Απόφαση αριθμ. 3/20/2016

 Αριθμός Πρακτικού 3

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 29-01-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 29η Ιανουαρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή κι ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 2883/25-01-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρος, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Γκουργιώτης Αλεξ., 4)Πανταζής Βασ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 20η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού έργων και ανάθεση της εκτέλεσης του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ προϋπολογισμού 51.660,00€» λέει στην Οικονομική Επιτροπή τα εξής: Με την υπ. αριθμ. 27/341/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, ορίστηκε δε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 29-12-2015 συνταγέντος προς τούτο του υπό ίδια ημερομηνία πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού, το οποίο τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα της Υπηρεσίας, που διεξάγονται οι ανοικτές συνεδριάσεις της επιτροπής διαγωνισμού την 12-01-2016, συνταγέντος προς τούτο του σχετικού αποδεικτικού δημοσίευσης, τάχθηκε δε προθεσμία μέχρι και την 18-01-2016 για υποβολή τυχόν ενστάσεων. Επειδή δεν υπεβλήθη καμία ένσταση και λόγω του ότι ο πρώτος μειοδότης δεν ήταν ένας, αλλά υπήρξαν έγκυρες οικονομικές προσφορές που ταυτίζονταν απόλυτα, διενεργήθηκε στις 25-01-2016 δημόσια κλήρωση από την προϊσταμένη αρχή – Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την παρ. 1.3 του άρθρ. 1 και το σημείο α της παρ. 4.2 του άρθρ. 4 της αριθμ. 58756/11-12-2015 αναλυτικής διακήρυξης διαγωνισμού για το εν λόγω έργο και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008, κατόπιν της αριθμ. 2604/22-01-2016 πρόσκλησης των εργοληπτικών επιχειρήσεων που υπέβαλαν τις ίδιες προσφορές. Σύμφωνα με το από 29-12-2015 πρακτικό κληρώσεως μειοδότης για την εκτέλεση του εν θέματι έργου αναδείχθηκε η ΦΩΤΕΙΝΗ Α. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Γαύριο Άνδρου, ΑΦΜ 126622390, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης), με αριθμό ΜΕΕΠ 28531 για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α1 τάξης και με έκπτωση 41%.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται την κατακύρωση του εν θέματι διαγωνισμού και την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου στην Φωτεινή Α. Καραπαναγιώτη με έκπτωση 41%.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, τα ως άνω αναφερόμενα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού, την από 25-01-2015 κλήρωση, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.- Εγκρίνει το από 29-12-2015 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε την 29-12-2015 για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΣΣΟΥ – ΛΕΧΑΙΟΥ» προϋπολογισμού 51.660,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

 

Β.- Ανακηρύσσει μειοδότη του ανωτέρω διαγωνισμού την ΦΩΤΕΙΝΗ Α. ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Γαύριο Άνδρου, ΑΦΜ 126622390, Δ.Ο.Υ. Παλλήνης), με αριθμό ΜΕΕΠ 28531 για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α1 τάξης και με έκπτωση 41%.

 

Γ.- Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 με ΚΑ 25/7336.0002 και τίτλο «Επισκευή τσιμενταυλάκων στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου (ΑΡ. ΜΕΛ. 42/2015)» ποσού 51.686,90€.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/20/2016.-

 

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Βλάσσης Δημήτριος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Σταυρέλης Νικόλαος

Φαρμάκης Γεώργιος Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Ζώγκο Ανδρέα)

Leave a Comment