Απόφαση αριθμ. 8/63/2015

 

  1. Αριθμός Πρακτικού 8

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 08-12-2015

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη – Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 8η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 57716/04-12-2015, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1) Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Κων. Δημητρόπουλος, 3)Μαρ. Καραμαλίκη. 4)Μαρ. Δημητριάδη – Κακούρου, 5)Γεωργ. Μουρούτσος, 6)Κων. Ζήμος,

Α π ό ν τ ε ς

1)Στ. Κεφάλας, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Παν. Λαμπρινός.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Απόφαση 63η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση Εισόδου -Εξόδου Οχημάτων» θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ : Έγκριση Εισόδου -Εξόδου Οχημάτων

ΣΧΕΤ. 1. Η από 17-9-2015 αίτηση του κ. Δρούσκα Νικολάου

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου και κατόπιν εξέτασης του φακέλου δικαιολογητικών για το αίτημα Έγκρισης Εισόδου – Εξόδου Οχημάτων του Συνεργείου Επισκευής Ψυγείων Αυτοκινήτων, ιδιοκτησίας κ. Δρούσκα Νικολάου, σε οικόπεδο εκτός σχεδίου πόλεως στην Ποσειδωνία Κορίνθου, επί Δημοτικής Οδού εισηγούμεθα θετικά και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

Ο Πρόεδρος προτείνει την αναβολή του θέματος, διότι η αιτιολόγηση της ανωτέρω εισήγησης και συνακόλουθη ενημέρωση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι ελλιπής.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006 και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Αναβάλει τη συζήτηση του θέματος και ορίζει την επιστροφή του σχετικού φακέλου και της εισήγησής του στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, προκειμένου να επαναδιατυπωθεί η εισήγηση αναλυτικά, με ακριβή περιγραφή των διαστάσεων, της θέσης και λοιπών στοιχείων της εν θέματι άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων, την οποία εισηγείται η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσίων, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/63/2015.-

 

  1. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Κ. Ζήμος

Κων. Δημητρόπουλος

Μαρ. Δημητριάδη – Κακούρου

Γ. Μουρούτσος

Μ. Καραμαλίκη

Leave a Comment