Απόφαση αριθμ. 4/30/2016

 Αριθμός Πρακτικού 4

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 16-02-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 5740/12-2-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 4)Βλάσσης Δημ., 5)Φαρμάκης Γεωργ., 6)Κορδώσης Χρ., 7)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1) Παππάς Αντ., 2)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 30η: Ο Πρόεδρος αρχίζοντας την εισήγησή του για το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων και Διαχειριστικού Απολογισμού της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων του εξαμήνου Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2015» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της επιτροπής διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων και Διαχειριστικού Απολογισμού της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων, για το εξάμηνο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2015.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Κορινθίων ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 19/305/03.09.2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 2 του Ν.4071/2012.

Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, η επιτροπή διαχείρισης υποχρεούται να παρουσιάζει ανά εξάμηνο, στην Οικονομική Επιτροπή Έκθεση Πεπραγμένων και Διαχειριστικό Απολογισμό. Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει με απόφασή της το διαχειριστικό απολογισμό και η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου.

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων, προχώρησε στην σύνταξη της Έκθεσης Πεπραγμένων και Διαχειριστικού Απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας για το εξάμηνο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2015 με την υπ΄ αριθμ. 1/1/29.01.2016 απόφασή της, η οποία σας επισυνάπτεται και αιτείται από την Οικονομική Επιτροπή την σχετική έγκρισή τους.

 

Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την Έκθεση Πεπραγμένων και Διαχειριστικού Απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου για το εξάμηνο από Ιούλιο 2015 έως Δεκέμβριο 2015, η οποία συντάχθηκε με την αριθμ. 1/1/2016 απόφαση Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Κορινθίων, και έχει ως εξής:

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΙΟΥΛΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Κορινθίων ιδρύθηκε με την υπ’ αριθμ. 19/305/03.09.2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 4071/2012. Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις, η Επιτροπή Διαχείρισης υποχρεούται να παρουσιάζει ανά εξάμηνο στην Οικονομική Επιτροπή, Έκθεση Πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό. Η Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει με απόφασή της το διαχειριστικό απολογισμό και η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου. Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή Διαχείρισης προχώρησε στην σύνταξη της έκθεσης πεπραγμένων και του διαχειριστικού απολογισμού του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων για το εξάμηνο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2015 ως κάτωθι:

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/5/05.03.2014 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, έγινε αναθεώρηση των δικαιολογητικών των δικαιούχων ανά μήνα ένταξής τους, διασταύρωση των αρχείων των δικαιούχων του Δήμου μας με εκείνα της «Θεοπροσφοράς» της Ιεράς Μητρόπολης Κορίνθου και άμεση διαγραφή όσων δεν πληρούν πλέον τις προδιαγραφές ένταξης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, αλλά και όσων είναι εγγεγραμμένοι-δικαιούχοι στη «Θεοπροσφορά». Σε εφαρμογή της ως άνω απόφασης, το σύνολο των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου, μετά την ετήσια αναθεώρηση των δικαιολογητικών των δικαιούχων που είχαν ενταχθεί σε αυτό και σύμφωνα με την υπ’ αρθ. 10/43/29.12.2015 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου, περιορίστηκε στον αριθμό των 273 οικογενειών. Στο σύνολο των δικαιούχων συμπεριλαμβάνονται 54 νέες οικογένειες οι οποίες εντάχθηκαν στον Κοινωνικό Παντοπωλείο κατά τους μήνες:

 

  • Ιούλιο 2015 : 2 οικογένειες

  • Αύγουστο 2015 : 25 οικογένειες

  • Οκτώβριο 2015 : 14 οικογένειες

  • Νοέμβριο 2015: 10 οικογένειες

  • Δεκέμβριο 2015 3 οικογένειες

  •  

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο προσφέρει βοήθεια στους δικαιούχους του ανάλογα με το σύνολο των προϊόντων που διαθέτει από τις δωρεές και τις προμήθειες του Δήμου αλλά και τα άτομα των συμβιούντων στην εκάστοτε οικογένεια. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2015 έγιναν συνολικά πέντε διαθέσεις ειδών στους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου, κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο 2015 όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 1.

Ευχαριστούμε θερμά τους χορηγούς του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων για τις προσφορές τους κατά το εξάμηνο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2015: το Super Market AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ και την ομάδα φίλων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας (κο Μπινιάρη Γεώργιο, κο Μπάρτζη Ιωάννη, κα Στίκα Δέσποινα).

Συμπληρωματικά αναφέρεται ότι ο Δήμος Κορινθίων δαπάνησε 2.935,74 € εκ του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 και συγκεκριμένα από τον Κ.Α. εξόδων 15/6481.0002 για αγορά ειδών, ήτοι 600 λίτρα ελαιόλαδου, που πραγματοποιήθηκε τον μήνα Ιούλιο 2015.

Αναλυτικά τα απολογιστικά στοιχεία της διαχείρισης της ανωτέρω περιόδου αποτυπώνονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί, ανά είδος προϊόντος, μήνα, αγορές, δωρεές και παραδόσεις στους δικαιούχους.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

 

 

Ιουν-15

Ιουλ-15

Αυ-15

Σεπ-15

Οκτ-15

Νοε-15

Δεκ-15

ΕΙΔΟΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Δ

Α

Π

Π

Π

Δ

Π

Π

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΑΛΑΤΙ

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

ΑΛΕΥΡΙ 2000γρ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΑΛΕΥΡΙ 1000γρ

1786

0

0

315

310

346

4

251

568

0

ΑΛΕΥΡΙ 500γρ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

60

0

0

48

12

0

0

0

0

0

ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΟΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Ιουν-15

Ιουλ-15

Αυ-15

Σεπ-15

Οκτ-15

Νοε-15

Δεκ-15

ΕΙΔΟΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Δ

Α

Π

Π

Π

Δ

Π

Π

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΑ ΒΡΕΦΙΚΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΒΑΜΒΑΚΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΒΑΝΙΛΙΑ (ΑΡΩΜΑ)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΝΟΥΝΟΥ 410 γρ

0

0

0

0

0

0

25

0

0

0

ΓΑΛΑ (ΧΑΡΤΙΝΟ) 1lit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΓΑΛΑ ΒΡΕΦΙΚΟ 6,12,24 μηνών

55

0

0

47

8

0

0

0

0

0

ΓΑΛΑ ΖΑΧΑΡΟΥΧΟ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΓΑΛΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ 410γρ

1984

0

0

505

531

588

25

345

40

0

ΓΑΛΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ 170γρ

0

0

0

0

0

0

4

0

4

0

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΒΡΩΜΗ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΕΛΙΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΖΕΛΕΣ ΣΚΟΝΗ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΖΑΧΑΡΗ

0

0

0

0

0

0

4

0

4

0

ΚΑΚΑΟ (σκόνη)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΚΑΦΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΚΕΤΣΑΠ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

ΚΟΝΤΙΣΙΟΝΕΡ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΕΡ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΚΡΑΣΙ 1 1/2 λίτρο

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

ΚΡΕΜΑ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΚΡΕΜΑ ΒΡΕΦΙΚΗ ΣΩΜΑΤΟΣ

4

0

0

4

0

0

0

0

0

0

ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΚΡΕΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗ

58

0

0

23

27

8

0

0

0

0

ΚΡΟΥΑΣΑΝ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (ΜΑΝΕΣΤΡΑ) 1000γρ

19

0

0

8

10

1

0

0

0

0

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ (ΜΑΝΕΣΤΡΑ) 500γρ

1400

0

0

315

308

346

2

120

313

0

ΚΥΒΟΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Κ.Τ.Λ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Ιουν-15

Ιουλ-15

Αυ-15

Σεπ-15

Οκτ-15

Νοε-15

Δεκ-15

ΕΙΔΟΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Δ

Α

Π

Π

Π

Δ

Π

Π

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΛΑΔΙ 17lit

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

ΛΑΔΙ 1lit

296

252

600

310

297

338

0

198

5

0

ΛΑΔΙ 500ml

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΛΑΔΙ 1,5lit

4

0

0

0

2

0

0

0

2

0

ΛΑΔΙ 5lit

6

0

0

0

2

2

0

1

1

0

ΛΑΖΑΝΙΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΛΑΖΑΝΙΑ 1/2 Kg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ ΚΟΦΤΟ 500γρ

1716

0

0

317

310

345

0

238

506

0

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 1000γρ

33

0

0

8

7

10

0

6

2

0

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 500γρ

2279

0

0

598

606

672

16

242

177

0

ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ ΡΟΥΧΩΝ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ, ΜΕΛΙ, ΜΕΡΕΝΤΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΜΕΡΕΝΤΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΜΠΙΣΚΟΤΑ, ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΝΤΟΜΑΤΑ ΧΥΜΟΣ-ΠΕΛΤΕΣ

158

0

0

57

57

10

3

34

3

0

ΝΤΟΜΑΤΑ ΠΟΛΤΟΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΞΥΔΙ 400ml

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ, ΟΔΟΝΤΟΒΟΥΡΤΣΑ

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ (ΚΑΙ ΠΡΙΟΝΙΑ)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΠΑΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΙΑ ΘΑΛΛΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ, ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ, ΚΡΙΤΣΙΝΙΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ, ΣΝΑΚ, Κ.Λ.Π.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΠΟΥΡΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΡΕΒΥΘΙΑ

1118

0

0

314

304

344

0

108

48

0

ΡΥΖΙ 2000γρ

14

0

0

8

6

0

0

0

0

0

 

Ιουν-15

Ιουλ-15

Αυ-15

Σεπ-15

Οκτ-15

Νοε-15

Δεκ-15

ΕΙΔΟΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Δ

Α

Π

Π

Π

Δ

Π

Π

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΡΥΖΙ 1000γρ

0

0

0

0

0

0

3

0

3

0

ΡΥΖΙ 500γρ

1718

0

0

307

311

345

2

239

518

0

ΣΑΜΠΟΥΑΝ

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

ΣΑΠΟΥΝΙΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΣΕΛΟΤΕΪΠ

6

0

0

0

0

0

0

0

2

4

ΣΕΡΒΙΕΤΕΣ

0

0

0

0

0

0

5

0

5

0

ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ 500γρ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΣΙΤΑΡΙ 500 γρ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΣΚΟΝΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΣΚΟΝΗ ΧΕΙΡΟΣ (ΓΙΑ ΡΟΥΧΑ)

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΚΙΑ, ΓΚΟΦΡΕΤΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΣΟΥΠΑ MAGGI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ ΠΙΑΤΩΝ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΤΕΤΡΑΔΙΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΤΟΡΤΕΛΙΝΙΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΤΡΑΧΑΝΑΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΤΣΑΪ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

ΥΓΡΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΥΓΡΟ ΤΖΑΜΙΩΝ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΦΑΒΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΦΑΚΕΣ

1441

0

0

318

312

347

5

170

299

0

ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΚΑ

 

1566

0

0

317

310

345

1

236

359

0

ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΓΚΑΖΑΚΙΑ)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΦΙΔΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΦΥΤΙΝΗ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΧΑΛΒΑΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Ιουν-15

Ιουλ-15

Αυ-15

Σεπ-15

Οκτ-15

Νοε-15

Δεκ-15

ΕΙΔΟΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Δ

Α

Π

Π

Π

Δ

Π

Π

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΗΛΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΧΛΩΡΙΝΗ Κ.Τ.Λ.

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ

441

0

0

318

123

0

0

0

0

0

ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ 500 γρ

1100

0

0

0

188

353

0

237

322

0

ΧΥΜΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ 1lit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ΧΥΜΟΙ ΜΙΚΡΟΙ 250γρ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

όπου Α : αγορές, Δ: δωρεές, Π: παραδόσεις

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της τις ανωτέρω εισηγήσεις του Προέδρου και της Επιτροπής Διαχείρισης, την αριθμ. 1/1/2016 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Κορινθίων την αντίστοιχη έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικού απολογισμού Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2015, την υπ’ αριθμ. 19/305/03.09.2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 2 του Ν.4071/2012, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Ν. 3463/2006

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικού απολογισμού της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Κορινθίων, η οποία αφορά στη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων για το εξάμηνο από τον Ιούλιο 2015 έως και τον Δεκέμβριο 2015, όπως αυτή ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/30/2016.-

 

Ο Πρόεδρoς Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Σταυρέλης Νικόλαος

Βλάσσης Δημήτριος

Φαρμάκης Γεώργιος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρέα)

Κορδώσης Χρήστος

Πανταζής Βασίλειος

 

Leave a Comment