Απόφαση αριθμ. 4/27/2016

 Αριθμός Πρακτικού 4

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 16-02-2016

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη κι ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση κι ύστερα από τηv αριθμ. 5740/12-02-2016 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στη συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έλειπαν δύο (2) κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 4)Βλάσσης Δημ., 5)Φαρμάκης Γεώργ., 6)Κορδώσης Χρ., 7)Πανταζής Βασ..

Α π ό ν τ ε ς

1) Παππάς Αντ., 2)Γκουργιώτης Αλεξ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 27η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016» λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει, μεταξύ άλλων, για τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τη σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2016

Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.

Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη.

Οι διατάξεις του άρθρου 9 του ΠΔ 113/2010 και του άρθρου 21 παρ.7 και 9 του Ν2362/95 όπως αυτό ισχύει καθορίζουν ειδική διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων για ορισμένες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες αναλαμβάνονται υποχρεωτικά από την αρχή του έτους για ολόκληρο το προϋπολογιζόμενο ποσό.

Έχοντας υπόψη α) τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων που ψηφίστηκε με την υπ΄ αριθ. 29/533/28-12-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 31/1116/28-01-2016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, β)τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4089/26-10-2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Τεύχος Α΄) παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.

Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση και ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 :

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Π.Α.Υ.

ΠΟΣΟ

00

6711.0001

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

209/2016

457.043,76

00

6331.0001

ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

210/2016

60.000,00

00

6715.0019

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2016.

211/2016

950.210,00

00

6715.0020

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2016.

212/2016

80.631,00

00

6515.0001

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

214/2016

30.000,00

00

6726.0002

ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΟΑΚ ”Ο ΑΡΙΩΝ”

218/2016

11.242,00

00

6056.0001

ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΑΔΚΥ

216/2016

363.242,20

00

6311.0001

ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ

220/2016

60.000,00

00

6726.0004

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ.

225/2016

1.500,00

00

6718.0002

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ .

227/2016

38.720,00

30

7332.0004

Συντήρηση-επισκευή εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Κορινθίων, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

213/2016

72.128,11

30

7332.0005

Συντήρηση-επισκευή εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ασσου-Λεχαίου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

215/2016

17.158,85

30

7332.0006

Συντήρηση-επισκευή εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Τενέας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

217/2016

16.660,26

30

7332.0010

Συντήρηση-επισκευή εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Σολυγείας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

219/2016

13.629,72

15

7326.0016

Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου – Β’ ΦΑΣΗ (Δ. Άσσου – Λεχαίου -ΚΑ:15/7326.07), ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

221/2016

9.877,60

15

7326.0020

Διαμόρφωση προαυλείου χώρου δημοτικού παιδικού & βρεφονηπιακού σταθμού (Δ. Άσσου – Λεχαίου ΚΑ: 15/7326.11), ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

222/2016

36.110,07

25

7412.0001

Μελέτη έργων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων Δήμου Τενέας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. ΣΑΜΠ 026/3..

223/2016

260.352,87

25

7336.0002

Επισκευή τσιμενταυλάκων άρδευσης στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.

224/2016

51.686,90

30

7336.0009

Κατασκευή οδοποιίας ΤΔ Αθικίων, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2013.

226/2016

14.897,65

30

7322.0006

Ανάπλαση πλατείας στη θέση ΚΟΝΤΡΙΖΑ Δ.Κ. Σοφικού, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

228/2016

12.691,16

30

7322.0101

Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Κατακαλίου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2012.

229/2016

48.499,99

30

7322.0100

Ανάπλαση Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων πέριξ Δικαστικού Μεγάρου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

230/2016

171.000,00

30

7311.0005

Αποπεράτωση δημοτικής αποθήκης στο Κεραμιδάκι πόλης Κορίνθου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

231/2016

4.261,30

30

7412.0009

Μελέτη βελτίωσης οδών Αγίας Άννης και Ιωνίας εκτός σχεδίου πόλεως, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.

232/2016

16.000,00

30

7323.0038

Οδοποιία Δ.Κ. Κορίνθου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

233/2016

6.094,73

30

7323.0118

Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού 2013, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2012.

