Απόφαση αριθμ.20/224/2015

 Αριθμός Πρακτικού 20

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 04-08-2015

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 4η Αυγούστου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 11:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 33688/31-07-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Μπάκουλης Δημ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Ν.), 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γ., 6)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ., 2)Γκουργιώτης Αλεξ., 3) Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 224η: Ο Πρόεδρoς συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: ”Αίτημα εξώδικου συμβιβασμού για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου ”.

 

Με το υπ΄ αριθμ. 24392/09-06-2015 αίτημά τους οι Ζαφειρόπουλος Ιωάννης του Βασιλείου ιδιοκτήτης σε ποσοστό 50% και η Ζαφειροπούλου Μαρία του Βασιλείου ιδιοκτήτρια του λοιπού 50% γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 0603020 που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» στο Ο.Τ.773 ζητούν τον εξώδικο συμβιβασμό προκειμένου να εκπληρώσουν την υποχρέωση τους προς το Δήμο Κορινθίων, η οποία αφορά 17,705 τ.μ. για έκαστο, μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα.

 

Η πρόταση των αιτούντων ανέρχεται στην αξία των 120€/τ.μ. και συμφωνεί με την 24/512/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, δηλαδή δέχονται να εισφέρουν στο Δήμο για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα το συνολικό ποσό των (17,705+17,705)τ.μ.*120€/ τ.μ. =4.249,20€. Η πρόταση των αιτούντων είναι εύλογη και κατά τη γνώμη της υπηρεσίας θα πρέπει να γίνει αποδεκτή.

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τις δικές σας αποφάσεις και ενέργειες.

 

Συνημμένα:

  1. Αντ/φο Αίτησης υπ’Αριθμ.24392/2015 Ζαφειρόπουλου Ιωάννη και Μαρίας

  2. Αντ/φο Πινάκων και Διαγραμμάτων Πράξης Εφαρμογής

  3. Αντ/φο της 24/512/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων

 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια προτείνει να ορίσουν πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει επί του αιτήματος της ανωτέρω, περί εξώδικου συμβιβασμού για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου, ως προς τον καθορισμό τιμής μονάδος, με προτεινόμενη από πλευράς του τιμή μονάδος τα 120€ /τμ, για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα, επιφάνειας 17,705 τ.μ. για έκαστο, που οφείλουν οι αιτούντες στο Δήμο Κορινθίων για την κατά 50% ιδιοκτησία τους αντίστοιχα σε γεωτεμάχιο με αριθμ. Κτημ. 0603020 στο Ο.Τ.773 του σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων και για τον λόγο αυτόν προτείνει τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Φιλιππίδη Παυλίνα – Ιωάννα.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προεδρεύοντος και της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

(μειοψηφούντος του κ. Πανταζή Βασ., διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Φιλιππίδη Παυλίνα – Ιωάννα προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί αιτήματος των Ζαφειρόπουλου Ιωάννη και Ζαφειροπούλου Μαρίας περί εξώδικου συμβιβασμού για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα λόγω ένταξης ιδιοκτησίας αυτών στο σχέδιο πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου, ως προς τον καθορισμό τιμής μονάδος, με προτεινόμενη από πλευράς τους τιμή μονάδος τα 120€ /τμ, για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα επιφάνειας 17.705 τ.μ. για έκαστο, που οφείλουν οι αιτούντες στο Δήμο Κορινθίων για την κατά 50% ιδιοκτησία τους αντίστοιχα σε γεωτεμάχιο με αριθμ. Κτημ. 0603020 στο Ο.Τ. 773 του σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.

 

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013 , όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 20/224/2015.-

 

Ο Πρόεδρoς Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Φαρμάκης Γεώργιος

Βλάσσης Δημήτριος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

Μπάκουλης Δημήτριος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Σταυρέλη Νικόλαο)

Πανταζής Βασίλειος

 

Leave a Comment