Απόφαση αριθμ. 8/62/2015

 

  1. Αριθμός Πρακτικού 8

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 08-12-2015

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη – Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 8η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 57716/04-12-2015, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Κων. Δημητρόπουλος, 3)Μαρ. Καραμαλίκη. 4)Μαρ. Δημητριάδη – Κακούρου, 5)Γεωργ. Μουρούτσος, 6)Κων. Ζήμος,

Α π ό ν τ ε ς

1)Στ. Κεφάλας, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Παν. Λαμπρινός.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Απόφαση 62η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί μεταφοράς καθιστικού (παγκάκι) επί του πεζόδρομου της Κολοκοτρώνη αρ. 2 στην Κόρινθο» θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ : Μεταφορά καθιστικού επί του πεζόδρομου της Κολοκοτρώνη αρ. 2 στην

Κόρινθο

ΣΧΕΤ. 1. αρ. 48617/13-10-2015 αίτηση

2. αρ. 40659/11-09-2015 αίτηση

3. αρ. 52316/4-11-2015 αίτηση

Κατόπιν της άνω αρ. 1 σχετικής του θέματος αίτησης, με την οποία ζητείται η μεταφορά καθιστικού (παγκάκι) έναντι της προβολής του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Παναγιώτη Παππά του Σταύρου (αρ. 6890/30-06-2009 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας) επί του πεζόδρομου της Κολοκοτρώνη αρ. 2 στην Κόρινθο, γνώμη της υπηρεσίας είναι ότι, δεν δύναται να απομακρυνθεί σε γειτονική από την υπάρχουσα θέση προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ελεύθερος χώρος για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (αρ. 2 και 3 σχετικό) εμβαδού κατάληψης 2 μ2 έναντι της προβολής του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, αφ’ ενός λόγω της μικρής διάρκειας (μέχρι την 31-12-2015) επιτρεπόμενης άδειας από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος έναντι της πρόσοψης κατά τη σχετική υπεύθυνη δήλωση και αφετέρου διότι η ζητούμενη παραχώρηση του κ.χ. δεν αποτελεί λόγο αλλαγής της διαμόρφωσης του αστικού εξοπλισμού στον υπ΄ όψη πεζόδρομο .

Σημειώνεται ότι σήμερα, είναι σε διαβούλευση σχετικός κανονισμός στον οποίο καθορίζονται γενικές αρχές και απαγορεύσεις για την ελεύθερη χρήση του αστικού εξοπλισμού στους κ.χ.

Κατόπιν τούτων παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε για τον εν λόγω θέμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 άρθρο 83 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» για λήψη απόφασης από το Δ.Σ.

Συνημμένα :

1. αρ. 48617/13-10-2015, αρ. 40659/11-09-2015 και 52316/4-11-2015 αιτήσεις με συνημμένο σχέδιο

2. Αντίγραφο Υπεύθυνης δήλωσης

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την μη αποδοχή του αιτήματος του Παναγιώτη Παππά για μεταφορά καθιστικού (παγκάκι) έναντι της προβολής του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας του επί του πεζοδρόμου της οδού Κολοκοτρώνη αριθμ. 2 στην Κόρινθο, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/62/2015.-

 

  1. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Κ. Ζήμος

Κων. Δημητρόπουλος

Μαρ. Δημητριάδη – Κακούρου

Γ. Μουρούτσος

Μ. Καραμαλίκη

 

Leave a Comment