Απόφαση αριθμ. 30/398/2015

 Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 15-12-2015

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 15η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 58898/11-12-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Πανταζής Βασ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ. 4)Παππάς Αντ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 398η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την από 15-12-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, Τμήματος Έργων και μελετών του Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα: «Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση του Χώρου Διάθεσης Απορριμμάτων στην Τ.Κ. Περιγιαλίου»,

Σχετ. : 1) Η με αρ.πρ.)23062/1648/13-05-2015 πρόσκληση ακρόασης του Δασαρχείου .

 

Παρακαλούμε όπως ορίσετε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου και την ένταξη στο άρθρο 67 του ν.998/1979 της έκτασης στην θέση “Ράχιανη” της Τ.Κ. Περιγιαλίου της Δ.Ε.Άσσου-Λεχαίου , ιδιοκτησίας Δήμου Κορινθίων, ύστερα από την ως άνω σχετική πρόσκληση ακρόασης ενδιαφερομένου του Δασαρχείου Κορίνθου που αφορά το πρωτόκολλο μήνυσης για εκχέρσωση αναδασωτέας περιοχής και την επικείμενη έκδοση πρωτοκόλλου αποβολής.

 

Συνημμένα :

1.Αρ.πρ.23062/1648/13-5-15 έγγραφο του Δασαρχείου Κορίνθου

2.Αρ.πρ.4163/8-3-88 απόφαση Νομάρχη

3.Αρ.πρ.29408/7-1-88 διαβίβαση απόφασης Κοινότητας Περιγιαλίου για ορισμό επιτροπής καταλληλότητας.

4.Αρ.πρ.148/26-1-88 απόφαση Νομάρχη.

5.18622/2-3-1966 συμβόλαιο.

6.3533/14-6-1988 συμβόλαιο.

 

Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Δασαρχείου Κορίνθου, αναφορικά με το πρωτόκολλο μήνυσης για εκχέρσωση αναδασωτέας περιοχής και την επικείμενη έκδοση πρωτοκόλλου αποβολής, καθώς και θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη στο άρθρο 67 του ν.998/1979 της έκτασης στην θέση “Ράχιανη” της Τ.Κ. Περιγιαλίου της Δ.Ε.Άσσου-Λεχαίου, ιδιοκτησίας Δήμου Κορινθίων, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. Για το λόγο αυτό προτείνει το δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Μάρκελλο Παύλο – «Π. Μάρκελλος – Ε. Τρυφωνοπούλου – Μ. Μαρκέλλου Δικηγορική Εταιρεία».

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση το δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Μάρκελλο Παύλο – «Π. Μάρκελλος – Ε. Τρυφωνοπούλου – Μ. Μαρκέλλου Δικηγορική Εταιρεία», στον οποίο δίνει εντολή να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Δασαρχείου Κορίνθου, αναφορικά με το πρωτόκολλο μήνυσης για εκχέρσωση αναδασωτέας περιοχής και την επικείμενη έκδοση πρωτοκόλλου αποβολής και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ένταξη στο άρθρο 67 του ν.998/1979 της έκτασης στην θέση “Ράχιανη” της Τ.Κ. Περιγιαλίου της Δ.Ε.Άσσου-Λεχαίου , ιδιοκτησίας Δήμου Κορινθίων.

 

Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου – δικηγορικής εταιρείας θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013) , καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/398/2015.-

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Φαρμάκης Γεώργιος

Βλάσσης Δημήτριος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

Σταυρέλης Νικόλαος

Leave a Comment