Έγκριση προϋπολογισμού του Φιλανθρωπικού Σωματείου <<Αγ. Πρίσκιλλα>>

                                                                                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                              
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 27/22.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  506/2015
 
ΘΕΜΑ 17ο  Η.Δ.: «Έγκριση προϋπολογισμού του Φιλανθρωπικού Σωματείου <<Αγ. Πρίσκιλλα>>»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α   του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 59869/18-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι  (26) δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου Θ.Η.Δ.
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Παππάς Αντώνιος
5.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου Θ.Η.Δ.
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.    Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
11.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης
13.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
14.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
15.    Βλάσσης Δημήτριος
16.   Μουρούτσος Γεώργιος
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε στο τέλος του 4ου Θ.Η.Δ.
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στην έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, αποχώρησε στο μέσον του 1ου Θ.Η.Δ.
26.    Πιέτρης  Τιμολέων
 
 
 
1.       Σταματάκης  Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
2.       Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
3.       Ζώγκος Ανδρέας
4.       Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
5.       Πανταζής Βασίλειος
6.       Σούκουλης Ανδρέας
7.       Καρασάββας  Ιωάννης
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
3. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
4. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
6. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
8. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ.  Αγιονορίου
9. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
10.    Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
     
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
2.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
3.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κλέττας   Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση προϋπολογισμού του Φιλανθρωπικού Σωματείου <<Αγ. Πρίσκιλλα>>»  έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου την εισήγηση του Αντιδημάρχου  Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού  κ. Κεφάλα Σταύρου η οποία έχει ως εξής:
 
<<Λαμβάνοντας υπόψη:
1.       το άρθρο 58 Ν.3852/10 περί «αρμοδιοτήτων του Δημάρχου».
2.       το άρθρο 94 παρ.3β αριθμ. 11 περί «εποπτείας των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, καθώς και η έγκριση του Προϋπολογισμού τους».
3.       το νόμο Ν. 1111/72 άρθρο 8 «Περί αναγνωρισμένων φιλανθρωπικών σωματείων » υποχρεούται το φιλανθρωπικό σωματείο να καταθέτει τον προϋπολογισμό του για έγκριση του, στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου που έχει την έδρα του.
4.       το  υπ΄ αριθμ. 34295/04-08-2015 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Κορινθίων κ. Παναγιώτη Λούμπα «Περί διευκρινίσεων για την άσκηση των αρμοδιότητας της περιπ. 11 παρ. 38 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 που αφορά στην εποπτεία των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων και την έγκριση του προϋπολογισμού τους».
5.       το υπ΄ αριθμ. 56684/30-11-2015 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων «Περί Οικονομικού Ελέγχου απολογισμού και Προϋπολογισμού του Σωματείου Ορθόδοξη Χριστιανική και Πολιτιστική Αδελφότητα Η Αγία Πρίσκιλλα».
Το Σωματείο «Ορθόδοξη Χριστιανική και Πολιτιστική Αδελφότητα Η Αγία Πρίσκιλλα» έχει την έδρα του στην Κόρινθο επί της οδού Αδειμάντου 91, και έχει σύσταση σωματείου από το 1973. Το εν λόγω είναι Φιλανθρωπικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει κάνει τροποποίηση καταστατικού το 2004. Η λειτουργία του Σωματείου «Ορθόδοξη Χριστιανική και Πολιτιστική Αδελφότητα Η Αγία Πρίσκιλλα» παράγει φιλανθρωπικό έργο στην περιοχή όπως φαίνεται από τα στοιχεία που μας έχει προσκομίσει.
Βασιζόμενοι στα προσκομιζόμενα από το Φιλανθρωπικό σωματείο στοιχεία και το υπ΄  αριθμ. 56684/30-11-2015 έγγραφο της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων «Περί Οικονομικού Ελέγχου απολογισμού και προϋπολογισμού του Σωματείου» ο προϋπολογισμός του, θεωρείται επιτεύξιμος. Και για το λόγο αυτό εισηγούμεθα στο Δ.Σ. την έγκριση του προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015 του Σωματείου «Ορθόδοξη Χριστιανική και Πολιτιστική Αδελφότητα Η Αγία Πρίσκιλλα».
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
 ΕΣΟΔΑ
1. Υπόλοιπο ταμείου                                                        17.967,40€
2. Μηνιαίες προσφορές                                                      1.800,00€
3. Έκτακτες εισφορές – Δωρεές                                          2.000,00€
4. Τόκοι                                                                                  200,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                           21.967,40€
 ΕΞΟΔΑ
1. Χρηματικά βοηθήματα                                                 5.500,00€
2. ΔΕΗ                                                                                600,00€                                                                                                                   
3. ΟΤΕ                                                                                200,00€
4. ΔΕΥΑΚ                                                                           180,00€
5. Δωρεές                                                                            600,00€
6. Πετρέλαιο κτηρίου                                                           400,00€
7. Συντηρήσεις                                                                      80,00€
8. Μόνωση κτιρίου                                                           2.000,00€
9. Τόκοι καταθέσεων                                                             30,00€
10. Διάφορα έξοδα                                                              277,50€
ΣΥΝΟΛΟ                                                                          9.867,50€
Ταμείο προς εξίσωση                                                     12.099,90€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                                                        21.967,40€
 Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό Εσόδων – Εξόδων του Φιλανθρωπικού Σωματείου «Ορθόδοξη Χριστιανική και Πολιτιστική Αδελφότητα Η Αγία Πρίσκιλλα», Έτους 2015, που έχει ως εξής:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015
 ΕΣΟΔΑ
1. Υπόλοιπο ταμείου                                                        17.967,40€
2. Μηνιαίες προσφορές                                                      1.800,00€
3. Έκτακτες εισφορές – Δωρεές                                          2.000,00€
4. Τόκοι                                                                                  200,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                           21.967,40€
 ΕΞΟΔΑ
1. Χρηματικά βοηθήματα                                                 5.500,00€
2. ΔΕΗ                                                                                600,00€                                                                                                                   
3. ΟΤΕ                                                                                200,00€
4. ΔΕΥΑΚ                                                                           180,00€
5. Δωρεές                                                                            600,00€
6. Πετρέλαιο κτηρίου                                                           400,00€
7. Συντηρήσεις                                                                      80,00€
8. Μόνωση κτιρίου                                                           2.000,00€
9. Τόκοι καταθέσεων                                                             30,00€
10. Διάφορα έξοδα                                                              277,50€
Σύνολο                                                                              9.867,50€
Ταμείο προς εξίσωση                                                     12.099,90€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                                                        21.967,40€
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  27 / 506 / 2015.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  28 – 12 – 2015
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment