Απόφαση αριθμ. 8/60/2015

 

  1. Αριθμός Πρακτικού 8

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 08-12-2015

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη – Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 8η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 57716/04-12-2015, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Κων. Δημητρόπουλος, 3)Μαρ. Καραμαλίκη, 4)Μαρ. Δημητριάδη–Κακούρου, 5)Γεωργ. Μουρούτσος, 6)Κων. Ζήμος,

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Στ. Κεφάλας, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Παν. Λαμπρινός.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Απόφαση 60η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί ρύθμισης κυκλοφορίας-στάθμευσης στην περιοχή Ποσειδωνίας πλησίον Μουσικού Σχολείου Κορίνθου» θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη σχετική εισήγηση-τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση κυκλοφορίας-στάθμευσης στην περιοχή Ποσειδωνίας

πλησίον Μουσικού Σχολείου Κορίνθου

 

Κατόπιν του αρ. πρωτ. 32871/27-07-2015 σχετικού του θέματος εγγράφου του τμήματος Τροχαίας Κορίνθου της Αστυν. Δ/νσης Κορινθίας, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μετά από αυτοψία, διαπίστωσε τα εξής :

Το Μουσικό Σχολείο Κορίνθου έχει κύρια είσοδο επί της οδού Μπουμπουλίνας Παπανικολή όμως η οδική πρόσβαση είναι από την κάθετη οδό Παπανικολή (βλ. απόσπασμα χάρτη).

Οι ανωτέρω οδοί (οδοί εκτός σχεδίου) είναι διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας με μέσο πλάτος οδοστρώματος η πρώτη οδός (οδός Μπουμπουλίνας) τεσσάρων μέτρων και πενήντα εκατοστών (4,50) και η δεύτερη (οδός Παπανικολή) έξι μέτρων και πενήντα εκατοστών (6,50) χωρίς την ύπαρξη πεζοδρόμιου .

Γνώμη της υπηρεσίας είναι ότι, επειδή η προσέγγιση των μαθητών στο Σχολείο γίνεται με λεωφορεία του ΚΤΕΛ, ιδιωτών και με μισθωμένα ταξί όπου κατά την αποβίβαση και επιβίβασή τους συσσωρεύονται όχι μόνο οι μαθητές αλλά και όλα τα λεωφορεία και ταξί που απαιτούνται, με πιθανό το ενδεχόμενο πρόκλησης ατυχήματος από τα διερχόμενα οχήματα, απαιτείται η σήμανση των άνω οδών πρόσβασης με την τοποθέτηση πληροφοριακής κατακόρυφης σήμανσης μείωσης ταχύτητας τροχοφόρων λόγω προσέγγισης σχολικού συγκροτήματος.

Η ανωτέρω σήμανση θα τοποθετηθεί στις θέσεις που σημειώνονται στο σχετικό σχέδιο (βλ. σχέδιο σήμανσης) και θα πληροί τις εγκεκριμένες οδηγίες της αρ. ΔΜΕΟ/0/3050/31-07-2013 απόφασης του ΥΠ. ΥΠΟΔ. ΜΕΤΑΦ.& ΔΙΚΤΥΩΝ (αρ. ΦΕΚ 2302/Τεύχος Β’ /16-09-2013).

Επίσης , προτείνεται η λήψη προσωρινών μέτρων αστυνόμευσης της κυκλοφορίας για τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών μετά τη λήψη σχετικής απόφασης από την αρμόδια Αστυνομική Δ/νση Κορινθίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 2696/99 (ΚΟΚ) και η καθοδήγηση και επίβλεψη των μαθητών κατά τις ώρες και ημέρες προσέλευσης και αποχώρησης τους από σχολικούς τροχονόμους.

Συνημμένα : 1.απόσπασμα χάρτη

2.αρ. πρωτ. 32871/27-7-2015 έγγραφο

 

Ο Πρόεδρος προτείνει να ρυθμιστεί η κυκλοφορία στο εν θέματι σημείο, όπως εισηγείται η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και τα έξοδα για την απαιτούμενη σήμανση να επιβαρύνουν το Δήμο.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την έκδοση κανονιστικής απόφασης για: α)τη σήμανση της οδού Μπουμπουλίνας και της οδού Παπανικολή στην περιοχή Ποσειδωνίας Κορίνθου πλησίον του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου, οδών

πρόσβασης των μαθητών στο εν λόγω σχολείο, με την τοποθέτηση πληροφοριακής κατακόρυφης σήμανσης μείωσης ταχύτητας τροχοφόρων λόγω προσέγγισης

σχολικού συγκροτήματος, η οποία θα τοποθετηθεί στις θέσεις που σημειώνονται στο σχετικό σχέδιο σήμανσης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και θα πληροί τις εγκεκριμένες οδηγίες της αρ. ΔΜΕΟ/0/3050/31-07-2013 απόφασης του ΥΠ. ΥΠΟΔ. ΜΕΤΑΦ. & ΔΙΚΤΥΩΝ και την κάλυψη της δαπάνης για την απαιτούμενη σήμανση από το Δήμο Κορινθίων, β)τη λήψη προσωρινών μέτρων αστυνόμευσης της κυκλοφορίας για τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών, μετά τη λήψη σχετικής απόφασης από την αρμόδια Αστυνομική Δ/νση Κορινθίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 52 παρ. 2 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ) και γ)την καθοδήγηση και επίβλεψη των μαθητών του εν λόγω σχολείου κατά τις ημέρες και ώρες προσέλευσης και αποχώρησης από σχολικούς τροχονόμους,

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/60/2015.-

 

  1. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Κ. Ζήμος

Κων. Δημητρόπουλος

Μαρ. Δημητριάδη – Κακούρου

Γ. Μουρούτσος

Μ. Καραμαλίκη

Leave a Comment