Απόφαση αριθμ. 7/53/2015

 

  1. Αριθμός Πρακτικού 7

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 13-10-2015

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη – Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 13η Οκτωβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 47178/08-10-2015, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Κων. Ζήμος, 3)Στ. Κεφάλας, 4)Γεωργ. Μουρούτσος, 5)Μιχ. Χατζής, 6)Μαρ. Καραμαλίκη.

Α π ό ν τ ε ς

1)Κων. Δημητρόπουλος, 2)Μαρ. Δημητριάδη – Κακούρου, 3)Παν. Λαμπρινός.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Απόφαση 53η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αιτήσεως της Δέσποινας Τρύφων του Βασιλείου για θέση στάθμευσης (ΑΜΕΑ) στην οδό Κύπρου 91 στην Κόρινθο», θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας, που έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «Αίτηση της Δέσποινας Τρύφων του Βασιλείου για θέση στάθμευσης (ΑΜΕΑ)

στην οδό Κύπρου 91 στην Κόρινθο»

Με την αρ. 38477/31-08-2105 αίτησή της προς το Δήμο, η Δέσποινα Τρύφων του Βασιλείου, ζητά τη χορήγηση θέσης στάθμευσης λόγω αναπηρίας (ΑΜΕΑ) επί της οδού Κύπρου 91 στην Κόρινθο.

Η ανωτέρω κατέθεσε την σχετική από 03-07-2013 γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας του ΙΚΑ ότι φέρει ποσοστό αναπηρίας 67 %,μηχανογραφημένο έγγραφο χορήγησης αναπηρικής σύνταξης του ΟΑΕΕ εφ’ όρου ζωής , την με αριθμό κυκλοφορίας ΑΚΖ 2773 άδεια κυκλοφορίας αναπηρικού οχήματος, το αρ. 244/26 δελτίο στάθμευσης για ΑΜΕΑ του ιδίου οχήματος τη σχετική άδεια οδήγησης, καθώς και υπεύθυνη δήλωση της ιδίας ότι η ανωτέρω διεύθυνση είναι η μόνιμη κατοικία της καθώς και έγγραφο του Υπ.Οικ. περί της διεύθυνσης κατοικίας της αιτούσας .

Η γνώμη της υπηρεσίας, κατόπιν αυτοψίας που πραγματοποιήθηκε είναι να δοθεί μια αποκλειστική θέση στάθμευσης μήκους πέντε και μισό (5,50) μέτρων και πλάτος δύο και μισό (2,50) μέτρων στην ακριβή θέση που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία και να τοποθετηθούν δυο πινακίδες (Ρ-72), που ενδείκνυται για χώρους στάθμευσης αποκλειστικά για άτομα με μειωμένη κινητικότητα(ΑΜΕΑ) στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (ΑΚΖ 2773 ) και με τις διαστάσεις δεξιά και αριστερά της ταμπέλας 3,00 μέτρα. Στο οδόστρωμα να διαγραμμιστεί η διάσταση που θα καταλαμβάνει το αυτοκίνητο, πέντε και μισό (5,50) μέτρα μήκος επί δύο και μισό (2,50) μέτρα πλάτος. Η ενδιαφερόμενη επιβαρύνεται οικονομικά για τη ανωτέρω σήμανση.

Επειδή η ισχύς του προσκομιζόμενου στην υπηρεσία δελτίου στάθμευσης είναι μέχρι την 13-12-2016, πριν την παρέλευση της άνω ημερομηνίας η ενδιαφερόμενη την θέση ΑΜΕΑ, θα πρέπει να προσκομίσει νέο δελτίο σε ισχύ καθώς και να ενημερώσει εγγράφως ότι τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει κατά την αρχική της αίτηση βρίσκονται σε ισχύ και ότι ακόμη έχει ανάγκη την παραχωρηθείσα θέση.

Η θέση καταργείται όταν εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους δίνεται ο χώρος στάθμευσης.

Κατόπιν τούτων, προτείνουμε τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα παραπάνω.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και τα συνημμένα σ΄ αυτήν έγγραφα, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006 και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, καθώς και τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος, λόγω μη προσκόμισης επαρκών δικαιολογητικών, επιστρέφει το θέμα στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, για την συμπλήρωση του φακέλου της αιτούσης με έντυπο Ε1 ή Εκκαθαριστικό Δ.ΟΥ. και ορίζει να τεθεί ξανά το θέμα στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όταν συμπληρωθεί ο φάκελος με τα ως άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/53/2015.-

  1. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Κ. Ζήμος

Στ. Κεφάλας

Μ. Χατζής

Γ. Μουρούτσος

Μ. Καραμαλίκη

Leave a Comment