Απόφαση αριθμ. 20/221/2015

 Αριθμός Πρακτικού 20

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 04-08-2015

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 4η Αυγούστου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 11:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 33688/31-07-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έλειπαν τρία (3) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Μπάκουλης Δημ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Ν.), 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.), 5)Φαρμάκης Γ., 6)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ., 2)Γκουργιώτης Αλεξ., 3) Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 221η: Ο Πρόεδρός εισηγούμενος τo 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης « Αίτημα εξώδικου συμβιβασμού για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου» θέτει υπόψη της Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «Αίτημα εξώδικου συμβιβασμού για οφειλή μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα λόγω ένταξης ιδιοκτησίας στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρα – Δέλτα Κορίνθου” »

 

Με το υπ. Αριθμ. 66562/08-12-2014 αίτημά τους ο κος Γεώργιος Ορκόπουλος του Ιωάννη ιδιοκτήτης σε ποσοστό 50% και οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος Ορκόπουλου Παύλου ιδιοκτήτη εν ζωή του λοιπού 50% γεωτεμαχίου με αρ.κτ. 0619003 που βρίσκεται στο σχέδιο πόλης της Κορίνθου περιοχή “Μπαθαρίστρα – Δέλτα” στο Ο.Τ. 798 ζητούν τον εξώδικο συμβιβασμό προκειμένου να εκπληρώσουν την υποχρέωση τους προς τον Δήμο Κορινθίων η οποία ανέρχεται σε 15,24 για έκαστο (τ.μ.) μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα.

 

Η πρόταση των αιτούντων ανέρχεται στην αξία των 120€/τ.μ. και συμφωνεί με την 24/512/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, δηλαδή δέχονται να εισφέρουν στο Δήμο για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα το συνολικό ποσό των (15,24 τ.μ.) *2*120=3.657,60€.

 

Με την παρούσα σας αποστέλλουμε τα κάτωθι συνημμένα έγγραφα για τις δικές σας αποφάσεις και ενέργειες

 

Συνημμένα:

  1. Αντ/φο Αίτησης Υπ. Αριθμ.66562/2014 Ορκόπουλου Γεώργιου

  2. Αντ/φο Πινάκων και Διαγραμμάτων Πράξης Εφαρμογής

  3. Αντ/φο της 24/512/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων

 

Ο Πρόεδρος υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 9/89/2015 απόφασή της, ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η κ. Φιλιππίδη Παυλίνα – Ιωάννα, προκειμένου να γνωμοδοτήσει στο Δήμο για την ως άνω αναφερόμενη αίτηση εξώδικου συμβιβασμού.

Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 25-06-2015 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου, η οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι ο Δήμος θα πρέπει να αποδεχτεί το αίτημα των αιτούντων, το οποίο δεν προσκρούει στα συμφέροντα αυτού, να καθορίσει την οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης κατά μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα για συνολικά 30,48 τ.μ., που οφείλει η ιδιοκτησία με κ.α.κ. 0619003 στο Ο.Τ. 798 του σχεδίου πόλεως «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου και να προχωρήσει στη σύνταξη πρακτικού εξώδικου συμβιβασμού.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να κάνει δεκτό το αίτημα του κ.Γεωργίου Ορκόπουλου του Ιωάννη και των κληρονόμων του αποβιώσαντος Ορκόπουλου Παύλου για καθορισμό τιμής μονάδος της οφειλόμενης μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα για την ως άνω αναφερόμενη ιδιοκτησία τους στο ποσό των 120€/τ.μ. και να εγκρίνει τον εξώδικο συμβιβασμό του Δήμου με τους ανωτέρω ιδιοκτήτες για καταβολή τιμήματος υπέρ του Δήμου Κορινθίων για τη συγκεκριμένη οφειλόμενη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα ποσού 120€/τ.μ., ήτοι συνολικού ποσού 3.657,60 € καθώς ολόκληρη η ιδιοκτησία οφείλει αποζημίωση για 30,48 τ.μ., το οποίο αναλύεται σε: (15,24 τ.μ.) *2 =30,48 τ.μ. επιφάνειας, που οφείλουν οι α.Γεώργιος Ορκόπουλος του Ιωάννη και β.κληρονόμοι του αποβιώσαντος Ορκόπουλου Παύλου, λόγω μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την αριθμ. 66562/09-01-2015 εισήγηση της υπηρεσίας πολεοδομικών εφαρμογών & μελετών του Δήμου και τα συνημμένα αυτής έγγραφα, την από 25-06-2015 γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Φιλιππίδη, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, καθώς και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.- Τον εξώδικο συμβιβασμό για την οφειλόμενη προς το Δήμο Κορινθίων μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα για την ιδιοκτησία των α.Γεωργίου Ορκόπουλου του Ιωάννη και β.κληρονόμων του αποβιώσαντος Ορκόπουλου Παύλου, ιδιοκτητών σε ποσοστό 50% έκαστος του γεωτεμαχίου με αρ. κτ. 0619003 στο Ο.Τ. 798 του σχεδίου πόλεως περιοχής «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» Κορίνθου Δήμου Κορινθίων και την καταβολή τιμήματος υπέρ του Δήμου Κορινθίων για τη συγκεκριμένη μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα συνολικού ποσού τριών χιλιάδων εξακοσίων πενήντα επτά ευρώ και εξήντα λεπτών (3.657,60€), το οποίο αναλύεται σε: 15,24τ.μ. * 2 ιδιοκτήτες με 50% έκαστος = 30,48τ.μ. συνολικής επιφάνειας * 120,00€/τ.μ. = 3.657,60€ οφειλή προς Δήμο Κορινθίων, λόγω μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα.

Β.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Κορινθίων για την υπογραφή των απαιτούμενων για τον εξώδικο συμβιβασμό εγγράφων-πράξεων.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αυξ. αριθμ. 20/221/2015.-

 

Ο Πρόεδρoς Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Φαρμάκης Γεώργιος

Βλάσσης Δημήτριος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

Μπάκουλης Δημήτριος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Σταυρέλη Νικόλαο)

Πανταζής Βασίλειος

 

Leave a Comment