Απόφαση αριθμ. 28/366/2015

 Αριθμός Πρακτικού 28

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 30-11-2015

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 30η Νοεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 55908/25-11-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Μπάκουλης Δ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Ν.), 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 6)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Παππάς Αντ., 3) Γκουργιώτης Αλεξ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 366η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτημα εξώδικου συμβιβασμού αποζημίωσης επικειμένων λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: “Αίτημα εξώδικου συμβιβασμού αποζημίωσης επικειμένων λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο Σχέδιο Πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα- Δέλτα Κορίνθου”

 

Με το υπ’ αριθμ. 50212/21-1-2015 αίτημα των 1. Αγγελικής Γ.Θωμάκη συζ. Καββαδία 2.Παντελίτσας Γ. Θωμάκη και 3. Χαρίκλειας Γ. Θωμάκη δια της πληρεξουσίας δικηγόρου αυτών Παυλίνας -Ιωάννας Φιλιππιδη, ιδιοκτητριών των γεωτεμαχίων με αρ.κτ.0613046 & 0613055 & 0613052 που βρίσκονται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή “Μπαθαρίστρα- Δέλτα” στα ΟΤ 851 & ΚΧ 849,850,852 με ποσοστά ιδιοκτησίας επ’ αυτών εκάστης όπως προσδιορίζονται και στην 12/2013 διορθωτική πράξη της Πράξης Εφαρμογής, ζητούν τον εξώδικο συμβιβασμό προκειμένου να αποζημιωθούν για τα απαλλοτριούμενα επικείμενα των ιδιοκτησιών τους δηλαδή (8) Μεγάλες Ελιές, (1) Μεγάλη Συκιά και (1) Μικρή Αμυγδαλιά σύμφωνα με τις αξίες επικειμένων που προσδιορίστηκαν με το Αρ. 1/2013 πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων της επιτροπής του Π.Δ. 5/1986 (ΦΕΚ 2Α), δηλαδή με 210€/τεμ. Μεγάλης Ελιάς, 105€/τεμ. Μεγάλης Συκιάς και 50€/τεμ. Μικρής Αμυγδαλιάς.

 

Η ανωτέρω πρόταση αποζημίωσης κρίνεται εύλογη από την υπηρεσία μας καθώς συμφωνεί με το είδος/ποσότητα/κατάσταση επικειμένων των κυρωμένων Πινάκων Επικειμένων(66264/6-12-12 Αποφ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου) και με τις αξίες επικειμένων της αρμόδιας επιτροπής του Π.Δ.5/1986 (αρ.1/2013 πρακτικό )και ως εκ τούτου θα πρέπει οι αιτούντες να αποζημιωθούν:

α.Για (8) Μεγάλες Ελιές 8x 210=1680€

β.Για (1) Μεγάλη Συκιά 1x 105=105€

γ.Για (1) Μικρή Αμυγδαλιά 1x 50= 50€

Η συνολική αποζημίωση θα ανέλθει σε (1680+105+50=) 1835€ και θα αναλογιστεί στους ανωτέρω στα ποσοστά συνιδιοκτησίας τους στο γεωτεμάχιο με αρ.κτ.0613046 από το οποίο προκύπτουν όλα τα απαλλοτριούμενα επικείμενα. Δηλαδή :

  1. Αγγελική Γ. Θωμάκη 1835€ x14,286%=262,14 €

  2. Παντελίτσα Γ. Θωμάκη 1835€ x42,857%=786,43

  3. Χαρίκλεια Γ. Θωμάκη 1835€ x42,857%=786,43

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τις δικές σας αποφάσεις και ενέργειες.

Συνημμένα :

1.Φωτ/φο Αίτησης υπ’ αριθμ.50212/2015 Θωμάκη Αγγελικής, Παντελίτσας και Χαρίκλειας

2.Φωτ/φο κυρωμένων Πινάκων της 12/2013 διορθωτικής πράξης της Πράξης Εφαρμογής

3.Φωτ/φο κυρωμένων Πινάκων Επικειμένων

4. Φωτ/φο του 1/2013 Πρακτικού Επιτροπής του Π.Δ. 5/1986

 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια προτείνει να ορίσουν πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει επί του αιτήματος των ανωτέρω περί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση επικειμένων συνολικού ποσού αποζημίωσης των συνιδιοκτητών από το Δήμο Κορινθίων 1835,00€ και για τον λόγο αυτόν προτείνει τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείου Κορίνθου κ. Αναστασοπούλου Αικατερίνη.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του.κ. Πανταζή Βασ., διότι διαφωνεί με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητά να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Αναστασοπούλου Αικατερίνη, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του αιτήματος των κ.κ. Θωμάκη Αγγελικής, Παντελίτσας και Χαρίκλειας περί εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση επικειμένων, λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο Σχέδιο Πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου, ιδιοκτητριών των γεωτεμαχίων με αρ. κτ. 0613046, 0613055 και 0613052, που βρίσκονται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου, περιοχή “Μπαθαρίστρα- Δέλτα” στα ΟΤ 851 και ΚΧ 849, 850, 852, η οποία αιτούμενη αποζημίωση ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 1835,00€, σύμφωνα με τις αξίες επικειμένων που προσδιορίστηκαν με το αρ. 1/2013 πρακτικό εκτίμησης αξίας επικειμένων της επιτροπής του Π.Δ.5/1986.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 28/366/2015.-

 

Ο Πρόεδρoς Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Φαρμάκης Γεώργιος

Βλάσσης Δημήτριος

Μπάκουλης Δημήτριος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Σταυρέλη Νικόλαο)

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment