Απόφαση αριθμ. 5/46/2015

 

  1. Αριθμός Πρακτικού 5

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 07-09-2015

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη – Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 7η Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 39305/03-09-2015, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Κων. Ζήμος, 4)Στ. Κεφάλας, 5)Γεωργ. Μουρούτσος, , 6)Μαρ. Δημητριάδη – Κακούρου,.

Α π ό ν τ ε ς

1)Μαρ. Καραμαλίκη, 2)Κων. Δημητρόπουλος, 3) Παν. Λαμπρινός

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Απόφαση 46η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αιτήματος κ.κ. Τζαδήμα Ιωάννη του Αλεξάνδρου και Καμπέρη Βασιλικής σύζ. Ιωάν. Τζαδήμα περί καθορισμού τιμής μονάδος προσκυρωτέου τμήματος από καταργούμενο κοινόχρηστο χώρο (δρόμο), στην ιδιοκτησία τους στο Ο.Τ 861 σχεδίου πόλεως ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δήμου Κορινθίων » θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «Αίτημα κ.κ. Τζαδήμα Ιωάννη του Αλεξάνδρου και Καμπέρη Βασιλικής σύζ. Ιωάν. Τζαδήμα περί καθορισμού τιμής μονάδος προσκυρωτέου τμήματος από καταργούμενο κοινόχρηστο χώρο (δρόμο), στην ιδιοκτησία τους στο Ο.Τ 861 σχεδίου πόλεως ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” Δήμου Κορινθίων”

 

Ο κ. Ιωάννης Τζαδήμας του Αλεξάνδρου και η κα Όλγα και Βασιλική Καμπέρη του Ηλία και της Ελένης σύζ. Ιωάν. Τζαδήμα, ως φερόμενοι συνιδιοκτήτες με ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% εξ΄ αδιαιρέτου έκαστος, επί οικοπέδου που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων στο Ο.Τ 861, ζητούν με την υπ΄ αριθμ. 23237/6-5-2014 αίτησή τους, να προσκυρωθεί στην ιδιοκτησία τους από τον Δήμο Κορινθίων (ΟΤΑ), εδαφικό τμήμα από καταργούμενο κοινόχρηστο χώρο (δρόμο) εκτάσεως 63,66 τ.μ (προς δυσμάς).

 

Σύμφωνα με τον πίνακα της Πράξης Εφαρμογής του σχεδίου πόλεως ‘’Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’ η οποία κυρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 3920/15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας (Μεταγραφή 563/493), το εν λόγω εδαφικό τμήμα από καταργούμενο κοινόχρηστο χώρο (δρόμο) που μέλλεται να προσκυρωθεί στην ιδιοκτησία αυτή επιφάνειας 63,66 τ.μ, επιμερίζεται σε 31,83 τ.μ για έκαστο εξ΄ αυτών σύμφωνα με τη στήλη 48 του πίνακα της πράξης εφαρμογής και το αναλογούν τίμημα θα το καταβάλλουν υπέρ του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με τη στήλη 49 του πίνακα της πράξης εφαρμογής.

Σημειώνεται ότι, η ιδιοκτησία τους επιμερίζεται σε πυκνοδομημένο τμήμα με κωδικό κτηματογράφησης 0625014 και σε αραιοδομημένο τμήμα με κωδικό κτηματογράφησης 0625514 εντός του Ο.Τ 861 και η προσκύρωση αυτή συγκεκριμένα συντελείται στο πυκνοδομημένο τμήμα με κα 0625014.

 

Η τριμελής επιτροπή του Δήμου Κορινθίων της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Ν.3463/2006, η οποία έχει οριστεί σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 2/4/21-01-2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την υπ΄ αριθμ. 29067/5-6-2013 απόφαση του Δημάρχου Κορινθίων, αποτελούμενη από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χαράλαμπο Καμπούρη, το Δημοτικό Σύμβουλο και Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου κ. Σπυρίδωνα Βορτελίνο και τη Μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κα Θεοδοσίου Νατάσσα, προτείνει ως τιμή μονάδος της προσκύρωσης εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120 €/τ.μ), σύμφωνα με το από 29-07-2015 πρακτικό της.

 

Η εν λόγω ιδιοκτησία, οφείλει στο Δήμο Κορινθίων και μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα συνολικής επιφάνειας 13,48 τ.μ, για την οποία έχει εκδοθεί η υπ΄ αριθμ. 10/108/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, που έχει επίσης καθορίσει ως τιμής μονάδος, την τιμή των εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120 €/τμ) και για την οφειλή αυτή.

 

Επιπρόσθετα σας αναφέρουμε, ότι ως φαίνεται από το συνημμένο διάγραμμα της κυρωμένης πράξης εφαρμογής και τον πίνακα της πράξης εφαρμογής, το υπόλοιπο τμήμα προς ανατολάς του υπό κατάργηση κοινοχρήστου χώρου (δρόμου), επιφάνειας 62,38 τ.μ, προσκυρώνεται στις όμορες ιδιοκτησίες με κωδικό κτηματογράφησης 0625012 και 0625013 του Ο.Τ 861 και η προσκύρωση αυτή δεν έχει μέχρι σήμερα συντελεστεί.

Παρακαλούμε όπως αποφανθείτε σύμφωνα με την παράγραφο Βii του άρθρου 73 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» για τα ακόλουθα:

 

α) τον καθορισμό τιμής μονάδος της προσκύρωσης του εδαφικού τμήματος επιφάνειας 63,66 τ.μ από καταργούμενο κοινόχρηστο χώρο προς την ιδιοκτησία, ήτοι τιμή μονάδος εκατόν είκοσι ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (120 €/τμ) που αντιστοιχεί σε τίμημα 63,66 τ.μ Χ 120 €/τ.μ = 7.639,20 € υπέρ του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με το από 29-07-2015 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής του Δήμου Κορινθίων

 

β) τη σύνταξη σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, προκειμένου να λάβει χώρα η προσκύρωση τμήματος καταργούμενου κοινοχρήστου χώρου (δρόμου) επιφάνειας 63,66 τ.μ στην εν λόγω ιδιοκτησία

 

γ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων, ο οποίος με την ιδιότητά του αυτή και ως εκπρόσωπος του Δήμου θα υπογράψει τη συνταχθείσα συμβολαιογραφική πράξη για την εν λόγω αιτία, ενώπιον του ορισθησομένου Συμβολαιογράφου παρά των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών, μετά την τελική έγκριση με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

Συνημμένα:

  • Η με αριθμό πρωτ. 23237/6-5-2014 αίτηση των κ.κ. Τζαδήμα Ιωάννη του Αλεξάνδρου και Καμπέρη Βασιλικής σύζ. Ιωάν. Τζαδήμα

  • Η υπ΄ αριθμ. 3920/15-5-2009 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας κύρωσης της πράξης εφαρμογής.

  • Πίνακα της κυρωμένης Πράξης Εφαρμογής για την ιδιοκτησία που επιμερίζεται με κωδικό κτηματογράφησης 0625014 (πυκνό) και με κωδικό κτηματογράφησης 0625514 (αραιό)στο Ο.Τ 861 του σχεδίου περιοχής ‘’Μπαθαρίστρα – Δέλτα’’

  • Απόσπασμα διαγράμματος της κυρωμένης πράξης εφαρμογής κλίμακας 1:1000

  • Το από 29-07-2015 πρακτικό της επιτροπής της παραγράφου 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006.

  • Η υπ΄ αριθμ. 10/108/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006 και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων τα εξής:

α)την προσκύρωση τμήματος από καταργούμενο κοινόχρηστο χώρο (δρόμο) προς την ιδιοκτησία των κ.κ. Τζαδήμα Ιωάννη και Καμπέρη Βασιλικής στο Ο.Τ. 861 σχεδίου πόλεως «Μπαθαρίστρα-Δέλτα» Δήμου Κορινθίων με καθορισμό τιμής μονάδος της προσκύρωσης του εν λόγω εδαφικού τμήματος επιφάνειας 63,66 τ.μ. τα εκατόν είκοσι ευρώ (120,00€) ανά τ.μ., που αντιστοιχεί σε τίμημα 63,66 τ.μ Χ 120 €/τ.μ = 7.639,20€ υπέρ του Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα και με το από 29-07-2015 πρακτικό της επιτροπής του Δήμου Κορινθίων της παρ. 5 του άρθρ. 186 του Ν. 3463/2006,

β) τη σύνταξη σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, προκειμένου να λάβει χώρα η προσκύρωση τμήματος καταργούμενου κοινοχρήστου χώρου (δρόμου) επιφάνειας 63,66 τ.μ στην εν λόγω ιδιοκτησία,

γ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων, ο οποίος με την ιδιότητά του αυτή και ως εκπρόσωπος του Δήμου θα υπογράψει τη συνταχθείσα συμβολαιογραφική πράξη για την εν λόγω αιτία, ενώπιον του ορισθησομένου Συμβολαιογράφου παρά των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών, μετά την τελική έγκριση με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/46/2015.-

 

  1. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Μ. Χατζής

Κ. Ζήμος

Στ. Κεφάλας

Γ. Μουρούτσος

Μ. Δημητριάδη – Κακούρου

Leave a Comment