Απόφαση αριθμ. 1/5/2016

 Αριθμός Πρακτικού 1

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 11-01-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 11η Ιανουαρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 214/05-01-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έλειπαν τέσσερα (4) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2) Πανταζής Βασ., 3)Κορδώσης Χρ., 4)Παππάς Αντ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 5η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» λέει στην Οικονομική Επιτροπή ότι πραγματοποιήθηκε από το Δήμο Κορινθίων το έτος 2012 επί δημαρχίας Αλέξανδρου Πνευματικού η αγορά έκτασης 495 τ.μ. από τους 1)Μαργαρίτα σύζ. Αναστ. Μπόβολου, 2)Αικατερίνη σύζ. Κων. Λογοθέτη το γένος Γκεζερλή, 3)Σταύρο Γκεζερλή, με το υπ’ αριθμ. 6765/28-11-2012 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κορίνθου Ζωής Κόλλια, με τίμημα 14.998,90 € (564/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων), σύμφωνα με το α/11ο.2012 τοπογραφικό διάγραμμα της πολιτικού μηχανικού Μαριλένας Σούκουλη (μεταγραφή στο Υποθ/κείο Σολυγείας Τόμος 122/Αρ. 413/27-11-2012) και για το σκοπό αυτό εκδόθηκαν τα υπ’ αριθμ. 849,850,851/13-12-2012 ισόποσα χρηματικά εντάλματα του Δήμου (€ 4.999,64 έκαστο) επ’ ονόματι των Μαργαρίτας Μιόβολου, Αικατερίνης Λογοθέτη και Σταύρου Γκεζερλή αντίστοιχα, τα οποία εξοφλήθηκαν 31/12/2012. Εκκρεμεί όμως η συμβολαιογραφική πράξη εξόφλησης του τιμήματος.

Προκειμένου να υποστηρίξουμε τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορίσουμε συμβολαιογράφο για την σύνταξη εξοφλητικής πράξης τιμήματος ιδανικών μεριδίων ακινήτου και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης και για το λόγο αυτό προτείνει τη συμβολαιογράφο Κορίνθου κ. Κόλλια Ζωή.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Ορίζει τη συμβολαιογράφο Κορίνθου κ. Κόλλια Ζωή, στην οποία δίνει εντολή να συντάξει εξοφλητική πράξη τιμήματος ιδανικών μεριδίων ακινήτου και άρσης όρων διαλυτικής αίρεσης για το με αριθμ. 6765/28-11-2012 συμβόλαιο αγοραπωλησίας, το οποίο έχει συντάξει η ίδια, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Η αμοιβή της ανωτέρω συμβολαιογράφου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013 – ΦΕΚ Α ΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013) , καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν, και κάθε άλλη ισχύουσα νομοθεσία.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/5/2016.-

 

Ο Πρόεδρoς Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Φαρμάκης Γεώργιος

Βλάσσης Δημήτριος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρέα)

Σταυρέλης Νικόλαος