Απόφαση αριθμ. 30/380/2015

 Αριθμός Πρακτικού 30

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 15-12-2015

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 15η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 58898/11-12-2015 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ., 2)Πανταζής Βασ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ. 4)Παππάς Αντ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πήρε το λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για τη συζήτηση του θέματος «Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ και ανάθεση της εκτέλεσης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 40.000,00€» εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον, διότι η εν λόγω διαδικασία της προμήθειας θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, δεδομένου ότι η υπηρεσία καθαριότητας έχει άμεση ανάγκη από το απορριμματοφόρο όχημα.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για τη συζήτηση του ανωτέρω θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγοντος.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 380η: Ο Πρόεδρoς, εισηγούμενος τo 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ και ανάθεση της εκτέλεσης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 40.000,00€», υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 22/241/2015 απόφασή της επανεγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 33/2015 σχετικής μελέτης, επανακαθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, ορίστηκε δε ημερομηνία διαγωνισμού η 30-09-2015. Επίσης, με την αρ. 24/282/2015 απόφασή της εγκρίθηκε το από 30-09-2015 πρακτικό της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού περί αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών το από 22-10-2015 πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών, σύμφωνα με το οποίο η υποβληθείσα τεχνική προσφορά είναι αποδεκτή και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να την κάνει δεκτή και το από 04-12-2015 πρακτικό αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς και εισήγησης για ανάθεση της επιτροπής διαγωνισμού, σύμφωνα με το οποίο η μοναδική υποβληθείσα οικονομική προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Α.Ε., νόμιμα εκπροσωπούμενης, είναι αποδεκτή και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την αποδοχή της και την ανάθεση της προμήθειας ενός μεταχειρισμένου οχήματος απορριμματοφόρου τύπου πρέσας στην ανωτέρω εταιρεία, με ποσό προσφοράς τις 31.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% έναντι της προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού 32.520,32€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση των από 22-10-2015 και 04-12-2015 πρακτικών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την ανωτέρω προμήθεια και την ανάθεση της εκτέλεσης αυτής στην εταιρεία με την επωνυμία ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Α.Ε. με ποσό προσφοράς τις 31.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% κι η οποία πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, τα ως άνω αναφερόμενα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.- Εγκρίνει το από 22-10-2015 πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προσφορών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 40.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και κάνει δεκτή την τεχνική προσφορά της μοναδικής συμμετέχουσας στον εν λόγω διαγωνισμό εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Α.Ε., νόμιμα εκπροσωπούμενης.

Β.- Εγκρίνει το από 04-12-2015 πρακτικό αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ΕΚΠΟΤΑ για τον ως άνω διαγωνισμό και κάνει δεκτή την οικονομική προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Α.Ε., νόμιμα εκπροσωπούμενης στον ως άνω διαγωνισμό.

Γ.- Αναθέτει την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ προϋπολογισμού μελέτης 40.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) στην εταιρεία με την επωνυμία ΜΕΛΕΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Α.Ε. (77 ΧΜ ΠΕΟ Αθηνών Κορίνθου, ΑΦΜ 997858630 Δ.Ο.Υ. Κορίνθου) νόμιμα εκπροσωπούμενης, έναντι του ποσού των τριάντα ενός χιλιάδων ευρώ (31.000,00€) πλέον ΦΠΑ 23%, η προσφορά της οποίας πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 33/2015 μελέτης.

Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 με ΚΑ 20/7132.0030 ποσού 40.000,00€ και τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας μεταχειρισμένο» (Α.Ο.Ε. 20/207/2015).

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 30/380/2015.-

 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Φαρμάκης Γεώργιος

Βλάσσης Δημήτριος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

Σταυρέλης Νικόλαος

Leave a Comment