλων: 1. Θεοδοσίου Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3 2. Βενετσάνος Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3, & 3. Γκεζερλή Νικολέτα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας ανακοινώνει ότι οι υπάλληλοι που προτείνονται, κατόπιν κληρώσεως, στην Οικονομική Επιτροπή για τη συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού έργων [με συνολικό προϋπολογισμό μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης Τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)] του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2016 είναι οι ακόλουθοι:

 

Τακτικά Μέλη:

  1. Περόγαμβρος Σπυρίδων, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

  2. Καραΐσκος Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3 &

  3. Κακάβας Νικόλαος, Μηχανικός ΤΕ

 

Αναπληρωματικά Μέλη:

  1. Θεοδοσίου Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3

  2. Βενετσάνος Νικόλαος, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3 &

  3. Γκεζερλή Νικολέτα, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 3

Για την συγκρότηση της επιτροπής ορίζεται πρόεδρος με τον αναπληρωτή του και αναπληρωματικά μέλη, που αναπληρώνουν κατά τη σειρά που διορίζονται οποιαδήποτε από τα τακτικά αυτά μέλη που τυχόν λείπει, απουσιάζει ή κωλύεται

Το έργο της επιτροπής διεξάγεται με επιμέλεια του προέδρου

 

Από τα ανωτέρω κληρωθέντα μέλη η Οικονομική Επιτροπή: θα συγκροτήσει την επιτροπή διαγωνισμού και εισήγησης για ανάθεση έργων για το έτος 2016 [για έργα με συνολικό προϋπολογισμό μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης Τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)] .

 

Κατόπιν των ανωτέρω κλείνει το παρόν πρακτικό.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

 

  1. Περόγαμβρος Σπυρίδων, Προϊστάμενος Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων

 

  1. Κουίνης Νικόλαος, υπάλληλος Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων

 

3. Αννέτα Γιαβάση, υπάλληλος Τ.Υ. Δήμου Κορινθίων

 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το αριθμ. 89/29-01-2016 έγγραφο της ΠΕΣΕΔΕ, με το οποίο όρισε ως τακτικό εκπρόσωπό της τον κ. Παπασταμόπουλο Κωνσταντίνο, Πολ. Μηχ. ΕΔΕ, με αναπληρωτή του τον κ. Μπολέτη Γεώργιο του Χρήστου, Πολ. Μηχ. ΕΔΕ.

 

Η Οικονομική Επιτρoπή μετά από διαλoγική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω εισηγήσεις του Προέδρου και της τεχνικής υπηρεσίας, το από 12-02-2016 πρακτικό της γενομένης κλήρωσης, το αριθμ. 89/29-01-2016 έγγραφο της ΠΕΣΕΔΕ, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, των άρθρ. 21 και 22 του Π.Δ. 609/85, του άρθρ. 3 του Ν. 3263/2004, του άρθρ. 26 του Ν. 4024/2011 και των σχετικών εγκυκλίων με αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 18/οικ. 21526/04-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 18/οικ. 23243/23-11-2011

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Συγκρoτεί τηv Επιτρoπή Διαγωνισμού Έργων για το έτος 2015 και μόνο για την ανάθεση έργου με συνολικό προϋπολογισμό μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης Τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) ως εξής:

Α.- Ορίζει ως τακτικά μέλη τoυς Δημοτικούς Υπαλλήλους: 1)Περόγαμβρο Σπυρίδωνα, Πολιτικό Μηχανικό, κλάδου ΠΕ3, ως Πρόεδρο, 2)Καραΐσκο Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ3, ως μέλος, 3) Κακάβα Νικόλαο, Μηχανικό, κλάδου ΤΕ, ως μέλος

και τακτικό εκπρόσωπο της ΠΕΣΕΔΕ τον κ. Παπασταμόπουλο Κωνσταντίνο, Πολ. Μηχ. Ε.Δ.Ε..

Β.- Ορίζει ως αναπληρωματικά μέλη τους Δημοτικούς Υπαλλήλους: 1)Θεοδοσίου Αναστασία, Πολιτικό Μηχανικό, κλάδου ΠΕ3, 2)Βενετσάνο Νικόλαο, Πολιτικό Μηχανικό, κλάδου ΠΕ3, 3)Γκεζερλή Νικολέτα, Πολιτικό Μηχανικό, κλάδου ΠΕ3

και αναπληρωματικό εκπρόσωπο της ΠΕΣΕΔΕ τον κ. Μπολέτη Γεώργιο, Πολ. Μηχ. Ε.Δ.Ε..

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/29/2016.-

 

Ο Πρόεδρoς Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Σταυρέλης Νικόλαος

Βλάσσης Δημήτριος

Φαρμάκης Γεώργιος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρέα)

Κορδώσης Χρήστος

Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment