Απόφαση αριθμ. 27/351/2015

 Αριθμός Πρακτικού 27

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 20-11-2015

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 20η Νοεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 54405/16-11-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

 

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Μπάκουλης Δ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Σταυρέλης Ν., 6)Πανταζής Βασ..

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Παππάς Αντ., 3) Γκουργιώτης Αλεξ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 351η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» λέει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 53345/ 10-11-2015 αίτησή του προς τον Δήμαρχο Κορινθίων, ο πρώην Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου, Βατουσιάδης Νικόλαος αιτήθηκε τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου, προκειμένου να τον εκπροσωπήσει ενώπιον του ακροατηρίου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου, καθώς σύμφωνα με τα κάτωθι κλητήρια θεσπίσματα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου :

1.Υπ’αριθμ. Β.Κλ. αν.3223/13/ 23-06-2015, για τις 12-02-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9 πμ.

2.Υπ’αριθμ. Β.Κλ. αν.2215/13/29-09-2015, για τις 30-05-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 πμ.

3.Υπ’αριθμ. Β.Κλ. αν.2214/13/29-09-2015, για τις 30-05-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 π.μ.

4.Υπ’αριθμ. Β.Κλ. αν.2213/13/29-09-2015, για τις 30-05-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 π.μ

5.Υπ’αριθμ. Β.Κλ. Ε15/296/15-10-2015, για τις 18-12-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9 π.μ

τα οποία και επισυνάπτει στην αίτησή του, οφείλει να εμφανιστεί αυτοπροσώπως στις οριζόμενες ημέρες και ώρες, ενώπιον του ακροατηρίου του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου ως Αντιδήμαρχος του Δήμου Κορινθίων για τις άνω υποθέσεις, που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων του ως Αντιδημάρχου Καθαριότητας του Δήμου Κορινθίων.

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 244 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 51 του Ν. 3979/2011, «… Οι δήμοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται στη νομική στήριξη των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, όταν διώκονται ποινικώς για αδικήματα, που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. … Η εκπροσώπηση συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας, μετά από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, ύστερα από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 176 του Ν. 3852/2010, αντίστοιχα. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών.»

 

Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο ότι στο Δήμο Κορινθίων δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, ο Πρόεδρος προτείνει τον ορισμό του δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Γιαννίκου Γεωργίου, προκειμένου για την υπεράσπιση του πρώην Αντιδημάρχου Καθαριότητας Κορινθίων κ. Βατουσιάδη Νικολάου.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 53345/ 10-11-2015 αίτηση του Βατουσιάδη Νικολάου, τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρ. 244 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 51 του Ν. 3979/2011 και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

(μειοψηφούντος του κ. Πανταζή Βασ., διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων το δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Γιαννίκο Γεώργιο, στον οποίο δίνει εντολή να εκπροσωπήσει ως συνήγορος υπεράσπισης τον πρώην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Δήμου Κορινθίων κ. Βατουσιάδη Νικόλαο σε υποθέσεις που αφορούν την άσκηση των καθηκόντων του ως Αντιδημάρχου, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013) , καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 27/351/2015.-

 

Ο Πρόεδρoς Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Φαρμάκης Γεώργιος

Βλάσσης Δημήτριος

Μπάκουλης Δημήτριος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

Σταυρέλης Νικόλαος

Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment