Απόφαση Αριθμ. 1/2/2016

 

 1. Αριθμός Πρακτικού 1

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 25-01-2016

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη – Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 25η Ιανουαρίου, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 2423/ 21-01-2016, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα οκτώ (8)μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Κων. Ζήμος. 3)Γεωργ. Μουρούτσος, 4)Μαρ. Καραμαλίκη, 5)Στ. Κεφάλας, 6)Κων. Δημητρόπουλος, 7)Μιχ. Χατζής, 8)Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου (προσήλθε κατά την συζήτηση του 4ου θέματος)

Α π ό ν τ ε ς

1)Παν. Λαμπρινός.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Απόφαση 2η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αιτήσεων θεραπείας κατά της υπ΄ αριθμ. 17/286/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και επί πρότασης ρυμοτομικού σχεδίου από ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες, εντός της προτεινόμενης πολεοδομικής μελέτης επέκτασης της περιοχής «Βοσέικα – Φυλακές ΚΕΝΚ» Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων» θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Απόψεις επί αιτήσεων θεραπείας κατά της υπ΄ αριθμ. 17/286/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και επί πρότασης ρυμοτομικού σχεδίου από ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες, εντός της προτεινόμενης πολεοδομικής μελέτης επέκτασης της περιοχής ”Βοσέικα – Φυλακές ΚΕΝΚ” Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων (επανάληψη).

 

Κατόπιν της υπ’ αριθμ. 27/490/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η Υπηρεσία μας προέβη σε επανάληψη της εν θέματι εισήγησης ως ακολούθως.

 

Με την υπ΄ αριθμ. 1/8/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εν συνεχεία με την υπ΄ αριθμ. 7/90/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, αποφασίσθηκε η έγκριση της πολεοδομικής μελέτης επέκτασης περιοχής ‘’Βοσέικα – Φυλακές ΚΕΝΚ’’ Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων και η ανάρτησή της για την υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας.

Κατά τη διαδικασία ανάρτησης της μελέτης, υποβλήθηκε η με αριθμ. πρωτ. 22139/27-5-2015 ένσταση των κ.κ. Κωνσταντάτου Γαβριήλ του Νικολάου, Κωνσταντάτου Ελένης του Γαβριήλ και Κωνσταντάτου Αλεξάνδρας του Νικολάου, με την οποία ζητούσαν την αποδοχή – εφαρμογή της συμβολαιογραφικής κατάτμησης της αρχικής ιδιοκτησίας σε επιμέρους οικόπεδα και δρόμους, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 25722/22-01-1981 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Κορίνθου Βασίλειου Σπηλιόπουλου.

Σημειώνεται ότι οι ιδιοκτησίες του κ. Γαβριήλ Κωνσταντάτου φέρουν αριθμό κτηματογράφησης 0402044, 0402054, 0402057, οι ιδιοκτησίες της κας Ελένης Κωνσταντάτου φέρουν αριθμό κτηματογράφησης 0402051, 0402052, 0402053 και οι ιδιοκτησίες της κας Αλεξάνδρας Κωνσταντάτου φέρουν αριθμό κτηματογράφησης 0402050, 0402055, 0402056.

Με την υπ΄ αριθμ. 3/26/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εν συνεχεία με την υπ΄ αριθμ. 17/286/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίσθηκε ομόφωνα η απόρριψη της ως άνω ένστασης με την αιτιολογία, ότι ο προτεινόμενος δρόμος πλάτους 10,00 μέτρων πέριξ του προτεινόμενου οικοδομικού τετραγώνου, θα πρέπει να παραμείνει ώστε να υπάρχει συνεχής ροή οχημάτων. Επίσης, ότι η υφιστάμενη πρόταση θα ανακουφίσει τον πυκνοδομημένο σε αυτήν την περιοχή οικιστικό ιστό, καθώς γύρωθεν υπάρχουν στενοί δρόμοι.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με το αριθμ. πρωτ. 42540/30-9-2015 έγγραφό του, διαβίβασε στην Υπηρεσία μας το με αριθμ. πρωτ. 2481/71298, 2480/71296, 2479/71295/14-9-2015 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κορινθίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με τις επισυναπτόμενες σε αυτό αιτήσεις θεραπείας των κ.κ Κωνσταντάτου Γαβριήλ, Ελένης & Αλεξάνδρας κατά της υπ΄ αριθμ. 17/286/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ζητά τις απόψεις μας επ΄ αυτών.

