Απόφαση αριθμ.1/3/2016

 

  1. Αριθμός Πρακτικού 1

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 25-01-2016

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη-Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 25η Ιανουαρίου, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 2423/21-01-2016, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Κων. Ζήμος. 3)Γεωργ. Μουρούτσος, 4)Μαρ. Καραμαλίκη, 5)Στ. Κεφάλας, 6)Κων. Δημητρόπουλος, 7)Μιχ. Χατζής, 8)Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου (προσήλθε κατά την συζήτηση του 4ου θέματος)

Α π ό ν τ ε ς

1)Παν. Λαμπρινός.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 3η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί επικαιροποίησης της υπ’ αριθμ. 19/317/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως περιοχής «Άγιος Γεώργιος» του Δήμου Κορινθίων, σε τμήμα του Κ.Χ. Γ 256 μεταξύ των Ο.Τ. Γ222 και Ο.Τ. Γ238», θέτει υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγησή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 19/317/05-10-2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως περιοχής «Άγιος Γεώργιος» του Δήμου Κορινθίων, σε τμήμα του Κ.Χ. Γ 256 μεταξύ των Ο.Τ. Γ222 και Ο.Τ. Γ238.

Με την υπ΄ αριθμ. 19/317/05-10-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, είχε αποφασιστεί ομόφωνα, η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής « Άγιος Γεώργιος» Κορίνθου σε τμήμα του Κ.Χ. Γ 256 μεταξύ των Ο.Τ. Γ222 και Ο.Τ. Γ238.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε σε τμήμα του Κ.Χ. Γ 256 ο καθορισμός χρήσης πεζόδρομου πλάτους 2,90 μέτρων παράλληλα με τις πλευρές των ρυμοτομικών γραμμών των εκατέρωθεν Ο.Τ Γ 222 και Ο.Τ. Γ 238 και μέχρι του σημείου όπως αυτό καθορίζεται στο από 21-03-2014 τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κλίμακας 1:200.

Εν συνεχεία τηρήθηκε η διαδικασία ανάρτησης για την υποβολή τυχόν ενστάσεων και μετά το πέρας της διαδικασίας, εστάλη ο φάκελος τροποποίησης στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία μετά τη λήψη απόφασης του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Ν. Κορινθίας διαβίβασε την υπόθεση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις δικές του ενέργειες και την έκδοση Φ.Ε.Κ.

Κατόπιν πρόσφατης τηλεφωνικής επικοινωνίας της αρμόδιας υπαλλήλου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την Υπηρεσία μας, ζητήθηκε η επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 19/317/05-10-2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω παρέλευσης τριετίας από τη λήψη της, σύμφωνα με πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σύμφωνα με την παράγραφο Βii του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», την επικαιροποίηση της απόφασης Δ.Σ.

 

Συνημμένα: – Η υπ’ αριθμ 19/317/05-10-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων

-Διάγραμμα κλίμακας 1:200 της προτεινόμενης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου.

 

Ο Πρόεδρος προτείνει να εισηγηθεί η Επιτροπή στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ.19/317/05-10-2010 απόφασής του, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και τις διατάξεις του άρθρ. 73 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του κ. Δημητρόπουλου Κων., ο οποίος δήλωσε «παρών»)

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ.19/317/05-10-2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως περιοχής «Άγιος Γεώργιος» του Δήμου Κορινθίων, σε τμήμα του Κ.Χ. Γ 256 μεταξύ των Ο.Τ. Γ222 και Ο.Τ. Γ238, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/3/2016 .

  1. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

  2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ζήμος Κωνσταντίνος

  3. Μουρούτσος Γεώργιος

  4. Καραμαλίκη Μαρία

  5. Κεφάλας Σταύρος

  6. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος

  7. Χατζής Μιχαήλ

  8. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία

Leave a Comment