Επί αιτήσεων θεραπείας κατά της αριθμ. 17/286/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

 

Από το Πρακτικό 1/25.01.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 1/2016
 
Θέμα Ε.Η.Δ.: «Επί αιτήσεων θεραπείας κατά της αριθμ. 17/286/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και επί πρότασης ρυμοτομικού σχεδίου από ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες εντός της προτεινόμενης μελέτης επέκτασης της περιοχής ΄΄Βοσέϊκα- Φυλακές΄΄ Δ.Κ. Κορίνθου»
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2443/21-01-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Παππάς Αντώνιος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
9.       Λαμπρινός Παναγιώτης
10.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
11.   Μουρούτσος Γεώργιος
12.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
13.   Βλάσσης Δημήτριος
14.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
15.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Πανταζής Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
21.   Σούκουλης Ανδρέας
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Σταματάκης  Μάριος
4.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
5.       Ζώγκος Ανδρέας
6.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
7.       Καρασάββας Ιωάννης
8.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 
9.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ.
 
 
 
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
8.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
9.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
 
 
 
1.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
2.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
4.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
5.       Κλέττας   Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Μιχόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
9.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
13.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης  ως κατεπείγον του θέματος: «Επί αιτήσεων θεραπείας κατά της αριθμ. 17/286/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και επί πρότασης ρυμοτομικού σχεδίου από ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες εντός της προτεινόμενης μελέτης επέκτασης της περιοχής ΄΄Βοσέϊκα- Φυλακές΄΄ Δ.Κ. Κορίνθου», διότι πρέπει να επισπευθούν οι διαδικασίες  προς το Υπουργείο και συναρμόδιες υπηρεσίες.  Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το παραπάνω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης , ως κατεπείγον  και να αποφασίσει επ΄ αυτού.
 
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα έθεσε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου: 
1.       την αριθμ. 286/5-8-2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με έγκριση της αριθμ. 26/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί «Εκδίκασης των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της προτεινόμενης πολεοδομικής μελέτης επέκτασης της περιοχής “Βοσέικα-Φυλακές (ΚΕΝΚ)” Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων»
2.       Τις με αριθμ. πρωτ. 2480/71296/2.9.2015, 2481/71298/2.9.2015 και 2479/71295/2.9.2015 ενστάσεις-αιτήσεις θεραπείας των Κωνσταντάτου Αλεξάνδρας, Γαβριήλ και Ελένης αντίστοιχα, κατά της αριθμ. 286/2015 απόφασης Δημοτ. Συμβουλίου, οι οποίες μας υποβλήθηκαν από το Τμήμα Δ/κού-Οικ/κου Ν. Κορινθίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.
3.       την αριθμ. 490/22.12.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , περί αναβολής συζήτησης του εν λόγω θέματος.
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την αριθμ. 1/2/25.1.2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία: 
 
Α-. Εισηγείται θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων ως προς τα εξής:
α)να καταργηθεί η προβλεπόμενη οδός πλάτους δέκα μέτρων (10,00 μ.), μεταξύ των ιδιοκτησιών 0402030 και 0402051, 0402029, 0402023 και 0402055,  
β)να ενταχθούν οι ιδιοκτησίες με κωδικούς κτηματογράφησης 0402051, 0402052, 0402053 και εν μέρει η ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0402044 στο νοτίως προβλεπόμενο οικοδομικό τετράγωνο όπου ήδη εντάσσεται η όμορη ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0402030, αποτελώντας ένα ενιαίο οικοδομικό τετράγωνο που θα εκτείνεται από την προβλεπόμενη οδό στην περίμετρο του σχεδίου μέχρι την οδό Κράτωνος, χωρίς την ύπαρξη πρασιάς,
γ)να ενταχθούν οι ιδιοκτησίες με κωδικούς κτηματογράφησης 0402050, 0402055 και εν μέρει η ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0402054 στο νοτίως προβλεπόμενο οικοδομικό τετράγωνο όπου ήδη εντάσσονται οι ιδιοκτησίες με κωδικούς κτηματογράφησης 0402029 και 0402023, αποτελώντας ένα ενιαίο οικοδομικό τετράγωνο που θα εκτείνεται από την προβλεπόμενη οδό στην περίμετρο του σχεδίου μέχρι την οδό Κράτωνος, χωρίς την ύπαρξη πρασιάς,
δ)να προεκταθούν – διατηρηθούν οι ήδη εν τοις πράγμασι οδοί πλάτους έξι μέτρων (6,00μ.), που ξεκινούν από την οδό Κράτωνος και να φτάνουν μέχρι και την βόρεια προβλεπόμενη περιμετρική οδό,
ε)να ενταχθεί η ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0402056 και εν μέρει οι ιδιοκτησίες με κωδικούς κτηματογράφησης 0402057 και 0402022 στο προς ανατολάς προβλεπόμενο οικοδομικό τετράγωνο και να προεκταθούν οι προβλεπόμενες οδοί στη βόρεια και νότια πλευρά του οικοδομικού αυτού τετραγώνου, μέχρι της συνάντησής τους  με την προς δυσμάς οδό πλάτους 6,00 μέτρων.  Επίσης,  να καταργηθεί  μόνον η προς δυσμάς πρασιά πλάτους τεσσάρων μέτρων (4,00 μ.) του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου.
  Β-. Εισηγείται αρνητικά στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων ως προς την πρόταση των ως άνω ενδιαφερομένων για μείωση του πλάτους της προβλεπόμενης οδού στην περίμετρο του σχεδίου από δέκα μέτρα (10,00 μ.) σε οκτώ μέτρα (8,00 μ.), καθώς δεν μπορεί να γίνει δεκτή η μείωση πλάτους περιμετρικού δρόμου, σύμφωνα με όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του όλα τα εκτεθέντα από το Πρόεδρο, την αριθμ. 1/2/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου επί της προτεινόμενης πολεοδομικής μελέτης επέκτασης της περιοχής  «Βοσέϊκα –Φυλακές ΚΕΝΚ» επί της ιδιοκτησίας των φερόμενων ιδιοκτητών  1. Κωνσταντάτου Γαβριήλ του Νικολάου, 2. Κωνσταντάτου Ελένης του Γαβριήλ και 3. Κωνσταντάτου Αλεξάνδρας του Γαβριήλ, ως κάτωθι:
α)να καταργηθεί η προβλεπόμενη οδός πλάτους δέκα μέτρων (10,00 μ.), μεταξύ των ιδιοκτησιών 0402030 και 0402051, 0402029, 0402023 και 0402055,  
β)να ενταχθούν οι ιδιοκτησίες με κωδικούς κτηματογράφησης 0402051, 0402052, 0402053 και εν μέρει η ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0402044 στο νοτίως προβλεπόμενο οικοδομικό τετράγωνο όπου ήδη εντάσσεται η όμορη ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0402030, αποτελώντας ένα ενιαίο οικοδομικό τετράγωνο που θα εκτείνεται από την προβλεπόμενη οδό στην περίμετρο του σχεδίου μέχρι την οδό Κράτωνος, χωρίς την ύπαρξη πρασιάς,
γ)να ενταχθούν οι ιδιοκτησίες με κωδικούς κτηματογράφησης 0402050, 0402055 και εν μέρει η ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0402054 στο νοτίως προβλεπόμενο οικοδομικό τετράγωνο όπου ήδη εντάσσονται οι ιδιοκτησίες με κωδικούς κτηματογράφησης 0402029 και 0402023, αποτελώντας ένα ενιαίο οικοδομικό τετράγωνο που θα εκτείνεται από την προβλεπόμενη οδό στην περίμετρο του σχεδίου μέχρι την οδό Κράτωνος, χωρίς την ύπαρξη πρασιάς,
δ)να προεκταθούν – διατηρηθούν οι ήδη εν τοις πράγμασι οδοί πλάτους έξι μέτρων (6,00μ.), που ξεκινούν από την οδό Κράτωνος και να φτάνουν μέχρι και την βόρεια προβλεπόμενη περιμετρική οδό,
ε)να ενταχθεί η ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0402056 και εν μέρει οι ιδιοκτησίες με κωδικούς κτηματογράφησης 0402057 και 0402022 στο προς ανατολάς προβλεπόμενο οικοδομικό τετράγωνο και να προεκταθούν οι προβλεπόμενες οδοί στη βόρεια και νότια πλευρά του οικοδομικού αυτού τετραγώνου, μέχρι της συνάντησής τους  με την προς δυσμάς οδό πλάτους 6,00 μέτρων.  Επίσης, να καταργηθεί  μόνον η προς δυσμάς πρασιά πλάτους τεσσάρων μέτρων (4,00 μ.) του ιδίου οικοδομικού τετραγώνου.
στ) να μη μειωθεί το πλάτος της προβλεπόμενης οδού στην περίμετρο του σχεδίου από δέκα μέτρα (10,00 μ.) σε οκτώ μέτρα (8,00 μ.), καθώς δεν μπορεί να γίνει μείωση πλάτους περιμετρικού δρόμου.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
                                    Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  1 / 1 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  29-01-2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment