Απόφαση αριθμ. 3/21/2016

 Αριθμός Πρακτικού 3

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 29-01-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 29η Ιανουαρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 2883/25-01-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ., 4)Πανταζής Βασ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 21η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων ή/και συμβολαιογράφων» λέει στην Οικονομική Επιτροπή ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος κατηγορείται για υπόθεση που αφορά την άσκηση των καθηκόντων του ως Αντιδημάρχου Κορινθίων, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Ε11/2328 κλητήριο θέσπισμα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κορίνθου με ορισθείσα δικάσιμο την 23-05-2016. Ο κ. Ντιγκιρλάκης με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2540/22-01-2016 αίτησή του, ζητά τον ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου, προκειμένου για την υπεράσπισή του.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 244 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 51 του Ν. 3979/2011, «… Οι δήμοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται στη νομική στήριξη των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, όταν διώκονται ποινικώς για αδικήματα, που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. … Η εκπροσώπηση συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας, μετά από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, ύστερα από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 176 του Ν. 3852/2010, αντίστοιχα. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών.» Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο ότι στο Δήμο Κορινθίων δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, ο Πρόεδρος προτείνει τον ορισμό του δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Πίκουλα Παναγιώτη, προκειμένου για την υπεράσπιση του Αντιδημάρχου Κορινθίων κ. Ντιγκιρλάκη Χαράλαμπου.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 244 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 51 του Ν. 3979/2011, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2540/22-01-2016 αίτηση του κ. Ντιγκιρλάκη Χαράλαμπου και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων τον δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Πίκουλα Παναγιώτη, στον οποίο δίνει εντολή να εκπροσωπήσει ως συνήγορος υπεράσπισης τον πρώην Αντιδήμαρχο Δήμου Κορινθίων κ. Ντιγκιρλάκη Χαράλαμπο, στην αναφερόμενη στο ιστορικό της παρούσης υπόθεση.

Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013) , καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/21/2016.-

 

Ο Προεδρεύων Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Σταυρέλης Νικόλαος

Βλάσσης Δημήτριος

Φαρμάκης Γεώργιος Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

Leave a Comment