Απόφαση αριθμ. 4/40/2016

 Αριθμός Πρακτικού 4

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 16-02-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 5740/12-02-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 4)Βλάσσης Δημ., 5)Φαρμάκης Γεωργ., 6)Κορδώσης Χρ., 7)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1) Παππάς Αντ., 2)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 40η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός υπολόγων για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

 

Θέμα : «ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΟΥ»

Σύμφωνα με το άρθρο 172 παρ. 1,2 του Ν.3463/2006 και άρθρου 32 παρ. ΒΔ 17-5/15.6.1959 με απόφαση Δημαρχιακής επιτροπής εκδίδεται ένταλμα προπληρωμής για δαπάνες που είναι αδύνατη ή απρόσφορη η έκδοση χρηματικού εντάλματος.

Ο Δήμος Κορινθίων πρέπει να αναθέσει σε υπόλογο, με διαχείριση εντάλματος προπληρωμής προκειμένου να προβεί σε πληρωμές δαπανών προς το Κ.Τ.Ε.Ο. Κορίνθου για δαπάνες ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. όλων των αυτοκινήτων του Δήμου Κορινθίων.

Για τους ανωτέρω λόγους θα πρέπει ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Κορινθίων Σακαρέλης Σωτήριος ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων με Β΄ Βαθμό, να αναλάβει με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής το συνολικό ποσό των : 3.000,00 προκειμένου να πληρώσει την ανωτέρω υποχρέωση προς προς το Κ.Τ.Ε.Ο. Κορίνθου, βάση του αρθρ. 172 παρ. 1,2 του Ν 3463/2006 και άρθρου 32 παρ. 1 ΒΔ 17 – 5/15.6.1959 .

Η ημερομηνία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται σε τρεις μήνες από την λήψη Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Aπό τις πιστώσεις του προϋπολογισμού με Κ.Α. 00/6331.0003 και τίτλο «Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων Κ.Τ.Ε.Ο.» προϋπολογισμού 20.000,00 € θα ικανοποιηθούν οι ανωτέρω ανάγκες.

Συνημμένα: Κατάσταση όλων των αυτοκινήτων του Δήμου Κορινθίων.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ Κ.Τ.Ε.Ο. ΕΤΟΥΣ 2016

A/A

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛOΦΟΡΙΑΣ

ΜΑΡΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΜΟΙ ΙΠΠΟΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

ΥΟΧ-1104

SCANIA

51

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

ΚΗΥ-2153

MERCEDES

34

ΓΕΡΑΝΟΣ

3

ΚΗΗ-2946

ΜΕRCEDES

7,7

ΦΟΡΤΗΓΟ

4

ΚΗΥ-2178

MERCEDES

36

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ

5

ΚΗΙ-5517

SCANIA

77

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

6

ΚΗΥ-2102

MERCEDES

68

AΠΟΡΡΙΜ.

7

ΚΗΥ-2193

MERCEDES

36

ΦΟΡΤΗΓΟ

8

ΚΗΥ-2244

MAN

41

AΠΟΡΡΙΜ.

9

ΚΗΥ-2219

MAN

41

AΠΟΡΡΙΜ.

10

ΚΗΗ-2950

IVECO

35

ΦΟΡΤΗΓΟ

11

ΚΗΙ-5484

FORD

17

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

12

ΚΗΥ-2240

RENAULT

8

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

13

ΚΗΙ-5494

HYUNDAI

16

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

14

ΚΗΥ-2143

FORD

11

ΦΟΡΤΗΓΟ

15

ΚΗΙ-5477

RENAULT

18

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

16

ΚΗΙ-5513

MERCEDES

25

ΦΟΡΤΗΓΟ

17

ΚΗΥ-5112

MERCEDES

38

ΑΠΟΡΡΙΜ

18

ΚΗΥ-2209

MERCEDES

38

ΑΠΟΡΡΙΜ

19

ΚΗΥ-2202

MERCEDES

38

ΑΠΟΡΡΙΜ

20

ΚΗΗ-2902

MITSUBISHI

17

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

21

ΚΗΙ-4148

MAZDA

17

ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ

22

ΚΗΥ-2226

VW

13

ΦΟΡΤΗΓΟ

 

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.- Την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή δαπανών προς το Κ.Τ.Ε.Ο. Κορίνθου για δαπάνες ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. των οχημάτων του Δήμου Κορινθίων, που αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω κατάσταση στο ιστορικό της παρούσης, συνολικού ποσού 3.000,00€.

Β.- Ορίζει υπόλογο υπάλληλο του Δήμου, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό ένταλμα προπληρωμής, τον μόνιμο υπάλληλο του Δήμου Σακαρέλη Σωτήριο Κλάδου ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων με βαθμό Β΄, στον οποίο δίνει εντολή να αναλάβει με χρηματικό ένταλμα προπληρωμής και να διαχειρισθεί το ανωτέρω συνολικό ποσό, το οποίο θα βαρύνει την πίστωση δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016 με Κ.Α. 00/6331.0003 και τίτλο «Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων Κ.Τ.Ε.Ο.» προϋπολογισμού 20.000,00€ (Α.Ο.Ε. 4/27/2016).

Γ.- Το συνολικό ποσό του εντάλματος προπληρωμής ορίζεται σε τρεις χιλιάδες ευρώ (6.000,00€).

Ε.- Ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού ορίζεται μέχρι και την 15-05-2016.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/40/2016.-

 

Ο Πρόεδρoς Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Σταυρέλης Νικόλαος

Βλάσσης Δημήτριος

Φαρμάκης Γεώργιος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρέα)

Κορδώσης Χρήστος

Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment