Απόφαση αριθμ. 31/413/2015

 Αριθμός Πρακτικού 31

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-12-2015

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 59644/17-12-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

 

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Σταυρέλης Νικ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γεωργ..

 

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ., 2)Γκουργιώτης Αλεξ., 3) Κορδώσης Χρ., 4)Πανταζής Βασ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 413η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομίας, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

Θέμα : “Ορισμός δικηγόρου για έρευνα και προσκόμιση Αποφάσεων Δικαστηρίου σχετικές με μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα και βεβαίωση τελεσιδικίας αυτών”

 

Κατόπιν έρευνας που διενεργήθηκε στα Βιβλία Απαλλοτριώσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου διαπιστώθηκε ότι δεν είμαστε ενημερωμένοι για σειρά Αποφάσεων καθορισμού τιμής μονάδας για αποζημιώσεις του Δήμου λόγω μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα με τις οποίες βαρύνονται ιδιοκτήτες γεωτεμαχίων τα οποία εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχής “Μπαθαρίστρα-Δέλτα”. Παράλληλα είμαστε ενήμεροι για σχετικές με το θέμα Αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου χωρίς να γνωρίζουμε εάν αυτές έχουν τελεσιδικήσει ώστε να δυνάμεθα να βεβαιώσουμε τις αντίστοιχες Πράξεις Επιβολής Μετατροπής Εισφοράς Γης σε Χρήμα.

Με την παρούσα εισήγηση παρακαλούμε όπως ορίσετε δικηγόρο ώστε να ερευνήσει και προσκομίσει πλέον των γνωστών στην υπηρεσία μας Δικαστικών Αποφάσεων σχετικών με μετατροπές εισφοράς γης σε χρήμα να ερευνήσει και προσκομίσει τυχόν Εφέσεις επί όλων των Αποφάσεων (κοινοποιημένων και μη) ή να μας βεβαιώσει εάν και εφόσον έχουν τελεσιδικήσει.

Συνημμένα:

  1. Πίνακας_1 δικαστικών υποθέσεων από το αρχείο της υπηρεσίας με κοινοποιημένες Αποφάσεις Μ.Π. για τις οποίες πρέπει να βεβαιωθεί η τελεσιδικία ή μη αυτών.

  2. Πίνακας_2 εντοπισμένων από έρευνα της υπηρεσίας Αποφάσεων Μ.Π. οι οποίες πρέπει να προκομιστούν και να βεβαιωθεί η τελεσιδικία ή μη αυτών.

 

Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα κάνει έρευνα στα αρχεία των αρμοδίων δικαστηρίων και θα προσκομίσει στο Δήμο Κορινθίων αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί για υποθέσεις αιτήσεων καθορισμού τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου λόγω μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, με τις οποίες βαρύνονται ιδιοκτήτες γεωτεμαχίων τα οποία εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα», θα ερευνήσει ποιες από αυτές τις αποφάσεις έχουν τελεσιδικήσει και για ποιες υπάρχουν σε εκκρεμότητα αιτήσεις περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης, θα προσκομίσει αντίγραφα τυχόν αιτήσεων καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης (κοινοποιημένων και μη) και θα συντάξει μία συνολική γραπτή ενημέρωση προς το Δήμο σχετικά με τα ευρήματα του για την ως άνω υπόθεση. Για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος προτείνει τη δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Φιλιππίδη Παυλίνα- Ιωάννα.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη της τις ανωτέρω εισηγήσεις της τεχνικής υπηρεσίας και του Προέδρου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Φιλιππίδη Παυλίνα- Ιωάννα, στην οποία δίνει εντολή να κάνει έρευνα στα αρχεία των αρμοδίων δικαστηρίων και να προσκομίσει στο Δήμο Κορινθίων αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί για υποθέσεις αιτήσεων καθορισμού τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου λόγω μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα, με τις οποίες βαρύνονται ιδιοκτήτες γεωτεμαχίων τα οποία εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχής «Μπαθαρίστρα-Δέλτα», να ερευνήσει ποιες από αυτές τις αποφάσεις έχουν τελεσιδικήσει και για ποιες υπάρχουν σε εκκρεμότητα αιτήσεις περί καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης, να προσκομίσει αντίγραφα των τυχόν αυτών αιτήσεων καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης (κοινοποιημένων και μη) και να συντάξει μία συνολική γραπτή ενημέρωση προς το Δήμο σχετικά με τα ευρήματα της για την ως άνω υπόθεση.

 

Η αμοιβή της ως άνω πληρεξούσιας δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013-ΦΕΚ Α΄ 208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 31/413/2015.-

 

Ο Πρόεδρoς Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Φαρμάκης Γεώργιος

Βλάσσης Δημήτριος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

Σταυρέλης Νικόλαος