Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου “Ανάπλαση παλαιού ελαιοτριβείου Αλαμάνου”

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1/25.01.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 4/2016
 
Θέμα 3ο Η.Δ.: «Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου “Ανάπλαση παλαιού ελαιοτριβείου Αλαμάνου”»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2443/21-01-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Παππάς Αντώνιος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
9.       Λαμπρινός Παναγιώτης
10.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
11.   Μουρούτσος Γεώργιος
12.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
13.   Βλάσσης Δημήτριος
14.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
15.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Πανταζής Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
21.   Σούκουλης Ανδρέας
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Σταματάκης  Μάριος
4.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
5.       Ζώγκος Ανδρέας
6.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
7.       Καρασάββας Ιωάννης
8.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 
9.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ.
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
4.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
6.       Κλέττας   Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
9.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου “Ανάπλαση παλαιού ελαιοτριβείου Αλαμάνου”», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του φακέλου του έργου, τα οποία έχουν ως εξής:
<< 
1.   την αριθμ. 135/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση παλαιού ελαιοτριβείου Αλαμάνου» προϋπολογισμού 130.000,00 €,
2.  την αριθμ. 16/350/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3.   τα από 22-10-2013 και 28-11-2013 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
4. την αριθ. 25/507/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 4432/85398πε/2014 απόφαση του Γ.Γ. της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.,περί επικύρωσης των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού και ανάθεσης της εκτέλεσης του έργου στην Κ/Ξ “Γ. Μουτάφης – Αθ. Δήμας”,
5.    το υπ’ αριθ. πρωτ. 7415/12-02-2014 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου συνολικού ποσού 110.500,00 € με το ΦΠΑ,
6. την αριθ. 17/368/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 07-03-2015 με αναθεώρηση τιμών,
7. την αριθ. 8/122/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 07-06-2015 με αναθεώρηση τιμών,
8. την αριθ. 14/231/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 07-09-2015 με αναθεώρηση τιμών,
9. την υπ’ αριθ. πρωτ. 39711/07-09-2015 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες 
10. την αριθ. 24/419/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 07-12-2015 με αναθεώρηση τιμών
11. την υπ’ αριθ. πρωτ. 56504/30-11-2015 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες
12.  την από 18-01-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κακάβα και καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Η Κ/Ξ Γεώργιος Μουτάφης – Αθ. Δήμας με την αριθ. Πρωτ. 7415/12-02-2014 σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου ανέλαβε την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση παλαιού ελαιοτριβείου Αλαμάνου» για την οποία είχε συνταχθεί η αριθ. 135/2013 μελέτη της Τ.Υ. προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 130.000 ΕΥΡΩ με συμβατικό χρόνο περαίωσης οκτώ (8) μήνες.
Το  Δημοτικό συμβούλιο με τις αριθμ. 122/20-04-2015, 368/14-10-2014 και 231/25-06-2015 αποφάσεις του ενέκρινε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 07-12-2015.
Ο ανάδοχος με την αριθ. 56504/30-11-2015 εμπρόθεσμη αίτησή του προς τον Δήμο ζητάει παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, λόγω εκκρεμότητας έκδοσης της άδειας δόμησης του αναψυκτηρίου που πρόκειται να ανεγερθεί στην πλατεία.
Η Υπηρεσία μας έχοντας υπ’ όψιν:
α)τις διατάξεις του Ν 3669/2008 (άρθρο 48 παρ 8α, 9 και 10) το γεγονός ότι  η άδεια δόμησης του αναψυκτηρίου εκδόθηκε στις 18-09-2015 λόγω ιδιοκτησιακών προβλημάτων με γειτονικές ιδιοκτησίες.
Προτείνει να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες με αναθεώρηση, ήτοι μέχρι 07-04-2016 για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το έργο.
Στοιχεία του έργου:
Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού   :            12-02-2014
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης συμφωνητικού  :     12-02-2014
Προθεσμία εκτέλεσης έργου    :                              8 Μήνες
Λήξη συμβατικής προθεσμίας   :                           12-10-2014
Λήξη 1ης παράτασης :                                              07-03-2015
Λήξη 2ης παράτασης:                                               07-06-2015
Λήξη 3ης παράτασης:                                               07-09-2015
 Λήξη 4ης παράτασης:                                               07-12-2015  >>
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Παρατείνει τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου «Ανάπλαση παλαιού ελαιοτριβείου Αλαμάνου», εργολαβίας “Κ/Ξ  Γεώργιος Μουτάφης – Αθ. Δήμας” κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι τις 07-04-2016 με αναθεώρηση τιμών.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
                                    Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  1 / 4 / 2016.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  28-01-2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ
 
 
 
 
 

 

Leave a Comment