Απόφαση αριθμ. 31/410/2015

 Αριθμός Πρακτικού 31

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-12-2015

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 59644/17-12-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Σταυρέλης Νικ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γεωργ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ., 2)Γκουργιώτης Αλεξ., 3) Κορδώσης Χρ., 4)Πανταζής Βασ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 410η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί εισηγήσεως για καθορισμό τιμής μονάδος σε ό,τι αφορά εξώδικους συμβιβασμούς για αποζημιώσεις ελλείμματος γης και μετατροπές εισφοράς γης σε χρήμα, λόγω ένταξης ιδιοκτησιών στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα -Δέλτα Κορίνθου», θέτει υπόψη της Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών του Τμήματος Πολεοδομίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που έχει ως εξής :

 

Θέμα :«Καθορισμός τιμής μονάδος σε ότι αφορά εξώδικους συμβιβασμούς για αποζημιώσεις ελλείμματος γης και μετατροπές εισφοράς γης σε χρήμα, λόγω ένταξης ιδιοκτησιών στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα -Δέλτα Κορίνθου»

 

-Με την με αριθμό 3920/ 15-5-2009 Απόφαση του Νομάρχη Κορινθίας κυρώθηκε η Πράξη Εφαρμογής του σχεδίου πόλης επέκτασης της πόλης της Κορίνθου στην περιοχή “Μπαθαρίστρα- Δέλτα”.

Στους Πίνακες της Πράξης Εφαρμογής στην στήλη (47) καταγράφονται οι υποχρεώσεις σε χρήμα ΑΠΟ την ιδιοκτησία και συγκεκριμένα το σύνολο των υποχρεώσεων ανά ιδιοκτήτη λόγω μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα ενώ στη στήλη (50) καταγράφονται οι υποχρεώσεις σε χρήμα ΠΡΟΣ την εκάστοτε ιδιοκτησία και συγκεκριμένα, σε ότι αφορά ιδιοκτησίες που βρίσκονται στο αραιοδομημένο τμήμα του σχεδίου πόλεως, το σύνολο της αποζημίωσης που δικαιούται κάθε ιδιοκτήτης από τον Δήμο λόγω ελλείμματος γης.

-Με την 24/512/13-11-2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων καθορίστηκε η τιμή εισφοράς γης μετατρεπόμενης σε χρήμα για την περιοχή του σχεδίου πόλης περιοχής “Μπαθαρίστρα-Δέλτα” σε 120,00 €/τ.μ. είτε πρόκειται για δικαστική παράσταση είτα για εξώδικο συμβιβασμό. Σημειώνεται ακόμη ότι η αξία της γης είτε αφορά την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα είτε αφορά την αποζημίωση ελλείμματος γης δεν μπορεί να διαφέρει καθώς αφορά την ίδια φύση πράγματος.

-Με τις με αριθμό πρωτ. 64535/28-11-2014 και 64537/28-11-2014 Εισηγήσεις μας προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων ζητήθηκε να ορισθεί δικηγόρος ώστε να γνωμοδοτήσει για την αξία γης σε ότι αφορά αντίστοιχα την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα και την αποζημίωση ελλείμματος γης για το σύνολο της εντός σχεδίου περιοχής “Μπαθαρίστρα-Δέλτα” προκειμένου να δύνανται οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου να συντάσσουν Πρακτικό Εξώδικου Συμβιβασμού και οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Πολεοδομίας είτε να εκδίδουν την πράξη επιβολής των μετατρεπόμενων εισφορών γης σε χρήμα είτε να συντάσσουν κατάσταση πληρωμής αποζημίωσης λόγω ελλείμματος γης με μόνη την αίτηση των ιδιοκτητών για αποζημίωσή τους.

-Όπως και έγινε αντίστοιχα με τις 30/577/2014 και 30/576/2014 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής στις οποίες αμφότερες ορίστηκε να γνωμοδοτήσει για το θέμα η Δικηγόρος Παυλίνα-Ιωάννα Φιλιππίδη.

-Με το παραπάνω σκεπτικό ότι δηλαδή η αξία της γης στις δύο περιπτώσεις δεν δύναται να διαφέρει ουσιαστικά, μας διαβιβάστηκε με το αριθμό πρωτ.52905/06-11-2015 η υπ’αριθμ.πρωτ.42162/18-92015 γνωμοδότηση της δικηγόρου Παυλίνας-Ιωάννας Φιλιππίδη. Στη γνωμοδότηση γίνεται περιγραφή της έρευνας της δικηγόρου και επιγραμματικά εδώ αναφέρουμε την επικοινωνία της με Συμβολαιογράφους της Κορίνθου και έρευνα μεταβιβαστικών συμβολαίων, αξία των οικοπέδων σύμφωνα με τη Δ.Ο.Υ Κορίνθου, διαδικτυακή έρευνα πωλητηρίων συμβολαίων, έρευνα δικαστικών αποφάσεων…. Επιγραμματικά εδώ μεταφέρουμε τα ουσιώδη από τη γνωμοδότηση ότι τα πραγματικά στοιχεία είναι λιγοστά και οι αξίες γης σήμερα κυμαίνονται από 57€/τ.μ.(μεταβιβαστικό συμβόλαιο έως και 160€/τ.μ. ή πιο πρόσφατα 150€/τ.μ. (δικαστικές αποφάσεις). Καταλήγει λοιπόν ότι η πιο σώφρον επιλογή είναι αυτή της επικαιροποίησης της 512/2013 Απόφασης Δ.Σ. Κορινθίων δηλαδή να αποτιμηθεί η αξία των οικοπέδων της περιοχής Μπαθαρίστρα -Δέλτα και σε ότι αφορά έλλειμμα γης ή μετατροπή εισφοράς γης στο ποσό των 120€/τ.μ.

 

Η γνωμοδότηση βρίσκει σύμφωνη την υπηρεσία μας με την εξής διάκριση, οι περιπτώσεις όπου το σύνολο ελλειμμάτων γης συνιδιοκτητών ιδίων ιδιοκτησιών είναι μεγάλο και μάλιστα μεγαλύτερο των 400τ.μ.( όπου ορίζεται η αρτιότητα οικοπέδου κατά κανόνα) θα πρέπει να εξετάζονται ιδιαιτέρως με βάση το παρακάτω σκεπτικό.

Στην τιμή αγοραπωλησίας γης εντός σχεδίου εμπεριέχεται συνήθως και η αναλογούσα εισφορά σε χρήμα η οποία από το νόμο κατευθύνεται στα έργα υποδομής της περιοχής και η οποία επιβαρύνει επί της ουσίας τον ιδιοκτήτη ή τον αγοραστή τελικού οικοπέδου. Παραδείγματος χάριν συνιδιοκτήτες γεωτεμαχίου δικαιούνται αποζημίωση λόγω ελλείμματος γης συνολικά 500τ.μ. ΕΑΝ εδύνατο ο σχεδιασμός να τους αποδώσει σε πραγματική γη το έλλειμμα των 500 τ.μ. αυτοί θα καλούνταν να εισφέρουν σε χρήμα (υπολογισμένο με την κλίμακα) 50 τ.μ. Ομοίως εάν θέλουν οι ιδιοκτήτες μετά την αποζημίωσή τους να αγοράσουν ένα οικόπεδο 500 τ.μ. θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον και τα 50 τ.μ. της αναλογούσας εισφοράς σε χρήμα. Με το παραπάνω σκεπτικό καταλήγουμε ότι, υποθέτοντας την μέση εμπορική αξία σε 100€/τ.μ. θα αγόραζε κάποιος ένα οικόπεδο των 500 τ.μ. απαλλαγμένο από το βάρος της εισφοράς σε χρήμα αφού αυτό το βάρος θα συμπεριλαμβανόταν στην τιμή μονάδας και θα επιβαρύνονταν οικονομικά για 500+50=550τ.μ. ή 100€/τ.μ*500 τ.μ.=x€/τ.μ.*550τ.μ. δηλαδή η τιμή οικοπέδου θα ήταν ποσοστό της εμπορικής αξίας x =100€/τ.μ*500/550=90,90€/τ.μ. το οποίο οικόπεδο θα όφειλε επιπλέον και την εισφορά σε χρήμα υπολογιζόμενη στο παράδειγμα ως ποσοστό της εμπορικής αξίας 100€/τ.μ*50/550=9,10€/τ.μ. Η παραπάνω συλλογιστική δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε μικρά ελλείμματα γης, μικρότερα του κατά κανόνα αρτιότητας εμβαδού (εδώ 400τ.μ.) διότι σε αυτές τις περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες στερούμενου οικοδομήσιμης γης (έλλειμμα γης) στερούνται ουσιαστικά και της δυνατότητα αγοράς οικοπέδου ίσου εμβαδού.

Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό της αξίας γης (για εξώδικο συμβιβασμό ή δικαστική παράσταση) στο ποσό των 120€/τ.μ σε ότι αφορά εισφορά γης μετατρεπόμενη σε εισφορά σε χρήμα καθώς και σε ότι αφορά την αποζημίωση ελλείμματος γης για το σύνολο της εντός σχεδίου περιοχής “Μπαθαρίστρα-Δέλτα” με την εξαίρεση ελλειμμάτων που στο άθροισμά τους για την ίδια ιδιοκτησία ξεπερνούν τον κανόνα της αρτιότητας (400τ.μ.) όπου θεωρούμε ότι θα πρέπει να κρίνονται κατά περίπτωση.

Συνημμένα :

1. Αντ/φο της 387/2015 Απόφασης Εφετείου Ναυπλίου (προσωρινή τιμή Ευσταθίου Φοίβη) με 150€/τ.μ.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και τη σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Φιλιππίδη, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων τον καθορισμό της αξίας γης (για εξώδικο συμβιβασμό ή δικαστική παράσταση) στο ποσό των 120€/τ.μ., σε ό,τι αφορά εισφορά γης μετατρεπόμενη σε εισφορά σε χρήμα, καθώς και σε ό,τι αφορά την αποζημίωση ελλείμματος γης για το σύνολο της εντός σχεδίου περιοχής “Μπαθαρίστρα-Δέλτα” Κορίνθου Δήμου Κορινθίων, με την εξαίρεση ελλειμμάτων, που στο άθροισμά τους για την ίδια ιδιοκτησία ξεπερνούν τον κανόνα της αρτιότητας (400τ.μ.), τα οποία θα πρέπει να κρίνονται κατά περίπτωση, σύμφωνα με όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 31/410/2015.-

 

Ο Πρόεδρoς Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Φαρμάκης Γεώργιος

Βλάσσης Δημήτριος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

Σταυρέλης Νικόλαος