Απόφαση αριθμ. 8/61/2015

 

  1. Αριθμός Πρακτικού 8

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 08-12-2015

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη – Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 8η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 57716/04-12-2015, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Κων. Δημητρόπουλος, 3)Μαρ. Καραμαλίκη, 4)Μαρ. Δημητριάδη–Κακούρου, 5)Γεωργ. Μουρούτσος, 6)Κων. Ζήμος.

Α π ό ν τ ε ς

1)Στ. Κεφάλας, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Παν. Λαμπρινός.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Απόφαση 61η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί άδειας εισόδου-εξόδου επί της οδού Εθνικής Ανεξαρτησίας με αρ. 49 στην Κόρινθο» θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. 49 ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ»

 

Με την αρ. 47263/8-10-2015 αίτησή της προς το Δήμο, η εταιρεία «ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΑΦΟΙ Δ.ΚΑΚΟΥΡΟΥ Α.Ε.» αιτείται την έγκριση δημιουργίας εισόδου-εξόδου έμπροσθεν Υπαίθριου Σταθμού Αυτοκινήτων της ‘Σταθμός Αυτοκινήτων Αφοί Δ.Κακούρου Α.Ε.’ που βρίσκεται στην οδό Εθν. Ανεξαρτησίας 49, για την άδεια λειτουργίας του σύμφωνα με τα συνημμένα της αίτησης τεχνικά στοιχεία.

Έπειτα από αυτοψία της τεχνικής υπηρεσίας στην ανωτέρω οδό, διαπιστώθηκε η απότμηση πεζοδρομίου σε εύρος πλάτους τεσσάρων (4) μέτρων μεταξύ υφιστάμενου ιστού φωτισμού και δένδρου στο πεζοδρόμιο της οδού .

Γνώμη της υπηρεσίας είναι ότι, για την δημιουργία της αιτούμενης εισόδου –εξόδου του Υπαίθριου Σταθμού Αυτοκινήτων εύρους τεσσάρων (4,0) μέτρων στη θέση που δείχνεται στο συνημμένο της αίτησης σχεδιάγραμμα του μηχανικού Π. Κουϊνη παράπλευρα υπάρχουσας απότμησης πεζοδρομίου, απαιτείται η μεταφορά του υπάρχοντος στο πεζοδρόμιο ιστού δημοτικού φωτισμού κατά 1.20 μ. στη θέση που δείχνεται στο σχετικό συνημμένο διάγραμμα του μηχανικού Παναγιώτη Κουϊνη, λόγω της σημειούμενης διάταξης κυκλοφορίας και χώρων στάθμευσης των οχημάτων εντός του σταθμού.

Η Τεχνική Υπηρεσία γνωμοδοτεί να χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια εισόδου –εξόδου με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

1.Η απαιτούμενη απότμηση του πεζοδρομίου και ο υποβιβασμός του πεζοδρομίου σε εύρος συνολικού πλάτους τεσσάρων (4,00) μέτρων θα γίνει σύμφωνα με το σχέδιο της τεχνικής υπηρεσίας στη θέση που δείχνεται στο σχετικό συνημμένο διάγραμμα του μηχανικού Παναγιώτη Κουϊνη, λαμβάνοντας υπ’ όψη

τις υφιστάμενες συνθήκες κυκλοφορίας -στάθμευσης στην οδό.

2. Η μεταφορά του υπάρχοντος στο πεζοδρόμιο ιστού δημοτικού φωτισμού κατά 1.20 μ. στη νέα θέση που δείχνεται στο σχετικό συνημμένο διάγραμμα του μηχανικού Παναγιώτη Κουϊνη, θα γίνει σύμφωνα με το σχέδιο της τεχνικής υπηρεσίας με έξοδα των ιδιοκτητών και με την επίβλεψη της υπηρεσίας.

3. Εκατέρωθεν της δημιουργούμενης εισόδου-εξόδου να τοποθετηθούν ταμπέλες (Ρ –40), μεταξύ της πρώτης και δεύτερης πλάκας με πρόσοψη προς την κατεύθυνση της οδού με την επιγραφή «Είσοδος Υπαιθρίου Σταθμού Αυτοκινήτων » και τον αριθμό της χορηγούμενης άδειας από τη Δημοτική Αρχή με έξοδα των ιδιοκτητών και με την επίβλεψη της υπηρεσίας.

4. Το οδόστρωμα σε εύρος πλάτους τεσσάρων (4,00) μέτρων επί της δημιουργούμενης εισόδου-εξόδου να διαγραμμιστεί με κίτρινη διαγράμμιση με έξοδα των ιδιοκτητών και με την επίβλεψη της υπηρεσίας

5. Ο Ιστός φωτισμού και το πλησίον φρεάτιο του ηλ/κού δικτύου θα μεταφερθούν με έξοδα των ιδιοκτητών και με την επίβλεψη της υπηρεσίας.

6. Μετά το πέρας των οικοδομικών εργασιών ο εκτελών τις εργασίες, θα προβεί σε καθαρισμό και αποκατάσταση τυχόν ζημιών (οδόστρωμα, κράσπεδα, πεζοδρόμιο, φρεατίων κλπ). Επίσης, ο εκτελών τις εργασίες θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και σήμανσης τόσο, για την ομαλή κυκλοφορία των πεζών και οχημάτων, να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας, όσο και για την πρόληψη ατυχημάτων και ζημιών σε τρίτους για τα οποία θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος.

7. Θα αποκατασταθεί η υπάρχουσα απότμηση με έξοδα των ιδιοκτητών και με την επίβλεψη της υπηρεσίας .

8. Η χορηγούμενη από το Δήμο άδεια για την εκτέλεση των άνω εργασιών, δεν υποκαθιστά άλλες αδειοδοτήσεις που απαιτούνται από τις υπηρεσίες Δόμησης (Πολεοδομία) και Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΔΕΥΑ κλπ) και ισχύει για συνολικό χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, μετά από την προφορική ειδοποίηση της τεχνικής υπηρεσίας τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες νωρίτερα περί της έναρξης των εργασιών με δυνατότητα ανανέωσης μετά από έγγραφη αίτηση.

9. Ο Δήμος  διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγούμενης άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων & προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης (θεομηνίας).

10. Η απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της .

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα πολεοδομικών επεμβάσεων.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης από την Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τα παραπάνω.

 

Ο Πρόεδρος προτείνει την χορήγηση της ως άνω αιτούμενης άδειας εισόδου-εξόδου σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων τη χορήγηση της αιτούμενης από την εταιρεία με την επωνυμία «Σταθμός Αυτοκινήτων Αφοί Δ. Κακούρου Α.Ε.» άδειας δημιουργίας εισόδου –εξόδου έμπροσθεν του υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων ιδιοκτησίας της, που βρίσκεται στην οδό Εθνικής Ανεξαρτησίας αρ. 49 στην πόλη της Κορίνθου με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

 

1. Η απαιτούμενη απότμηση του πεζοδρομίου και ο υποβιβασμός του πεζοδρομίου σε εύρος συνολικού πλάτους τεσσάρων (4,00) μέτρων θα γίνει σύμφωνα με το σχέδιο της τεχνικής υπηρεσίας στη θέση που δείχνεται στο σχετικό συνημμένο στην εισήγηση της υπηρεσίας διάγραμμα του μηχανικού Παναγιώτη Κουϊνη, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες συνθήκες κυκλοφορίας -στάθμευσης στην οδό.

2. Η μεταφορά του υπάρχοντος στο πεζοδρόμιο ιστού δημοτικού φωτισμού κατά 1,20 μ. στη νέα θέση που δείχνεται στο σχετικό συνημμένο στην εισήγηση της υπηρεσίας διάγραμμα του μηχανικού Παναγιώτη Κουϊνη, θα γίνει σύμφωνα με το σχέδιο της τεχνικής υπηρεσίας με έξοδα των ιδιοκτητών και με την επίβλεψη της υπηρεσίας.

3. Εκατέρωθεν της δημιουργούμενης εισόδου-εξόδου να τοποθετηθούν ταμπέλες (Ρ–40), μεταξύ της πρώτης και δεύτερης πλάκας με πρόσοψη προς την κατεύθυνση της οδού με την επιγραφή «Είσοδος Υπαιθρίου Σταθμού Αυτοκινήτων» και τον αριθμό της χορηγούμενης άδειας από τη Δημοτική Αρχή με έξοδα των ιδιοκτητών και με την επίβλεψη της υπηρεσίας.

4. Το οδόστρωμα σε εύρος πλάτους τεσσάρων (4,00) μέτρων επί της δημιουργούμενης εισόδου-εξόδου να διαγραμμιστεί με κίτρινη διαγράμμιση με έξοδα των ιδιοκτητών και με την επίβλεψη της υπηρεσίας.

5. Ο ιστός φωτισμού και το πλησίον φρεάτιο του ηλεκτρικού δικτύου θα μεταφερθούν με έξοδα των ιδιοκτητών και με την επίβλεψη της υπηρεσίας.

6. Μετά το πέρας των οικοδομικών εργασιών ο εκτελών τις εργασίες, θα προβεί σε καθαρισμό και αποκατάσταση τυχόν ζημιών (οδόστρωμα, κράσπεδα, πεζοδρόμιο, φρεατίων κλπ). Επίσης, ο εκτελών τις εργασίες θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και σήμανσης τόσο, για την ομαλή κυκλοφορία των πεζών και οχημάτων, να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα και να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας, όσο και για την πρόληψη ατυχημάτων και ζημιών σε τρίτους για τα οποία θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος.

7. Θα αποκατασταθεί η υπάρχουσα απότμηση με έξοδα των ιδιοκτητών και με την επίβλεψη της υπηρεσίας .

8. Η χορηγούμενη από το Δήμο άδεια για την εκτέλεση των άνω εργασιών, δεν υποκαθιστά άλλες αδειοδοτήσεις που απαιτούνται από τις υπηρεσίες Δόμησης (Πολεοδομία) και Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΔΕΥΑ κλπ) και ισχύει για συνολικό χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, μετά από την προφορική ειδοποίηση της τεχνικής υπηρεσίας τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες νωρίτερα περί της έναρξης των εργασιών με δυνατότητα ανανέωσης μετά από έγγραφη αίτηση.

9. Ο Δήμος  διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγούμενης άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων & προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης (θεομηνίας).

10. Η απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της .

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/61/2015.-

 

  1. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Κ. Ζήμος

Κων. Δημητρόπουλος

Μαρ. Δημητριάδη – Κακούρου

Γ. Μουρούτσος

Μ. Καραμαλίκη

Leave a Comment