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η πρόταση της πολεοδομικής μελέτης στη θέση όπου βρίσκονται οι επίμαχες ιδιοκτησίες είχε διαμορφωθεί αρχικά το έτος 1984 από την ομάδα μελέτης ΕΠΑ (Επιχείρηση Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης) κατόπιν σχετικής σύμβασης που είχε υπογράψει αυτή με την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας και υπό την επίβλεψη της αρμόδιας Δ/νσης ΧΩ.ΠΟ.ΠΕ.

Το έτος 2000 είχε υπογραφεί σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του γραφείου μελετών του ιδιώτη μηχανικού κ. Χρήστου Καπετανάκη και Έφης Καραθανάση για την εκπόνηση της κτηματογραφικής αποτύπωσης και της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης.

Από τη σύμβαση αυτή εκπονήθηκε και παραδόθηκε μόνο η κτηματογραφική αποτύπωση της περιοχής και η εναρμόνισή της με την προτεινόμενη πολεοδομική μελέτη, κατόπιν συνεργασίας του συντονιστή της ομάδας μελέτης ΕΠΑ κ. Θώδη Ιωάννη και του ιδιώτη μελετητή κ. Καπετανάκη Χρήστου.

Η παραδοθείσα πολεοδομική μελέτη είχε γίνει αποδεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ. 7/68/2004 απόφασή του και είχε αναρτηθεί για την υποβολή ενστάσεων (1η ανάρτηση), οι οποίες ενστάσεις είχαν συζητηθεί με την υπ΄ αριθμ. 14/297/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στην 1η ανάρτηση της πολεοδομικής μελέτης, είχε υποβληθεί η με αριθμ. πρωτ. 4201/3-3-2005 ένσταση του κ. Κωνσταντάτου Γαβριήλ με την οποία ζητούσε τη διαμόρφωση της πρότασης σύμφωνα με τα υπ΄ αριθμ. 25723/1981 και 25722/1981 συμβόλαια του Συμβολαιογράφου Κορίνθου Βασίλειου Σπηλιόπουλου και το από Φεβρουάριο 1981 τοπογραφικό διάγραμμα του ιδιώτη μηχανικού κ. Απόστολου Παπαφωτίου κλίμακας 1:500.

Η ένσταση αυτή είχε συζητηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ. 14/297/2005 απόφασή του, με την οποία είχε αποδεχθεί την πρόταση του υπεύθυνου ανάδοχου κ. Κων/νου Θώδη, να γίνει η ένσταση δεκτή.

Το ΣΧΟΠ Ν. Κορινθίας με το υπ΄ αριθμ. 5/2005 πρακτικό του είχε κάνει δεκτή εν μέρει την ένσταση αυτή, αφού εξεταζόταν από το μελετητή το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Μετά την εκπόνηση και έγκριση των προαπαιτούμενων μελετών (μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας και υδρογεωτεχνική μελέτη), τη γνωμοδότηση των αρμοδίων φορέων, την έγκριση του νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΦΕΚ 255/ΑΑΠ/2013) και τις αποδεκτές ενστάσεις της 1ης ανάρτησης από το ΣΧΟΠ ΝΑ Κορινθίας, προσαρμόστηκε η εν λόγω πολεοδομική μελέτη με τα νέα αυτά δεδομένα και αναρτήθηκε από την Υπηρεσία μας (2η ανάρτηση) για την υποβολή ενστάσεων και δηλώσεων ιδιοκτησίας, όπως έχουμε αναφέρει στην αρχή της εισήγησής μας.

