Απόφαση αριθμ. 2/9/2016

 Αριθμός Πρακτικού 2

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 19-01-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Ιανουαρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 1668/15-01-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έλειπε ένα (1) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Φαρμάκης Γεωργ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 5)Κορδώσης Χρ., 6)Πανταζής Βασ., 7) Γκουργιώτης Αλεξ.,8) Μπάκουλης Δημ.(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάση Δημ.).

Α π ό ν τ ε ς

1) Παππάς Αντ.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 9η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρων για υποδομές χαμηλής τηλεπικοινωνιακής και περιβαλλοντικής όχλησης στο δώμα του Δημοτικού Μεγάρου στην πόλη της Κορίνθου και της Πινακοθήκης της πόλης της Κορίνθου» λέει στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθμ. 24/287/2015 απόφασή μας καθορίσαμε τους όρους διακήρυξης της δημοπρασίας για την εν θέματι εκμίσθωση και ορίσαμε ημερομηνία δημοπρασίας την 28η Δεκεμβρίου 2015. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το από 28-12-2015 πρακτικό της επιτροπής δημοπρασιών για την εν θέματι δημοπρασία, από το οποίο προκύπτει ότι πλειοδότρια αναδείχθηκε η μοναδική συμμετέχουσα εταιρεία με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. (Α.Φ.Μ.099936189), που πρόσφερε μηνιαίο μίσθωμα τριακόσια τριάντα τρία ευρώ (333,00€) για την εκμίσθωση της θέσης του Δημοτικού Μεγάρου και μηνιαίο μίσθωμα τριακόσια τριάντα τρία ευρώ (333,00€) για την εκμίσθωση της θέσης της Πινακοθήκης. Έκαστο ποσό θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με το δείκτη του Τιμάριθμου Κόστους Ζωής του αμέσως προηγούμενου μισθωτικού μήνα, εφόσον αυτός είναι θετικός, ενώ σε περίπτωση που είναι αρνητικός δεν θα αναπροσαρμόζεται.

Κατόπιν τούτου και δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της ανωτέρω διαδικασίας, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 28-12-2015 πρακτικού και την εκμίσθωση των ως άνω αναφερομένων δημοτικών χώρων στην πλειοδότρια εταιρεία με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. (Α.Φ.Μ.099936189).

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, το αναφερόμενο στο ιστορικό της παρούσης πρακτικό, το φάκελο της εν θέματι δημοπρασίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 192 του Ν.3463/2006 και αυτές του Π.Δ. 270/1981

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.- Εγκρίνει το από 28-12-2015 πρακτικό της επιτροπής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών χώρων που βρίσκονται στο Δώμα του Δημοτικού Μεγάρου και της Πινακοθήκης της πόλης της Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων για εγκατάσταση υποδομών χαμηλής τηλεπικοινωνιακής και περιβαλλοντικής όχλησης (ΕΚΚΧΟ) στο δώμα του Δημοτικού Μεγάρου στην πόλη της Κορίνθου και της Πινακοθήκης της πόλης της Κορίνθου.

 

Β.- Ανακηρύσσει πλειοδότρια της ανωτέρω δημοπρασίας την εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» (Κηφισίας 66, Μαρούσι Αττικής, Α.Φ.Μ.099936189), νόμιμα εκπροσωπούμενη, στην οποία θα εκμισθωθούν δημοτικοί χώροι έκτασης ενός τετραγωνικού μέτρου (1τ.μ.) έκαστος επί του δώματος α. του Δημοτικού Μεγάρου στην πόλη της Κορίνθου και β. της Πινακοθήκης της πόλης της Κορίνθου, για εγκατάσταση υποδομών χαμηλής τηλεπικοινωνιακής και περιβαλλοντικής όχλησης (ΕΚΚΧΟ), των οποίων ακινήτων η πλήρης κυριότητα, νομή και κατοχή ανήκει στο Δήμο Κορινθίων, για χρονικό διάστημα εννέα (9) ετών, με μηνιαίο μίσθωμα τριακόσια τριάντα τρία Ευρώ (333,00€) για έκαστη θέση, ήτοι συνολικά εξακόσια εξήντα έξι ευρώ (666,00€), και σύμφωνα με όλους τους όρους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην με αριθμ. πρωτ. 59520/16-12-2015 αναλυτική Διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων για την εν λόγω δημοπρασία.

Σαv μηvιαίo μίσθωμα και για τα δύο πρώτα χρόvια της μίσθωσης, oρίζεται και θα καταβάλεται τo πoσό της πρoσφoράς της πλειoδότριας εταιρείας, ήτοι το συνολικό ποσό των εξακοσίων εξήντα έξι ευρώ (666,00€) – τριακόσια τριάντα τρία ευρώ (333,00€) για την εκμίσθωση της θέσης στο Δημοτικό Μέγαρο συν τριακόσια τριάντα τρία ευρώ (333,00€) για την εκμίσθωση της θέσης στην Πινακοθήκη.

Μετά το δεύτερο έτος το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με τον δείκτη Τιμάριθμου Κόστους Ζωής του αμέσως προηγουμένου μισθωτικού μήνα, εφόσον αυτός είναι θετικός, ενώ σε περίπτωση που είναι αρνητικός δεν θα αναπροσαρμόζεται. Ως προθεσμία καταβολής του μισθώματος ορίζεται το πρώτο πενθήμερο κάθε μηνός.

Εκτός από το συμφωνηθέν μίσθωμα, ο μισθωτής βαρύνεται με την πληρωμή οποιουδήποτε τέλους, φόρου ή εισφοράς, που βαρύνει το ακίνητο, δημόσιου ή δημοτικού. Επίσης, με το σύνολο του αναλογούντος χαρτοσήμου (3,6%) ή, αν αυτό καταργηθεί, με το αντίστοιχο τέλος ή φόρο.

 

Γ.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για τις περαιτέρω ενέργειες και την υπογραφή σχετικού μισθωτηρίου συμφωνητικού.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/9/2016.-

 

Ο Πρόεδρoς Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Σταυρέλης Νικόλαος

Φαρμάκης Γεώργιος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρέα)

Κορδώσης Χρήστος

Πανταζής Βασίλειος

Γκουργιώτης Αλέξανδρος

Μπάκουλης Δημήτριος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Βλάση Δημήτριο)

Leave a Comment