Αναμόρφωση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. ΄΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ΄

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1/25.01.2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 

Αριθμός Απόφασης 2/2016

 
Θέμα 1ο Η.Δ.: «Αναμόρφωση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. ΄΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ΄΄»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 2443/21-01-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Παππάς Αντώνιος
4.       Σταυρέλης Νικόλαος
5.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
6.       Ζήμος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
7.       Φαρμάκης Γεώργιος
8.       Χρισταρά Αθανασία – Αντιδήμαρχος
9.       Λαμπρινός Παναγιώτης
10.    Κεφάλας Σταύρος – Αντιδήμαρχος
11.   Μουρούτσος Γεώργιος
12.    Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος
13.   Βλάσσης Δημήτριος
14.    Μπάκουλης  Δημήτριος – Αντιδήμαρχος
15.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
16.    Νανόπουλος Βασίλειος
17.    Πανταζής Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων -Αντιπρόεδρος
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
21.   Σούκουλης Ανδρέας
22.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
23.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία – Γραμματέας
24.    Πιέτρης Τιμολέων
 
 
1.       Μελέτης Χρήστος – Αντιδήμαρχος
2.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
3.       Σταματάκης  Μάριος
4.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
5.       Ζώγκος Ανδρέας
6.       Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
7.       Καρασάββας Ιωάννης
8.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) 
9.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του Ε.Η.Δ.Θ.
 
 
 
 
 
 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
2.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
3.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
4.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
5.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
6.       Κλέττας   Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
9.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αναμόρφωση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. ΄΄ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ΄΄»έθεσε υπόψη των  μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
– την αριθμ. 331/ 23-9-2014 απόφασή μας με την οποία ορίσαμε το εννεαμελές (9) Διοικητικό Συμβούλιο του ν.π. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων»σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 240 του ΚΔΚ (ν.3463/2006) και την εγκ. 52/2014 του Υπουργείου Εσωτερικών.
– το υπ΄ αριθμ. 87165/5387/14-10-2015 έγγραφο του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Τρίπολης της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με το οποίο μας γνωστοποίησε την αριθμ. 3656/23-10-2014 απόφαση του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με τη σύνθεση των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων.
– το αριθμ. πρωτ. 49666/12-11-2015 έγγραφο του Δήμου, προς το Υπουργείο Εσωτερικών, για την αποσαφήνιση του θέματος.
– το αριθμ. πρωτ. 2627/128/13-1-2016 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου μας γνώρισε την αριθμ. 1/2016 (ΑΔΑ 6Ζ60465ΦΘΕ-Ν5Π) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, περί της αναμόρφωσης Διοικητικών Συμβουλίων Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων που εκτείνονται στα όρια ενός ΟΤΑ. Σύμφωνα με την πιο πάνω εγκύκλιο, όπου το ορισθέν διοικητικό συμβούλιο του δημοτικού λιμενικού ταμείου, που εκτείνεται στα όρια ενός μόνο ΟΤΑ, αριθμεί περισσότερα από 7 μέλη, πρέπει να αναμορφωθεί η σύνθεσή του.
Κατόπιν της ανωτέρω εγκυκλίου  πρέπει να αναμορφωθεί  το  9μελές Διοικητικό Συμβούλιο του ν.π. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων», σε 7μελές. Στη Διοίκηση του πιο πάνω Ν.Π  μεταξύ των προσώπων που ορίζονται μέλη περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και ο προϊστάμενος της λιμενικής αρχής της έδρας του νομικού προσώπου (άρθρο 244 Ν. 3463/06).
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση ορισμού τους και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
 
Από την πλειοψηφία προτάθηκαν οι κ.κ.:
1.       Παππάς Αντώνιος,  δημοτικός σύμβουλος, αναπληρούμενος από τον Σταυρέλη Νικόλαο δημοτικό σύμβουλο,
2.       Φαρμάκης Γεώργιος, δημοτικός σύμβουλος, αναπληρούμενος από τον Καμπούρη  Χαράλαμπο δημοτικό σύμβουλο
3.       Μουρούτσος Γεώργιος, δημότης αναπληρούμενος από τον Τζαναβάρα Φώτιο δημότη,
4.       Πιέτρης Τιμολέων,  δημότης , αναπληρούμενος από τον Δημητριάδη Παναγιώτη (Νότη) δημότη ,
 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε την μειοψηφία να προτείνει δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές τους, για το Διοικητικό Συμβούλιο του ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.
Ο κ. Νανόπουλος Βασίλειος πρότεινε τους κ.κ.: Σούκουλη Ανδρέα και Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) ως τακτικά μέλη, και τους  κ.κ.: Ζαχαριά  Σπυρίδων και Γκουργιώτη Αλέξανδρο ως αναπληρωματικά μέλη αντίστοιχα.
Ο κ. Ψηλογιαννόπουλος πρότεινε τον κ. Μιχαλόπουλο Βασίλειο , ως αναπληρωματικό μέλος.
Ακολούθησε ψηφοφορία επί συνόλου δέκα (10)  παρόντων Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας, το αποτέλεσμα της οποίας ήταν  κατά πλειοψηφία (οι κ.κ. Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης και Δημητριάδη Μαρία, έδωσαν λευκή ψήφο)  υπέρ της πρότασης του κ. Βασ. Νανόπουλου.
Τέλος, ακολούθησε ψηφοφορία στο σύνολο των Δημοτικών Συμβούλων και ομόφωνα ψηφίστηκαν τα μέλη που προτάθηκαν από την πλειοψηφία και την μειοψηφία.
Ο Πρόεδρος μετά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του εν θέματι Ν.Π. κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να εκλέξει μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο.
Μετά από ψηφοφορία ομόφωνα εκλέγεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. ο κ. Παππάς Αντώνιος και Αντιπρόεδρος ο εκάστοτε Λιμενάρχης.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα  από το Πρόεδρο, την αριθμ. 1/2016 εγκ. του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/06, όπως ισχύει
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α. Ανακαλεί την αριθμ. 331/2014απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου, περί ορισμού μελών διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π. “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων».
 
Β. Ορίζει τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων” ως εξής:
·         Τέσσερους (4) Δημοτικούς Συμβούλους με τους αναπληρωτές τους, εκ των οποίων οι δύο (2) θα προέρχονται από την πλειοψηφία και οι υπόλοιποι δύο (2) από  τη μειοψηφία,
·         Δύο (2) δημότες με τους αναπληρωτές τους και
·         ο Λιμενάρχης, με τον νόμιμο αναπληρωτή του
 
Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με την απόφαση ορισμού τους και λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
 
Γ. Ορίζει τα επτά (7) τακτικά και ισάριθμα  αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου έτους 2017, ως εξής:
1.   Παππάς Αντώνιος,  δημοτικός σύμβουλος  από τη πλειοψηφία, αναπληρούμενος από τον Σταυρέλη Νικόλαο δημοτικό σύμβουλο από τη πλειοψηφία.
2.  Ο Λιμενάρχης Κορίνθου , αναπληρούμενος από τον νόμιμο αναπληρωτή του,
3.  Φαρμάκης Γεώργιος, δημοτικός σύμβουλος από τη πλειοψηφία, αναπληρούμενος από τον Καμπούρη Χαράλαμπο δημοτικό σύμβουλο από τη πλειοψηφία.
4.  Μουρούτσος Γεώργιος, δημότης αναπληρούμενος από τον Τζαναβάρα Φώτιο δημότη,
5.  Πιέτρης Τιμολέων,  δημότης , αναπληρούμενος από τον Δημητριάδη Παναγιώτη (Νότη), δημότη,
6. Σούκουλης Ανδρέας, δημοτικός σύμβουλος από τη μειοψηφία, αναπληρούμενος από τον Ζαχαριά Σπυρίδωνα δημοτικό σύμβουλο από τη μειοψηφία.
7. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα) δημοτική σύμβουλος από τη μειοψηφία, αναπληρούμενη από τον Γκουργιώτη Αλέξανδρο δημοτικό σύμβουλο από τη μειοψηφία.
 
Δ. Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου ορίζεται ο κ. Παππάς Αντώνιος και Αντιπρόεδρος ορίζεται ο εκάστοτε Λιμενάρχης Κορίνθου. Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
Ε. Το Νομικό Πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον Αντιπρόεδρο.
          Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
                                    Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  1 / 2 / 2016.
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  29-01-2016
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ

Leave a Comment