Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 8ης Μαρτίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Οικονομική Επιτροπή                                              Κόρινθος, 04-03-2016

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                               Αριθμ. Πρωτ.: 8850

Τηλ. 27413 61021

Fax  27413 61038

Πληρ.    Χουρσαλά Ειρήνη

             Κότσαλου Βενετία

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

                                   Π ρ ο ς τους κ.κ.   1]Νικ. Σταυρέλη  

                                                                  2]Δημ. Βλάσση

                                                                  3]Γεωργ. Φαρμάκη

                                                                4]Ανδρ. Ζώγκο

                                                                5]Αντ. Παππά

                                                                6] Χρ. Κορδώση

                                                                  7] Αλεξ. Γκουργιώτη

                                                                  8]Βασ. Πανταζή

                                                       Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 8 Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.      Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016.

2.      Τροποποίηση Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2016.

3.      Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης προσφορών της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση της εκτέλεσης της υπηρεσίας ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΕΤΟΥΣ 2016) προϋπολογισμού 32.978,33€.

4.      Επί εισηγήσεως περί λύσης σύμβασης με γραφείο μελετών Δ. Μαραβέας και Συνεργάτες Ε.Ε. σχετικά με τη Μελέτη Γ.Π.Σ. και ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Σαρωνικού.

5.      Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Leave a Comment