Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών Έργων για τη κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Σαρωνικού

                                                                                                                                        

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                     
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 27/22.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  509/2015
 
ΘΕΜΑ 21ο  Η.Δ.: «Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών Έργων για τη κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Σαρωνικού»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 22α   του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 59869/18-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι  (26) δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος, αποχώρησε στο μέσον του 1ου Θ.Η.Δ.
3.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
4.       Παππάς Αντώνιος
5.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, αποχώρησε στο τέλος του 4ου Θ.Η.Δ.
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
8.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
9.       Φαρμάκης Γεώργιος
10.    Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
11.    Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
12.    Λαμπρινός Παναγιώτης
13.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
14.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
15.    Βλάσσης Δημήτριος
16.   Μουρούτσος Γεώργιος
17.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
18.    Νανόπουλος Βασίλειος
19.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος,αποχώρησε στο τέλος του 4ου Θ.Η.Δ.
20.    Κορδώσης Χρήστος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος, αποχώρησε στην έναρξη του 1ου Θ.Η.Δ.
23.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία, αποχώρησε στο μέσον του 1ου Θ.Η.Δ.
26.    Πιέτρης  Τιμολέων
 
 
 
1.       Σταματάκης  Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
2.       Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
3.       Ζώγκος Ανδρέας
4.       Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
5.       Πανταζής Βασίλειος
6.       Σούκουλης Ανδρέας
7.       Καρασάββας  Ιωάννης
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έντεκα (11) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
3. Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
4. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5. Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
6. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7. Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
8. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ.  Αγιονορίου
9. Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
10.    Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
11.    Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
     
1.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
2.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
3.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
4.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
5.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κλέττας   Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
8.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
9.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
10.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
11.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών Έργων για τη κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Σαρωνικού» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου κ. Σπύρου Περόγαμβρου, σύμφωνα με την οποία:
<<Λαμβάνοντας υπόψη:
1.Το γεγονός ότι η υπηρεσία Τεχνικών Έργων του Δήμου Κορινθίων, δεδομένου:
α) των αυξημένων αναγκών της, κυρίως κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών
β) το πλήθος των προβλημάτων που προκύπτουν,
καλείται να καλύψει παράλληλα τις ανάγκες όλων των Δημοτικών Ενοτήτων ενός μεγάλου Δήμου όπως είναι ο Δήμος Κορινθίων.
2. Τα οχήματα που διαθέτει σήμερα η Τεχνική Υπηρεσία τα οποία φαίνονται στον συνημμένο πίνακα
3. Το γεγονός ότι ο διαθέσιμος ιδιόκτητος εξοπλισμός του Δήμου δεν επαρκεί για την κάλυψη των προαναφερόμενων αναγκών της.
4.  Την πίστωση του ΚΑ 30/6234.0002 με τίτλο «Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων για τη κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Σαρωνικού» ποσού 55.000,00 € , του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
Παρακαλούμε όπως λάβετε απόφαση για την αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης μίσθωσης οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων για τη κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Σαρωνικού, για χρονικό διάστημα πενήντα (50) ημερών, προκειμένου η υπηρεσία Τεχνικών Έργων του Δήμου να φροντίσει για την εκτέλεση της μίσθωσης.>>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 61 του ν. 3979/2011 και την εισήγηση του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντος του κ. Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα)
 
Την αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης μίσθωσης οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων, για τη κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Σαρωνικού, για χρονικό διάστημα πενήντα (50) ημερών, προκειμένου η υπηρεσία Τεχνικών Έργων του Δήμου να φροντίσει για την εκτέλεση των τεχνικών έργων, όπως θα προκύψουν από τη μίσθωση.
Η δαπάνη της ανωτέρω μίσθωσης θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2015 πίστωση με ΚΑ  30/6234.0002 με τίτλο «Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας τεχνικών έργων για τη κάλυψη αναγκών Δ.Ε. Σαρωνικού» ποσού 55.000,00 €.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  27 / 509 / 2015.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  28 – 12 – 2015
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