Απόφαση αριθμ. 4/28/2016

 Αριθμός Πρακτικού 4

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 16-02-2016

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 5740/12-02-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 4)Βλάσσης Δημ., 5)Φαρμάκης Γεώργ., 6)Κορδώσης Χρ., 7)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1) Παππάς Αντ., 2)Γκουργιώτης Αλεξ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 28η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016» ενημερώνει τα μέλη της επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…. η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής σχετική εισήγηση της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

Μέρος Α’

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού Έτους 2016

ΣΧΕΤ. : Οι αριθμ. 29/533/2015 Α.Δ.Σ., 27/489/2015 Α.Δ.Σ. και η αριθμ. 31/1116/2016 Α.Γ.Γ.Α.Δ. Π.Δ.Ε.&Ι.

Α1

Μέρος εξόδων

Καταργούμε :

 1. Το συνεχιζόμενο έργο με κωδικό 717, ΚΑ 30/7322.0077, τίτλο «Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου Πατρών – Γ. Παπανδρέου» και πίστωση 29.032,13 ευρώ από Π.Δ. (λόγω ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου εντός του έτους 2015, μετά την κατάρτιση του Τ.Π. 2016) (Μείωση του Χρηματικού Υπολοίπου 5112).

 2. Την μελέτη με κωδικό 1056, Κ.Α. 20/7413.0004, τίτλο «Μελέτη Εφαρμογής μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων» και πίστωση 26.814,00 ευρώ από Πόρους Δήμου (Συνεχιζόμενο) (λόγω ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου εντός του έτους 2015, μετά την κατάρτιση του Τ.Π. 2016) . (Μείωση του Χρηματικού Υπολοίπου 5112)

 3. Τον Κ.Α. 30/6117.0001 τίτλο «Εργασίες συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίου σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου» και πίστωση 44.280,00 ευρώ από Πόρους Δήμου (Συνεχιζόμενο) Πράξη 84/2015 Ελεγκτικού Συνεδρίου

Μειώνουμε :

 1. Την πίστωση του συνεχιζόμενου έργου με κωδικό 1057, Κ.Α. 30/7331.0103 , τίτλο «Ολοκλήρωση Εργασιών Συντήρησης Κτιρίου Σιδηροδρομικού Σταθμού Κορίνθου» προϋπολογισμού 47.710,00€ κατά 40.508,82 ευρώ από Π.Δ. και τελική πίστωση 7.201,18 ευρώ (εξόφληση ποσού 40.508,82 € εντός του έτους 2015) (Μείωση του Χρηματικού Υπολοίπου 5112)

 2. Της πίστωσης του Κ.Α. 15/7326.0001 του νέου έργου με κωδικό 1063, τίτλο «Κατασκευή ανοικτού δημοτικού θεάτρου στα Εξαμίλια» και προϋπολογισμό 220.000,00 ευρώ (Χρηματοδότηση 200.000,00 ευρώ από ΣΑΤΑ 2016 και 20.000,00 ευρώ από Π.Δ.) με το ποσό των 14.600,00 ευρώ Π.Δ. και τελική πίστωση 205.400,00 ευρώ (Χρηματοδότηση: 200.000,00 ευρώ από ΣΑΤΑ 2016, 5.400,€ ευρώ από Πόρους Δήμου Μείωση του Χρηματικού Υπολοίπου 5112)

 

Από τις παραπάνω μειώσεις και την κατάργηση λαμβάνουμε το ποσό των 155.234,95 ευρώ το οποίο το μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 171.414,30 € και δημιουργούμε /εντάσσουμε :

 

Ένταξη Έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα και Δημιουργία στον Δημοτικό Προϋπολογισμό:

Το συνεχιζόμενου έργου (στο Τμήμα Α2), με κωδικό 1037, τίτλο «Εξωραϊσμός πλατείας & αναψυκτηρίου Σολομού» και Κ.Α. 30/7322.0058 & προϋπολογισμού 55.468,00 ευρώ από Π.Δ., που εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε στο Τ.Π. έτους 2016 (Α.Ο.Ε. 26/310/2015 περί έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού και ανάθεσης και η αριθμ. 3549/97238/2015 Απόφαση του Γ.Γ. Α.Δ.Π. Δ.Ε.& Ι.) (ενίσχυση χρηματικού υπολοίπου 5112)

Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό:

Μέρος εξόδων

Δημιουργούμε:

 1. Τον Κ.Α. 35/7131.0004 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού αποχιονισμού» και προϋπολογισμό 25.000,00 ευρώ (Α.Δ.Σ. 24/424/2015)

 2. Τον Κ.Α. 15/7131.0001 με τίτλο «Προμήθεια υλικών πυρασφάλειας πυρασφάλειας Δημοτικού Θεάτρου Σολυγείας» και προϋπολογισμό 12.066,30 ευρώ (Α.Δ.Σ. 27/507/2015)

 3. Τον Κ.Α. 30/6261.0005 τίτλο «Εργασίες συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίου σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου» και πίστωση 44.280,00 ευρώ από Πόρους Δήμου (Συνεχιζόμενο)

Ενισχύουμε :

1. Τον Κ.Α. 30/6262.0012 με τίτλο «Εργασίες διαμόρφωσης Κ.Χ Δ.Ε. Σολυγείας» προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ , με το ποσό των 14.600,00 ευρώ και τελική πίστωση 24.600,00 ευρώ

Τον Κ.Α. 00/6224.0001 με τίτλο «Λοιπές Επικοινωνίες (εταιρίες ταχυμεταφορών –courrier» προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ , με το ποσό των 20.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 32.000,00 ευρώ

 

Αλλαγή Τίτλου του εξόδου με Κ.Α. 20/6671.0001 “Προμήθεια ταχογράφων και παρελκόμενων υλικών” στο τίτλο “Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων”

α2

Μέρος εξόδων

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού Έτους 2016

και Αλλαγή Χρηματοδότησης Έργων:

 

Οι παρακάτω καταργήσεις και μειώσεις με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ εκ παραδρομής είχαν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό έτους 2016 , καθώς είχαν εκδοθεί για τα ποσά που μειώνουμε και καταργούμε χρηματικά εντάλματα ,με τις συγκεκριμένες ειδικευμένες Χρηματοδοτήσεις ,τα οποία εξοφλήθηκαν μετά τις 31/07/2015).Επομένως για το ποσό 34.410,58 € με Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ,όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω, ζητάμε την αλλαγή χρηματοδότησης από ΣΑΤΑ σε Πόρους Δήμου και ταυτόχρονα την κατάργηση ή μείωση των παρακάτω ποσών προς τακτοποίηση του Χρηματικού Υπολοίπου όπως αυτό διαμορφώθηκε στις 31-12-2015 .

Καταργούμε :

3. Την μελέτη με κωδικό 1048, Κ.Α. 25/7413.0010, τίτλο «Υδρογεωλογική μελέτη για ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στο Τ.Κ. Αγιονορίου» και πίστωση 10.992,51 ευρώ με Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (λόγω ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου εντός του έτους 2015, μετά την κατάρτιση του Τ.Π. 2016) (Μείωση του Χρηματικού Υπολοίπου 5122 και αλλαγή χρηματοδότησης σε πόρους δήμου)

4.Την μελέτη με κωδικό 1040, Κ.Α. 30/7311.0065, τίτλο «Διαμόρφωση χώρων Δημοτικού Καταστήματος Κορίνθου» και πίστωση 1.765,00 ευρώ από ΣΑΤΑ (λόγω ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου εντός του έτους 2015, μετά την κατάρτιση του Τ.Π. 2016) (Μείωση του Χρηματικού Υπολοίπου 5122) αλλαγή χρηματοδότησης σε πόρους δήμου)

Μειώνουμε:

 

 1. Μείωση της πίστωσης του έργου με κωδικό 942, Κ.Α. 30/7323.0118 και τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού 2013» προϋπολογισμού 32.161,11 € (ΣΑΤΑ 2012) κατά 17.348,19 ευρώ και τελική πίστωση 14.812,92 ευρώ από ΣΑΤΑ 2012 (εξόφληση λογαριασμού εντός του έτους 2015, μετά την κατάρτιση του Τ.Π. 2016)(Μείωση του Χρηματικού Υπολοίπου 5122 αλλαγή χρηματοδότησης σε πόρους δήμου)

 2. Μείωση της πίστωσης του έργου με κωδικό 958, Κ.Α. 30/7322.0092 και τίτλο «Ανάπλαση παλαιού ελαιοτριβείου Αλαμάνου » προϋπολογσμού 110.500,00 € (ΣΑΤΑ 2013 23.800,00€ και ΠΔ 86.700,00 €)κατά 4.304,88 ευρώ από ΣΑΤΑ 2013 (εξόφληση λογαριασμού μετά την κατάρτιση του Τ.Π. έτους 2016) και τελική πίστωση 106.195,12 ευρώ (Χρηματοδότηση 19.495,12 ευρώ από ΣΑΤΑ 2013 και 86.700,00 ευρώ από Π.Δ.)(Μείωση του Χρηματικού Υπολοίπου 5122 αλλαγή χρηματοδότησης σε πόρους δήμου)

 

 

Από τις παραπάνω μειώσεις και καταργήσεις λαμβάνουμε το ποσό των 34.410,58€ ευρώ το οποίο το μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 122.149,01€ και δημιουργούμε /εντάσσουμε :

Ενισχύουμε:

 1. Την πίστωση του Κ.Α. 15/7326.0001 του έργου με κωδικό 1063, τίτλο «Κατασκευή ανοικτού δημοτικού θεάτρου στα Εξαμίλια» και προϋπολογισμό 205.400,00 ευρώ (Χρηματοδότηση: 200.000,00 ευρώ από ΣΑΤΑ 2016, 5.400,€ ευρώ από Πόρους Δήμου) με το ποσό των 112.530,00 ευρώ από ΣΑΤΑ 2015 (Α.Δ.Σ. 28/531/2015) και τελική πίστωση 317.930,00 ευρώ (Χρηματοδότηση: 200.000,00 ευρώ από ΣΑΤΑ 2016, 112.530,00 ευρώ από ΣΑΤΑ 2015 & 5.400,00 ευρώ από Π.Δ.) (ενίσχυση του Χρηματικού Υπολοίπου 5123)

 2. Την πίστωση του Κ.Α. 30/7322.0091 του έργου με κωδικό 957, τίτλο «Ανάπλαση θέσης “Πλάτανος” στις Κλένιες» και προϋπολογισμό 18.633,51 ευρώ από ΣΑΤΑ 2013, με το ποσό των 9.619,01 ευρώ από ΣΑΤΑ 2013 και τελική πίστωση 28.252,52 ευρώ από ΣΑΤΑ 2013.Το υπόλοιπο της σύμβασης είναι το ποσό των 18.633,51 ευρώ και το ποσό των 9.619,01 ευρώ είναι η έκπτωση στον προϋπολογισμό της μελέτης και επειδή υπήρχε στο λογιστικό υπόλοιπο του έργου το έτος 2015, το μεταφέρουμε και στο έτος 2016)(ενίσχυση του Χρηματικού Υπολοίπου 5122)

Μέρος β

Ως προς το Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016

Μειώνουμε:

 1. Τον Κ.Α. 00/8115.0006 με τίτλο “Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων”προϋπολογισμού 12.791,92 ευρώ κατά 1.477,38 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 11.314,54 €.

 2. Τον Κ.Α. 00/8117.0002 με τίτλο “Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 2.000.162,73 ευρώ κατά 804.335,37 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 1.195.827,36 €.

 3. Τον Κ.Α. 10/8111.0001 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010.” προϋπολογισμού 3.971,71 ευρώ κατά 3.900,00 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 71,71 €.

 4. Τον Κ.Α. 10/8123.0006 με τίτλο “Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 25.003,26 ευρώ κατά 12.085,90 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 12.917,36 €.

 5. Τον Κ.Α. 15/8115.0001 με τίτλο “Διάφορα έξοδα Δήμου Κορινθίων ( ΚΑ 8115 )” προϋπολογισμού 7.101,00 ευρώ κατά 3.690,00 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 3.411,00 €.

 6. Τον Κ.Α. 15/8115.0006 με τίτλο “Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 16.505,33 ευρώ κατά 5.134,28 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 11.371,05 €.

 7. Τον Κ.Α. 30/8112.0006 με τίτλο “Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ. Κορινθίων ( ΚΑ 8112 )” προϋπολογισμού 68.880,00 ευρώ κατά 39.360,00 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 29.520,00 €.

 8. Τον Κ.Α. 30/8121.0006 με τίτλο “Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 244.093,40 ευρώ κατά 227.611,15 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 16.482,25 €.

 9. Τον Κ.Α. 30/8122.0006 με τίτλο “Έργα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 103.205,45 ευρώ κατά 10.153,68 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 93.051,77 €.

 10. Τον Κ.Α. 40/8115.0006 με τίτλο “Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 344,14 ευρώ κατά 33,49 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 310,65 ευρώ

 11. Τον Κ.Α. 60/7341.0009 με τίτλο “Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας” προϋπολογισμού 203.909,48 ευρώ κατά 7.221,08 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 196.688,40 €. Πηγή χρηματοδότησης ΕΣΠΑ [Κ.Α. Εσόδου 1328.0008 & τίτλο “Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Δημιουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 07 ” , μεταφορά ποσού 7.221,08 € σε Κ.Α. 60/8122.0006]

 12. Τον Κ.Α. 20/8111.0002 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 16.436,17 ευρώ κατά 139,26 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 16.296,91 €.

 13. Τον Κ.Α. 20/8112.0006 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 1.891,27 ευρώ κατά 1.772,66 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 118,61 €.

 14. Τον Κ.Α. 20/8113.0002 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 6.446,06 ευρώ κατά 2.220,25 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 4.225,81 €.

 15. Τον Κ.Α. 20/6211.0001 με τίτλο “Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας” προϋπολογισμού 1.366.841,93 ευρώ κατά 92.290,64 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 1.274.551,29 €.

Καταργούμε :

 1. Τον Κ.Α. 00/8111.0002 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 7.650,00 ευρώ.

 2. Τον Κ.Α. 10/8112.0006 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 8.979,00 ευρώ.

 3. Τον Κ.Α. 10/8115.0001 με τίτλο “Διάφορα έξοδα Δήμου Κορινθίων ( ΚΑ 8115 )” προϋπολογισμού 1.350,36 ευρώ.

 4. Τον Κ.Α. 15/8111.0002 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 1.154,33 ευρώ.

 5. Τον Κ.Α. 15/8121.0006 με τίτλο “Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 24.684,03 ευρώ.

 6. Τον Κ.Α. 69/8123.0001 με τίτλο “Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 15.198,19 ευρώ.

 7. Τον Κ.Α. 62/7135.0012 με τίτλο “Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων (Συνεχιζόμενο 2015)” προϋπολογισμού 71.832,00 ευρώ. Πηγή χρηματοδότησης ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ [Κ.Α. Εσόδου 1322.0029 & τίτλο “Προμήθεια γερανών για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων και για τη προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων ” , μεταφορά ποσού 71.832,00 € σε Κ.Α. 62/8121.0006]

 8. Τον Κ.Α. 45/8113.0002 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 265,68 ευρώ.

 

Από τις πιο πάνω μειώσεις και καταργήσεις λαμβάνει το ποσό των 1.342.538,73€. Το ποσό αυτό μεταφέρει στο Αποθεματικό με Κ.Α. 9111. Από το Αποθεματικό μεταφέρουμε στο μέρος των εξόδων το ποσό των 219.441,60 € για την ενίσχυση, δημιουργία των πιο κάτω πιστώσεων:

Ενισχύει

 1. Τον Κ.Α. 00/8112.0006 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων”, προϋπολογισμού 9.173,14 ευρώ με το ποσό των 20.039,81 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 29.212,95 ευρώ

 2. Τον Κ.Α. 00/8113.0001 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010.”, προϋπολογισμού 52.195,23 ευρώ με το ποσό των 5.498,55 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 57.693,78 ευρώ

 3. Τον Κ.Α. 00/8115.0001 με τίτλο “Διάφορα έξοδα Δήμου Κορινθίων ( ΚΑ 8115 )”, προϋπολογισμού 205,63 ευρώ με το ποσό των 772,79 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 978,42 ευρώ

 4. Τον Κ.Α. 10/8116.0006 με τίτλο “Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 228,51 ευρώ με το ποσό των 5.084,84 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 5.313,35 ευρώ

 5. Τον Κ.Α. 30/8111.0002 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 1.937,25 ευρώ με το ποσό των 34,92 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 1.972,17 ευρώ

 6. Τον Κ.Α. 30/8115.0006 με τίτλο “Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 47,70 ευρώ με το ποσό των 1.671,06 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 1.718,76 ευρώ

 7. Τον Κ.Α. 30/8116.0006 με τίτλο “Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 89,91 ευρώ με το ποσό των 16.440,48 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 16.530,39 ευρώ

 8. Τον Κ.Α. 30/8123.0006 με τίτλο “Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 4.920,00 ευρώ με το ποσό των 246,00 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 5.166,00 ευρώ

 9. Τον Κ.Α. 35/8113.0002 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 3.114,36 ευρώ με το ποσό των 2.980,29 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 6.094,65 ευρώ

 10. Τον Κ.Α. 20/8115.0006 με τίτλο “Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 48,14 ευρώ με το ποσό των 6.267,04 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 6.315,18 ευρώ

 11. Τον Κ.Α. 20/8116.0006 με τίτλο “Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 250,87 ευρώ με το ποσό των 19.915,97 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 20.166,84 ευρώ.

Δημιουργεί

 1. Τον Κ.Α. 00/8112.0005 με τίτλο “Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τριτων Δ. Σολυγείας ” προϋπολογισμού 660,50 ευρώ.

 2. Τον Κ.Α. 00/8113.0002 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 7.793,60 ευρώ.

 3. Τον Κ.Α. 00/8117.0001 με τίτλο “Λοιπά έξοδα Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010.” προϋπολογισμού 10.930,20 ευρώ.

 4. Τον Κ.Α. 10/8115.0006 με τίτλο “Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων.” προϋπολογισμού 60,46 ευρώ.

 5. Τον Κ.Α. 10/8121.0006 με τίτλο “Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 5.540,17 ευρώ.

 6. Τον Κ.Α. 25/8123.0005 με τίτλο “Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Σολυγείας ( ΚΑ 8123 )” προϋπολογισμού 12.454,38 ευρώ.

 7. Τον Κ.Α. 35/8116.0006 με τίτλο “Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 735,26 ευρώ.

 8. Τον Κ.Α. 60/8122.0006 με τίτλο “Έργα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 7.221,08 ευρώ.

 9. Τον Κ.Α. 62/8121.0006 με τίτλο “Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 71.832,00 ευρώ.

 10. Τον Κ.Α. 00/6715.0001 με τίτλο “Απόδοση στο Κ.Κ.Π. της κάλυψης δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού των ΚΗΦΗ και ΚΕΔΗΦ” προϋπολογισμού 13.678,65 ευρώ.(ΑΔΣ 531/2015).

 11. Αλλάζει τον τίτλο του Κ.Α. 30/8113.0002 από “Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010.” σε “Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” και στη συνέχεια ενισχύει τον Κ.Α. 30/8113.0002 προϋπολογισμού 1.486,45 με το ποσό των 9.583,55 ευρώ 11.070,00 €.

Μέρος Γ’

Λαμβάνουμε από το αποθεματικό το ποσό των 2.100.000,00 ευρώ για την ενίσχυση των πιο κάτω κωδικών εσόδων

Ενισχύουμε

Την πίστωση με Κ.Α. 00/6492.0001 και τίτλο “Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων” ποσού 200.000,00€ με 600.000,00 € και έτσι η πίστωση ανέρχεται στο ποσόν των 800.000,00€.

Την πίστωση με Κ.Α. 00/6492.0002 και τίτλο “Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις βάσει δικαστικών αποφάσεων για την καταβολή οφειλών” ποσού 200.000,00€ με 700.000,00 € και έτσι η πίστωση ανέρχεται στο ποσόν των 900.000,00€.

Την πίστωση με Κ.Α. 30/7111.0003 και τίτλο “Απαλλοτριώσεις ακινήτων” ποσού 400.000,00€ με 600.000,00 € και έτσι η πίστωση ανέρχεται στο ποσόν των 1.000.000,00€.

Την πίστωση με Κ.Α. 30/7111.0008 και τίτλο “Αποζημιώσεις επικειμένων περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλεως” ποσού 100.000,00€ με 200.000,00 € και έτσι η πίστωση ανέρχεται στο ποσόν των 300.000,00€.

Μέρος δ

Στο πλαίσιο της δράσης “Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα” και λαμβάνοντας υπόψη την υποπαράγραφο ΙΔ1 του ν.4152/2013(ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013),το άρθρο 42 του ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/19-3-2015),το άρθρο 9 της με αριθμ.4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014) ΚΥΑ και τη δημόσια πρόσκληση Νο 2/2015 ο Δήμος απασχολεί 52 άτομα μέχρι λήξη της σύμβασής τους μέσα στο 2016.

Για το διάστημα της απασχόλησης ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει τις καθαρές αποδοχές στους ωφελούμενους του προγράμματος και θα επιχορηγεί το Δήμο με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών του ΙΚΑ προκειμένου να αποδίδονται οι κρατήσεις.

Υπολογίζουμε το ποσό της επιχορήγησης για τους μήνες της απασχόλησης που υπολείπονται θα ανέλθει περίπου σε 29.557,14€.

Ως προς το μέρος των εσόδων

Για το λόγο αυτό απαιτείται αναμόρφωση του Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016 .

 1. Δημιουργούμε :

 2. τον κωδικό αριθμό εσόδου με ΚΑ 0619.0012 και τίτλο “Ασφαλιστικές Εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του ν.4152/2013(ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013) και με τη ΚΥΑ 4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014)” με ποσό 29.557,14€

Απο την δημιουργία στο μέρος των εσόδων λαμβάνουμε το ποσό των 29.557,14 € με το οποίο δια μέσω του αποθεματικού

Ως προς το μέρος των εξόδων

 1. Δημιουργούμε :

 2. τον κωδικό αριθμό εξόδου με ΚΑ 00/6718.0027 με τίτλο “ Ασφαλιστικές Εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του ν.4152/2013(ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013) και με τη ΚΥΑ 4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014)” με ποσό 29.557,14€

Μέρος ε’

Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό:

Μέρος εξόδων

Μειώνουμε

 1. την πίστωση με Κ.Α. 40/6011.0001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Τμήματος Πολεοδομίας» ποσού 294.945,12€ κατά 20.420,00 και έτσι η πίστωση παραμένει με 274.525,12 €

 2. την πίστωση με Κ.Α. 40/6051.0003 και τίτλο «ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ εργοδότη υπαλλήλων Τμήματος Πολεοδομίας» ποσού 2.665,44€ κατά 576,60€ και έτσι η πίστωση παραμένει με 2088,84 €

 3. την πίστωση με Κ.Α. 40/6051.0006 και τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10% Τμήματος Πολεοδομίας (αρ.19 παρ.1Ν 3918/11)» ποσού 6.925,74 κατά 1041,40€ και έτσι η πίστωση παραμένει με 5884,34 €

Από τις παραπάνω μειώσεις μεταφέρουμε το ποσό των 22.038,00 € στο αποθεματικό . Από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 22.038,00 € για την ενίσχυση και την δημιουργία:

Ενισχύουμε

 1. Την πίστωση με Κ.Α. 30/6021.0001 και τίτλο “Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων” ποσού 551.430,48€ με 20.420,00 € και έτσι η πίστωση ανέρχεται στο ποσόν των 571.850,48€.

 2. Την πίστωση με Κ.Α. 30/6051.0006 και τίτλο “ Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10% μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων (αρ.19 παρ.1Ν 3918/11)” ποσού 962,96€ με 1.041,40€ και έτσι η πίστωση ανέρχεται στο ποσόν των 2.004,36 €.

Δημιουργούμε

 • Την πίστωση με Κ.Α. 30/6051.0004 και τίτλο “ ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Εργοδότη μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων” με ποσό 576,60€

Μέρος στ

Χρηματικό Υπόλοιπο όπως αυτό διαμορφώθηκε στις 31-12-2015

Δημιουργούμε:

Τον Κ.Α. 5122.0002 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες” προϋπολογισμού 1.254.508,67 €.

Ενισχύουμε :

Τον Κ.Α. 5121.0001 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών” προϋπολογισμού 273.566,08 ευρώ με το ποσό των 3.750,44 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 277.316,52 ευρώ και Αλλαγή τίτλου σε “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών”

Τον Κ.Α. 5123.0001 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών” προϋπολογισμού 2.990.826,16 ευρώ με το ποσό των 2.554.184,40 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 5.545.010,56 ευρώ.

Τον Κ.Α. 5129.0001 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου” προϋπολογισμού 294.992,24 ευρώ με το ποσό των 517.673.44 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 812.665,68 ευρώ.

 

Από την Δημιουργία και τις παραπάνω ενισχύσεις λαμβάνουμε 4.330.116,95 € το ποσό των το οποίο μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 2.840.448,81 για την μείωση του χρηματικού υπολοίπου :

Μειώνουμε

 1. Τον Κ.Α. 5111.0001 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών” προϋπολογισμού 2.808.089,61 ευρώ με το ποσό των 969.182,50 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 1.838.907,11 ευρώ.

 2. Τον Κ.Α. 5112.0001 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες” προϋπολογισμού 1.284.178,34 ευρώ με το ποσό των 63.880,30 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 1.220.298,04 ευρώ .(Συνεχιζόμενα έργα Τεχνικού Προγράμματος όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε με Χρηματοδότηση από Πόρους Δήμου)

 3. Τον Κ.Α. 5113.0001 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών” προϋπολογισμού 1.318.980,82 ευρώ με το ποσό των 161.641,79 € ( 116.002,43€ από την υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας και το ποσό των 45.639,36 € από την υπηρεσία κοιμητηρίων) επομένως το Χρηματικό υπόλοιπο διαμορφώνεται στο ποσό των 1.157.339,03 ευρώ.

 4. Τον Κ.Α. 5119.0001 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου” προϋπολογισμού 1.541.463,82 ευρώ με το ποσό των 366.443,98 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 1.175.019,84 ευρώ.

Καταργούμε :

Τον Κ.Α. 5122.0001 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες” προϋπολογισμού 1.279.300,24 €.

Μέρος ζ’

Χρηματικό Υπόλοιπο Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας

 1. Στον προϋπολογισμό έτους 2016 εκτιμήσαμε ότι το χρηματικό υπόλοιπο που θα μεταφερθεί από την οικονομική χρήση έτους 2015 στην χρήση έτους 2016 και που αφορά την ανταποδοτική υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας θα ανέλθει στο ποσό των 951.279,94 ευρώ. Όμως σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία που αφορούν την ανταποδοτική υπηρεσία το χρηματικό υπόλοιπο που μεταφέρθηκε στην χρήση έτους 2016 ανέρχεται στο ποσό των 835.277,51 €. (5113) Επομένως η διαφορά των 116.002,43 ευρώ στο μέρος των εσόδων λόγω πραγματικού χρηματικού υπολοίπου έτους 2015 θα πρέπει να αποτυπωθεί και στο μέρος των εξόδων με ισόποση μείωση αυτών..(κ.α.5113)

 2. Επίσης ως προς το μέρος των εξόδων:

ο ύψος των προϋπολογισμένων οφειλών της ανταποδοτικής υπηρεσίας κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού υπολογίστηκε στο ποσό των 62.877,52€ από πόρους της ανταποδοτικής υπηρεσίας. Το ύψος των οφειλών όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά το κλείσιμο της χρήσης 2015 ανέρχεται στο ποσό των 84.928,36 (εκ των οποίων το ποσό των 65.979,73 € είναι από πόρους της ανταποδοτικής υπηρεσίας ενώ το ποσό των 18.948,63 € από ΣΑΤΑ).Επομένως το κόστος της υπηρεσίας αυξήθηκε κατά 3.102,21 €(ανταποδοτικά) .

-Από την κατάργηση της μελέτης με Κ.Ε. 1056, Κ.Α. 20/7413.0004, τίτλο «Μελέτη Εφαρμογής μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων» το κόστος της υπηρεσίας μειώθηκε κατά 26.814,00 ευρώ από Πόρους Δήμου.

Από την μείωση του κ.α. 20/6211.0001 με τίτλο “Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας” το κόστος της υπηρεσίας μειώθηκε κατά 92.290,64 € .

Επομένως η ανταποδοτική υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας είναι ισοσκλελισμένη .

Μέρος θ’

Διαμόρφωση 85

Παρατηρήσεις Θεώρησης Προϋπολογισμού έτους 2016 βάσει της 31/1116/2016 Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ως τρος το μέρος των εσόδων

Ενισχύουμε

 1. Τον με Κ.Α. 3215.0001 και τίτλο “Τέλος ακίνητης περιουσίας Δήμου” ποσού 49.262,31€ με το ποσό των 90.122,11€ και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 139.384,42 €.

 2. Τον με Κ.Α. 3219.0001 και τίτλο “Μισθώματα Δημ. Ακινήτων Δημ. Αγοράς παρελθόντων ετών” ποσού 392.227,81€ με το ποσό των 669,73€ και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 392.897,54 €.

 3. Τον με Κ.Α. 3219.0004 και τίτλο “Τέλος κοινοχρήστων χώρων παρελθόντων ετών” ποσού 63.413,17€ με το ποσό των 1.687.124,79€ και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 1.750.537,96 €.

 4. Τον με Κ.Α. 3219.0010 και τίτλο “Μισθώματα ακινήτων” ποσού 109.231,63€ με το ποσό των 15.962,88€ και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 125.194,51 €.

 5. Τον με Κ.Α. 3221.0002 και τίτλο “ΠΟΕ από πρόστιμα ΚΟΚ” ποσού 3.478.221,41€ με το ποσό των 494.412,54 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 3.972.633,95 €.

 6. Τον με Κ.Α. 3221.0004 και τίτλο “Έσοδα ΠΟΕ από πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων” ποσού 69.719,13€ με το ποσό των 2.115,94 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 71.835,07 €.

 

Από τις ενισχύσεις των εσόδων λαμβάνουμε το ποσό των 2.290.407,99 το οποίο μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από το αποθεματικό μεταφέρουμε το ποσό των 1.803.597,67 € και

Μειώνουμε :

 1. Τον με Κ.Α. 3212.0001 και τίτλο “Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Δήμου” ποσού 2.172.084,55€ με το ποσό των 48.391,76€ και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 2.123.692,79 €.

 2. Τον με Κ.Α. 3213.0001 και τίτλο “Τέλη και δικαιώματα άρδευσης Δ. Άσσου-Λεχαίου” ποσού 364,15€ με το ποσό των 0,02€ και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 364,13 €.

 3. Τον με Κ.Α. 3217.0001 και τίτλο “Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων” ποσού 1.092.743,67€ με το ποσό των 33.043,13€ και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 1.059.700,54 €.

 4. Τον με Κ.Α. 3218.0001 και τίτλο “Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Δήμου” ποσού 2.833.728,43€ με το ποσό των 35.399,03€ και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 2.798.329,40 €.

 5. Τον με Κ.Α. 3218.0002 και τίτλο “Τακτικά έσοδα από τέλη παρεπιδημούντων” ποσού 264.377,77€ με το ποσό των 3.077,71€ και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 261.300,06 €.

 6. Τον με Κ.Α. 3219.0002 και τίτλο “Τέλη και δικαιώματα άρδευσης Δ. Άσσου-Λεχαίου” ποσού 1.889.653,01€ με το ποσό των 1.362.284,58 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 527.368,43 €.

 7. Τον με Κ.Α. 3219.0005 και τίτλο “Εισφορά σε χρήμα λόγω ενταξης σχεδίου πόλης παρελθόντων ετών” ποσού 143.509,36€ με το ποσό των 3.882,42 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 139.626,94 €.

 8. Τον με Κ.Α. 3219.0006 και τίτλο “Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα παρελθόντων ετών” ποσού 71.822,75€ με το ποσό των 1.077,56 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 70.745,19 €.

 9. Τον με Κ.Α. 3219.0007 και τίτλο “Τέλος κοινοχρήστων χώρων παρελθόντων ετών – Λαϊκές Αγορές” ποσού 627.206,97€ με το ποσό των 259.270,37 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 367.936,60 €.

 10. Τον με Κ.Α. 3219.0008 και τίτλο “Ειδικό τέλος 5% λατομικών προϊόντων παρελθόντων ετών” ποσού 584.975,27€ με το ποσό των 36.099,96 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 548.875,31 €.

 11. Τον με Κ.Α. 3219.0009 και τίτλο “Διεκδικούμενες αποζημιώσεις χρήσης ακινήτων παρελθόντων ετών” ποσού 669.089,68€ με το ποσό των 823,80 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 668.265,88 €.

 12. Τον με Κ.Α. 3219.0012 και τίτλο “Φόρος προστιθέμενης αξίας 13% (ΦΠΑ)” ποσού 83.607,82€ με το ποσό των 2.033,99 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 81.573,83 €.

 13. Τον με Κ.Α. 3219.0013 και τίτλο “Φόρος Προστιθέμενης αξίας 23%(ΦΠΑ)” ποσού 97.833,67€ με το ποσό των 2.252,90 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 95.580,77 €.

 14. Τον με Κ.Α. 3219.0017 και τίτλο “Τακτικά έσοδα και λοιπά έσοδα Δ. Σαρωνικού” ποσού5.600,33€ με το ποσό των 40,00 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 5.560,33 €.

 15. Τον με Κ.Α. 3219.0018 και τίτλο “Π.Ο.Ε Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων Δ. Σολυγείας” ποσού 27.765,93€ με το ποσό των 443,90 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 27.322,03 €.

 16. Τον με Κ.Α. 3221.0001 και τίτλο “Εισπρακτέα υπόλοιπα (ΠΟΕ) από έκτακτα έσοδα φορολογικών διατάξεων” ποσού 1.620.694,48€ με το ποσό των 13.871,77 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 1.606.822,71 €.

 17. Τον με Κ.Α. 3221.0003 και τίτλο “Έσοδα ΠΟΕ από καταλογισμό δικαστικών εξόδων κλπ” ποσού 206.176,65€ με το ποσό των 1.604,77 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 204.571,88 €.

 

Το σύνολο της ομάδας ΙΙ των εσόδων και συγκεκριμένα ο Κ.Α. 32 με τίτλο “ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΈΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ “ με αρχικό προϋπολογισμό 16.977.678,79€ αυξάνεται κατά 486.810,32 €και διαμορφώνεται στο ποσό των 17.464.489,11 €.

Το έτος 2016 έχουμε απαιτήσεις από Βεβαιωθέντα ΠΟΕ -Ομάδα εσόδων 32: 17.464.489,11 €.

Το έτος 2014 το ύψος των εισπραχθέντων Π.Ο.Ε. ανήλθε στο ποσό των 885.534,61 €.

Το έτος 2015 το ύψος των εισπραχθέντων Π.Ο.Ε. ανήλθε στο ποσό των 589.598,70 €.

 

Οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων της ομάδας 85 υπολογίζονται στο ποσό των 17.464.489,11€-589.598,70€ =16.874.890,41

 

Επομένως στο μέρος των εξόδων :

Από το αποθεματικό μεταφέρουμε στο μέρος των εξόδων το ποσό των 782.746,23

και

Ενισχύουμε :

Τον Κ.Α. 00/8511.0001 με τίτλο “ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων” προϋπολογισμού 16.092.144,18 € με το ποσό των 782.746,23 € επομένως διαμορφώνεται στο ποσό των 16.874.890,41 €

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Καταργούμε :

Τον Κ.Α. Εσόδου 1328.0018 με τίτλο :”Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού” προϋπολογισμού 161.363,45€

 

Από την κατάργηση λαμβάνουμε το ποσό των 161.363,45€ το οποίο μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Μεταφέρουμε το ποσό των 161.363,45€ στο μέρος των εσόδων και

 

Δημιουργούμε :

ον Κ.Α. ΕΣΌΔΟΥ 1322/0033 με τίτλο :”Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού” προϋπολογισμού 161.363,45€

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Καταργούμε :

Τον Κ.Α. Εξόδου 00/6141.0003 με τίτλο :”Προγραμματική Σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Γκαμπριέλε Ντ’ Αννούτσιο (G. D’ ANNOYZIO) της Πεσκάρα για την αστική αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου και του μητροπολιτικού ιστού της Κορίνθου.” προϋπολογισμού 90.000,00€.

Τον Κ.Α. Εξόδου 00/6739.0005 με τίτλο :”Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στο Κέντρο Πρόληψης “ΔΙΟΛΚΟΣ”.” προϋπολογισμού 10.564,93€

Τον Κ.Α. Εξόδου 15/6473.0041 με τίτλο :”Συμμετοχή στο Δίκτυο Υγείας και Αλληλεγγύης” προϋπολογισμού 1.000,00

Τον Κ.Α. Εξόδου 00/6733.0002 με τίτλο :”Επιχορήγηση για βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών” προϋπολογισμού 10.000,00

Μειώνουμε :

Τον Κ.Α. 00/8511.0001 με τίτλο “ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων” προϋπολογισμού 16.874.890,41 € με το ποσό των 2.539.954,13 € επομένως διαμορφώνεται στο ποσό των 14.334.936,28 €

 

Από τις καταργήσεις και την μείωση λαμβάνουμε το ποσό των 2.651.519,06€ το οποίο μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Μεταφέρουμε το ποσό των 2.651.519,06 από το αποθεματικό στο μέρος των εξόδων για την δημιουργία των πιστώσεων:

Δημιουργούμε :

Τον Κ.Α. 20/8511.0001 με τίτλο “ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Υπηρεσίας υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας” με προϋπολογισμό 41.719,50

Τον Κ.Α. 25/8511.0001 με τίτλο “ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Υπηρεσίας Ύδρευσης και Άρδευσης ” με προϋπολογισμό 2.036.603,49

Τον Κ.Α. 45/8511.0001 με τίτλο “ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Υπηρεσίας Κοιμητηρίων ” με προϋπολογισμό 461.631,14€

Τον Κ.Α. Εξόδου 00/6737.0007 με τίτλο :”Προγραμματική Σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Γκαμπριέλε Ντ’ Αννούτσιο (G. D’ ANNOYZIO) της Πεσκάρα για την αστική αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου και του μητροπολιτικού ιστού της Κορίνθου.” προϋπολογισμού 90.000,00

Τον Κ.Α. Εξόδου 00/6726.0003 με τίτλο :”Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου” προϋπολογισμού 10.564,93

Τον Κ.Α. Εξόδου 00/6726.0005 με τίτλο :”Συμμετοχή στο Δίκτυο Υγείας και Αλληλεγγύης” προϋπολογισμού 1.000,00

Τον Κ.Α. Εξόδου 00/6734.0002 .με τίτλο :”Επιχορήγηση για βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών” προϋπολογισμού 10.000,00

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ως άνω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/28/2016.-

 

Ο Πρόεδρoς Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Σταυρέλης Νικόλαος

Βλάσσης Δημήτριος

Φαρμάκης Γέωργιος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρέα)

Κορδώσης Χρήστος

Πανταζής ΒασίλειοςΑριθμός Πρακτικού 4

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 16-02-2016

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 5740/12-02-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 4)Βλάσσης Δημ., 5)Φαρμάκης Γεώργ., 6)Κορδώσης Χρ., 7)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1) Παππάς Αντ., 2)Γκουργιώτης Αλεξ..

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 28η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016» ενημερώνει τα μέλη της επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…. η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής σχετική εισήγηση της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

Μέρος Α’

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού Έτους 2016

ΣΧΕΤ. : Οι αριθμ. 29/533/2015 Α.Δ.Σ., 27/489/2015 Α.Δ.Σ. και η αριθμ. 31/1116/2016 Α.Γ.Γ.Α.Δ. Π.Δ.Ε.&Ι.

Α1

Μέρος εξόδων

Καταργούμε :

 1. Το συνεχιζόμενο έργο με κωδικό 717, ΚΑ 30/7322.0077, τίτλο «Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου Πατρών – Γ. Παπανδρέου» και πίστωση 29.032,13 ευρώ από Π.Δ. (λόγω ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου εντός του έτους 2015, μετά την κατάρτιση του Τ.Π. 2016) (Μείωση του Χρηματικού Υπολοίπου 5112).

 2. Την μελέτη με κωδικό 1056, Κ.Α. 20/7413.0004, τίτλο «Μελέτη Εφαρμογής μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων» και πίστωση 26.814,00 ευρώ από Πόρους Δήμου (Συνεχιζόμενο) (λόγω ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου εντός του έτους 2015, μετά την κατάρτιση του Τ.Π. 2016) . (Μείωση του Χρηματικού Υπολοίπου 5112)

 3. Τον Κ.Α. 30/6117.0001 τίτλο «Εργασίες συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίου σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου» και πίστωση 44.280,00 ευρώ από Πόρους Δήμου (Συνεχιζόμενο) Πράξη 84/2015 Ελεγκτικού Συνεδρίου

Μειώνουμε :

 1. Την πίστωση του συνεχιζόμενου έργου με κωδικό 1057, Κ.Α. 30/7331.0103 , τίτλο «Ολοκλήρωση Εργασιών Συντήρησης Κτιρίου Σιδηροδρομικού Σταθμού Κορίνθου» προϋπολογισμού 47.710,00€ κατά 40.508,82 ευρώ από Π.Δ. και τελική πίστωση 7.201,18 ευρώ (εξόφληση ποσού 40.508,82 € εντός του έτους 2015) (Μείωση του Χρηματικού Υπολοίπου 5112)

 2. Της πίστωσης του Κ.Α. 15/7326.0001 του νέου έργου με κωδικό 1063, τίτλο «Κατασκευή ανοικτού δημοτικού θεάτρου στα Εξαμίλια» και προϋπολογισμό 220.000,00 ευρώ (Χρηματοδότηση 200.000,00 ευρώ από ΣΑΤΑ 2016 και 20.000,00 ευρώ από Π.Δ.) με το ποσό των 14.600,00 ευρώ Π.Δ. και τελική πίστωση 205.400,00 ευρώ (Χρηματοδότηση: 200.000,00 ευρώ από ΣΑΤΑ 2016, 5.400,€ ευρώ από Πόρους Δήμου Μείωση του Χρηματικού Υπολοίπου 5112)

 

Από τις παραπάνω μειώσεις και την κατάργηση λαμβάνουμε το ποσό των 155.234,95 ευρώ το οποίο το μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 171.414,30 € και δημιουργούμε /εντάσσουμε :

 

Ένταξη Έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα και Δημιουργία στον Δημοτικό Προϋπολογισμό:

Το συνεχιζόμενου έργου (στο Τμήμα Α2), με κωδικό 1037, τίτλο «Εξωραϊσμός πλατείας & αναψυκτηρίου Σολομού» και Κ.Α. 30/7322.0058 & προϋπολογισμού 55.468,00 ευρώ από Π.Δ., που εκ παραδρομής δεν συμπεριλήφθηκε στο Τ.Π. έτους 2016 (Α.Ο.Ε. 26/310/2015 περί έγκρισης πρακτικών διαγωνισμού και ανάθεσης και η αριθμ. 3549/97238/2015 Απόφαση του Γ.Γ. Α.Δ.Π. Δ.Ε.& Ι.) (ενίσχυση χρηματικού υπολοίπου 5112)

Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό:

Μέρος εξόδων

Δημιουργούμε:

 1. Τον Κ.Α. 35/7131.0004 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού αποχιονισμού» και προϋπολογισμό 25.000,00 ευρώ (Α.Δ.Σ. 24/424/2015)

 2. Τον Κ.Α. 15/7131.0001 με τίτλο «Προμήθεια υλικών πυρασφάλειας πυρασφάλειας Δημοτικού Θεάτρου Σολυγείας» και προϋπολογισμό 12.066,30 ευρώ (Α.Δ.Σ. 27/507/2015)

 3. Τον Κ.Α. 30/6261.0005 τίτλο «Εργασίες συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίου σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου» και πίστωση 44.280,00 ευρώ από Πόρους Δήμου (Συνεχιζόμενο)

Ενισχύουμε :

1. Τον Κ.Α. 30/6262.0012 με τίτλο «Εργασίες διαμόρφωσης Κ.Χ Δ.Ε. Σολυγείας» προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ , με το ποσό των 14.600,00 ευρώ και τελική πίστωση 24.600,00 ευρώ

Τον Κ.Α. 00/6224.0001 με τίτλο «Λοιπές Επικοινωνίες (εταιρίες ταχυμεταφορών –courrier» προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ , με το ποσό των 20.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 32.000,00 ευρώ

 

Αλλαγή Τίτλου του εξόδου με Κ.Α. 20/6671.0001 “Προμήθεια ταχογράφων και παρελκόμενων υλικών” στο τίτλο “Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων”

α2

Μέρος εξόδων

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού Έτους 2016

και Αλλαγή Χρηματοδότησης Έργων:

 

Οι παρακάτω καταργήσεις και μειώσεις με χρηματοδότηση ΣΑΤΑ εκ παραδρομής είχαν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό έτους 2016 , καθώς είχαν εκδοθεί για τα ποσά που μειώνουμε και καταργούμε χρηματικά εντάλματα ,με τις συγκεκριμένες ειδικευμένες Χρηματοδοτήσεις ,τα οποία εξοφλήθηκαν μετά τις 31/07/2015).Επομένως για το ποσό 34.410,58 € με Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ,όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω, ζητάμε την αλλαγή χρηματοδότησης από ΣΑΤΑ σε Πόρους Δήμου και ταυτόχρονα την κατάργηση ή μείωση των παρακάτω ποσών προς τακτοποίηση του Χρηματικού Υπολοίπου όπως αυτό διαμορφώθηκε στις 31-12-2015 .

Καταργούμε :

3. Την μελέτη με κωδικό 1048, Κ.Α. 25/7413.0010, τίτλο «Υδρογεωλογική μελέτη για ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στο Τ.Κ. Αγιονορίου» και πίστωση 10.992,51 ευρώ με Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ (λόγω ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου εντός του έτους 2015, μετά την κατάρτιση του Τ.Π. 2016) (Μείωση του Χρηματικού Υπολοίπου 5122 και αλλαγή χρηματοδότησης σε πόρους δήμου)

4.Την μελέτη με κωδικό 1040, Κ.Α. 30/7311.0065, τίτλο «Διαμόρφωση χώρων Δημοτικού Καταστήματος Κορίνθου» και πίστωση 1.765,00 ευρώ από ΣΑΤΑ (λόγω ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου εντός του έτους 2015, μετά την κατάρτιση του Τ.Π. 2016) (Μείωση του Χρηματικού Υπολοίπου 5122) αλλαγή χρηματοδότησης σε πόρους δήμου)

Μειώνουμε:

 

 1. Μείωση της πίστωσης του έργου με κωδικό 942, Κ.Α. 30/7323.0118 και τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού 2013» προϋπολογισμού 32.161,11 € (ΣΑΤΑ 2012) κατά 17.348,19 ευρώ και τελική πίστωση 14.812,92 ευρώ από ΣΑΤΑ 2012 (εξόφληση λογαριασμού εντός του έτους 2015, μετά την κατάρτιση του Τ.Π. 2016)(Μείωση του Χρηματικού Υπολοίπου 5122 αλλαγή χρηματοδότησης σε πόρους δήμου)

 2. Μείωση της πίστωσης του έργου με κωδικό 958, Κ.Α. 30/7322.0092 και τίτλο «Ανάπλαση παλαιού ελαιοτριβείου Αλαμάνου » προϋπολογσμού 110.500,00 € (ΣΑΤΑ 2013 23.800,00€ και ΠΔ 86.700,00 €)κατά 4.304,88 ευρώ από ΣΑΤΑ 2013 (εξόφληση λογαριασμού μετά την κατάρτιση του Τ.Π. έτους 2016) και τελική πίστωση 106.195,12 ευρώ (Χρηματοδότηση 19.495,12 ευρώ από ΣΑΤΑ 2013 και 86.700,00 ευρώ από Π.Δ.)(Μείωση του Χρηματικού Υπολοίπου 5122 αλλαγή χρηματοδότησης σε πόρους δήμου)

 

 

Από τις παραπάνω μειώσεις και καταργήσεις λαμβάνουμε το ποσό των 34.410,58€ ευρώ το οποίο το μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 122.149,01€ και δημιουργούμε /εντάσσουμε :

Ενισχύουμε:

 1. Την πίστωση του Κ.Α. 15/7326.0001 του έργου με κωδικό 1063, τίτλο «Κατασκευή ανοικτού δημοτικού θεάτρου στα Εξαμίλια» και προϋπολογισμό 205.400,00 ευρώ (Χρηματοδότηση: 200.000,00 ευρώ από ΣΑΤΑ 2016, 5.400,€ ευρώ από Πόρους Δήμου) με το ποσό των 112.530,00 ευρώ από ΣΑΤΑ 2015 (Α.Δ.Σ. 28/531/2015) και τελική πίστωση 317.930,00 ευρώ (Χρηματοδότηση: 200.000,00 ευρώ από ΣΑΤΑ 2016, 112.530,00 ευρώ από ΣΑΤΑ 2015 & 5.400,00 ευρώ από Π.Δ.) (ενίσχυση του Χρηματικού Υπολοίπου 5123)

 2. Την πίστωση του Κ.Α. 30/7322.0091 του έργου με κωδικό 957, τίτλο «Ανάπλαση θέσης “Πλάτανος” στις Κλένιες» και προϋπολογισμό 18.633,51 ευρώ από ΣΑΤΑ 2013, με το ποσό των 9.619,01 ευρώ από ΣΑΤΑ 2013 και τελική πίστωση 28.252,52 ευρώ από ΣΑΤΑ 2013.Το υπόλοιπο της σύμβασης είναι το ποσό των 18.633,51 ευρώ και το ποσό των 9.619,01 ευρώ είναι η έκπτωση στον προϋπολογισμό της μελέτης και επειδή υπήρχε στο λογιστικό υπόλοιπο του έργου το έτος 2015, το μεταφέρουμε και στο έτος 2016)(ενίσχυση του Χρηματικού Υπολοίπου 5122)

Μέρος β

Ως προς το Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016

Μειώνουμε:

 1. Τον Κ.Α. 00/8115.0006 με τίτλο “Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων”προϋπολογισμού 12.791,92 ευρώ κατά 1.477,38 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 11.314,54 €.

 2. Τον Κ.Α. 00/8117.0002 με τίτλο “Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 2.000.162,73 ευρώ κατά 804.335,37 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 1.195.827,36 €.

 3. Τον Κ.Α. 10/8111.0001 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010.” προϋπολογισμού 3.971,71 ευρώ κατά 3.900,00 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 71,71 €.

 4. Τον Κ.Α. 10/8123.0006 με τίτλο “Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 25.003,26 ευρώ κατά 12.085,90 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 12.917,36 €.

 5. Τον Κ.Α. 15/8115.0001 με τίτλο “Διάφορα έξοδα Δήμου Κορινθίων ( ΚΑ 8115 )” προϋπολογισμού 7.101,00 ευρώ κατά 3.690,00 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 3.411,00 €.

 6. Τον Κ.Α. 15/8115.0006 με τίτλο “Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 16.505,33 ευρώ κατά 5.134,28 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 11.371,05 €.

 7. Τον Κ.Α. 30/8112.0006 με τίτλο “Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ. Κορινθίων ( ΚΑ 8112 )” προϋπολογισμού 68.880,00 ευρώ κατά 39.360,00 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 29.520,00 €.

 8. Τον Κ.Α. 30/8121.0006 με τίτλο “Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 244.093,40 ευρώ κατά 227.611,15 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 16.482,25 €.

 9. Τον Κ.Α. 30/8122.0006 με τίτλο “Έργα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 103.205,45 ευρώ κατά 10.153,68 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 93.051,77 €.

 10. Τον Κ.Α. 40/8115.0006 με τίτλο “Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 344,14 ευρώ κατά 33,49 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 310,65 ευρώ

 11. Τον Κ.Α. 60/7341.0009 με τίτλο “Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας” προϋπολογισμού 203.909,48 ευρώ κατά 7.221,08 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 196.688,40 €. Πηγή χρηματοδότησης ΕΣΠΑ [Κ.Α. Εσόδου 1328.0008 & τίτλο “Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Δημιουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο στον άξονα προτεραιότητας 07 ” , μεταφορά ποσού 7.221,08 € σε Κ.Α. 60/8122.0006]

 12. Τον Κ.Α. 20/8111.0002 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 16.436,17 ευρώ κατά 139,26 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 16.296,91 €.

 13. Τον Κ.Α. 20/8112.0006 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 1.891,27 ευρώ κατά 1.772,66 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 118,61 €.

 14. Τον Κ.Α. 20/8113.0002 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 6.446,06 ευρώ κατά 2.220,25 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 4.225,81 €.

 15. Τον Κ.Α. 20/6211.0001 με τίτλο “Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας” προϋπολογισμού 1.366.841,93 ευρώ κατά 92.290,64 ευρώ επομένως η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 1.274.551,29 €.

Καταργούμε :

 1. Τον Κ.Α. 00/8111.0002 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 7.650,00 ευρώ.

 2. Τον Κ.Α. 10/8112.0006 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 8.979,00 ευρώ.

 3. Τον Κ.Α. 10/8115.0001 με τίτλο “Διάφορα έξοδα Δήμου Κορινθίων ( ΚΑ 8115 )” προϋπολογισμού 1.350,36 ευρώ.

 4. Τον Κ.Α. 15/8111.0002 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 1.154,33 ευρώ.

 5. Τον Κ.Α. 15/8121.0006 με τίτλο “Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 24.684,03 ευρώ.

 6. Τον Κ.Α. 69/8123.0001 με τίτλο “Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 15.198,19 ευρώ.

 7. Τον Κ.Α. 62/7135.0012 με τίτλο “Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων (Συνεχιζόμενο 2015)” προϋπολογισμού 71.832,00 ευρώ. Πηγή χρηματοδότησης ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ [Κ.Α. Εσόδου 1322.0029 & τίτλο “Προμήθεια γερανών για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων και για τη προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων ” , μεταφορά ποσού 71.832,00 € σε Κ.Α. 62/8121.0006]

 8. Τον Κ.Α. 45/8113.0002 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 265,68 ευρώ.

 

Από τις πιο πάνω μειώσεις και καταργήσεις λαμβάνει το ποσό των 1.342.538,73€. Το ποσό αυτό μεταφέρει στο Αποθεματικό με Κ.Α. 9111. Από το Αποθεματικό μεταφέρουμε στο μέρος των εξόδων το ποσό των 219.441,60 € για την ενίσχυση, δημιουργία των πιο κάτω πιστώσεων:

Ενισχύει

 1. Τον Κ.Α. 00/8112.0006 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων”, προϋπολογισμού 9.173,14 ευρώ με το ποσό των 20.039,81 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 29.212,95 ευρώ

 2. Τον Κ.Α. 00/8113.0001 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010.”, προϋπολογισμού 52.195,23 ευρώ με το ποσό των 5.498,55 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 57.693,78 ευρώ

 3. Τον Κ.Α. 00/8115.0001 με τίτλο “Διάφορα έξοδα Δήμου Κορινθίων ( ΚΑ 8115 )”, προϋπολογισμού 205,63 ευρώ με το ποσό των 772,79 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 978,42 ευρώ

 4. Τον Κ.Α. 10/8116.0006 με τίτλο “Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 228,51 ευρώ με το ποσό των 5.084,84 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 5.313,35 ευρώ

 5. Τον Κ.Α. 30/8111.0002 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 1.937,25 ευρώ με το ποσό των 34,92 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 1.972,17 ευρώ

 6. Τον Κ.Α. 30/8115.0006 με τίτλο “Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 47,70 ευρώ με το ποσό των 1.671,06 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 1.718,76 ευρώ

 7. Τον Κ.Α. 30/8116.0006 με τίτλο “Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 89,91 ευρώ με το ποσό των 16.440,48 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 16.530,39 ευρώ

 8. Τον Κ.Α. 30/8123.0006 με τίτλο “Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 4.920,00 ευρώ με το ποσό των 246,00 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 5.166,00 ευρώ

 9. Τον Κ.Α. 35/8113.0002 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 3.114,36 ευρώ με το ποσό των 2.980,29 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 6.094,65 ευρώ

 10. Τον Κ.Α. 20/8115.0006 με τίτλο “Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 48,14 ευρώ με το ποσό των 6.267,04 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 6.315,18 ευρώ

 11. Τον Κ.Α. 20/8116.0006 με τίτλο “Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 250,87 ευρώ με το ποσό των 19.915,97 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 20.166,84 ευρώ.

Δημιουργεί

 1. Τον Κ.Α. 00/8112.0005 με τίτλο “Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τριτων Δ. Σολυγείας ” προϋπολογισμού 660,50 ευρώ.

 2. Τον Κ.Α. 00/8113.0002 με τίτλο “Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 7.793,60 ευρώ.

 3. Τον Κ.Α. 00/8117.0001 με τίτλο “Λοιπά έξοδα Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010.” προϋπολογισμού 10.930,20 ευρώ.

 4. Τον Κ.Α. 10/8115.0006 με τίτλο “Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων.” προϋπολογισμού 60,46 ευρώ.

 5. Τον Κ.Α. 10/8121.0006 με τίτλο “Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 5.540,17 ευρώ.

 6. Τον Κ.Α. 25/8123.0005 με τίτλο “Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Σολυγείας ( ΚΑ 8123 )” προϋπολογισμού 12.454,38 ευρώ.

 7. Τον Κ.Α. 35/8116.0006 με τίτλο “Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 735,26 ευρώ.

 8. Τον Κ.Α. 60/8122.0006 με τίτλο “Έργα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 7.221,08 ευρώ.

 9. Τον Κ.Α. 62/8121.0006 με τίτλο “Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” προϋπολογισμού 71.832,00 ευρώ.

 10. Τον Κ.Α. 00/6715.0001 με τίτλο “Απόδοση στο Κ.Κ.Π. της κάλυψης δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού των ΚΗΦΗ και ΚΕΔΗΦ” προϋπολογισμού 13.678,65 ευρώ.(ΑΔΣ 531/2015).

 11. Αλλάζει τον τίτλο του Κ.Α. 30/8113.0002 από “Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010.” σε “Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων” και στη συνέχεια ενισχύει τον Κ.Α. 30/8113.0002 προϋπολογισμού 1.486,45 με το ποσό των 9.583,55 ευρώ 11.070,00 €.

Μέρος Γ’

Λαμβάνουμε από το αποθεματικό το ποσό των 2.100.000,00 ευρώ για την ενίσχυση των πιο κάτω κωδικών εσόδων

Ενισχύουμε

Την πίστωση με Κ.Α. 00/6492.0001 και τίτλο “Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων” ποσού 200.000,00€ με 600.000,00 € και έτσι η πίστωση ανέρχεται στο ποσόν των 800.000,00€.

Την πίστωση με Κ.Α. 00/6492.0002 και τίτλο “Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις βάσει δικαστικών αποφάσεων για την καταβολή οφειλών” ποσού 200.000,00€ με 700.000,00 € και έτσι η πίστωση ανέρχεται στο ποσόν των 900.000,00€.

Την πίστωση με Κ.Α. 30/7111.0003 και τίτλο “Απαλλοτριώσεις ακινήτων” ποσού 400.000,00€ με 600.000,00 € και έτσι η πίστωση ανέρχεται στο ποσόν των 1.000.000,00€.

Την πίστωση με Κ.Α. 30/7111.0008 και τίτλο “Αποζημιώσεις επικειμένων περιοχών επέκτασης σχεδίου πόλεως” ποσού 100.000,00€ με 200.000,00 € και έτσι η πίστωση ανέρχεται στο ποσόν των 300.000,00€.

Μέρος δ

Στο πλαίσιο της δράσης “Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα” και λαμβάνοντας υπόψη την υποπαράγραφο ΙΔ1 του ν.4152/2013(ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013),το άρθρο 42 του ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/19-3-2015),το άρθρο 9 της με αριθμ.4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014) ΚΥΑ και τη δημόσια πρόσκληση Νο 2/2015 ο Δήμος απασχολεί 52 άτομα μέχρι λήξη της σύμβασής τους μέσα στο 2016.

Για το διάστημα της απασχόλησης ο ΟΑΕΔ θα καταβάλλει τις καθαρές αποδοχές στους ωφελούμενους του προγράμματος και θα επιχορηγεί το Δήμο με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών του ΙΚΑ προκειμένου να αποδίδονται οι κρατήσεις.

Υπολογίζουμε το ποσό της επιχορήγησης για τους μήνες της απασχόλησης που υπολείπονται θα ανέλθει περίπου σε 29.557,14€.

Ως προς το μέρος των εσόδων

Για το λόγο αυτό απαιτείται αναμόρφωση του Δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016 .

 1. Δημιουργούμε :

 2. τον κωδικό αριθμό εσόδου με ΚΑ 0619.0012 και τίτλο “Ασφαλιστικές Εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του ν.4152/2013(ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013) και με τη ΚΥΑ 4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014)” με ποσό 29.557,14€

Απο την δημιουργία στο μέρος των εσόδων λαμβάνουμε το ποσό των 29.557,14 € με το οποίο δια μέσω του αποθεματικού

Ως προς το μέρος των εξόδων

 1. Δημιουργούμε :

 2. τον κωδικό αριθμό εξόδου με ΚΑ 00/6718.0027 με τίτλο “ Ασφαλιστικές Εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων σύμφωνα με την υποπαράγραφο ΙΔ1 του ν.4152/2013(ΦΕΚ 107/Α/09-05-2013) και με τη ΚΥΑ 4.31879/οικ.3.1604(ΦΕΚ 3172/Β/26-11-2014)” με ποσό 29.557,14€

Μέρος ε’

Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό:

Μέρος εξόδων

Μειώνουμε

 1. την πίστωση με Κ.Α. 40/6011.0001 και τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Τμήματος Πολεοδομίας» ποσού 294.945,12€ κατά 20.420,00 και έτσι η πίστωση παραμένει με 274.525,12 €

 2. την πίστωση με Κ.Α. 40/6051.0003 και τίτλο «ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ εργοδότη υπαλλήλων Τμήματος Πολεοδομίας» ποσού 2.665,44€ κατά 576,60€ και έτσι η πίστωση παραμένει με 2088,84 €

 3. την πίστωση με Κ.Α. 40/6051.0006 και τίτλο «Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10% Τμήματος Πολεοδομίας (αρ.19 παρ.1Ν 3918/11)» ποσού 6.925,74 κατά 1041,40€ και έτσι η πίστωση παραμένει με 5884,34 €

Από τις παραπάνω μειώσεις μεταφέρουμε το ποσό των 22.038,00 € στο αποθεματικό . Από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 22.038,00 € για την ενίσχυση και την δημιουργία:

Ενισχύουμε

 1. Την πίστωση με Κ.Α. 30/6021.0001 και τίτλο “Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων” ποσού 551.430,48€ με 20.420,00 € και έτσι η πίστωση ανέρχεται στο ποσόν των 571.850,48€.

 2. Την πίστωση με Κ.Α. 30/6051.0006 και τίτλο “ Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10% μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων (αρ.19 παρ.1Ν 3918/11)” ποσού 962,96€ με 1.041,40€ και έτσι η πίστωση ανέρχεται στο ποσόν των 2.004,36 €.

Δημιουργούμε

 • Την πίστωση με Κ.Α. 30/6051.0004 και τίτλο “ ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Εργοδότη μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων” με ποσό 576,60€

Μέρος στ

Χρηματικό Υπόλοιπο όπως αυτό διαμορφώθηκε στις 31-12-2015

Δημιουργούμε:

Τον Κ.Α. 5122.0002 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες” προϋπολογισμού 1.254.508,67 €.

Ενισχύουμε :

Τον Κ.Α. 5121.0001 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών” προϋπολογισμού 273.566,08 ευρώ με το ποσό των 3.750,44 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 277.316,52 ευρώ και Αλλαγή τίτλου σε “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών”

Τον Κ.Α. 5123.0001 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών” προϋπολογισμού 2.990.826,16 ευρώ με το ποσό των 2.554.184,40 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 5.545.010,56 ευρώ.

Τον Κ.Α. 5129.0001 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου” προϋπολογισμού 294.992,24 ευρώ με το ποσό των 517.673.44 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 812.665,68 ευρώ.

 

Από την Δημιουργία και τις παραπάνω ενισχύσεις λαμβάνουμε 4.330.116,95 € το ποσό των το οποίο μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 2.840.448,81 για την μείωση του χρηματικού υπολοίπου :

Μειώνουμε

 1. Τον Κ.Α. 5111.0001 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών” προϋπολογισμού 2.808.089,61 ευρώ με το ποσό των 969.182,50 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 1.838.907,11 ευρώ.

 2. Τον Κ.Α. 5112.0001 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες” προϋπολογισμού 1.284.178,34 ευρώ με το ποσό των 63.880,30 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 1.220.298,04 ευρώ .(Συνεχιζόμενα έργα Τεχνικού Προγράμματος όπως αυτό τελικά διαμορφώθηκε με Χρηματοδότηση από Πόρους Δήμου)

 3. Τον Κ.Α. 5113.0001 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών” προϋπολογισμού 1.318.980,82 ευρώ με το ποσό των 161.641,79 € ( 116.002,43€ από την υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας και το ποσό των 45.639,36 € από την υπηρεσία κοιμητηρίων) επομένως το Χρηματικό υπόλοιπο διαμορφώνεται στο ποσό των 1.157.339,03 ευρώ.

 4. Τον Κ.Α. 5119.0001 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Δήμου” προϋπολογισμού 1.541.463,82 ευρώ με το ποσό των 366.443,98 ευρώ και η πίστωση διαμορφώνεται στο ποσό των 1.175.019,84 ευρώ.

Καταργούμε :

Τον Κ.Α. 5122.0001 με τίτλο “Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα (εκτός Π.Δ.Ε.) για πιστώσεις προοριζόμενες για επενδυτικές δαπάνες” προϋπολογισμού 1.279.300,24 €.

Μέρος ζ’

Χρηματικό Υπόλοιπο Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας

 1. Στον προϋπολογισμό έτους 2016 εκτιμήσαμε ότι το χρηματικό υπόλοιπο που θα μεταφερθεί από την οικονομική χρήση έτους 2015 στην χρήση έτους 2016 και που αφορά την ανταποδοτική υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας θα ανέλθει στο ποσό των 951.279,94 ευρώ. Όμως σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία που αφορούν την ανταποδοτική υπηρεσία το χρηματικό υπόλοιπο που μεταφέρθηκε στην χρήση έτους 2016 ανέρχεται στο ποσό των 835.277,51 €. (5113) Επομένως η διαφορά των 116.002,43 ευρώ στο μέρος των εσόδων λόγω πραγματικού χρηματικού υπολοίπου έτους 2015 θα πρέπει να αποτυπωθεί και στο μέρος των εξόδων με ισόποση μείωση αυτών..(κ.α.5113)

 2. Επίσης ως προς το μέρος των εξόδων:

ο ύψος των προϋπολογισμένων οφειλών της ανταποδοτικής υπηρεσίας κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού υπολογίστηκε στο ποσό των 62.877,52€ από πόρους της ανταποδοτικής υπηρεσίας. Το ύψος των οφειλών όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά το κλείσιμο της χρήσης 2015 ανέρχεται στο ποσό των 84.928,36 (εκ των οποίων το ποσό των 65.979,73 € είναι από πόρους της ανταποδοτικής υπηρεσίας ενώ το ποσό των 18.948,63 € από ΣΑΤΑ).Επομένως το κόστος της υπηρεσίας αυξήθηκε κατά 3.102,21 €(ανταποδοτικά) .

-Από την κατάργηση της μελέτης με Κ.Ε. 1056, Κ.Α. 20/7413.0004, τίτλο «Μελέτη Εφαρμογής μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων» το κόστος της υπηρεσίας μειώθηκε κατά 26.814,00 ευρώ από Πόρους Δήμου.

Από την μείωση του κ.α. 20/6211.0001 με τίτλο “Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας” το κόστος της υπηρεσίας μειώθηκε κατά 92.290,64 € .

Επομένως η ανταποδοτική υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας είναι ισοσκλελισμένη .

Μέρος θ’

Διαμόρφωση 85

Παρατηρήσεις Θεώρησης Προϋπολογισμού έτους 2016 βάσει της 31/1116/2016 Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Ως τρος το μέρος των εσόδων

Ενισχύουμε

 1. Τον με Κ.Α. 3215.0001 και τίτλο “Τέλος ακίνητης περιουσίας Δήμου” ποσού 49.262,31€ με το ποσό των 90.122,11€ και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 139.384,42 €.

 2. Τον με Κ.Α. 3219.0001 και τίτλο “Μισθώματα Δημ. Ακινήτων Δημ. Αγοράς παρελθόντων ετών” ποσού 392.227,81€ με το ποσό των 669,73€ και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 392.897,54 €.

 3. Τον με Κ.Α. 3219.0004 και τίτλο “Τέλος κοινοχρήστων χώρων παρελθόντων ετών” ποσού 63.413,17€ με το ποσό των 1.687.124,79€ και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 1.750.537,96 €.

