Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Ολοκλήρωση Αποκατάστασης Αγίου Γεωργίου Σοφικού

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 1/25.01.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 3/2016
 
Θέμα 2ο Η.Δ.: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Ολοκλήρωση Αποκατάστασης Ι.Ν Αγίου Γεωργίου Δ.Κ. Σοφικού”»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2443/21-01-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Παππάς Αντώνιος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
9.       Λαμπρινός Παναγιώτης
10.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
11.   Μουρούτσος Γεώργιος
12.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
13.   Βλάσσης Δημήτριος
14.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
15.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Πανταζής Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
21.   Σούκουλης Ανδρέας
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Σταματάκης  Μάριος
4.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
5.       Ζώγκος Ανδρέας
6.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
7.       Καρασάββας Ιωάννης
8.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 
9.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ.
 
 
 
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
4.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
6.       Κλέττας   Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
9.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Ολοκλήρωση Αποκατάστασης Ι.Ν Αγίου Γεωργίου Δ.Κ. Σοφικού”», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του φακέλου του έργου, τα οποία έχουν ως εξής:
1.    την αριθμ. 102/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση αποκατάστασης Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Δ.Κ. Σοφικού» προϋπολογισμού 73.800,00 € (συμπ. Φ.Π.Α.),
2.  την αριθμ. 22/453/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3.   τα από 12-11-2013 και 22-11-2013 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
4.  την αριθμ. 25/523/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί επικύρωσης των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού και ανάθεσης εκτέλεσης του ανωτέρω έργου στην Παπαδάκου Ευγενία,
5. την υπ’ αριθμ. 349/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τη Σύναψη Συμπληρωματικής Προγραμματικής Σύμβασης της από 01-11-2011 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, για την εκτέλεση του έργου «Ολοκλήρωση αποκατάστασης  Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Δ.Κ. Σοφικού» του Δήμου Κορινθίων,
6.  το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3679/23-01-2014 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 50.999,67€ (πλέον ΦΠΑ),
7. την υπ’ αριθμ. 166/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του εν λόγω έργου έως τις 26-06-2014,
8.  την υπ’ αριθμ. 266/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ  του έργου και παράτασης προθεσμίας εκτέλεσής του έως τις 28-07-2014,
9.   την υπ’ αριθμ. 6/67/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία συγκροτήθηκε η τριμελής επιτροπή για την προσωρινή παραλαβή του έργου
10.    την αριθ. 124/2015 ΑΔΣ περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του ανωτέρω έργου 
11. την αριθ. 454/2015 ΑΔΣ περί συγκρότησης επιτροπής οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου και
12. την από 22-12-2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από την υπάλληλο κα Θεοδοσίου Αναστασία και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< 
1.   Το έργο έχει προϋπολογισμό μελέτης 73.800,00 € που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 102/2013 μελέτη της Τ.Υ. Δήμου  Κορινθίων.
2.    Δημοπρατήθηκε την 12/11/2013 και ανατέθηκε στην Παπαδάκου Ευγενία με έκπτωση δεκαπέντε (15%).
3.   Η δημοπράτηση εγκρίθηκε με την αριθμ. 25/523/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων.
4.   Το εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 50.999,67 € (άνευ Φ.Π.Α. & χωρίς αναθεώρηση) υπογράφηκε την 23-01-2014.
5.     Η συνολική δαπάνη του έργου είναι: 50.988,92 € (χωρίς Φ.Π.Α.).
6.    Οι εργασίες εκτελέσθηκαν υπό την εποπτεία της επιτροπής της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12648/11-3-2014 προγραμματικής σύμβασης που υπεγράφη την 06/03/2014 μεταξύ Δήμου Κορινθίων, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
7.  Το έργο περατώθηκε την 22-07-2014, βάσει της βεβαίωσης περαίωσης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων.
8.     Η τελική επιμέτρηση θεωρήθηκε στις 04-09-2014.
9.    Επειδή η επιτροπή παρακολούθησης συγκροτήθηκε για πρώτη φορά στις 26-03-2014 και όχι την επομένη της υπογραφής της σύμβασης η Κοινοπραξία Ανάδοχος, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17127/02-04-2014 αίτησή της ζήτησε να θεωρηθεί έναρξη προθεσμίας εκτέλεσης του έργου η 26-03-2014 και πέρας αυτής την 26-06-2014 (διάρκεια εκτέλεσης του έργου 3 μήνες).
                                Παρατάσεις προθεσμιών δόθηκαν:
                                Α) Έως 26/06/2014 με την αριθμ. 166/2014 απόφαση Δ.Σ. Δ. Κορινθίων.
                                Β) Έως 28/07/2014 με την αριθμ. 266/2014 απόφαση Δ.Σ. Δ. Κορινθίων.
10.   Βάσει της με αριθμ. 6/67/2015 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Κορινθίων, με την οποία συγκροτήθηκε η σχετική επιτροπή, έγινε η προσωρινή παραλαβή του ανωτέρω έργου και συντάχθηκε και υπογράφηκε το σχετικό πρωτόκολλο στις 07-04-2015
11.   Με την υπ’ αριθ. 1242015 Απόφαση του Δ.Σ. Κορινθίων εγκρίθηκε το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου
12. Βάσει της υπ’ αριθ. 454/2015 Απόφασης του Δ.Σ. Κορινθίων συγκροτήθηκε η σχετική επιτροπή και έγινε η οριστική παραλαβή του ανωτέρω έργου και συντάχθηκε και υπογράφηκε το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής στις 11-12-2015.
              Εισήγηση υπηρεσίας
           Η υπηρεσία μας εισηγείται για την έγκριση του από 11-12-2015 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Ολοκλήρωση Αποκατάστασης Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Δ.Κ. Σοφικού”>>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του  και λαμβάνοντας υπόψη τα  ανωτέρω εκτεθέντα καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 73 παρ. 3,5 και 6 και του άρθρου 75 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων»
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση Αποκατάστασης Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Δ.Κ. Σοφικού», με αριθμό μελέτης 102/2013 της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Κορινθίας, προϋπολογισμού 73.800,00 €, σύμφωνα με το οποίο οι εργασίες του έργου εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές και τους κανόνες της τέχνης.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
                                    Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  1 / 3 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  28-01-2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
 
 

 

Leave a Comment