234/2016

32.161,11

30

7323.0122

Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2013.

235/2016

6.745,62

30

7323.0123

Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2013.

236/2016

31.030,78

30

7331.0008

Ανακατασκευή παλαιού δημοτικού σχολείου Κατακαλίου σε πολιτιστικό κέντρο, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2011.

237/2016

31.000,00

30

7322.0002

Ανάπλαση πεζοδρομίων στο Συνοικισμό Κορίνθου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2015.

238/2016

219.000,00

30

7322.0024

Αναπλάσεις διαμορφώσεις Κ.Χ. Δ.Ε. Ασσου-Λεχαίου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

239/2016

18.341,15

30

7322.0083

Ανάπλαση Κ.Χ. Χιλιομοδίου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

240/2016

90.944,00

30

7322.0084

Ανάπλαση οδών εντός οικισμού Σοφικού, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

241/2016

6.277,89

30

7322.0091

Ανάπλαση θέσης “Πλάτανος” στις Κλένιες, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2013.

244/2016

18.633,51

30

7322.0092

Ανάπλαση παλαιού ελαιοτριβείου Αλαμάνου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2013 ποσό 23.800,00€..

245/2016

110.500,00

30

7322.0095

Κατασκευή πλατείας Κάτω Αλμυρής, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

246/2016

12.000,00

30

7322.0001

Ολοκλήρωση πλατείας ΚΧ Γ 939 σχεδίου πόλεως Κορίνθου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.

247/2016

110.683,09

30

7322.0098

Ολοκλήρωση πεζοδρομίων Π..Ε.Ο Κορίνθου – Αργους Τ.Κ.Χιλιομοδίου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΣΑΤΑ 2013.

248/2016

44.167,85

30

7326.0046

Ανακατασκευή γηπέδου Σπαθοβουνίου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2012 ποσό 8.848,04€ & ΣΑΤΑ 2011 ποσό 1.688,94€.

249/2016

50.536,98

30

7326.0047

Ανακατασκευή γηπέδου Λεχαίου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2014 ποσού 153.844,89€.

250/2016

173.363,81

30

7326.0048

Ανακατασκευή γηπέδου Γαλατακίου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2014.

251/2016

195.534,81

30

7322.0003

Ανάπλαση αύλειου χώρου & χώρου πρόσβασης Ι.Ν. Ταξιαρχών Δ.Κ.Σοφικού, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2015 ποσό 16.856,98€.

252/2016

22.408,24

30

7311.0059

Ολοκλήρωση του έργου ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Εξαμιλίων, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ποσό 70.038,19 €.

253/2016

92.838,18

30

7322.0012

Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Κουταλά, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.

254/2016

57.606,29

30

7322.0082

Ανάδειξη-Ολοκλήρωση νέας πλατείας στη περιοχή Αγιαννιώτικα, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2011.

255/2016

2.372,53

30

7323.0010

Κατασκευή τοιχείων εγκιβωτισμού δημοτικών οδών Δ.Τενέας (Κ.Α. 30/7323.09), ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

256/2016

8.530,16

30

7323.0055

Οδοποιία Δ.Ε. Ασσου-Λεχαίου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

257/2016

37.478,92

30

7323.0071

Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

258/2016

38.712,11

30

7323.0080

Διανοίξεις οδών σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

259/2016

72.246,72

30

7323.0102

Οδοποιϊα Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Κορινθίων, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.

260/2016

33.962,34

30

7413.0035

Γ.Π.Σ.-Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. μελέτη πολεοδομικού σχεδιασμού Δ.Σαρωνικού(ΚΑ 70/7413.001) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

261/2016

34.737,85

30

7323.0002

Ασφαλτοστρώσεις Οδών Δ.Ε. Σολυγείας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

262/2016

60.706,89

30

7323.0126

Τσιμεντόστρωση οδών στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

263/2016

24.221,69

30

7326.0007

Ανακατασκευή λιθοδομών Τ.Δ. Αγιονορίου – Στεφανίου ( Δ.Τενέας 30/7326.02), ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

264/2016

6.211,10

35

7322.0016

Κατασκευή μικρού υπαίθριου θεάτρου -ανακατασκευή δημοτικού αναψυκτηρίου Αγίου Βασιλείου Τενέας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2011 ποσό 3.973,72€ & ΔΩΡΕΑ ποσό 10.000,00€.

265/2016

13.973,72

40

7413.0001

Μελέτη χωροταξικού – πολεοδομικού σχεδιασμού του Δήμου (συνεχιζόμενο Δ.Τενέας ΚΑ 40/7413.01), ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

266/2016

50.000,00

40

7421.0001

Γενικό πολεοδομικό σχέδιο και μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας Δήμου ( Δ.Άσσου – Λεχαίου ΚΑ 40/7421.001), ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

267/2016

23.121,70

64

7323.0065

Αγροτική οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

268/2016

161.363,45

64

7341.0005

Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας-ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.

269/2016

283.047,95

64

7341.0010

Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο), ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.

270/2016

1.294.152,94

15

7326.0009

Βελτίωση αθλητικών υποδομών στο Τ.Δ.Χιλιομοδίου Δ. Τενέας (ΚΑ: 15/7326.11), ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

271/2016

11.880,00

00

8211.0001

Υπέρ Δημοσιου 6,67%

272/2016

280.000,00

00

8211.0002

Υπέρ Δημοσιου 10% (έξοδα παράστασης Δημάρχου)

273/2016

5.500,00

00

8211.0003

ΤΣΚΥ 8%

274/2016

25.000,00

00

8212.0001

Υπέρ Δημοσιου (Αναγνώριση Προυπηρεσίας Γενικο Λογιστήριο του Κρατους)

275/2016

2.000,00

00

8221.0001

Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών

276/2016

250.000,00

00

8222.0001

Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων

277/2016

30.000,00

30

7311.0006

Προσθήκη αίθουσας στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

278/2016

12.000,00

00

8223.0001

Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών 20%

279/2016

40.000,00

00

8223.0002

Φόρος εργολάβων 3%

280/2016

80.000,00

00

8223.0003

Φόρος 4% επί προμηθειών

281/2016

60.000,00

00

8223.0004

Φόρος 1% επί προμηθειών (καύσιμα)

282/2016

10.000,00

00

8223.0005

Φόρος 4% επί μελετών

283/2016

5.000,00

00

8223.0006

Φόρος αμοιβών τρίτων

284/2016

15.000,00

00

8223.0007

Φόρος 8% επί παροχής υπηρεσιών

285/2016

70.000,00

00

8223.0008

Φόρος τόκων

286/2016

15.000,00

00

8223.0009

Φόρος τόκων 15%

287/2016

10.000,00

00

8223.0010

Φόρος 10% μελετών

288/2016

2.000,00

00

8224.0001

Υγειονομική περίθαλψη

289/2016

12.000,00

00

8224.0002

Χαρτόσημο 3% (ενοικίων)

290/2016

16.211,55

00

8224.0003

ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου ενοικίων

291/2016

3.242,28

00

8224.0007

Απόδοση οφειλόμενων φόρων εργολάβων, προμηθευτών κλπ στις ΔΟΥ.

292/2016

35.000,00

00

8224.0011

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% για για την καταπολέμηση της ανεργίας (άρθρο 38 παρ.2 α.ν.3986/2011)

293/2016

100.000,00

00

8224.0015

ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1%(Ν.3986/2011 ΑΡ.29)

294/2016

20.000,00

30

7412.0007

Τροποποίηση στα ΟΤ 309 ? 311 σχεδίου πόλεως Αγιαννιώτικα, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ..

295/2016

2.460,00

30

7412.0008

Βελτίωση οδού Μπαθαρίστρας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ποσό 10.240,18€.

296/2016

18.580,00

30

7322.0077

Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου Πατρών – Γ. Παπανδρέου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

297/2016

29.032,13

30

7331.0005

Επισκευή Γυμνασίου Τ.Δ.Χιλιομοδίου (Δ.Τενέας 70/7331.13), ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

298/2016

3.912,59

30

7331.0006

Επισκευή δημοτικού σχολείου Τ.Δ. Στεφανίου (Δ.Τενέας ΚΑ 70/7331.09), ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

299/2016

4.257,69

30

7331.0007

Επισκευή Νηπιαγωγείου Τ.Δ. Χιλιομοδίου (Δ.Τενέας ΚΑ 70/7331.12), ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

300/2016

4.257,69

30

7413.0041

Ανασύνταξη πράξης εφαρμογής σχεδίου πόλεως Αγία Άννα -Συνοικισμός, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.

301/2016

12.500,00

30

7311.0064

Ολοκλήρωση εργασιών επέκτασης WC δημοτικού σχολείου Σοφικού, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

302/2016

12.000,00

30

7322.0007

Ανάπλαση αύλειου χώρου Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Σοφικού, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

303/2016

12.620,00

30

7322.0102

Κατασκευή πεζοδρομίων στο Ο.Τ. ΚΦ Γ253 Σ.Π. Αγίου Γεωργίου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

304/2016

12.500,00

30

7324.0003

Ανάπλαση πεζοδρομίων Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

305/2016

12.000,00

30

7324.0039

Κατασκευή πεζοδρομίων στη Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

306/2016

40.103,97

30

7331.0103

Ολοκλήρωση Εργασιών Συντήρησης Κτιρίου Σιδηροδρομικού Σταθμού Κορίνθου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

307/2016

7.201,18

30

7331.0104

Kατασκευή, επέκταση & συμπλήρωση κτιρίων ΟΤΑ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

308/2016

12.607,00

30

7412.0034

Σύνταξη Φακέλου για έκδοση Π.Π.Δ. για το έργο Βελτίωση Οδού Σύνδεσης της Τ.Κ. Σοφικού με την Τ.Κ. Δήμαινας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

309/2016

4.920,00

64

7341.0028

Ανάδειξη του παλαιού κτιρίου των δημοτικών σφαγειων στην περιοχη Λεχαίο Λιμάνι Κορινθου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.

310/2016

38.570,28

64

7341.0029

Aνάπλαση του κέντρου της Κορίνθου ,Κεντρική πλατεία και περιβάλλοντες πεζόδρομοι και δρόμοι -Ανάπλαση διαμόρφωση παραλιακού μετώπου πόλης Κορίνθου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.

311/2016

10.954,87

20

6234.0001

Μίσθωση οχημάτων, Συνεχιζόμενο σύμφωνα με την αριθμ. 61058/2015 απόφαση Δημάρχου.

312/2016

15.000,00

30

6234.0002

Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Σαρωνικού, Συνεχιζόμενο.

313/2016

55.000,00

30

6234.0003

Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Σολυγείας, Συνεχιζόμενο.

314/2016

50.000,00

20

7325.0005

Ηλεκτροφωτισμός Παλαιάς Βρύσης Χιλιομοδίου, Συνεχιζόμενο.

315/2016

17.316,70

30

6234.0004

Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Τενέας, Συνεχιζόμενο.

316/2016

55.000,00

30

6261.0031

Συντήρηση- επισκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών καταστημάτων δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Κορινθίων, Συνεχιζόμενο.

317/2016

55.623,27

62

7131.0002

Προμήθεια γερανών για την αποκομιδή υπόγειων κάδων απορριμμάτων, Συνεχιζόμενο, Χρηματοδότηση ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ.

318/2016

68.265,00

64

7134.0003

Ολοκληρωμένο σύστημα πληρωμής και διαχείρισης τελών παρόδιας στάθμευσης και ειδικών θέσεων στάθμευσης Ολοκληρωμένο σύστημα πληρωμής και διαχείρισης τελών παρόδιας στάθμευσης και ειδικών θέσεων στάθμευσης,Συνεχιζόμενο.

319/2016

99.949,80

20

6117.0010

Διαχείριση ογκωδών αντικειμένων, Συνεχιζόμενο, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2013.

320/2016

11.689,92

20

6117.0022

Διαλογή στη πηγή Αστικών Στερεών Αποβλήτων, Συνεχιζόμενο.

321/2016

88.246,73

10

6643.0002

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Δ.Ε. Κορίνθου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2014, ΑΜ 14/2014.

322/2016

15.547,20

10

6643.0003

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2014, ΑΜ 14/2014.

323/2016

273,24

10

6643.0004

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Δ.Ε. Τενέας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2014, ΑΜ 14/2014.

339/2016

3.985,20

10

6643.0005

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Δ.Ε. Σαρωνικού,ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2014, ΑΜ 14/2014.

340/2016

3.985,20

10

6643.0006

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Δ.Ε. Σολυγείας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2014, ΑΜ 14/2014.

326/2016

3.024,25

10

6266.0001

Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού, Συνεχιζόμενο, ΑΜ 21/2015 [Σύμβαση αριθ.34655-2015]

346/2016

34.317,00

00

8231.0001

ΙΚΑ – ΤΕΑΜ

327/2016

700.000,00

00

8231.0002

ΤΥΔΚΥ

328/2016

500.000,00

00

8231.0004

ΤΣΜΕΔΕ Μισθοδοσίας

329/2016

180.000,00

00

8231.0007

ΤΠΕΔΕ 1%

330/2016

12.000,00

00

8231.0005

ΤΣΜΕΔΕ Μελετών & Έργων

331/2016

35.000,00

00

8231.0008

Τ.Ε.Α.Δ.Υ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ

332/2016

8.000,00

00

8231.0010

Μ.Τ.Π.Υ

333/2016

15.000,00

00

8231.0011

Τ.Π.Δ.Υ

334/2016

10.000,00

00

8231.0014

Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

335/2016

250.000,00

00

8231.0015

Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Π.Δ.Υ.

336/2016

70.000,00

00

8231.0018

ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (Εξαγορά Προυπηρεσίας)

337/2016

1.000,00

00

8231.0026

ΤΣΑΥ

338/2016

5.000,00

00

8231.0020

ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 1,5% (Προμηθειών – εργασιών)

341/2016

50.000,00

00

8231.0023

Απόδοση οφειλόμενων εισφορών εργολάβων, προμηθευτών κλπ σε ασφαλιστικά ταμεία.

342/2016

60.000,00

00

8231.0021

ΤΑΔΚΥ -ΤΠΔΥ 0,5% (Προμηθειών – εργασιών)

343/2016

20.000,00

00

8231.0027

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ

344/2016

1.000,00

00

8231.0029

Ειδική εισφορά Τ.Π.Δ.Υ. 1%

345/2016

40.000,00

45

6635.0003

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε.Ασσου-Λεχαίου [ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΑΜ 38/2014]

347/2016

749,91

45

6635.0004

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε.Τενέας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 38/2014.

348/2016

749,91

10

6635.0006

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε.Σολυγείας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 38/2014.

349/2016

741,31

35

6635.0006

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε.Σολυγείας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 38/2014.

350/2016

771,27

45

6635.0006

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε.Σολυγείας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 38/2014.

351/2016

429,37

30

6634.0004

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε.Τενέας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 38/2014.

352/2016

772,19

30

6634.0005

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε.Σαρωνικού, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 38/2014.

353/2016

665,31

30

6634.0006

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε.Σολυγείας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 38/2014.

354/2016

1.044,89

35

6633.0003

Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε.Ασσου-Λεχαίου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 38/2014

355/2016

5,18

35

6633.0004

Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε.Τενέας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 38/2014.

356/2016

5,18

35

6633.0005

Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε.Σαρωνικού, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 38/2014.

357/2016

5,18

10

6461.0001

ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

361/2016

83,64

15

6481.0003

Δαπάνη σίτισης μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΣΥΜΒΑΣΗ 274/16-Συνεχιζόμενο)

366/2016

38.759,70

00

6117.0003

Αμοιβή γιατρού εργασίας για την υγιεινή του προσωπικού του Δήμου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

358/2016

3.565,00

35

6692.0001

Προμήθεια φυτών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Α.Μ.:141/2013)

359/2016

7.819,60

35

6262.0003

Συντήρηση σιντριβανιών Δήμου Κορινθίων, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

360/2016

6.205,35

20

6263.0001

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων [Καθαρισμός οχημάτων- μηχανημάτων του Δήμου, ΑΜ 34/2015, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ].

362/2016

3.873,27

20

6264.0001

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων [Καθαρισμός οχημάτων-μηχανημάτων Δήμου, ΑΜ 34/2015, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ].

363/2016

635,91

30

6662.0033

Προμήθεια χρωμάτων για ελαιοχρωματισμό κρασπεδόρειθρων , διαβάσεων κλπ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 29/2014.

364/2016

1.015,97

30

6662.0005

Προμήθεια ασφαλτομίγματος Δ.Ε.Τενέας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 43/2013.

365/2016

9.646,59

20

6699.0001

Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2013, ΑΜ 5/2013.

367/2016

12.325,23

30

6699.0001

Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών [ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2013, ΑΜ 5/2013 ]

368/2016

27.027,94

35

6699.0001

Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων[ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2013, ΑΜ 5/2013 ]

369/2016

4.046,05

45

6699.0001

Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων[ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2013, ΑΜ 5/2013 ]

370/2016

4.692,34

00

6491.0001

Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου

371/2016

3.000,00

00

6737.0006

Προγραμματική σύμβαση για την υπογραφή του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος :Πελοπόννησος 2020-Υποστήριξη της Τεχνικής Γραμματείας του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για τα έτη 2013-2014

372/2016

12.300,00

00

6739.0001

Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στην ΠΟΣΕΑ

373/2016

1.200,00

00

6739.0005

Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στο Κέντρο Πρόληψης “ΔΙΟΛΚΟΣ”.

374/2016

10.564,93

00

6823.0001

Τόκοι υπερημερίας χρήσης

375/2016

30.000,00

10

6142.0002

Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

376/2016

8.979,00

10

6142.0003

Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

377/2016

8.979,00

15

6117.0010

Παροχή τεχνικής ,διοικητικής υποστήριξης επισιτιστικής βασικής υλικής συνδρομής (ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ για το έτος 2015

378/2016

5.000,00

15

6265.0001

Συντήρηση εξοπλισμού για τις ανάγκες υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς του απόρους (Τ.Ε.Β.Α. )

379/2016

4.182,00

15

6278.0001

Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ σύμφωνα με την αριθ. 352015/7-8-2015 απόφαση ανάθεσης.

380/2016

162,36

20

6271.0001

Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.

381/2016

1.000,00

20

6721.0001

Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) άρθρο 104 παρ. 4του ν.3852/2010

382/2016

23.276,80

30

6117.0001

Εργασίες συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίου σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

383/2016

44.280,00

69

7341.0013

Ανάπτυξη διαδραστικού πληροφοριακού συστήματος πολιτιστικού περιεχομένου για τους Δήμους Κορινθίων & Νεμέας (πολ-e-s)

384/2016

251.803,00

30

6662.0027

Προμήθεια οικοδομικών υλικών συντήρησης πλατειών -πεζοδρομίων και λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε.Κορίνθου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 26/2013.

385/2016

11.615,69

35

6262.0001

Προμήθεια ξυλουργικών υλικών για συντήρηση – αποκατάσταση παιδικών χαρών Δ.Ε.Κορίνθου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 27/2013.

387/2016

3.922,85

30

6662.0022

Προμήθεια σιδηρουργικών υλικών συντήρησης και επισκευής κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε.Κορίνθου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΑΜ 38/2013.

388/2016

1.777,62

10

7135.0001

Προμήθεια εξοπλισμού επέκτασης τηλεφωνικού κέντρου, συνεχιζόμενο σύμφωνα με την αριθ.61086/2015 σύμβαση.

389/2016

4.149,04

00

8231.0030

Ειδική εισφορά Τ.Π.Δ.Υ. 1% Τομέα Δημοσίου

390/2016

6.000,00

00

8231.0032

ΤΑΥΤΕΚΩ

391/2016

2.500,00

00

8241.0001

Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ

392/2016

150.000,00

00

8242.0001

Τ.Υ.Δ.Κ 1%

393/2016

13.000,00

00

8242.0002

Τ.Ε.Ε 2%

394/2016

3.000,00

00

8242.0003

Ε.Μ.Π. 1%

395/2016

4.000,00

00

8242.0004

Ε.Μ.Π. 0,5%

396/2016

10.000,00

00

8242.0005

Τ.Ε.Ε. 0,2%

397/2016

3.000,00

00

8242.0006

ΓΕΩ ΤΕΕ

398/2016

500,00

00

8242.0007

Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

399/2016

130.000,00

00

8242.0009

ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

400/2016

20.000,00

00

8242.0010

Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ

401/2016

30.000,00

00

8242.0011

Χαρτόσημο υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 2,4%

402/2016

2.000,00

00

8242.0012

Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/2011 για τις ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

403/2016

20.000,00

20

7132.0030

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας μεταχειρισμένο, ΑΜ 33/2015, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

404/2016

38.130,00

20

6056.0001

Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)

405/2016

144.328,82

45

6056.0001

Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)

406/2016

10.256,72

00

6723.0001

Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54

407/2016

86.304,62

10

6265.0003

Συντήρηση επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού μεγάρου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2015.

408/2016

3.980,03

15

6473.0041

Συμμετοχή στο Δίκτυο Υγείας και Αλληλεγγύης

409/2016

1.000,00

30

7331.0003

Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων, ΑΜ 10/2015, Χρημ/ση ΣΑΤΑ για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων.

411/2016

122.510,23

30

7331.0004

Συντήρηση σχολικών κτιρίων Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων, ΑΜ 11/2015, Χρημ/ση ΣΑΤΑ για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων.

412/2016

122.510,23

00

6331.0003

Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)

386/2016

3.000,00

10

6263.0001

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων [σύνταξη ΠΑΥ σύμφωνα με το πρωτογενές 16REQ003820343].

413/2016

2.000,00

20

6263.0001

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων [σύνταξη ΠΑΥ σύμφωνα με το πρωτογενές 16REQ003820343].

414/2016

80.000,00

20

6264.0001

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων [σύνταξη ΠΑΥ σύμφωνα με το πρωτογενές 16REQ003820343].

415/2016

20.000,00

30

6263.0001

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων[σύνταξη ΠΑΥ σύμφωνα με το πρωτογενές 16REQ003820343].

416/2016

10.000,00

30

6264.0001

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων[σύνταξη ΠΑΥ σύμφωνα με το πρωτογενές 16REQ003820343].

417/2016

10.000,00

35

6263.0001

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων [σύνταξη ΠΑΥ σύμφωνα με το πρωτογενές 16REQ003820343].

418/2016

5.000,00

35

6264.0001

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων [σύνταξη ΠΑΥ σύμφωνα με το πρωτογενές 16REQ003820343].

419/2016

5.000,00

45

6263.0001

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων [σύνταξη ΠΑΥ σύμφωνα με το πρωτογενές 16REQ003820343].

420/2016

1.000,00

30

7111.0003

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΓΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΤΗΣΗΣ 021149 ΣΤΟ Ο.Τ 340 ΤΟΥ ΣΧΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ”ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ” ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΣΑΜΑΝΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΆΡΙΘΜ. 136/15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.

421/2016

13.068,59

30

7111.0003

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΟΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ 136/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΤ. 021149 ΣΤΟ Ο.Τ 340 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ”ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ” ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΣΑΜΑΝΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΆΡΙΘΜ. 136/15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.

422/2016

250,00

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016, που ψηφίστηκε με την υπ΄ αριθ. 29/533/28-12-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 31/1116/28-012016 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 5 του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Α΄), τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη σχετική ισχύουσα διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/27/2016.-

 

Ο Πρόεδρoς Τα Μέλη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Σταυρέλης Νικόλαος

Βλάσσης Δημήτριος

Φαρμάκης Γέωργιος

Καμπούρης Χαράλαμπος

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδρέα)

Κορδώσης Χρήστος

Πανταζής Βασίλειος

Leave a Comment