 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ ΤΟΥΣ.

1) Όσον αφορά τους ισχυρισμούς στις τρεις αιτήσεις θεραπείας, η άποψη της Υπηρεσίας μας είναι η ακόλουθη.

α) Η εισφορά σε γη θα υπολογιστεί για κάθε ιδιοκτησία ξεχωριστά κατά τη σύνταξη της πράξης εφαρμογής σύμφωνα με το Ν.4315/2014, αφού πρώτα εγκριθεί με ΦΕΚ η πολεοδομική μελέτη.

β) Στην περιοχή αυτή δεν ήταν απαραίτητο να υπάρχει ταυτόχρονα πράξη εφαρμογής, καθώς είχε ξεκινήσει η εκπόνησή της με τις προϊσχύουσες διατάξεις του Ν. 4269/2014.

γ) Σχετικά με την επικαιροποίηση της αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης, δεν αναφέρονται στις επίμαχες ιδιοκτησίες τους για τις οποίες έχουν υποβάλλει τις ενστάσεις και αιτήσεις θεραπείας, αλλά αναφέρονται στη διαγραμμισμένη περιοχή που τίθεται εκτός της προς πολεοδόμηση περιοχής.

δ) Οι φορολογικές επιβαρύνσεις αφορούν την εν λόγω περιοχή ”Βοσέικα – Φυλακές ΚΕΝΚ”, η οποία είναι εκτός σχεδίου πόλεως.

 

2) Σε συνέχεια των ως άνω τριών (3) αιτήσεων θεραπείας, οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν στην Υπηρεσία μας τη δική τους πρόταση πολεοδομικής μελέτης στη θέση όπου βρίσκονται τα ακίνητά τους με το αριθμ. πρωτ. 53442/10-11-2015 έγγραφό τους, ως φαίνεται και στο επισυναπτόμενο σε αυτό απόσπασμα της προτεινόμενης πολεοδομικής μελέτης.

Συγκεκριμένα, ζητούν:

α) να καταργηθεί η προβλεπόμενη οδός πλάτους δέκα μέτρων (10,00 μ.), μεταξύ των ιδιοκτησιών 0402030 και 0402051, 0402029, 0402023 και 0402055, 0402022 και 0402056

β) να ενοποιηθούν τα οικοδομικά τετράγωνα από την προβλεπόμενη οδό στην περίμετρο του σχεδίου μέχρι την οδό Κράτωνος και να προεκταθούν οι οδοί πλάτους έξι μέτρων (6,00μ.), ως φαίνεται με κόκκινη γραμμή

γ) να μειωθεί το πλάτος της προβλεπόμενης οδού στην περίμετρο του σχεδίου από δέκα μέτρα (10,00 μ.) σε οκτώ μέτρα (8,00 μ.)

 

Επί της πρότασης αυτής των ενδιαφερόμενων, οι απόψεις της Υπηρεσίας μας είναι οι ακόλουθες και αποτυπώνονται στο απόσπασμα σχεδίου πρότασης ρυμοτομικού σχεδίου που έχει συνταχθεί από την Υπηρεσία μας κλίμακας 1:500 και συνοδεύει την παρούσα εισήγηση.

 

Η Υπηρεσία μας συμφωνεί:

α) να καταργηθεί η προβλεπόμενη οδός πλάτους δέκα μέτρων (10,00 μ.), μεταξύ των ιδιοκτησιών 0402030 και 0402051, 0402029, 0402023 και 0402055

β) να ενταχθούν οι ιδιοκτησίες με κωδικούς κτηματογράφησης 0402051, 0402052, 0402053 και εν μέρει η ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0402044 στο νοτίως προβλεπόμενο οικοδομικό τετράγωνο (όπου ήδη εντάσσεται η όμορη ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0402030), αποτελώντας ένα ενιαίο οικοδομικό τετράγωνο που θα εκτείνεται από την προβλεπόμενη οδό στην περίμετρο του σχεδίου μέχρι την οδό Κράτωνος, χωρίς την ύπαρξη πρασιάς.

