Έγκριση της αριθμ. 148/2015 απόφασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων

                                                                                                                                     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                  
    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό 28/28.12.2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης  528/2015
 
ΘΕΜΑ 12ο Η.Δ.: «Έγκριση της αριθμ. 148/2015 απόφασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων, για καταβολή εξόδων παράστασης στο Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2015»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010, άρθρο 67 και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 60627/24-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερις (24) δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
5.       Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
6.       Παππάς Αντώνιος
7.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος,
8.       Σταυρέλης Νικόλαος
9.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης
11.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
12.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
13.    Βλάσσης Δημήτριος
14.   Μουρούτσος Γεώργιος
15.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
18.    Κορδώσης Χρήστος
19.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
20.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος,
21.    Καρασάββας  Ιωάννης
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
24.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία,
 
1.       Σταματάκης  Μάριος, έχει 3μηνη άδεια
2.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
3.       Φαρμάκης Γεώργιος
4.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
5.       Ζώγκος Ανδρέας
6.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.       Πανταζής Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
8.       Σούκουλης Ανδρέας
9.       Πιέτρης  Τιμολέων
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, έξι (06) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου
3. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
4. Καλλιμάνης Βασίλειος – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5. Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
6. Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
     
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
5.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
6.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
7.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Κλέττας   Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
12.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
14.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
15.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
16.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
 Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση της αριθμ. 148/2015 απόφασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων, για καταβολή εξόδων παράστασης στο Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο και αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2015» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα κατωτέρω:
Σύμφωνα με το άρθρο 242 παρ.1 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114/8.6.2006):
1.Στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου  επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα παράστασης, ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου,όταν ο οικονομικός απολογισμός του  προηγούμενου έτους υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000 Ε). Το ύψος των εξόδων παράστασης καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας  Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από γνώμη της Κεντρικής  Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας. Τα ανωτέρω έξοδα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το  πενήντα τοις εκατό (50%) των αντίστοιχων του οικείου Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας.
2.Στον πρόεδρο και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου, εκτός από τον δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο, τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου και τον πρόεδρο της  Κοινότητας, επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση, και έως τρεις (3)  συνεδριάσεις το μήνα, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.[Δ2] Το ύψος  της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση ανέρχεται στο ένα τοις εκατό (1%) των μηνιαίων εξόδων  παράστασης των δημάρχων ή των προέδρων της Κοινότητας αντίστοιχα. Εάν ο πρόεδρος και ο  αντιπρόεδρος λαμβάνουν έξοδα παράστασης δεν δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους  στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου.  
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθμ. 148/27-11-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων», περί καταβολής εξόδων παράστασης στο πρόεδρο, στον αντιπρόεδρο και αποζημίωση μελών Δ.Σ. του νομικού προσώπου και ζήτησε την έγκρισή της.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω εκτεθέντα, τις διατάξεις του άρθρου 242 § 1 του Ν.3463/2006, την υπ’ αριθ.  148/2015 απόφαση του ν.π. και μετά από ανταλλαγή απόψεων 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ. 1. Βασιλείου Νανόπουλου, 2. Ζαχαριά Σπυρίδωνα, 3. Κορδώση Χρήστου, 4. Κουτσογκίλα Θεμιστοκλή, 5. Δημητρόπουλου Κωνσταντίνου, 6. Καρασάββα  Ιωάννη, 7.Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) και 8. Πανταζή Βασιλείου)
 
Εγκρίνει την αριθμ. 16/148/27-11-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων», περί καταβολής εξόδων παράστασης μόνο στο Πρόεδρο και  Αντιπρόεδρο του ανωτέρω  νομικού προσώπου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 
                                 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
                                                     Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  28 / 528 / 2015.         
  
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 15 – 1 – 2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
  
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

 

Leave a Comment