Απόφαση αριθμ. 2/5/2016

 

 1. Αριθμός Πρακτικού 2

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 22-02-2016

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, που αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Κωνσταντίνο Ζήμο, 4)Σταύρο Κεφάλα, 5)Παναγιώτη Λαμπρινό, 6)Γεώργιο Μουρούτσο, 7)Μαρία Δημητριάδη – Κακούρου, 8)Κωνσταντίνο Δημητρόπουλο και 9)Μαρία Καραμαλίκη, Δημ. Συμβούλους, ως μέλη, συνεδρίασε σήμερα την 22α Φεβρουαρίου, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση κι ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου της αριθμ. 6628/18-02-2016, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήσαν παρόντα πέντε (5) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Κων. Ζήμος, 3)Γεωργ. Μουρούτσος, 4)Παν. Λαμπρινός, 5)Μαρ. Δημητριάδη-Κακούρου.

Α π ό ν τ ε ς

1)Μαρ. Καραμαλίκη, 2)Στ. Κεφάλας, 3)Κων. Δημητρόπουλος, 4)Μιχ. Χατζής.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

Απόφαση 5η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί διαχείρισης προ-διαλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Κορινθίων» θέτει υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τη σχετική εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Διαχείριση προ – διαλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Κορινθίων

 

ΣΧΕΤ.:

 1. Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), που τέθηκε σε ισχύ με το αριθμ. 258/24-7-2015 έγγραφο του Υπ.Π.Α.Π.Ε.

Το ΕΣΔΑ ακολουθεί τις αρχές και τις κατευθύνσεις της Οδηγίας Πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο με το Νόμο Πλαίσιο 4042/2012 (Α΄24). Παράλληλα καθορίζει τις προοπτικές διαχείρισης έως το 2020 σύμφωνα με τις τάσεις που διαγράφονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σήμερα προσεγγίζονται με τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020», την πρόταση για το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον και το Χάρτη Πορείας για την αποδοτικότητα των πόρων.

Η εθνική πολιτική για τα απόβλητα αποτελεί μέρος της πολιτικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, με την οποία διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος, η υγεία και ευημερία των πολιτών. Αποβλέπει στον κοινωνικό, οικολογικό μετασχηματισμό του παραγωγικού μοντέλου στη μετάβαση σε μια οικονομία των κοινωνικών αναγκών, που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους, είναι φιλική στο περιβάλλον και στοχεύει στην αντιμετώπιση των αποβλήτων ως πόρο.

Απώτερος σκοπός της εθνικής πολιτικής είναι η ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων που έγκειται στη συμπληρωματικότητα των επιλογών διαχείρισης, με γνώμονα την αειφορική χρήση των πόρων, προκειμένου να μειώνονται οι παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων και, όπου δημιουργούνται απόβλητα, να υφίστανται διαχείριση με τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώνονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και παράλληλα να συνεισφέρουν θετικά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Ιδιαίτερη σημασία για την επίτευξη αυτού του σκοπού έχει η προώθηση της ιεράρχησης των αποβλήτων, με ποσοτικούς στόχους που θα αποτυπώνουν ότι προτεραιότητα δίνεται στην πρόληψη παραγωγής ως βέλτιστη επιλογή, ακολουθούμενη από την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, τις άλλες μορφές ανάκτησης (π.χ. κομποστοποίηση βιοαποβλήτων) και την ασφαλή διάθεση ως τελευταία επιλογή διαχείρισης. Η πρόσβαση σε κάποιο στάδιο διαχείρισης προϋποθέτει την εξάντληση των δυνατοτήτων των προηγούμενων σταδίων. Κάθε παρέκκλιση από αυτόν τον κανόνα απαιτεί ισχυρή περιβαλλοντική, τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση. Στη βάση αυτή, η προδιαλογή των υλικών έχει σαφές προβάδισμα έναντι του διαχωρισμού σύμμεικτων αποβλήτων στις μονάδες μηχανικής επεξεργασίας.

Η εθνική πολιτική για τα απόβλητα είναι προσανατολισμένη στους εξής στόχους-ορόσημα για το 2020: τα κατά κεφαλή παραγόμενα απόβλητα να έχουν μειωθεί δραστικά, η προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση με χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων – βιοαποβλήτων να εφαρμόζεται στο 50% του συνόλου των ΑΣΑ, η ανάκτηση ενέργειας να αποτελεί συμπληρωματική μορφή διαχείρισης, όταν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια κάθε άλλου είδους ανάκτησης και η υγειονομική ταφή να αποτελεί την τελευταία επιλογή και να έχει περιοριστεί σε λιγότερο από το 30% του συνόλου των ΑΣΑ.

 

 1. Το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τ.Σ.Δ.) Δήμου Κορινθίων

Στο Τ.Σ.Δ. Δήμου Κορινθίων, αποτυπώνεται η πολιτική του δήμου Κορινθίων για τη διαχείριση των απορριμμάτων , που δίνει έμφαση:

 • στη πρόληψη και διαλογή στη πηγή με στόχο την εκτροπή του μεγαλύτερου μέρους των απορριμμάτων με ορίζοντα μέχρι το έτος 2020, που κυρίως θα περιλαμβάνει: Ενίσχυση του Δικτύου των κάδων για την προδιαλογή, λειτουργία Πράσινων Σημείων και στις πέντε Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κορινθίων, ορθολογικό σύστημα αποκομιδής και μεταφοράς, δράσεις υποκίνησης της συμμετοχής των πολιτών &

 • προ – διαλογή οργανικών βιοαποδομίσιμων αποβλήτων και κομποστοποίηση αυτών (με την κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας οργανικών αστικών απορριμμάτων)

 

 1. Το γεγονός ότι ο Δήμος Κορινθίων υλοποιεί «Πιλοτικό έργο συλλογής οργανικών αστικών αποβλήτων» σε συνέχεια διαγωνιστικής διαδικασίας και σύναψης της αριθμ. 42821/8-8-2014 σύμβασης με την εταιρεία «Rap Group PC – Όμιλος εταιρειών Π. & Δ. Ραψωματιώτης ΙΚΕ».

Το έργο με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Διαλογής στη πηγή Αστικών Στερεών αποβλήτων» , πραγματοποιείται με επιτυχία και στόχο έχει την εκπαίδευση των πολιτών στη χωριστή συλλογή των οργανικών βιοαποδομίσιμων στερεών αστικών αποβλήτων.

Ωστόσο το εν λόγω έργο αφενός μεν καλύπτει μόνο μικρό τμήμα της επικράτειας του Δήμου Κορινθίων, αφετέρου έχει καθυστερήσει η υλοποίηση και ολοκλήρωσή του λόγω της καθυστέρησης απόκτησης αυτοκινήτου για τη χωριστή αποκομιδή των οργανικών στερεών αποβλήτων (μεγάλης διάρκειας διαγωνιστική διαδικασία, που όμως τώρα ολοκληρώθηκε και άμεσα ο Δήμος Κορινθίων θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει το νέο απορριμματοφόρο όχημα και να υλοποιηθεί και ολοκληρωθεί η σύμβαση του πιλοτικού έργου).

 

 1. Το γεγονός ότι ενώ ο Δήμος Κορινθίων έχει εξασφαλίσει:

(α) την αριθμ. 79705/31-12-2014 Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας περί ένταξης στο Π.Δ.Ε. της πράξη με τίτλο «Διαλογή στη πηγή οργανικών δημοτικών αποβλήτων και εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδιασπάσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων Δήμου Κορινθίων» και προϋπολογισμό 2.406.233,27 ευρώ.

Η πράξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα:

 1. Έργο υποδομής – εγκατάσταση αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων Δήμου Κορινθίων

 2. Προμήθεια εξοπλισμού εγκατάστασης

 3. Επιστημονικό σύμβουλο για τον έλεγχο και τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος

 4. Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής οργανικών αποβλήτων (κάδοι με κίτρινο καπάκι)

 5. Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης

(β) τεύχη δημοπράτησης για το σύνολο των ανωτέρω υποέργων &

(γ) την αριθμ. 6697/5-12-2014 Απόφαση του Π.Π. περί αδειοδότησης της εγκατάστασης της Μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων από προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα του Δήμου Κορινθίων σε μισθωμένο χώρο στη θέση «Μπούλμπερι» στη Τ.Κ. Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων

 

Ωστόσο δεν έχει εκδοθεί ακόμη πρόσκληση (και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες δεν θα εκδοθεί άμεσα σχετική πρόσκληση) για την υποβολή προτάσεων για ένταξη και χρηματοδότηση συναφών έργων στο Ε. Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020

 

(5) Οι διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 και ειδικότερα η παράγραφος Β iii. , σύμφωνα με την οποία [….Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος….]

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω σχετικά και τη βούληση της Δημοτικής Αρχής να δρομολογήσει άμεσα τις δράσεις για τη προδιαλογή των αστικών στερεών αποβλήτων και τη διάθεση προς επεξεργασία τους, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες και τις καθυστερήσεις που επιβάλλουν εξωγενείς παράγοντες και μέχρι την κατασκευή και λειτουργία της Μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων από προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα του Δήμου Κορινθίων, προτείνεται η δρομολόγηση διαδικασιών για τη διαχείριση προ –διαλεγμένων ρευμάτων αστικών στερεών αποβλήτων ως ακολούθως:

(α) χωριστή συλλογή συσκευασιών (μπλε κάδος), οργανικών βιοαποδομίσιμων αστικών στερεών αποβλήτων (καφέ κάδος), ανακυκλώσιμων υλικών (πράσινος κάδος), κλαδεμάτων και ογκωδών απορριμμάτων

(β) σύναψη σύμβασης με ιδιώτη σε συνέχεια διαγωνιστικής διαδικασίας για την επεξεργασία των προδιαλεγμένων ρευμάτων αστικών στερεών αποβλήτων.

 

Παρακαλούμε την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής για την έκφραση γνώμης για:

(Α) την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης προ – διαλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Κορινθίων, που θα περιλαμβάνει

(Ι) την προμήθεια καφέ κάδων (συλλογής οργανικών βιοαποδομίσιμων αστικών στερεών αποβλήτων)

(ΙΙ) την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού τεμαχισμού των κλαδεμάτων και των ογκωδών απορριμμάτων και χωριστής συλλογής τους

(ΙΙΙ) τη σύναψη σύμβασης με ιδιώτη (σε συνέχεια διαγωνιστικής διαδικασίας) για την επεξεργασία των προδιαλεγμένων ρευμάτων αστικών στερεών αποβλήτων (

 

(Β) την τροποποίηση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων ως ακολούθως:

 

1. Κατάργηση της πίστωσης του Κ.Α. 20/6262.0005 με τίτλο «Καθαρισμός ρυπασμένων περιοχών Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ

2. Κατάργηση της πίστωσης του Κ.Α. 20/7135.0001 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» προϋπολογισμού 155.000,00 ευρώ

3. Μείωση της πίστωσης της προμήθειας με Κ.Α. 20/6641.0001 και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» κατά 290.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 50.000,00 ευρώ

4. Ένταξη νέας πίστωσης σε Κ.Α 20/6117.000Χ με τίτλο «Διάθεση προς επεξεργασία Προ – διαλεγμένων Ρευμάτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Κορινθίων» και προϋπολογισμό 505.000,00 ευρώ από Π.Δ.

 

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 19/305/28-8-2015 Α.Δ.Σ. (μέρος Ζ) , με την οποία έγινε αποδοχή χρηματοδότησης υποδομών προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων ποσού των 600.00,00 ευρώ με πηγή χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών και δημιουργία πίστωσης με τίτλο «Συμπληρωματικός εξοπλισμός για τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων Δήμου Κορινθίων» και προϋπολογισμό 600.00,00 ευρώ

 

Προτείνεται :

 

 1. Η κατάργηση του Κ.Α. 62/7131.0004 με τίτλο «Συμπληρωματικός εξοπλισμός για τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ και πηγή χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών

 2. Ένταξη νέας προμήθειας με Κ.Α. 62/7135.00ΧΧ, τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» και προϋπολογισμό 73.800,00 ευρώ , με πηγή χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών &

 3. Ένταξη νέας προμήθειας με Κ.Α. 62/7131.00ΧΧ, τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων » και προϋπολογισμό 526.200,00 ευρώ , με πηγή χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006 και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Γνωμοδοτεί θετικά ως προς τα εξής:

(Α) την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης προ – διαλεγμένων αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου Κορινθίων, που θα περιλαμβάνει

(Ι) την προμήθεια καφέ κάδων (συλλογής οργανικών βιοαποδομίσιμων αστικών στερεών αποβλήτων)

(ΙΙ) την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού τεμαχισμού των κλαδεμάτων και των ογκωδών απορριμμάτων και χωριστής συλλογής τους

(ΙΙΙ) τη σύναψη σύμβασης με ιδιώτη (σε συνέχεια διαγωνιστικής διαδικασίας) για την επεξεργασία των προδιαλεγμένων ρευμάτων αστικών στερεών αποβλήτων (

 

(Β) την τροποποίηση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων ως ακολούθως:

 

1. Κατάργηση της πίστωσης του Κ.Α. 20/6262.0005 με τίτλο «Καθαρισμός ρυπασμένων περιοχών Δήμου Κορινθίων» προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ

2. Κατάργηση της πίστωσης του Κ.Α. 20/7135.0001 με τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» προϋπολογισμού 155.000,00 ευρώ

3. Μείωση της πίστωσης της προμήθειας με Κ.Α. 20/6641.0001 και τίτλο «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων» κατά 290.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 50.000,00 ευρώ

4. Ένταξη νέας πίστωσης σε Κ.Α 20/6117.000Χ με τίτλο «Διάθεση προς επεξεργασία Προ – διαλεγμένων Ρευμάτων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Κορινθίων» και προϋπολογισμό 505.000,00 ευρώ από Π.Δ.

 

Λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. 19/305/28-8-2015 Α.Δ.Σ. (μέρος Ζ), με την οποία έγινε αποδοχή χρηματοδότησης υποδομών προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων ποσού των 600.00,00 ευρώ με πηγή χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών και δημιουργία πίστωσης με τίτλο «Συμπληρωματικός εξοπλισμός για τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων Δήμου Κορινθίων» και προϋπολογισμό 600.00,00 ευρώ.

 

Προτείνεται :

 

 1. Η κατάργηση του Κ.Α. 62/7131.0004 με τίτλο «Συμπληρωματικός εξοπλισμός για τη λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας οργανικών βιοαποδομήσιμων δημοτικών στερεών αποβλήτων Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 600.000,00 ευρώ και πηγή χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών

 2. Ένταξη νέας προμήθειας με Κ.Α. 62/7135.00ΧΧ, τίτλο «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» και προϋπολογισμό 73.800,00 ευρώ , με πηγή χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών &

 3. Ένταξη νέας προμήθειας με Κ.Α. 62/7131.00ΧΧ, τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων» και προϋπολογισμό 526.200,00 ευρώ, με πηγή χρηματοδότησης το Υπουργείο Εσωτερικών.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/5/2016 .

 1. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

 2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Ζήμος Κωνσταντίνος

 3. Μουρούτσος Γεώργιος

 4. Δημητριάδη-Κακούρου Μαρία

 5. Λαμπρινός Παναγιώτης 

Leave a Comment