γ) να ενταχθούν οι ιδιοκτησίες με κωδικούς κτηματογράφησης 0402050, 0402055 και εν μέρει η ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0402054 στο νοτίως προβλεπόμενο οικοδομικό τετράγωνο όπου ήδη εντάσσονται οι ιδιοκτησίες με κωδικούς κτηματογράφησης 0402029 και 0402023, αποτελώντας ένα ενιαίο οικοδομικό τετράγωνο που θα εκτείνεται από την προβλεπόμενη οδό στην περίμετρο του σχεδίου μέχρι την οδό Κράτωνος, χωρίς την ύπαρξη πρασιάς.

δ) να προεκταθούν – διατηρηθούν οι ήδη εν τοις πράγμασι οδοί πλάτους έξι μέτρων (6,00μ.), που ξεκινούν από την οδό Κράτωνος και να φτάνουν μέχρι και την βόρεια προβλεπόμενη περιμετρική οδό.

ε) να ενταχθεί η ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0402056 και εν μέρει οι ιδιοκτησίες με κωδικούς κτηματογράφησης 0402057 και 0402022 στο προς ανατολάς προβλεπόμενο οικοδομικό τετράγωνο και να προεκταθούν οι προβλεπόμενες οδοί στη βόρεια και νότια πλευρά του οικοδομικού αυτού τετραγώνου, μέχρι της συνάντησής τους με την προς δυσμάς οδό πλάτους 6,00 μέτρων.

Επίσης να καταργηθεί μόνον η προς δυσμάς πρασιά πλάτους τεσσάρων μέτρων (4,00 μ.) του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου.

Τα παραπάνω αποτυπώνονται στο από Ιανουάριο 2016 απόσπασμα διαγράμματος πρότασης ρυμοτομικού σχεδίου κλίμακας 1:500 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας κλίμακας 1:500.

 

Η Υπηρεσία μας διαφωνεί:

με τη μείωση του πλάτους της προβλεπόμενης οδού στην περίμετρο του σχεδίου από δέκα μέτρα (10,00 μ.) σε οκτώ μέτρα (8,00 μ.), καθώς δεν μπορεί να γίνει δεκτή η μείωση πλάτους περιμετρικού δρόμου.

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για το εν λόγω θέμα και εισηγηθείτε προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την υποπερίπτωση ii του εδαφίου Β της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

 

Συνημμένα:

 1. Το με αριθμ. πρωτ. 42540/30-9-2015 έγγραφο του Δημοτικού Συμβουλίου

 2. Το με αριθμ. πρωτ. 2481/71298, 2480/71296, 2479/71295/14-9-2015 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Κορινθίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

 3. Τρεις (3) αιτήσεις θεραπείας των κ.κ Κωνσταντάτου Γαβριήλ, Ελένης & Αλεξάνδρας

 4. Το με αριθμ. πρωτ. 53442/10-11-2015 έγγραφο των Κωνσταντάτου Γαβριήλ, Ελένης & Αλεξάνδρας με συνημμένο απόσπασμα σχεδίου πρότασης πολεοδομικής μελέτης

 5. Η με αριθμ. πρωτ. 4201/3-3-2005 ένσταση του κ. Κωνσταντάτου Γαβριήλ με τα συνημμένα:

– Απόσπασμα πρότασης πολεοδομικής μελέτης του ενισταμένου

– Τα υπ΄ αριθμ. 25722/1981 και 25723/1981 συμβόλαια του Συμβ/φου Κορίνθου Βασίλειου Σπηλιόπουλου

– Το από Φεβρουάριο 1981 τοπογραφικό διάγραμμα του ιδιώτη μηχανικού κ. Απόστολου Παπαφωτίου κλίμακας 1:500

 1. Η υπ΄ αριθμ. 14/297/2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 2. Η με αριθμ. πρωτ. 14363/14-7-2005 πρόταση του μελετητή κ. Κων/νου Θώδη

 3. Το υπ΄ αριθμ. 5/2005 πρακτικό του ΣΧΟΠ Ν. Κορινθίας

 4. Η με αριθμ.πρωτ. 22139/27-5-2015 ένσταση των κ.κ Κωνσταντάτου Γαβριήλ, Ελένης & Αλεξάνδρας

 5. Η υπ΄ αριθμ. 3/26/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

 6. Η υπ΄ αριθμ. 17/286/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 7. Η υπ’ αριθμ. 27/490/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 8. Το από Ιανουάριο 2016 απόσπασμα διαγράμματος πρότασης ρυμοτομικού σχεδίου κλίμακας 1:500 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α-. Εισηγείται θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων ως προς τα εξής:

α)να καταργηθεί η προβλεπόμενη οδός πλάτους δέκα μέτρων (10,00 μ.), μεταξύ των ιδιοκτησιών 0402030 και 0402051, 0402029, 0402023 και 0402055,

β)να ενταχθούν οι ιδιοκτησίες με κωδικούς κτηματογράφησης 0402051, 0402052, 0402053 και εν μέρει η ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0402044 στο νοτίως προβλεπόμενο οικοδομικό τετράγωνο όπου ήδη εντάσσεται η όμορη ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0402030, αποτελώντας ένα ενιαίο οικοδομικό τετράγωνο που θα εκτείνεται από την προβλεπόμενη οδό στην περίμετρο του σχεδίου μέχρι την οδό Κράτωνος, χωρίς την ύπαρξη πρασιάς,

γ)να ενταχθούν οι ιδιοκτησίες με κωδικούς κτηματογράφησης 0402050, 0402055 και εν μέρει η ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0402054 στο νοτίως προβλεπόμενο οικοδομικό τετράγωνο όπου ήδη εντάσσονται οι ιδιοκτησίες με κωδικούς κτηματογράφησης 0402029 και 0402023, αποτελώντας ένα ενιαίο οικοδομικό τετράγωνο που θα εκτείνεται από την προβλεπόμενη οδό στην περίμετρο του σχεδίου μέχρι την οδό Κράτωνος, χωρίς την ύπαρξη πρασιάς,

δ)να προεκταθούν – διατηρηθούν οι ήδη εν τοις πράγμασι οδοί πλάτους έξι μέτρων (6,00μ.), που ξεκινούν από την οδό Κράτωνος και να φτάνουν μέχρι και την βόρεια προβλεπόμενη περιμετρική οδό,

ε)να ενταχθεί η ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0402056 και εν μέρει οι ιδιοκτησίες με κωδικούς κτηματογράφησης 0402057 και 0402022 στο προς ανατολάς προβλεπόμενο οικοδομικό τετράγωνο και να προεκταθούν οι προβλεπόμενες οδοί στη βόρεια και νότια πλευρά του οικοδομικού αυτού τετραγώνου, μέχρι της συνάντησής τους με την προς δυσμάς οδό πλάτους 6,00 μέτρων. Επίσης, να καταργηθεί μόνον η προς δυσμάς πρασιά πλάτους τεσσάρων μέτρων (4,00 μ.) του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου.

 

Β-. Εισηγείται αρνητικά στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων ως προς την πρόταση των ως άνω ενδιαφερομένων για μείωση του πλάτους της προβλεπόμενης οδού στην περίμετρο του σχεδίου από δέκα μέτρα (10,00 μ.) σε οκτώ μέτρα (8,00 μ.), καθώς δεν μπορεί να γίνει δεκτή η μείωση πλάτους περιμετρικού δρόμου, σύμφωνα με όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2/2016 .

 1. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ζήμος Κωνσταντίνος

 3. Μουρούτσος Γεώργιος

 4. Καραμαλίκη Μαρία

 5. Κεφάλας Σταύρος

 6. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος

 7. Χατζής Μιχαήλ

 8. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία 

Leave a Comment