 4. Τον με Κ.Α. 3219.0010 και τίτλο “Μισθώματα ακινήτων” ποσού 109.231,63€ με το ποσό των 15.962,88€ και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 125.194,51 €.

 5. Τον με Κ.Α. 3221.0002 και τίτλο “ΠΟΕ από πρόστιμα ΚΟΚ” ποσού 3.478.221,41€ με το ποσό των 494.412,54 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 3.972.633,95 €.

 6. Τον με Κ.Α. 3221.0004 και τίτλο “Έσοδα ΠΟΕ από πρόστιμα καταλογιστικών αποφάσεων” ποσού 69.719,13€ με το ποσό των 2.115,94 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 71.835,07 €.

 

Από τις ενισχύσεις των εσόδων λαμβάνουμε το ποσό των 2.290.407,99 το οποίο μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Από το αποθεματικό μεταφέρουμε το ποσό των 1.803.597,67 € και

Μειώνουμε :

 1. Τον με Κ.Α. 3212.0001 και τίτλο “Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης Δήμου” ποσού 2.172.084,55€ με το ποσό των 48.391,76€ και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 2.123.692,79 €.

 2. Τον με Κ.Α. 3213.0001 και τίτλο “Τέλη και δικαιώματα άρδευσης Δ. Άσσου-Λεχαίου” ποσού 364,15€ με το ποσό των 0,02€ και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 364,13 €.

 3. Τον με Κ.Α. 3217.0001 και τίτλο “Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων” ποσού 1.092.743,67€ με το ποσό των 33.043,13€ και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 1.059.700,54 €.

 4. Τον με Κ.Α. 3218.0001 και τίτλο “Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών Δήμου” ποσού 2.833.728,43€ με το ποσό των 35.399,03€ και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 2.798.329,40 €.

 5. Τον με Κ.Α. 3218.0002 και τίτλο “Τακτικά έσοδα από τέλη παρεπιδημούντων” ποσού 264.377,77€ με το ποσό των 3.077,71€ και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 261.300,06 €.

 6. Τον με Κ.Α. 3219.0002 και τίτλο “Τέλη και δικαιώματα άρδευσης Δ. Άσσου-Λεχαίου” ποσού 1.889.653,01€ με το ποσό των 1.362.284,58 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 527.368,43 €.

 7. Τον με Κ.Α. 3219.0005 και τίτλο “Εισφορά σε χρήμα λόγω ενταξης σχεδίου πόλης παρελθόντων ετών” ποσού 143.509,36€ με το ποσό των 3.882,42 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 139.626,94 €.

 8. Τον με Κ.Α. 3219.0006 και τίτλο “Μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα παρελθόντων ετών” ποσού 71.822,75€ με το ποσό των 1.077,56 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 70.745,19 €.

 9. Τον με Κ.Α. 3219.0007 και τίτλο “Τέλος κοινοχρήστων χώρων παρελθόντων ετών – Λαϊκές Αγορές” ποσού 627.206,97€ με το ποσό των 259.270,37 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 367.936,60 €.

 10. Τον με Κ.Α. 3219.0008 και τίτλο “Ειδικό τέλος 5% λατομικών προϊόντων παρελθόντων ετών” ποσού 584.975,27€ με το ποσό των 36.099,96 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 548.875,31 €.

 11. Τον με Κ.Α. 3219.0009 και τίτλο “Διεκδικούμενες αποζημιώσεις χρήσης ακινήτων παρελθόντων ετών” ποσού 669.089,68€ με το ποσό των 823,80 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 668.265,88 €.

 12. Τον με Κ.Α. 3219.0012 και τίτλο “Φόρος προστιθέμενης αξίας 13% (ΦΠΑ)” ποσού 83.607,82€ με το ποσό των 2.033,99 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 81.573,83 €.

 13. Τον με Κ.Α. 3219.0013 και τίτλο “Φόρος Προστιθέμενης αξίας 23%(ΦΠΑ)” ποσού 97.833,67€ με το ποσό των 2.252,90 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 95.580,77 €.

 14. Τον με Κ.Α. 3219.0017 και τίτλο “Τακτικά έσοδα και λοιπά έσοδα Δ. Σαρωνικού” ποσού5.600,33€ με το ποσό των 40,00 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 5.560,33 €.

 15. Τον με Κ.Α. 3219.0018 και τίτλο “Π.Ο.Ε Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων Δ. Σολυγείας” ποσού 27.765,93€ με το ποσό των 443,90 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 27.322,03 €.

 16. Τον με Κ.Α. 3221.0001 και τίτλο “Εισπρακτέα υπόλοιπα (ΠΟΕ) από έκτακτα έσοδα φορολογικών διατάξεων” ποσού 1.620.694,48€ με το ποσό των 13.871,77 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 1.606.822,71 €.

 17. Τον με Κ.Α. 3221.0003 και τίτλο “Έσοδα ΠΟΕ από καταλογισμό δικαστικών εξόδων κλπ” ποσού 206.176,65€ με το ποσό των 1.604,77 € και έτσι διαμορφώνεται στο ποσό των 204.571,88 €.

 

Το σύνολο της ομάδας ΙΙ των εσόδων και συγκεκριμένα ο Κ.Α. 32 με τίτλο “ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΈΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ “ με αρχικό προϋπολογισμό 16.977.678,79€ αυξάνεται κατά 486.810,32 €και διαμορφώνεται στο ποσό των 17.464.489,11 €.

Το έτος 2016 έχουμε απαιτήσεις από Βεβαιωθέντα ΠΟΕ -Ομάδα εσόδων 32: 17.464.489,11 €.

Το έτος 2014 το ύψος των εισπραχθέντων Π.Ο.Ε. ανήλθε στο ποσό των 885.534,61 €.

Το έτος 2015 το ύψος των εισπραχθέντων Π.Ο.Ε. ανήλθε στο ποσό των 589.598,70 €.

 

Οι προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων της ομάδας 85 υπολογίζονται στο ποσό των 17.464.489,11€-589.598,70€ =16.874.890,41

 

Επομένως στο μέρος των εξόδων :

Από το αποθεματικό μεταφέρουμε στο μέρος των εξόδων το ποσό των 782.746,23

και

Ενισχύουμε :

Τον Κ.Α. 00/8511.0001 με τίτλο “ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων” προϋπολογισμού 16.092.144,18 € με το ποσό των 782.746,23 € επομένως διαμορφώνεται στο ποσό των 16.874.890,41 €

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Καταργούμε :

Τον Κ.Α. Εσόδου 1328.0018 με τίτλο :”Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού” προϋπολογισμού 161.363,45€

 

Από την κατάργηση λαμβάνουμε το ποσό των 161.363,45€ το οποίο μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Μεταφέρουμε το ποσό των 161.363,45€ στο μέρος των εσόδων και

 

Δημιουργούμε :

ον Κ.Α. ΕΣΌΔΟΥ 1322/0033 με τίτλο :”Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού” προϋπολογισμού 161.363,45€

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

Καταργούμε :

Τον Κ.Α. Εξόδου 00/6141.0003 με τίτλο :”Προγραμματική Σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Γκαμπριέλε Ντ’ Αννούτσιο (G. D’ ANNOYZIO) της Πεσκάρα για την αστική αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου και του μητροπολιτικού ιστού της Κορίνθου.” προϋπολογισμού 90.000,00€.

Τον Κ.Α. Εξόδου 00/6739.0005 με τίτλο :”Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στο Κέντρο Πρόληψης “ΔΙΟΛΚΟΣ”.” προϋπολογισμού 10.564,93€

Τον Κ.Α. Εξόδου 15/6473.0041 με τίτλο :”Συμμετοχή στο Δίκτυο Υγείας και Αλληλεγγύης” προϋπολογισμού 1.000,00

Τον Κ.Α. Εξόδου 00/6733.0002 με τίτλο :”Επιχορήγηση για βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών” προϋπολογισμού 10.000,00

Μειώνουμε :

Τον Κ.Α. 00/8511.0001 με τίτλο “ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων” προϋπολογισμού 16.874.890,41 € με το ποσό των 2.539.954,13 € επομένως διαμορφώνεται στο ποσό των 14.334.936,28 €

 

Από τις καταργήσεις και την μείωση λαμβάνουμε το ποσό των 2.651.519,06€ το οποίο μεταφέρουμε στο αποθεματικό. Μεταφέρουμε το ποσό των 2.651.519,06 από το αποθεματικό στο μέρος των εξόδων για την δημιουργία των πιστώσεων:

Δημιουργούμε :

Τον Κ.Α. 20/8511.0001 με τίτλο “ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Υπηρεσίας υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας” με προϋπολογισμό 41.719,50

Τον Κ.Α. 25/8511.0001 με τίτλο “ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Υπηρεσίας Ύδρευσης και Άρδευσης ” με προϋπολογισμό 2.036.603,49

Τον Κ.Α. 45/8511.0001 με τίτλο “ Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Υπηρεσίας Κοιμητηρίων ” με προϋπολογισμό 461.631,14€

Τον Κ.Α. Εξόδου 00/6737.0007 με τίτλο :”Προγραμματική Σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Γκαμπριέλε Ντ’ Αννούτσιο (G. D’ ANNOYZIO) της Πεσκάρα για την αστική αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου και του μητροπολιτικού ιστού της Κορίνθου.” προϋπολογισμού 90.000,00

Τον Κ.Α. Εξόδου 00/6726.0003 με τίτλο :”Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού συμβουλίου” προϋπολογισμού 10.564,93

Τον Κ.Α. Εξόδου 00/6726.0005 με τίτλο :”Συμμετοχή στο Δίκτυο Υγείας και Αλληλεγγύης” προϋπολογισμού 1.000,00

Τον Κ.Α. Εξόδου 00/6734.0002 .με τίτλο :”Επιχορήγηση για βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών” προϋπολογισμού 10.000,00

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ως άνω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/28/2016.-

 

Ο Πρόεδρoς Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Σταυρέλης Νικόλαος

Βλάσσης Δημήτριος

Φαρμάκης Γέωργιος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρέα)

Κορδώσης Χρήστος

Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment