Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Κεραμιδάκι στο Κ.Φ. 364 (χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων)

                                                                                                                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                      
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 28/28.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  525/2015
 
ΘΕΜΑ 9ο Η.Δ.: «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Κεραμιδάκι στο Κ.Φ. 364 (χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων)»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 60627/24-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερις (24) δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης
11.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
12.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
13.    Βλάσσης Δημήτριος
14.   Μουρούτσος Γεώργιος
15.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
20.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
21.    Καρασάββας  Ιωάννης
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
24.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία,
 
1.       Σταματάκης  Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Φαρμάκης Γεώργιος
4.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
5.       Ζώγκος Ανδρέας
6.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.       Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
8.       Σούκουλης Ανδρέας
9.       Πιέτρης  Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
3. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
4. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
     
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Κλέττας   Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Κεραμιδάκι στο Κ.Φ. 364 (χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων)» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του φακέλου:
 
1.       Το από 17-8-1989 Π.Δ. (ΦΕΚ 602/τ.Δ΄/2-10-1989) περί έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής «Κεραμιδάκι» του Δήμου Κορινθίων και αναθεώρηση αυτής (μελέτης) με την αριθμ. 12378/10-12-1993 (ΦΕΚ 1501/Δ/24-12-1993), με την οποία καθορίστηκε ο κοινωφελής χώρος Κ.Φ. 364 ως χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων.
2.       Την με αριθμ. πρωτ. 19379/1207/16-5-2013 (ΦΕΚ 255/ΑΑΠ/5-7-2013) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί τροποποίησης της χρήσης γης  του Κ.Φ. 364 από κοινωφελή χώρο (χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων) σε οικοδομήσιμο χώρο με χρήση γης «τουρισμός – αναψυχή».
3.       Τις με αριθ. πρωτ.: 35441/1-7-2013 αίτηση των Μαντζούνη Αργυρούλας και λοιπών, Πίκουλα Ελένης, Μπιτούνη Αναστάσιου και Σούκουλη Βλάσιου,  24440/9-6-2015 αίτηση της κας Αργυρώς Μαντζούνη –Σαρρή και  48849/14-10-2015 αίτηση  των Γεωργίου Μαντζούνη, Αργυρούλας Μαντζούνη και λοιπών, με τις οποίες ζητούν τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Κ.Φ. 364, σύμφωνα με το από Οκτώβριο 2015 προσκομιζόμενο τοπογραφικό διάγραμμα  του μηχανικού κ. Χρήστου Καπετανάκη.
4.       την  από 29-3-2015 πρόταση του ιδιώτη Μηχανικού κ. Χρήστου Καπετανάκη.
5.       Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) σχετικά με τις προϋποθέσεις αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης.
6.       την αριθμ. 8/58/8-12-2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο:
«την έγκριση της προτεινόμενης τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στο Κ.Φ 364 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ”Κεραμιδάκι” Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και όπως φαίνεται στο από Οκτώβριο 2015 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 του ιδιώτη μηχανικού κ. Χρήστου Καπετανάκη, με τις ακόλουθες επισημάνσεις :
  1) Την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στα ακίνητα με κωδικούς αριθμούς κτηματογράφησης 030412 και 030413 της φερόμενης ιδιοκτήτριας κας Ελένης Πίκουλα – Σιδέρη, σε συμμόρφωση της υπ΄ αριθμ. 345/2012 τελεσίδικης απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, με τον αποχαρακτηρισμό του κοινωφελούς χώρου και τη μετατροπή του σε οικοδομήσιμο στις ανωτέρω ιδιοκτησίες, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4067/12 (ΦΕΚ 79/Α/2012) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4315/2014 (ΦΕΚ 269/ΑΑΠ/2014).
Επίσης, επιβάλλεται εισφορά γης επιφάνειας 265,54 τ.μ σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4315/2014, η θέση της οποίας απεικονίζεται με κορυφές 1-2-Τ5-3-4-5-6-7-8 και ενσωματώνεται στον προβλεπόμενο δρόμο προς νοτιοανατολικά και στον προβλεπόμενο πεζόδρομο (πλ. 6,00 μ) προς δυτικά.
  2) Για τα ακίνητα με κωδικούς αριθμούς κτηματογράφησης 030414, 030415, 030416, 030417, 030418,  030419,  030420,  030421,  030422,  030423 και 030424 (τμήμα) με φερόμενους τους ιδιοκτήτες που φαίνονται στον κτηματολογικό πίνακα που συνοδεύει το ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα, προτείνουμε τον αποχαρακτηρισμό του κοινωφελούς χώρου και την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με τις ακόλουθες πολεοδομικές ρυθμίσεις, όπως φαίνονται στο από Οκτώβριο 2015 τοπογραφικό διάγραμμα του ιδιώτη μηχανικού Χρήστου Καπετανάκη κλίμακας 1:500:
α) τη δημιουργία των Ο.Τ 364 και Ο.Τ 364α  
β) τη δημιουργία πεζόδρομου πλάτους τεσσάρων μέτρων (4,00 μ.) μεταξύ των δύο Ο.Τ 364 και      Ο.Τ 364α
γ) τη δημιουργία πεζόδρομου πλάτους τριών μέτρων (3,00 μ.) βορειοδυτικά των Ο.Τ 364 και Ο.Τ 364α
δ) τη δημιουργία του κοινοχρήστου χώρου ΚΧ 364β στο παραλιακό μέτωπο και σε επαφή με τον προαναφερόμενο πεζόδρομο πλάτους 3,00 μέτρων
 3) Για τα Ο.Τ 364 και Ο.Τ 364α προτείνονται οι όροι δόμησης και περιορισμοί δόμησης που ισχύουν στην περιοχή, όπως αναφέρονται για τον τομέα Δ (αραιοδομημένο και αδόμητο τμήμα οικισμού Κεραμιδάκι) στην παράγραφο Β του άρθρου 5 του από 17/8/1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 602/Δ/2-10-1989) έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης, σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμ. 3978/14-5-1992 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας (ΦΕΚ 525/Δ/2-6-1992).
Επίσης οι χρήσεις γης, θα είναι οι χρήσεις τουρισμού αναψυχής όπως ορίζει και το νέο ΓΠΣ και σύμφωνα με αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ΠΔ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166Δ/1987) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του από 17/8/1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 602/Δ/2-10-1989).
 4) Σε περίπτωση αποδοχής του συνολικού αιτήματος αποχαρακτηρισμού ολοκλήρου του ΚΦ 364 από κοινωφελή χώρο σε οικοδομήσιμο με τις προτεινόμενες πολεοδομικές ρυθμίσεις που αποτυπώνονται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα, θα πρέπει να δοθεί η εντολή για την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας ανάρτησης της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 154 του Π.Δ/τος 14/27-7-1999 (ΦΕΚ 580/Δ/1999).
 
Στη συνέχεια, η προτεινόμενη τροποποίηση να σταλεί στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Πελοποννήσου, για τις περαιτέρω ενέργειες ενόψει έγκρισής της με την έκδοση σχετικού ΦΕΚ.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει την τροποποίηση του  ρυμοτομικού σχεδίου στο Κ.Φ 364 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής ”Κεραμιδάκι” Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, όπως φαίνεται στο από Οκτώβριο 2015 τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 του ιδιώτη μηχανικού κ. Χρήστου Καπετανάκη, και συγκεκριμένα:
 1) Την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στα ακίνητα με κωδικούς αριθμούς κτηματογράφησης 030412 και 030413 της φερόμενης ιδιοκτήτριας κας Ελένης Πίκουλα – Σιδέρη, σε συμμόρφωση της υπ΄ αριθμ. 345/2012 τελεσίδικης απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, με τον αποχαρακτηρισμό του κοινωφελούς χώρου και τη μετατροπή του σε οικοδομήσιμο στις ανωτέρω ιδιοκτησίες, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4067/12 (ΦΕΚ 79/Α/2012) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.4315/2014 (ΦΕΚ 269/ΑΑΠ/2014).
Την επιβολή εισφοράς γης επιφάνειας 265,54 τ.μ σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4315/2014, η θέση της οποίας απεικονίζεται με κορυφές 1-2-Τ5-3-4-5-6-7-8 και ενσωματώνεται στον προβλεπόμενο δρόμο προς νοτιοανατολικά και στον προβλεπόμενο πεζόδρομο (πλ. 6,00 μ) προς δυτικά.
  2) Για τα ακίνητα με κωδικούς αριθμούς κτηματογράφησης 030414, 030415, 030416, 030417, 030418,  030419,  030420,  030421,  030422,  030423 και 030424 (τμήμα) με φερόμενους τους ιδιοκτήτες που φαίνονται στον κτηματολογικό πίνακα που συνοδεύει το ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα, τον αποχαρακτηρισμό του κοινωφελούς χώρου και την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με τις ακόλουθες πολεοδομικές ρυθμίσεις, όπως φαίνονται στο από Οκτώβριο 2015 τοπογραφικό διάγραμμα του ιδιώτη μηχανικού Χρήστου Καπετανάκη κλίμακας 1:500 δημιουργώντας:
α) τα  Ο.Τ 364 και Ο.Τ 364α  
β) πεζόδρομο πλάτους τεσσάρων μέτρων (4,00 μ.) μεταξύ των δύο Ο.Τ 364 και  Ο.Τ 364α
γ)  πεζόδρομο πλάτους τριών μέτρων (3,00 μ.) βορειοδυτικά των Ο.Τ 364 και Ο.Τ 364α
δ) κοινόχρηστο χώρο ΚΧ 364β στο παραλιακό μέτωπο και σε επαφή με τον προαναφερόμενο πεζόδρομο πλάτους 3,00 μέτρων
3) Για τα Ο.Τ 364 και Ο.Τ 364α  ισχύουν οι όροι δόμησης και περιορισμοί δόμησης,  όπως αναφέρονται για τον τομέα Δ (αραιοδομημένο και αδόμητο τμήμα οικισμού Κεραμιδάκι) στην παράγραφο Β του άρθρου 5 του από 17/8/1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 602/Δ/2-10-1989) έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης, σε συνδυασμό με την υπ΄ αριθμ. 3978/14-5-1992 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας (ΦΕΚ 525/Δ/2-6-1992).
Χρήσεις γης, είναι οι χρήσεις τουρισμού αναψυχής όπως ορίζεται  στο νέο ΓΠΣ και σύμφωνα με αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ΠΔ 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ 166Δ/1987) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του από 17/8/1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 602/Δ/2-10-1989).
Το τμήμα Πολεοδομίας της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας και Πολεοδομίας του Δήμου, που κοινοποιείται η παρούσα απόφαση, να προβεί στη διαδικασία ανάρτησης –δημοσιοποίησης αυτής για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας και τυχόν ενστάσεων επ΄ αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 154 του Π.Δ/τος 14/27-7-1999 (ΦΕΚ 580/Δ/1999). 
                                  
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
                                                     Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  28 / 524 / 2015.         
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 13 – 1 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment