Απόφαση αριθμ. 1/4/2016

 Αριθμός Πρακτικού 1

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 25-01-2016

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη – Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 25η Ιανουαρίου, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 2423/21-01-2016, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Κων. Ζήμος. 3)Γεωργ. Μουρούτσος, 4)Μαρ. Καραμαλίκη, 5)Στ. Κεφάλας, 6)Κων. Δημητρόπουλος, 7)Μιχ. Χατζής, 8)Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου (προσήλθε κατά την συζήτηση του 4ου θέματος)

Α π ό ν τ ε ς

1)Παν. Λαμπρινός.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Απόφαση 4η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί επανεξέτασης χορηγηθείσας άδειας στάθμευσης ΑΜΕΑ, στην οδό Β. Ρώτα με αρ. 6 στην Κόρινθο», θέτει υπόψη των μελών της επιτροπής την εισήγησή του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

 

Θέμα : «Επανεξέταση χορηγηθείσας άδειας στάθμευσης ΑΜΕΑ, στην οδό Β. Ρώτα με αρ. 6 στην Κόρινθο»

Με την αρ. 57860/2015 αίτησή του προς τον Δήμο, ο Δημήτριος Παπαφίλης του Γεωργίου, ζητά επανεξέταση της χορηγηθείσας με την αρ. 360/2009 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Κορίνθου άδειας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Β. Ρώτα με αρ. 6 στον Συνοικισμό -Αγία Άννα της πόλης της Κορίνθου λόγω αλλαγής του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματός του (νέα άδεια κυκλοφορίας).

Ο αιτών κατέθεσε την με αρ. κυκλοφορίας: ΥΟΥ 5454 άδεια οχήματος, υπεύθυνη δήλωση του ιδίου ότι στην ανωτέρω διεύθυνση βρίσκεται η μόνιμη κατοικία του, αντίγραφο διπλώματος οδήγησης και φορολογικής δήλωσης, ιατρικά έγγραφα της πάθησής του (εισηγητικό φάκελο παροχών αναπηρίας, κλπ).

Η Τεχνική Υπηρεσία κατόπιν των ανωτέρω και μετά από αυτοψία στην άνω θέση κατά την οποία διαπίστωσε ότι δεν έχει επιτελεστεί η άνω εκδοθείσα αρ. 360/2009 απόφαση του Δ.Σ. εισηγείται :

 • να τοποθετηθούν δύο πινακίδες (Ρ-72) που ενδείκνυνται για χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για άτομα με μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ) και να αναγράφεται ο νέος αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου: ΥΟΥ 5454 αντί του παλιού που αναφέρεται στην αρ. 360/2009 απόφαση του Δ.Σ. κατόπιν υπόδειξης της ακριβούς θέσης από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου με δαπάνες του αιτούντος

 • στο οδόστρωμα να διαγραμμιστεί με κίτρινο χρώμα διαγράμμισης η διάσταση που θα καταλαμβάνει το αυτοκίνητο, έξι μέτρα (6,00) μήκος επί δύο (2,00) μέτρα πλάτος με δαπάνες του αιτούντος

 • η παρούσα άδεια παύει να ισχύει όταν εκλείπουν οι λόγοι για τους οποίους δίνεται.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα πολεοδομικών επεμβάσεων.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τα παραπάνω.

 

Ο Πρόεδρος κατά τον έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών διαπίστωσε ότι δεν έχει προσκομισθεί η βεβαίωση αναπηρίας του ενδιαφερόμενου και προτείνει στα μέλη την αναβολή συζήτησης του θέματος, έως ότου προσκομιστεί η βεβαίωση αναπηρίας.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την πρόταση του Προέδρου, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναβάλλει την συζήτηση του θέματος και το επιστρέφει στην υπηρεσία που το εισηγείται, ορίζοντας να τεθεί ξανά υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όταν θα προσκομιστεί από τον αιτούντα ενδιαφερόμενο η βεβαίωση αναπηρίας.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/4/2016 .

 

 1. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ζήμος Κωνσταντίνος

 3. Μουρούτσος Γεώργιος

 4. Καραμαλίκη Μαρία

 5. Κεφάλας Σταύρος

 6. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος

  1. Χατζής Μιχαήλ

 7. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία 

 

Leave a Comment