Απόφαση αριθμ. 5/42/2016

 Αριθμός Πρακτικού 5

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 22-02-2016

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 22α Φεβρουαρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα κι ώρα 09:30 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 6629/18-02-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 6)Πανταζής Βασ., 7)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Γκουργιώτης Αλεξ., 2)Παππάς Αντ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 42η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016» ενημερώνει τα μέλη της επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…. η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής σχετική εισήγηση της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Προϋπολογισμού Έτους 2016

 

Α ΜΕΡΟΣ

 

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 6309/17-02-2016 Σχετική Εισήγησή του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού , προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, προτείνονται τα ακόλουθα:

 

Καταργούμε:

1. Την πίστωση με Κ.Α. 20/6262.0005 με τίτλο «Καθαρισμός ρυπασμένων περιοχών Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ

2. Την πίστωση με Κ.Α. 20/7135.0001 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» προϋπολογισμού 155.000,00 ευρώ

Μειώνουμε :

1. Την πίστωση με Κ.Α. 20/6641.0001 και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 340.000,00 € κατά 290.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 50.000,00 ευρώ

 

Από τις ανωτέρω καταργήσεις και μειώσεις προκύπτει το ποσό των 505.000,00 ευρώ από Π.Δ.το οποίο μεταφέρουμε στο αποθεματικό από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 505.000,00

 

Δημιουργούμε:

Τον Κ.Α 20/6117.0025 με τίτλο «Διάθεση προς επεξεργασία Προ – διαλεγμένων Ρευμάτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Κορινθίων» και προϋπολογισμό 505.000,00 ευρώ από Π.Δ.

 

Β ΜΕΡΟΣ

 

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 19/305/28-8-2015 Α.Δ.Σ. (μέρος Ζ) , με την οποία έγινε αποδοχή χρηματοδότησης υποδομών προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων ποσού των 600.00,00 ευρώ με πηγή χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών και δημιουργία πίστωσης με τίτλο «Συμπληρωματικός εξοπλισμός για τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων Δήμου Κορινθίων» και προϋπολογισμό 600.00,00 ευρώ

 

Καταργούμε

 

  1. Τον Κ.Α. 62/7131.0004 με τίτλο «Συμπληρωματικός εξοπλισμός για τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ και πηγή χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών.

 

Από την κατάργηση προκύπτει το ποσό των 600.000,00 ευρώ από .το οποίο μεταφέρουμε στο αποθεματικό .Από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 600.000,00 €.

 

Δημιουργούμε

  1. Τον Κ.Α. 62/7135.0013, με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» και προϋπολογισμό 73.800,00 ευρώ , με πηγή χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών

  2. Τον Κ.Α. 62/7131.0005 τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων » και προϋπολογισμό 526.200,00 ευρώ , με πηγή χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ως άνω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 5/42/2016.-

Ο Πρόεδρoς Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Φαρμάκης Γεώργιος

Βλάσσης Δημήτριος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρέα)

Σταυρέλης Νικόλαος

Πανταζής Βασίλειος

Κορδώσης Χρήστος

Leave a Comment