Απόφαση αριθμ. 30/396/2015

 Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 15-12-2015

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 15η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 58898/11-12-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Πανταζής Βασ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ. 4)Παππάς Αντ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 396η: Ο Πρόεδρoς, εισηγούμενος τo 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτημα αποζημίωσης γης και επικειμένων με συμβιβασμό και συμψηφισμό, λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «Αίτημα αποζημίωσης γης και επικειμένων με συμβιβασμό και συμψηφισμό, λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου»

 

 

Με το αριθμ. 53313/10-11-2015 αίτημά της η κ.Δαμούλου Βασιλική του Παναγιώτη ιδιοκτήτρια του με Αρ.κτ. 0517022 γεωτεμαχίου σε ποσοστό 100% που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή “Μπαθαρίστρα- Δέλτα” στο Ο.Τ. 673 ζητά τον εξώδικο συμβιβασμό :

α) για την αποζημίωση ελλείμματος γης 48,11 τ.μ. με 120 €/τ.μ. δηλαδή με το ποσό των (48,11*120)=5.773,20

β) για την αποζημίωση των επικειμένων της ως άνω ιδιοκτησίας της σύμφωνα με τις τιμές μονάδας που καθορίστηκαν από την Επιτροπή του Π.Δ. 5/1986 στο Πρακτικό Εκτίμησης αξίας Επικειμένων του σχεδίου πόλης περιοχή “Μπαθαρίστρα -Δέλτα”. Δηλαδή να αποζημιωθεί για τα επικείμενα που της αναλογούν με 3.620,50

Επίσης ζητά τον συμψηφισμό της ανωτέρω αποζημίωσης συνολικών Ευρώ (5773,20+3620,50)= 9.393,70€ με το υπόλοιπο εκ των 11.014,90€ εισφοράς σε χρήμα που οφείλει για το τελικό οικόπεδο 09 του Ο.Τ.673 που της αποδόθηκε από την Πράξη Εφαρμογής του σχεδίου πόλη περιοχής “Μπαθαρίστρα -Δέλτα”.

Οι τιμές μονάδας με τις οποίες ζητά να αποζημιωθεί η αιτούσα είναι σύμφωνες αφενός για τη γη με την υπ’αριθμ. 512/13-11-2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων και αφετέρου με το Πρακτικό Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων. Συνεπώς και η υπηρεσία μας είναι σύμφωνη ότι ο Δήμος θα πρέπει να αποζημιώσει:

α) το έλλειμμα γης 48,11 τ.μ με 120 €/τ.μ. δηλαδή με το ποσό των 5.773,20

β) τα επικείμενα σύμφωνα με τον παρακάτω αναλυτικό Πίνακα, δηλαδή με το ποσό των 3.620,50€

 

 

Συνολικά η αποζημίωση της κ.Δαμούλου Βασιλικής βάση των ανωτέρω (α) και (β) θα πρέπει να ανέλθει σε 5.773,20 + 3.620,50 = 9.393,70 €

Σε ότι αφορά τον συμψηφισμό της εναπομένουσας οφειλομένης εισφοράς σε χρήμα με το εδώ προσδιορισμένο δικαίωμα αποζημίωσης, κοινοποιούμε την παρούσα εισήγηση καθώς και την αίτηση της κας Δαμουλή στις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου ώστε να αποφανθούν εάν μπορεί να συντελεστεί αυτός και με ποιόν τρόπο.

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τις δικές σας αποφάσεις και ενέργειες.

Συνημμένα :

  1. 1.Αντ/φο Αίτησης υπ’ αριθμ.53313/10-11-2015 Δαμούλου Βασιλικής

  2. 2.Αντ/φο Πίνακας αποζημίωσης Επικειμένων σελ. 56 & 58

  3. 3.Αντ/φο Πρακτικού Επιτροπής του (Π.Δ. 5/86) εκτίμησης Αξίας Επικειμένων σελ. 1,2,4,5

  4. Αντ/φο Πινάκων και Διαγραμμάτων Πράξης Εφαρμογής

  5. Αντ/φο Πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα τελικού οικοπέδου 09 Ο.Τ.673

 

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια προτείνει να ορίσουν πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει επί του αιτήματος της ανωτέρω περί εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση γης και επικειμένων συνολικού ποσού αποζημίωσης από το Δήμο Κορινθίων 9.393,70 € και για τον λόγο αυτόν προτείνει τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείου Κορίνθου κ. Σπηλιοπούλου Χριστίνα.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Σπηλιοπούλου Χριστίνα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του αιτήματος της κ. Δαμούλου Βασιλικής περί εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση γης και επικειμένων λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο Σχέδιο Πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου, του με Αρ.κτ. 0517022 γεωτεμαχίου που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου, περιοχή “Μπαθαρίστρα- Δέλτα” στο Ο.Τ. 673, η οποία αιτούμενη αποζημίωση ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 9.393,70€, σύμφωνα την υπ’ αριθμ. 512/13-11-2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων και με τις αξίες επικειμένων που προσδιορίστηκαν με το αρ. 1/2013 πρακτικό Εκτίμησης Αξίας Επικειμένων της επιτροπής του Π.Δ.5/1986.

 

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/396/2015.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Φαρμάκης Γεώργιος

Βλάσσης Δημήτριος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

Σταυρέλης Νικόλαος

Leave a Comment