Απόφαση αριθμ. 20/220/2015

 Αριθμός Πρακτικού 20

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 04-08-2015

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 4η Αυγούστου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 11:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 33688/31-07-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Μπάκουλης Δημ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Ν.), 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γ., 6)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ., 2)Γκουργιώτης Αλεξ., 3) Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 220η: Ο Πρόεδρός εισηγούμενος τo 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Παραπομπή του θέματος της μίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, για απευθείας μίσθωση λόγω άγονων δημοπρασιών» υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την υπ΄ αριθμ. 19/417/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί “Ανάγκης μεταστέγασης του 5ου Νηπιαγωγείου και του 13ου Νηπιαγωγείου”, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η λύση της μίσθωσης του ακινήτου στην οδό Εφύρας Πάροδος 7 στην πόλη της Κορίνθου, όπου στεγάζεται το 5ο Νηπιαγωγείο Κορίνθου και η αναγκαιότητα νέας μίσθωσης κατάλληλου ακινήτου.

Στην συνέχεια υπενθυμίζει στα μέλη της επιτροπής την υπ’ αριθμ. 29/567/2014 απόφασή της, με την οποία καθορίστηκαν όροι διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη μεταστέγαση του εν λόγω σχολείου. Κατόπιν της αριθμ. 65455/01-12-2014 σχετικής αναλυτικής διακήρυξης του Δημάρχου και της υπ’ αριθμ. 65456/01-12-2014 σχετικής περίληψης διακήρυξης και μέχρι το πέρας της προθεσμίας, ουδείς φάκελος προσφοράς για την εν λόγω μίσθωση κατατέθηκε στο Δήμο Κορινθίων.

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 3/35/2015 απόφασή της, επανακαθόρισε τους όρους διακήρυξης για την ως άνω αναφερόμενη μίσθωση, κατόπιν εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 25344/12-06-2015 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου και η υπ’ αριθμ. 25346/12-06-2015 σχετική περίληψη διακήρυξης, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, όμως μέχρι τις 03-07-2015, που έληγε η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων – προσφορών, ουδείς κατέθεσε προσφορά στο Δήμο Κορινθίων, οπότε η δημοπρασία υπήρξε άγονη.

Κατόπιν των ανωτέρω δύο άγονων δημοπρασιών για την εν θέματι μίσθωση, ο Πρόεδρος προτείνει την απευθείας μίσθωση ακινήτου για τη μεταστέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου από το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και το σχετικό φάκελο της εν θέματι διαδικασίας μίσθωσης, τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 και αυτές του Π.Δ. 270/1981

ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Κηρύσσει άγονη τη διαδικασία δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για μεταστέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου, η οποία έγινε σύμφωνα με την αριθμ.3/35/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και τις συνακόλουθες 25344/12-06-2015 αναλυτική διακήρυξη Δημάρχου Κορινθίων και 25346/12-06-2015 περίληψη αυτής.

Β.- Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου για την απευθείας μίσθωση ακινήτου για τη μεταστέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 20/220/2015.-

 

Ο Πρόεδρoς Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Φαρμάκης Γεώργιος

Βλάσσης Δημήτριος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

Μπάκουλης Δημήτριος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Σταυρέλη Νικόλαο)

Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment